Bosch en Duin

Enkele ontwikkelingen
Geactualiseerd 10 januari 2019

INHOUDSOPGAVE RUBRIEK

Bosch en Duin e.o.
Structuurvisie en Bestemmingsplan
Walaardt Sacre Kamp
Wegh der Weegen
Renovatie kamp Beukbergen voltooid

BOSCH EN DUIN EN OMGEVING

In Bosch en Duin en omgeving wonen ruim 1.850 inwoners. Dat is ongeveer 2% van de bevolking van de gemeente Zeist. De bewonersvereniging is Vereniging Bosch en Duin e.o. Deze werkt samen in het platform buurten en dorpen Stichting Beter Zeist. Ook Stichting Milieuzorg Zeist e.o. houdt zich bezig met Huis ter Heide e.o. In Bosch en Duin e.o. staan vrijstaande bosvilla’s en landhuizen, maar er zijn ook natuurgebieden. Die fungeren als ecologische ‘stepping stones’ tussen de natuur van de voormalige vliegbasis en het Panbos e.o. en Kromme Rijngebied. Het geheel is te karakteriseren als landelijk gebied, maar dat wordt toch bedreigt door verstedelijking.
terug naar top

STRUCTUURVISIE EN  BESTEMMINGSPLAN

Eenbedreiging van het gebied tussen de Amersfoortseweg en de A-28 was de tekst van de ontwerp-Structuurvisie van begin  2011. In dit voorstel stond de mogelijkheid opgenomen het terrein van het Landgoed Vollenhoven gedeeltelijk te gebruiken voor woningbouw en sportvelden, dit in samenhang met een overkapping van de A 28. Dat zou een oprekking van de rode contour van Zeist betekenen en een aantasting van de groene ruimte en ecologische verbindingen tussen Zeist en De Bilt. Dat is iets wat de Stichting Beter Zeist, de Vereniging Bosch en Duin, de Buurt- en BelangenVereniging Huis ter Heide en de milieuorganisaties niet willen. De raad heeft hier op 1 maart 2011 een stokje voor gestoken met het aannemen van een amendement (5.5). Voor Bosch en Duin zijn de volgende specifieke amendementen van belang:

  • (5.1) Een overkapping van de A 28 wordt niet benut voor sportvelden en bebouwing van landgoed Vollenhoven, maar wel voor opwekking van duurzame energie;
  • (5.5) Het uitruilen van Rood en Groen mag niet leiden tot bebouwing van het Landgoed Vollenhoven.

Verder heeft de gemeenteraad op 7 april 2012 het bestemmingsplan “DD-Zuid, B&D, HtH-Noord” vastgesteld.

“Kasteelbouw”
In Bosch en Duin begint de ontwikkeling van ‘kasteelbouw’ uit de hand te lopen. Het oprichten van woningen als kastelen zorgt ervoor dat de kwaliteit van het gebied wordt aangetast. Dat geldt ook voor de hoge hekken en de bouw vlak langs de kavelgrenzen. Vanuit een behoefte aan kwaliteit van RO is er eerder behoefte aan het handhaven van de vroegere regels dan aan het opheffen van regels. Vandaar dat de vereniging Bosch en Duin in navolging van de gemeente Bilthoven in 2016 richtlijnen heeft opgesteld voor de bouwontwikkeling. Deze zouden dan in het bestemmingsplan moeten worden opgenomen.

Rode contouren.
Beter Zeist heeft in 2016 samen met Milieuzorg Zeist en de dorpsorganisaties van Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide alles uit de kast moeten halen om de raad en Provinciale Staten op te roepen geen rode contouren om een groot deel van Bosch en Duin te trekken. Ach, zei de wethouder Jansen, het ging bij Bosch en Duin alleen om administratief-procedurele verbeteringen voor de burgers. In de Provinciale Staten werd echter wel duidelijk dat het binnen de rode contouren brengen de gemeente meer mogelijkheden biedt tot inbreiding en te verstedelijking, zie verder de rubriek provincie: structuurvisies en plannen.
terug naar top

WALAARDT SACRE KAMP

walaardt-sacre-voorstel-2014

Een burgerinitiatief ondersteund door buurtorganisaties is bezig een voorstel op te stellen voor een duurzame bestemming van het terrein met behoud van het militair erfgoed. De eerste gedachten over de verdeling van het oppervlak zijn (zie Mission Statement 2014):

  • Strook natuur tussen Ravenhorst en Nieuw Zandbergen (min. ca. 9 ha.);
  • Militair erfgoed (max. ca. 2 ha.);
  • Energieneutrale woningen (max. ca. 2 ha. met ca. 20 woningen). Dat i.p.v. 80 woningen volgens Zeist (2014);
  • Stadslandbouw voor en door bewoners (min. ca. 0,5 ha).

Op 10 september 2014 vond een bewonersbijeenkomst plaats. Hierbij het verslag ”Een nieuwe toekomst voor Walaardt Sacré; naar een duurzaam park met ruim baan voor natuur en behoud van militair erfgoed”.
Inmiddels heeft een vertegenwoordiging van de initiatiefgroep met wethouder mevrouw Jacqueline Verbeek gesproken. Zij gaf tijdens het gesprek aan dat “elke oplossing goed in de groene omgeving zal moeten passen” en dat zij “positief onder de indruk is, het bewonersinitiatief ontzettend waardeert, ons complimenteert en het verhaal en de plaatjes er professioneel uit vindt zien”. En: “De gemeente wil graag waar mogelijk bewonersinitiatieven zoals deze ondersteunen”.

Vooralsnog is Defensie niet van plan het terrein te verlaten, maar wat niet is kan komen. De initiatiefnemers blijven doorzoeken naar mogelijkheden hun ambitie te realiseren. Zodra zich relevante ontwikkelingen voordoen kunt u dat op de website vinden: www.walaardtsacrepark.beterzeist.nl.
terug naar top

WEGH DER WEEGEN

Op initiatief van de Provincie Utrecht is in 2010 het boek Wegh der Weegen gepubliceerd. Daarin staat de geschiedenis van de Amersfoortseweg van De Bilt naar Amersfoort. Jacob van Kampen ontwierp in 1647 de 11 kilometer lange weg. Met de uitvoering ervan werd in 1653 begonnen. Het was in Nederland de breedste weg tot de aanleg van de autosnelwegen in de twintigste eeuw. Waarschijnlijk heeft de weg ook model gestaan voor het ontwerp van de Avenue des De Champs-Élysées in Parijs. Behalve als verbinding tussen Utrecht en Amersfoort was het de bedoeling langs de weg nieuwe buitenplaatsen te vestigen. Daarvoor gold een indeling van vakken van 100 Gelderse roeden breed (376 meter) en half zo diep. Deze percelen werden gescheiden door dwarspaden, de zogenaamde sorties. De sorties werden voorzien van wallen met eikenhakhout mede als bescherming tegen verstuiving van de kale zandgronden. Ze dienden verder als toegang voor de schaapskudden naar de erachter gelegen heidevelden op de Utrechtse Heuvelrug.

Naar aanleiding van de uitzonderlijk grote belangstelling voor dit boek werd besloten een stichting op te richten: de stichting Wegh der Weegen (www.weghderweegen.nl). De Provincie Utrecht heeft de aanloop naar en oprichting ervan gefaciliteerd. De stichting opgericht op 21 januari 2013. De statutaire doelstelling is “het (doen) vergroten van de bekendheid en de beleving van de cultuurhistorische aspecten en andere waarden van de ‘Wegh der Weegen”. Daarbij wil de stichting dat zoveel mogelijk de oorspronkelijke kenmerken van de Wegh weer zichtbaar worden gemaakt. Inmiddels heeft zij een verkorte versie van het boek uitgebracht, Wegh der Weegen in vogelvlucht, en idem een boekje met fietsroute(s).

In de herfst van 2017 heeft de stichting tijdens een tweetal druk bezochte avonden met omwonenden en belanghebbenden een visie opgesteld voor de Wegh der Weegen en de directe omgeving daarvan. Dit gebeurde in samenwerking met de provincie en de betrokken gemeenten De Bilt, Zeist, Soest en Amersfoort. Het is de bedoeling dat de visie in het voorjaar van 2018 door de betrokken overheden wordt vastgesteld. Vervolgens zal deze worden uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan als grondslag voor de geleidelijke ontwikkeling van de Wegh. Zie verder de presentatie van Hans Voorberg, voortitter, tijdens het platform van Beter Zeist op 18 april 2018. 

terug naar de top

RENOVATIE KAMP BEUKBERGEN VOLTOOID

Het woonwagencentrum Beukbergen ligt ten noorden van de Amersfoortseweg bij de grens van Soesterberg. Het kamp is ontstaan in de jaren ‘20 van de 20e eeuw met noodwoningen. Tijdens de tweede wereldoorlog is Beukbergen ontruimd, maar eind 1946 is het opnieuw voor bewoning beschikbaar gesteld. Sindsdien is het bewoond geweest, maar waren de omstandigheden niet altijd even goed. Het gemeentebestuur van Zeist heeft na een voorbereidingsperiode op 19 mei 2009 besloten om het woonwagencentrum  grondig te herstructureren. Beukbergen moest een gewone wijk van Zeist worden met een bijzonder karakter.

Er is dan meer dan tien jaar gewerkt aan de herstructurering. Daarbij hebben de gemeente en inwoners van Beukbergen met ups en downs intensief samengewerkt. Het resultaat mag er wezen. De brandveiligheid is enorm verbeterd, de voorzieningen zijn vernieuwd, het centrum is uitgebreid van 170 naar 220 standplaatsen, alle vergunningen en contracten zijn op orde, er zijn groenvoorzieningen aangelegd en de woningcorporaties hebben 54 vaste woningen gebouwd op het terrein. De oplevering van het vernieuwde kamp wordt in maart 2018 feestelijk gevierd.
terug naar top