Wijk Zeist-Oost

Geactualiseerd 26 september 2017

DE WIJK, DE ORGANISATIES, DE BELEIDSVISIES EN PLANNEN

INHOUDSOPGAVE RUBRIEK

Kap Kerckebosch 2012

WAT IS ZEIST OOST?

De wijk Zeist-Oost beslaat globaal het gebied tussen de Driebergseweg, de Laan van Beek en Royen, de Prof. Lorentzlaan, de Krakelingweg en de gemeentegrens (waaronder veel terreinen van het Utrechts Landschap). In dit deel  van Zeist leeft ongeveer 10% van de inwoners van de gemeente, ca. 6.300 personen. Het dorp Austerlitz is op deze site in een aparte deelrubriek ondergebracht.
De wijk heeft verschillende buurten met en zonder hoogbouw, rijtjeswoningen en (half)vrijstaande huizen. Ook liggen er bossen, waterlopen en landgoederen. Langs de Utrechtseweg en de Arnhemse Bovenweg omvat het gebied landhuizen van de Stichtse Lustwarande.

terug naar top

BEWONERSORGANISATIES E.A.

In de wijk bestaan ongeveer 15 bewonersorganisaties, waarvan de meeste bewonerscommissies, huurdersorganisaties en comités van complexen woningen, (service)flats, woonzorgcentra en verpleeghuizen.
De bewoners van de twee belangrijkste buurten Hoge Dennen en het noordwestelijk deel van Kerckebosch hebben zich verenigd in één organisatie (www.hogedennen.net). De Stichting Ontwikkeling Kerckebosch is eind 2015 opgegeheven. Wel zijn de documenten nog in een archief te raadplegen: zie verder Stichting Ontwikkeling Kerckebosch. Inmiddels is er in de vernieuwende wijk een nieuwe vereniging opgericht, die bereikbaar is via info@wijkverenigingkerckebosch.nl.
Tenslotte zijn er de Stichting Milieuzorg Zeist (www.milieuzorgzeist.nl) en de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West (www.natuurlijkzeist-west.nl). De laatstgenoemde groep werkt ook voor de terreinen van de Stichtse Lustwarande in deze wijk.
terug naar top

STICHTING BETER ZEIST

Sommige van de organisaties zijn actief bezig, andere leiden een sluimerend bestaan. De Stichting Beter Zeist wil de actieve groepen verbinden voor buurt overstijgende onderwerpen en zaken van algemeen belang. Uiteraard blijven de buurtgroepen zelf verantwoordelijk voor hun eigen beleid. Verder onderhoudt Beter Zeist via donateurs contact met delen van buurten waar nog weinig gebeurt. Vooral huurders van woningcorporaties hebben nog het gevoel dat hun mening weinig invloed heeft. Maar als ‘Vriend’ van Beter Zeist kan dat veranderen.

Al sinds vele jaren proberen burgers en buurtorganisaties het beleid van overheden en projectontwikkelaars te beïnvloeden. Want het leefklimaat in de wijk moet niet achteruit gaan maar vooruit. Dankzij hun inspanningen worden voorstellen aangepast, afgewezen en/of uitgesteld, zoals overmatige verkeersmaatregelen, milieuaantastingen en onnodige bouwplannen.
terug naar top

WIJKVISIE?

Een wijkvisie zoals in Zeist Noord of Den Dolder e.o. is niet gemaakt. De gemeente is het ook niet van plan. Tijdens de voorbereiding van de ontwikkelvisie Kerckebosch hebben de bewoners gevraagd om een eigen (4e variant) te mogen ontwikkelen. Dan zou er meer draagvlak komen voor de herstructurering van Hoge Dennen/Kerckebosch. Dit werd echter geweigerd omdat gevreesd werd, dat in een wijkvisie uitgegaan zou worden van minder dan 1.250 nieuwbouwwoningen in plaats van het aantal van 706 te vervangen bestaande woningen. Nu blijkt het aantal nieuwbouwwoningen echter drastisch te zijn verlaagd.
terug naar top

AANTASTING BOS EN NATUURGEBIEDEN

Als gevolg van het bouwen van 544 extra woningen in Kerckebosch zou in Zeist-Oost en de aangrenzende wijken veel bos verdwijnen. Delen van het bos dateren nog van de 19e en begin twintigste eeuw. Al rond 1730 werden de eerste bomen geplant langs de zichtas van de buitenplaats Beek en Rooyen. In 1771 bestond er al een herkenbaar patroon van het Zeister Bos. Het bos werd verder uitgebreid als onderdeel van nieuwe buitenplaatsen van vermogende particulieren. Deze vestigden zich langs de Driebergseweg en de Arnhemse Bovenweg.

Circa twee derde van het binnenwijkse bos van 48 ha zou worden gekapt en de rest zou ongetwijfeld (tijdelijk?) worden aangetast door de bouwactiviteiten en verheiding. Ook al zou het verloren gegane bos misschien elders worden gecompenseerd, dan duurt het op droge zandgronden nog tientallen jaren voordat nieuwe natuur zich heeft ontwikkeld. Waarom dan de bestaande, toegankelijke bosrestanten in de directe nabijheid van woningen ontmantelen voor (vaak ontoegankelijke en natte) gebieden elders in de provincie? Dat is in strijd met het overheidsbeleid voor het behoud van groen in en rondom woonkernen. Een verder aantasten van bos in deze monumentale boswijk en omstreken wilden Beter Zeist en de aangesloten buurtorganisaties daarom voorkomen.
terug naar top

WOONVISIE EN BOUWVISIE

Eerdere woonvisies
In 2004 legde Zeist in een beleidsnota vast dat de gemeente tenminste 3.000 woningen wilde bouwen. Daarna stelde in 2007 de gemeente haar Woonvisie 2005-2015 vast. Deze hield in dat Zeist in 2015 ongeveer 3.300 extra woningen wilde hebben. Dat was boven het aantal van circa 1.450 woningen die zouden moeten worden vervangen. Per jaar zou dit zo’n 300-400 extra nieuwe woningen betekenen, terwijl de gemeente beweerde dat het er slechts 200 waren. Maar deskundigen van onder andere de Technische Universiteit Delft en de VROM-Raad gaven aan, dat 100 extra woningen per jaar voldoende waren om Zeist op ruim 60.000 inwoners te houden. Zoveel inwoners wilde de gemeente hebben om haar voorzieningen te behouden.
 In 2008 stelde ze na veel gekrakeel haar Bouwvisie vast om meer en hoger te kunnen bouwen.

Mede gedwongen door de economische stagnatie wilde de gemeente komen tot een nieuwe woonvisie. In de Woonvisie 2012-2015 werd het aantal te bouwen woningen teruggebracht tot gemiddeld 100-135 per jaar. Dat komt aardig in de buurt van het aantal woningen dat Beter Zeist al jaren geleden berekende voor de eigen behoefte in Zeist, namelijk zo’n 85 extra woningen per jaar. Verder was het de bedoeling de omslag van kwantiteit naar kwaliteit en maatwerk (kleinere projecten en aanpassing aan de doelgroepen) ook in de praktijk uit te voeren.

Woonvisie Zeist 2016-2020
In 2016 stelde de raad een nieuwe woonvisie 2016-2020 vast. De bouwambitie is daarin toch weer flink verhoogd. Gedurende de periode tot het jaar 2028 zouden minimaal 2.200 nieuwbouwwoningen moeten worden opgeleverd. Verder voorziet de woonvisie voor de kokende 5 jaar in een versnelling van de huisvestingsopgave voor 2.500 personen (waaronder statushouders) in de sociale woningbouw. De gemeente kijkt daarbij ook naar de ontwikkeling van het Science Park in de Uithof en in Bilthoven en de opvattingen binnen het overleg van de U(trecht)-10 gemeenten.
Deze bouwambitie heeft grote consequenties voor de gemeente.

Stichting Beter Zeist vindt dat de woning- en bouwbehoefte in een breder verband zou moeten worden bezien. Het gaat daarbij ook om de (on)wenselijkheid van uitbreiding van woonkernen gezien hun omgeving. Waarom in de gemeente Zeist groen en bos opofferen als er elders meer ruimte is? Zie verder de rubriek Woonvisie.
De Rekenkamer Zeist zal nog een onderzoek doen naar de prestatieafspraken in verband met de woninghuisvesting.
terug naar top

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF EN STRUCTUURVISIE

Half 2009 werd het Ontwikkelingsperspectief Zeist 2030 vastgesteld, maar het leverde toch geen bindend kader op voor de daarop volgende Structuurvisie Zeist 2020; zie verder de rubriek OntwikkelingsperspectiefHet was de bedoeling dat de raad begin 2011 over de Structuurvisie Zeist 2020 zou besluiten. Daarom hield het ingehuurde projectmanagement in de herfst van 2009 vele informatiebijeenkomsten en kwam het snel daarna met een ontwerp-visie van maar liefst 271 pagina’s.

In april 2010 heeft Beter Zeist een uitgebreide inspraaknotitie ingediend. Deze en andere reacties werden geanonimiseerd verwerkt maar onvolledig beantwoord. Dat werd duidelijk tijdens de Ronde Tafel van 4 november 2010, waarin insprekers  vroegen om een echte dialoog met de raad over de conflictpunten.

Op 20 januari 2011 vond een contact plaats met enkele partijen (D66, PvdA, GroenLinks en SP) over de kernwaarden en keuzen van de visie, maar niet over de uitwerking ervan. De eerste indruk was dat het getal van 3.300 extra woningen als (een in de bijlagen verborgen) uitwerking blijft gelden. Daarvoor werden steeds nadere argumenten genoemd. In de structuurvisie gaat het nu om het voorzien  in de verwachte gezinsverdunning, de bevordering van de doorstroming op de woningmarkt en het bouwen voor middengroepen. Ook de zorginstellingen en bedrijven zouden meer ruimte moeten krijgen. Het meer bouwen staat voor de oplettende lezers – ondanks de mooie kernwaarden – toch nog centraal.

Beter Zeist stuurde in november 2010 en begin 2011 brieven met concrete voorstellen voor aanpassing van de visie naar de Raad. Dat gebeurde samen met de lokale milieuorganisaties en enkele buurtverenigingen: zie de rubriek Downloadarchief (Structuurvisie).
terug naar top

AANPASSINGEN STRUCTUURVISIE

De visie is 1 maart 2011 vastgesteld met wat aanpassingen (amendementen) en moties aan het College. Voor Zeist-Oost is het volgende aangenomen amendement van belang:
(5.27) Er komen geen nieuwe bouwprojecten in het buitengebied; het schuiven tussen groen en rood is alleen toegestaan als het groen daar per saldo door verbetert en alleen op de plekken die expliciet genoemd staan op pagina 5 van het Raadsvoorstel: de zone Arnhemse Bovenweg, stationsgebied Driebergen-Zeist, de zone A28, Den Dolder en Austerlitz. Voor het overige wordt hier verwezen naar de meer algemene aangenomen moties, zie rubriek Structuurvisie.
terug naar top

RECONSTRUCTIE KERCKEBOSCH

Sinds het structuurplan van 2001 is er veel veranderd. Daarin werd nog gesproken van het unieke karakter van de wijk Hoge Dennen-Kerckebosch. Destijds was de conclusie dat de wijk geen ingrepen meer van enige omvang kon verdragen. Bovendien moest de unieke verkaveling van de flats behouden blijven. Daarna werd een plan opgesteld om het gehele gebied te herstructureren. Daarbij zouden 706 woningen worden gesloopt en 1.250 woningen nieuw worden gebouwd. Het merendeel van 48 ha bos zal moeten wijken. Dat is het gevolg van de keuze voor de zogenaamde scheggenvariant en het deels maken van schraalland en heide in plaats van het bestaande bos. Hiermee verdwijnt het unieke karakter van deze wijk ondanks enige herplant van bomen in het gebied.

Op 10 maart 2009 heeft in de Raad het debat over het voorstel plaats gevonden. Er waren meerdere amendementen of moties aangekondigd voor de behandeling in de raadsvergadering van 24 maart. Met name over de tien verdiepingen hoge woontorens (zes stuks tot in het buitenbos) die tot ver in de omtrek te zien zouden zijn en over de toekomstige verkeersafhandeling was nog de nodige discussie. Het vele malen uitgestelde raadsvoorstel werd nadien echter wel aangenomen.
terug naar top

MASTERPLAN EN ONTWERP BESTEMMINGSPLAN KERCKEBOSCH-HOGE DENNEN

De noodzakelijke procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan werd afgerond. De gemeenteraad stelde het Masterplan in het eerste kwartaal van 2009 vast. In het tweede kwartaal hebben bewonersgroepen, buurtorganisaties en de Stichting Beter Zeist na onderling overleg hun inspraakreacties over het voorontwerp bestemmingsplan ingediend.
Deze inspraak leverde slechts enkele aanpassingen op. Verder werd nog enig aanvullend onderzoek  gedaan over de flora en fauna in een bepaald gebied en over een centrale weg in Kerckebosch. Het overgrote deel van de inspraakreacties leidde niet tot een aanpassing van het voorontwerp.

De volgende ronde was het indienen van zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan. Beter Zeist werkte daarbij samen met de buurtorganisaties bij het opstellen en indienen ervan.
Inmiddels had de provincie in haar zienswijze laten weten niet akkoord te gaan met het bouwen buiten de rode contour en in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De gemeente wilde echter het aantal woningen compenseren en ook wilde zij geen knip in het scholenlaantje. Wel ontstonden er steeds meer ‘scheurtjes’ in het plan.

Het College van B&W diende daarna een nota van Zienswijzen in, waarbij ze enkele kleine veranderingen heeft toegezegd en ze ook akkoord ging met het niet-bouwen buiten de rode contouren. Wel wilde ze deze oorspronkelijk geplande bebouwing compenseren in het binnenbos en door een combinatie van de bestaande scholen in een gemeenschappelijk gebouw. De plannen kwamen in januari/februari 2010 voor inspraak en besluitvorming in de raad aan de orde. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 heeft de raad het bestemmingsplan aangenomen.

De huidige plannen hebben tot veel commentaar en debat geleid, met vertraging als gevolg. Dat krijgt men als er vooraf geen zorgvuldige inspraakronde is geweest. Bovendien bleek ook de financiële begroting lang niet sluitend: er ontbraken nog miljoenen euro. Hoge bouwambities leidden tot hoge kosten. Het inzicht daarin werd de burgers echter onthouden ondanks een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Toch bestond er nog kans om invloed uit te oefenen op het verloop van het proces en het resultaat ervan. De Stichting Ontwikkeling Kerckebosch en twee milieuorganisaties hadden namelijk bij de Raad van State (RvS) beroep ingesteld tegen het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan. Dat was nodig ook want de te verwachten tekorten dreigden te worden afgewenteld op de Zeistenaren, die bovendien hun mooie woonomgeving zagen verdwijnen.

In afwachting van de uitspraak van de RvS had de gemeente toegezegd geen onherstelbare aanpassingen uit te voeren en de bomenkap pas in een zo laat mogelijk stadium uit te voeren. De Raad van State kreeg ten behoeve van de beoordeling van de beroepen een onderzoeksverslag van een gerechtelijke omgevingsdeskundige van het StAB, de onderzoeksrapporten vanwege de gemeente en die van de appellanten (degenen die de beroepen hebben ingediend).
De Stichting Beter Zeist had intussen bemiddeld bij het door de landelijke Stichting Telluris te Dordrecht opstellen van een evaluatieonderzoek naar de waarden van het Binnenbos en van het beleid van de gemeente Zeist. Dit rapport en het supplement daarop werd door de Stichting Ontwikkeling Kerckebosch ingebracht bij de Raad van State.

De zitting van de Raad van State over de beroepen van de bewoners(organisaties) en de lokale milieu-organisaties vond plaats op 17 oktober 2011. Op 28 december 2011 deed de RvS uitspraak op basis waarvan het plan kon doorgaan. Wel moest de hoogte van een accentgebouw (een woontoren van 33,5 meter) pal naast het buitenbos worden beperkt  tot zo’n zes lagen.

In februari 2012 heeft de raad tweemaal vergaderd over de boskap en over de financiële risico’s van het project. Beide punten waren door Beter Zeist aangekaart. Het besluit over de verheiding van twee bosvingers werd uitgesteld tot later en volgens een financiële commissie van de raad was het project “in control”. We moesten dat als niet-geïnformeerde burgers maar geloven.
Beter Zeist heeft de beperkt beschikbare gegevens echter in de periode juli-november 2012 nader geanalyseerd en kwam tot heel andere conclusies: zie Rapport Zorgen om Zeist. Daarbij werd ook ingegaan op de gemeentelijke Grondexploitatie Kerckebosch van begin november 2012 (12RAAD0088).

Ondertussen waren voor half maart 2012 meer dan 1.200 bomen gekapt voor de woningbouw van de eerste fase van Kerckebosch. De circa 900 bomen op vier hectare van twee van de te verheiden bosvingers waren nog blijven staan.
Hoewel de raad nog geen besluit over de verheiding had genomen, schreef het College op 16 maart 2012 direct na de kap van de 1.200 bomen een brief naar Beter Zeist, andere belanghebbenden en omwonenden, dat zij zouden worden betrokken bij de uitwerking van de plannen voor het heideveld. Kennelijk deed de raad voor spek en bonen mee en liet zij zich steeds weer verrassen door het college.

Daarna besloot het College eind april 2012 de verheiding door te zetten. De burgerorganisaties waaronder de milieuorganisaties betwistten dit besluit in een juridische procedure bij de rechtbank Utrecht. Op 18 februari 2013 werd toch begonnen met de verheiding hoewel deze niet direct van belang was voor de bouwactiviteiten.
terug naar top

HERBEZINNING KERCKEBOSCH

Het huidige plan voor Kerckebosch bleek niet meer haalbaar. De gemeenteraad heeft in haar discussie van 7 februari 2013 op basis van voor burgers geheime stukken aangegeven het plan aan te passen en te temporiseren. Dat gebeurde in overleg met de Seyster Veste. Deze woningbouwcorporatie durfde het risico van het bouwen van koopwoningen niet meer aan. Dat zal een marktpartij (een bouwonderneming of projectontwikkelaar) moeten doen.
Een probleem daarbij is dat de koopwoningen geld moeten opleveren voor de herhuisvesting van sociale huurders van Kerckebosch. Komt dat mooi uit dat er minder mensen opteren voor Kerckebosch als gevolg van natuurlijk verloop en achterstallig onderhoud! Dus hoeft de Seyster Veste ook minder sociale woningen te bouwen: in plaats van 706 nu ongeveer 400.

In de periode juli – oktober 2013 werd het plan voor Kerckebosch fundamenteel gewijzigd. Zo is de realisatieovereenkomst van 2010 aangepast, waardoor tot 2019 slechts 400 – 450 woningen worden gebouwd. Daarna kan tot 2023 het aantal worden uitgebreid tot 809 met mogelijk een uitloop naar 1.060. In vergelijking met het vroegere plan komen er inderdaad minder sociale woningen en appartementen en meer grondgebonden woningen. Het betekent een terug schalen van de kwantitatieve bouwambitie en het meer geleidelijk, in kleinere aantallen bouwen. De oorspronkelijke oplevering volgens vijf vaststaande fasen wordt dus verlaten. Wanneer de woningmarkt aantrekt en een uitbreiding van het bouwprogramma tot maximaal 1.060 mogelijk is zal ook worden onderzocht of het aantal sociale huurwoningen kan toenemen, zo besloot de raad bij amendement op 29 oktober 2013.

Dit alles is in lijn met de aanbevelingen van het Rapport Zorgen om Zeist d.d. 5 november 2013. De voorzitter van de Financiële Commissie uit de raad noemde het rapport toendertijd een ‘politiek werkje‘. Dat klopt nu achteraf in positieve zin.
Om de wijzigingen die noodzakelijk zijn om het project uit te voeren mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan van 16 februari 2010 gedeeltelijk herzien. Het gaat om aanpassingen van de bebouwing van 9 locaties. Daar er meer grondgebonden woningen worden gebouwd in plaats van flats is er meer bouwgrond nodig. Dat komt de gemeente en de Seyster Veste goed uit, omdat zo de lagere prijzen van de vrije kavels worden gecompenseerd door de verkoop van meer grond. De bouwscheggen worden namelijk circa 10 % uitgebreid, terwijl ook een groot deel van de grond van voormalige Christus Verrijzenis Kerk langs Hoog Kanje zou worden bebouwd. Dat laatste is nu gezien de beantwoording van de inspraakreacties van de baan, zodat een waardevolle beukenrij behouden blijft. Het gevolg wel is het verder verkleinen van de boswiggen.

Zie verder het voorontwerp BP Part. Herziening Kerckebosch van maart 2014 en het Ontwerp wijzingsplan Kerckebosch. Lees verder de inspraakreacties over de Partiële herziening van Stichting Beter Zeist, van Stichting Milieuzorg Zeist e.o. (SMZ) en van een groep aanwonenden.
In de eerste helft van december 2015 hebben Stichting Ontwikkeling Kerckebosch, Stichting Milieuzorg Zeist e.o. en Stichting Beter Zeist hun zienswijzen over het ontwerp BPph Kerckebosch ingediend.
Voor een deel zijn die gehonoreerd, zie de nota van Zienswijzen. Alleen ten aanzien van het behoud van de halve maan aan oude beuken op de lokatie CVKerk wordt nog overlegd. Dit naar aanleiding van de Ronde Tafel op 2 april 2015. Zie de reactie van Stichting Milieuzorg Zeist e.o. die werd ondersteund en toegelicht door Stichting Beter Zeist.

Over het Ontwerpwijzigingsplan hebben de Stichting Ontwikkeling KerckeboschStichting Milieuzorg Zeist e.o. en Stichting Beter Zeist (aanvullend op de eerder genoemde reactie) zienswijzen ingediend. In de begroting 2015 staat verder nog het nodige over het project Kerckebosch.

Als basis voor de nieuwe overeenkomst tussen de gemeente en Seyster Veste is een zuivere grondexploitatie opgesteld. Daarin staan niet meer de punten die gewoonlijk in een grondexploitatie thuis horen. Alle bijdragen zoals voor verhuiskosten, parkeren en duurzaamheid zijn daaruit geschrapt. De vernieuwde afspraken worden vastgelegd in een allonge bij de ROK 2010. Deze allonge wordt aangegaan voor de periode 2013-2019.

Juni 2015 werden het restanten van het binnenbos, de zogenaamde boswiggen, overgedragen aan het Utrechts Landschap. Deze organisatie verzorgt dan in het vervolg het beheer en het onderhoud. Wellicht dat er dan ook af en toe heideschapen te zien zijn in de nieuwe woonwijk Kerckebosch.

Voor alle informatie over dit dossier vanuit de bewonersorganisatie zie de website ontwikkelingkerckebosch.nl. De WOM heeft over de herziening en wijzigingen van het plan voorlichtsmateriaal opgesteld. De stand van de ontwikkeling van de nieuwe buurt  is te zien in de plattegrond per 2016. Overigens heeft de raad op 4 juli 2017 ingestemd met een zgn “technische begrotingswijziging” om meer parkeerplaatsen aan te leggen in de nieuwe buurt. Dat betekent wel een verdere aantasting van het groen. De raad zet daarmee de burgers buitenspel ondanks een amendement van GroenLinks, NDZ en SP om dat niet op deze wijze vast te leggen.

Inmiddels is de WOM medio 2017 teruggekomen op de eerder voorgenomen sloop van flat 11. Deze wordt gerenoveerd aan aan de moderne eisen van duurzaamheid en wonen aangepast, zie het raadsvoorstel. Dat scheelt geld en zorgt voor relatief goedkope woningen. Dat is juist wat de burgerorganisaties altijd al hadden bepleit. De flats konden worden gerenoveerd of ter plaatse vervangen. Dat had veel natuurgebied gescheeld en ook kosten bespaard. Verder zijn er bij de bewoners zorgen over de verkeersveiligheid van de Kerckeboschlaan en andere overlast gevende zaken op het gebied van licht, geluid en hangjongeren. Het college geeft in de beantwoording van de raadsvragen weinig blijk iets aan de klachten te doen.

In het kader van de herhuisvesting van de bewoners van Kerckebosch en gezien de versnelling van de huisvestingsopgave in de sociale woningbouw voor speciale doelgroepen (zie de rubriek) heeft het college besloten geplande eengezinswoningen niet te bouwen. In plaats daarvan worden 2 appartementengebouwen  van 6 woonlagen gerealiseerd met in totaal 80 woningen. Dat gebeurt in het deelplan “De Hout” (4e woonscheg nieuwbouw Kerckebosch). De huidige bewoners van het complex Dudok kritiseerden het besluit, zie de reactie d.d. 24 september 2017. Op 26 september antwoordde het college in een raadsinformatiebrief op de vragen van de bewoners.
terug naar top

STEUN ONS EN DAARMEE OOK UZELF

Wilt u ook:

  • De kwaliteit van uw leefomgeving verbeteren?
  • De wijk niet verder volbouwen, maar ruimte, bos, groen en speelvelden zo veel mogelijk bewaren?
  • De overlast van de spoorlijn verminderen in plaats van laten toenemen?
  • De verkeersoverlast tot een minimum beperken.
  • De scholen en de kinderopvang niet overvol laten worden door de extra inwoners?
  • De wijk veiliger maken?

Steun ons dan door Vriend te worden van de stichting Beter Zeist.
Samen met u en de buurtorganisaties kunnen we Zeist leefbaar houden.
terug naar top

AANDACHTSPUNTEN PER BUURT O.A.

  • Hoge Dennen: behoud karakter buurt
  • Kerckebosch: geen verstedelijking, winkelcentrum verbeteren, geen verdere aantasting binnenbos
  • Arnhemse Bovenweg e.o.: beperken verkeersoverlast en behoud van de landgoederen
  • NS-Stationsgebied: wel een tunnel onder de verbrede spoorlijn (vier sporen), maar geen verdere verstedelijking waaronder het bouwen van een nieuw hoofdgebouw van de Triodosbank op de buitenplaats De Reehorst (12.000 m2), terwijl in Zeist veel kantoren zullen leegstaan zoals het Rabo Facet gebouw. Voor het Ontwerp bestemmingsplan Station Driebergen (12RAAd010), zie www.zeist.nl.

terug naar top
LINKS
www.hogedennen.net
ontwikkelingkerckebosch.nl
www.milieuzorgzeist.nl
www.natuurlijkzeist-west.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *