Beter Zeist in het kort

Geactualiseerd 13 augustus 2016
Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com

Voorgeschiedenis en organisatie

Sinds de discussie over de gemeentelijke Woonvisie van Zeist is begin 2007 een informeel platform ontstaan van buurt- en wijkorganisaties in Zeist. Het gemeenschappelijk belang van de organisaties en groepen bleek uit hun gelijkgestemd commentaar op de Woonvisie, de Bouwvisie en op bouwprojecten in Zeist. De doelstellingen van het platform zijn intussen helder en de strategie is vastgelegd. Het werd tijd het platform formeel te maken, met behoud van de noodzakelijke slagvaardigheid. Vandaar dat op 18 december 2008 de stichting Beter Zeist is opgericht.

Gekozen is voor de juridische vorm van een stichting met kenmerken van een vereniging. Dat combineert de slagvaardigheid van een stichting met de betrokkenheid van de donateurs en sympathisanten.
De donateurs zijn rechtspersonen en natuurlijke personen die de doelstelling van de Stichting onderschrijven. De rechtspersonen zijn buurt-, wijk- en andere organisaties, bedrijven en instellingen. Per jaar betalen de donateurs een minimumbijdrage van € 15 voor personen, en per rechtspersoon een nader af te spreken bijdrage. Deze is afhankelijk van de omvang en draagkracht van de betreffende organisatie.

PLATFORM BUURTEN “ZEIST VOOR ZEIST”

Het platform van buurt- en wijkorganisaties “Zeist voor Zeist” vormt nu een orgaan van de stichting. Het adviseert het bestuur over de hoofdlijnen van het beleid zoals vastgelegd in het jaarprogramma. Het draagt bestuursleden voor, adviseert over de begroting, de jaarstukken en de reglementen. De samenstelling van het platform wordt steeds zo aangepast om een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de Zeister bewonersorganisaties en wijken te bereiken. Voor de aangesloten groepen levert de onderlinge samenwerking in het platform het volgende op:

 • Bewustwording van buurtproblemen en hoe de gemeente handelt;
 • Zicht op de mogelijkheden om (gezamenlijk of afzonderlijk) invloed uit te oefenen;
 • Samenwerking, onderlinge taakverdeling en afstemming van activiteiten;
 • Onderlinge contacten en advies van deskundigen;
 • Vroegtijdig verkrijgen en doorgeven van relevante informatie;
 • Verzamelen en delen van onderzoeksresultaten;
 • Houden van studiebijeenkomsten en ludieke acties;
 • Gebruik van faciliteiten van site, informatie, artikelen, deskundigheid, beroepsmogelijkheden e.d.
 • Ondersteuning van burgerinititiatieven zoals de Allegro Tuin en het Geopark Heuvelrug Midden Nederland.

In het Platform gaat het erom dat alle aanwezige vertegenwoordigers van buurten en wijken – samen met andere actieve burgers van Zeist – zo veel mogelijk informatie, inzichten en ideeën uitwisselen over wat er in Zeist gebeurt. Met natuurlijk speciale aandacht voor allerlei zaken waarbij de gemeente een rol speelt of zou moeten spelen. Dat helpt Stichting Beter Zeist over die zaken een standpunt in te nemen of een strategie te bepalen. Dat gebeurt vaak samen met milieugroepen, bijvoorbeeld als het gaat om het groen houden van onze gemeente.

De aangesloten buurt- en wijkorganisaties blijven onafhankelijk en zijn verantwoordelijk voor hun eigen beleid. De Stichting biedt de gewenste ondersteuning en aanvulling op hun activiteiten, want door samenwerking blijft men goed op de hoogte en is het beleid in Zeist beter te beïnvloeden. De stichting wil de actieve groepen verbinden voor buurtoverstijgende onderwerpen en zaken van algemeen belang. Verder onderhoudt Beter Zeist via donateurs contact met de buurten waar nog weinig gebeurt. Vooral huurders van woningcorporaties hebben het nog het gevoel dat hun mening weinig invloed heeft. Maar als ‘Vriend’ van Beter Zeist kan dat veranderen.

NETWERK “VRIENDEN VAN ZEIST”

De persoonlijke en collectieve donateurs vormen een netwerk voor uitwisseling van informatie en meningsvorming. Per kalenderjaar wordt zo mogelijk een bijeenkomst gehouden van de donateurs, bijvoorbeeld in de vorm van een symposium, een beleidsgerichte bijeenkomst of andersoortige activiteit zoals een bosmiddag.
Donateurs kunnen actief deelnemen aan werkgroepen van de Stichting, zoals die voor pers en publiciteit, aan bijeenkomsten en aan de acquisitie van gelden om de activiteiten uit te voeren. De donateurs worden – gezien de kosten bij voorkeur via website en Nieuwsflitsen – op de hoogte gehouden van de activiteiten van Beter Zeist. Daarnaast vindt publieksvoorlichting plaats via andere kanalen waardoor de inwoners van de gemeente worden geïnformeerd.

Voor een overzicht van Stichting Beter Zeist en haar activiteiten zie de power point presentatie. Verder kunt u de statuten van Stichting Beter Zeist inzien.

UITSLAG ENQUETE ONDER DONATEURS

Tot onze voldoening hebben vele donateurs de enquête in februari/maart 2013 ingevuld geretourneerd. Daarmee kregen we belangrijke feedback over het functioneren van onze organisatie en over de activiteiten.
De belangrijkste punten vinden wij:

 • De Nieuwsflits, onze website en de inspraakacties – o.a. tijdens de Ronde Tafel van de gemeemteraad – blijken goed bekend en worden door u goed gewaardeerd: met een cijfer van bijna “8”. Vooral onze Nieuwsflits steekt er boven uit.
 • Bijna ¾ van de respondenten acht een jaarlijkse bijdrage van € 10 – 20 redelijk.
 • De Canon van Beter Zeist blijkt niet algemeen bekend, maar wie hem kent onderschrijft de punten die daarin zijn opgenomen.
 • Bijna 100% van de respondenten geeft de Zeister politiek een cijfer van 3,8 op een schaal van 1 t/m 10. Nauwelijks beter staat het er voor met waardering voor de partij waarop men zelf heeft gestemd: een 4,0.
 • 62 % van de respondenten onderschrijft de apolitieke opstelling van Beter Zeist. Maar toch vindt nog 14% dat de stichting een politieke, lokale partij moet vormen.
 • Het huidige bestuursmodel van de gemeente Zeist vinden veel respondenten niet (31%) of op punten niet (36%) voldoen. Impulsen tot verandering zullen van buiten de traditionele structuren moeten komen (71%).
 • Tot ons genoegen zien we dat ¼ van de respondenten actief de handen uit de mouwen wil steken, terwijl nog eens ¼ dat in beraad houdt.
 • De helft van de respondenten vindt het optreden van Beter Zeist “gebalanceerd”, maar 33% vindt dat het harder en confronterend mag en 10% vindt dat het veel krachtiger moet.
 • Voor de door ons te organiseren workshops bestaat een aanzienlijke belangstelling:79%.

Voor de volledige resultaten van de enquête.

2 reacties op Beter Zeist in het kort

 1. Frans Mensinga schreef:

  Beter Zeist vind ik nogal aanmatigend. Het suggereert dat elke andere mening inferieur is. Bovendien lijkt het, bij elk bezwaar dat deze club maakt, dit namens een meerderheid te doen.

  Met vriendelijke groet,

  Frans Mensinga

 2. Egbert Visscher schreef:

  Stichting Beter Zeist doet de uitspraken in overleg met het platform buurten en dorpen. Uiteraard zal niet iedereen eenzelfde opvatting hebben, maar we proberen standpunten wel te zo goed mogelijk te onderbouwen. Voor kritiek houden we ons aanbevolen.

  Egbert Visscher, voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *