Persberichten

krantjes20mediaGeactualiseerd 30 juni 2014

Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com

INHOUDSOPGAVE

ING-KANTOOR ONDERSTEUNT LOKALE INITIATIEVEN
november 2013

Drie lokale buurtinitiatieven hebben een donatie gekregen van het ING-kantoor in Zeist. Een van de doelen is om buurtinitiatieven een steuntje in de rug te bieden. Daarom doneerde het ING-kantoor in Zeist een bedrag van in totaal € 3.000,- aan drie initiatieven uit de buurt. Klanten konden bepalen hoe deze donatie verdeeld werd over de drie deelnemers aan deze actie. Met deze actie geeft de ING invulling aan het doel van het vernieuwde ING kantoor in Zeist: een ontmoetingsplaats tussen klant en bank, waarin persoonlijke aandacht en deskundig advies centraal staan.

Iedere deelnemende organisatie of initiatief ontving van de ING een eenmalige donatie. De organisatie met de meeste stemmen kreeg € 2.000,- de andere twee kregen ieder € 500,-. Klanten konden van maandag 2 tot en met donderdag 19 december stemmen door een stembiljet in de speciale stembus op het kantoor te doen. De organisatie met de meeste stemmen kreeg de grootste donatie.
Op 20 december ontving de winnaar, de Voedselbank Zeist, tijdens een speciale uitreiking op het ING-kantoor de cheque uit handen van de ING kantoormanager Niels van der Linden.

De drie genomineerde lokale initiatieven waren:

 • de Voedselbank Zeist
 • het Hospice Heuvelrug
 • de Stichting Beter Zeist

Oranje is betrokken bij nu, betrokken bij later

ING heeft als grote Nederlandse bank een maatschappelijke functie en speelt een belangrijke rol in het economisch verkeer. De bank neemt daarom ook haar verantwoordelijkheid en is daarom betrokken bij haar klanten en de samenleving. De activiteiten zijn gericht op een viertal thema’s: toegankelijk voor iedereen, financieel fit voor nu en later, duurzaam ondernemen en ontwikkeling jeugd.

Meer informatie over het beleid en activiteiten van de ING

http://www.ingforsomethingbetter.com/nl/our-approach/business
http://www.ing.nl/verantwoordondernemen
https://www.facebook.com/INGnl/app_260058040803800
terug naar top


ZEISTER JAARSTUKKEN BEOORDEELD
mei 2013

De Stichting Beter Zeist heeft de jaarstukken van de gemeente van commentaar voorzien. Het gaat om de Begroting 2013, de Jaarrekening 2012 en de Voorjaarsnota 2013 met wijzigingen voor dat jaar, inclusief de ramingen voor de volgende jaren.
Beter Zeist vindt dat het streven van de gemeenteraad, van het college van B&W en van gemeentelijke ambtenaren moet zijn om Zeist tot de beste gemeenten van Nederland te laten behoren.
Concreet betekent dit het bieden van een veilige, groene en schone leefomgeving, ruime en eigentijdse voorzieningen en een excellente gemeentelijke dienstverlening en dit alles tegen lage kosten (belastingen en heffingen). Zo’n ambitie mogen burgers verwachten.

De Voorjaarsnota Zeist 2013 laat zien dat gemeenteraad en B&W bezig zijn de financiële positie van Zeist te versterken. Dat is een goede zaak. Toch zijn de in ons rapport “Zorgen om  Zeist” (d.d. 5 november 2012) geuite zorgen slechts ten dele weggenomen. Wij menen dat er nog verbeteringen nodig en mogelijk zijn, o.a. op het gebied van:

 • Benchmarking van jaarcijfers, begrotingen en plannen;
 • Risicomanagement;
 • Efficiency van (beleids)processen;
 • Transparantie van de stukken;
 • Betrekken van (groeperingen van) burgers en andere stakeholders;
 • Beperken van de apparaatskosten.

Aandacht vragen wij in het bijzonder voor het weerstandsvermogen.
In de voorjaarsnota op pagina’s 8/9 van bijlage 1 wordt (impliciet) de suggestie gewekt dat de ratio weerstandsvermogen de streefwaarde van 0,8 heeft bereikt. Deze was 0,55 volgens de begroting 2012, begin 2012 zou deze 0,88 zijn en in het Pas-rapport van april 2012 staat dat de ratio toen 0,53 was. De risico’s van projecten zoals gemeentehuis, Kerckebosch, Soesterberg en Stationsgebied waren in die laatste berekening nog niet eens meegenomen.

In de begroting 2013 wordt nog uitgegaan van een ratio van 0,55. Daarna zou deze volgens de beleidsrapportage 2012 0,69 zijn en volgens het jaarverslag 2012 is deze 0,81 per 31 december 2012.
Deze schommeling van de ratio komt niet overtuigend over en wij denken dat niet altijd alle relevante risico’s van de diverse projecten op dezelfde wijze worden meegenomen. Worden wel steeds appelen met appelen vergeleken? Niet voor niets waarschuwt de accountant (pagina 11 van het jaarverslag 2012) ervoor de externe financiering niet verder te laten oplopen.

Bijgaand onze algemene en de meer specifieke opmerkingen over:


CENTRUMPLAN IN RAAD

mei 2013

Veel insprekers gaven op 14 maart in de muziekschool hun Zienswijze over het raadsvoorstel Visie Centrum Zeist (13RV0019).  Er was veel kritiek op de bouw van extra winkelruimte en appartementen en op de voorgestelde verkeersmaatregelen. De vermindering van de doorgankelijkheid van het centrum vergroot de verkeersdrukte in het Wilhelminapark, de Oude Arnhemseweg e.o. (hoofdfietsroute) en het Lyceumkwartier. En wie zit nu te wachten op meer winkelruimte, terwijl eigenlijk het beleid zou moet worden ingezet op het aanpakken van de winkel leeggstand? Ook in het raadsdebat op 23 april onderschreven vrijwel alle partijen veel van de kritiek. Toch bleef wethouder Verbeek bij haar voorstel.

Onderzoek en dialoog over de Visie Winkelcentrum
De raad heeft op 14 mei in meerderheid een coalitie-amendement over de visie voor het winkelcentrum aangenomen. Dat houdt in dat:

 • Eerst nog een verkeersonderzoek wordt uitgevoerd;
 • Idem een onderzoek naar de beste locatie voor het houden van de weekmarkte(n);
 • Een leegstands- en verplaatsingsbeleid voor winkels wordt ontwikkeld;
 • Verder is er een uitvoeringsplan noodzakelijk met een (gefaseerd) onderscheid tussen vastgoedontwikkeling en verkeersontwikkeling.

Daarna wordt de huidige visie zo nodig bijgesteld en zal daarover een dialoogronde met de voornaamste belanghebbenden worden gehouden. De bijgestelde visie geldt daarbij als uitgangspunt.

De gemeente komt hiermee tegemoet aan de kritiek van de tientallen insprekers. Wel blijft het bouwbeleid (voorlopig?) staan met het bouwen van extra winkels en appartementen op en rond het marktplein.
Beter Zeist vindt dat zolang over de nieuwbouw nog zoveel verschil van opvatting bestaat, het weinig zin heeft nu bouwkundige oplossingen vast te leggen. De gemeente heeft echter al op 5 april 2006 een intentieovereenkomst afgesloten met de projectontwikkelaars Van Wijnen / Bouwfonds MAB voor de tot standkoming van de ontwikkelingsvisie. De afspraak houdt in dat beide bedrijven deelnemen aan de planontwikkeling en daarvan een deel van de kosten betalen. Wanneer beide bedrijven niet worden ingeschakeld kost de gemeente dat extra geld. Laat nu net bekend zijn geworden dat de Rabobank uiterlijk per 2016 de projectontwikkelaar MAB afbouwt. Denkt men voor 2016 alles gereed te hebben ook gezien de te verwachten beroepsprocedures en de noodzakelijke verkoop van appartementen? Uitvoeringsrisico’s zijn te verwachten. Vandaar dat de gemeenteraad ook heeft besloten dat er een sluitende begroting moet komen en dat inzicht moet worden gegeven in de kosten van het beheer van de openbare ruimte.
Zie ook de eerder ingediende reactie d.d. 14-12-2012 van Beter Zeist en de inspraakreactie  voor de Ronde Tafel van 15-03-2013.
terug naar top

BETER ZEIST: GEMEENTE LOOPT GROTE RISICO’S OP TEGENVALLERS
5 november 2012

De Stichting Beter Zeist is bezorgd over de Zeister financiën. Dat staat in het rapport Zicht op Zeist dat aan de gemeente is aangeboden. Hoewel het huidige vermogen van de gemeente op papier aanzienlijk is, dreigen er toch tekorten te ontstaan. Een werkgroep deskundige burgers van het Platform van Zeister buurten en dorpen heeft daarom de afgelopen maanden de financiële risico’s op tegenvallers onderzocht.

De conclusie is dat het weerstandsvermogen nu al onvoldoende is. Beter Zeist schat de risico’s veel hoger in dan de gemeente aangeeft, namelijk ongeveer 45 miljoen euro meer. Ook komen er nog nieuwe risicovolle projecten aan. Dan wordt het totale risico onhoudbaar. Het roer moet om, aldus Beter Zeist, want nu al krijgen de burgers de rekening gepresenteerd zoals uit de bezuinigingsdialoog bleek.

De coalitie van D66, VVD, PvdA en GroenLinks belooft in haar akkoord van april 2010 een sluitende meerjarenbegroting en een beperking van risico’s. Financiële duurzaamheid werd een belangrijke pijler van het gemeentebeleid. Deze belofte verplicht Zeist haar financiën op orde te brengen. In het rapport stelt Beter Zeist veel vragen over de financiële positie van de gemeente. Dat doet zij aan de hand van een analyse van begrotingen en jaarrekeningen en een risicoschatting van grote projecten.

Beter beleid
Eén van de voorstellen van Beter Zeist is het instellen van een onafhankelijk onderzoek. Dat moet gaan over de kosten en organisatie van projecten, de aanzienlijke risico’s die de gemeente loopt en de alternatieven voor het huidige beleid. Verder zal de opzet van de begrotingen en de jaarrekeningen moeten verbeteren. De burgers, maar ook raadsleden zien door de bomen het bos niet meer.
Ook onderneemt Zeist te veel projecten tegelijkertijd: Kerckebosch, Hart van de Heuvelrug, het gemeentehuis, het stationsgebied Driebergen-Zeist, de herstructurering van het centrumgebied en mogelijk nog een sneltram. Dat zorgt niet alleen voor extra risico’s, maar het kost ook onnodig energie van burgers, raadsleden en ambtenaren. Wanneer er tekorten ontstaan, zullen de burgers dat merken door hogere lasten en minder voorzieningen.

Volgens Beter Zeist doet de gemeente er goed aan het rapport serieus te nemen: “Het mes snijdt dan aan twee kanten: minder risico’s voor Zeist en een helder en beter beleid”, zo laat de Stichting weten.
terug naar top


RONDOM ZEIST 2012:
Meer invloed van burgers in Zeist
19 april 2012

Het moet beter met de politiek in Zeist. Projectontwikkelaars en ambtenaren hebben teveel invloed en de meeste partijen lopen daarachter aan. Burgers en hun organisaties zien hun inbreng te weinig terug in het beleid. Dat moet de komende jaren veranderen.
Deze boodschap gaven de meer dan 120 deelnemers aan Rondom Zeist 2012 aan de aanwezige fracties. De Stichting Beter Zeist, onafhankelijk platform van buurten, hield op 18 april voor de derde keer een forumbijeenkomst, ditmaal in het Witte Kerkje in Huis ter Heide. De “Onderwegkerk” deed haar naam eer aan, want wethouder Varkevisser gaf aan dat de gemeente nog zoekt naar manieren om burgers meer invloed te geven. De zoektocht mag niet lang meer duren, vonden de aanwezigen. Bovendien ligt er al een Raamwerk Burgerparticipatie van Beter Zeist dat samen met de gemeente is opgesteld. Waarom dat niet in de raad bespreken?

Thierry Baudet
Het Zeister combo De Zagerij zorgde al gelijk voor een goede sfeer, waarna onderzoeker en columnist Thierry Baudet sprak over het functioneren van de politiek. Hij constateerde dat het politieke debat op slot zit. Er is weinig discussie over de inhoud en er wordt gestemd volgens partijlijnen.
Na de pauze kwam de discussie onder leiding van Guy Roumans goed op gang. Met behulp van rode en groene kaarten konden de aanwezigen hun mening geven. Zo werden noten gekraakt over de kosten van het gemeentehuis, het voortijdig kappen van bos en het niet houden aan de eigen beleidskaders. Maar ook lichtpunten werden genoemd zoals de bezuinigingsdialoog en inspraaktrajecten met burgers. De conclusie van Baudet was dat burgers van Zeist vinden dat zij te weinig invloed hebben en dat er teveel wordt gebouwd. Hij riep de politici op dit toch echt serieus te nemen.
Bij Beter Zeist blijft de invloed van de burgers hoog op de agenda en dat allemaal voor een mooi en groen Zeist.
terug naar top


VOORSTEL RAAMWERK BURGERPARTICIPATIE ZEIST
2 april 2011

Burgers moeten meer invloed krijgen op het beleid van de gemeente. Dat is het voorstel van de Stichting Beter Zeist dat wethouder Varkevisser op 31 maart in ontvangst nam. Het platform van Zeister buurt- en milieu-organisaties kwam in januari met het initiatief om een concreet plan daarvoor te maken. De wethouder gaat dat nu bekijken en het samen met de Stichting Beter Zeist bespreken.
De coalitie D66, VVD, PvdA en GroenLinks beloofde in haar akkoord meer invloed van de burgers. Burgerparticipatie werd daarmee een belangrijke pijler van het gemeentebeleid. Vandaar de bijeenkomsten over de bezuinigingsoperatie. Wat nog ontbrak was een plan van aanpak. Omdat niemand zit te wachten op een omvangrijke nota heeft Beter Zeist nu een samenvattend kader opgesteld, waarmee de gemeente en de burgers kunnen gaan werken.

Beter beleid
Een van de voorstellen is het per beleidsveld samen met de gemeente instellen van een regiegroep voor de opzet en werkwijze van de burgerparticipatie in Zeist.
Andere voorstellen gaan over het verbeteren van het beleid van de gemeente. De burgers, maar ook de raadsleden zien door de bomen het bos niet meer. Zo zijn er te veel plannen die bovendien nog eens te lang zijn. Dat kost niet alleen veel tijd en geld, maar ook onnodig energie van burgers, raadsleden en ambtenaren.
Volgens beter Zeist is de gemeente goed af met het uitvoeren van het voorstel. “Het mes snijdt van twee kanten: meer invloed van burgers en een helder en beter beleid”.
terug naar top


VOORSTELLEN VOOR VERBETERING STRUCTUURVISIE ZEIST
15 november 2010

Vier vertegenwoordigers van buurt- en milieugroepen in Zeist spreken hun bezorgdheid over teksten van de nieuwe Structuurvisie 2010 van de gemeente Zeist. Zij doen dat in een brief aan de gemeenteraad van Zeist. De vier vinden dat in de Structuurvisie niet scherp genoeg wordt gestuurd op het behoud van de groene kwaliteiten van Zeist. Ook ontbreken duidelijke afspraken over inspraak en burgerparticipatie.
De gemeenteraad behandelt de Structuurvisie deze maand op 23 november. Besluitvorming door de raad is gepland op 14 december.

Structuurvisie lege dop
De buurt- en milieugroepen stellen dat behoud van groen en meer inspraak bij voorgenomen bouwprojecten wél worden beloofd in de uitgangspunten van de Structuurvisie. Maar in de uitwerking van de Structuurvisie zijn groen en inspraak onduidelijk vastgelegd. Eén van de ondertekenaars, Ernest Schuler, zegt: “Met deze teksten is de Structuurvisie voor de burgers een lege dop. De start van de Structuurvisie was hoopvol met veel inspraak en een Dialoog. Het karakter van Zeist, het groen en de inspraak kregen veel aandacht. Maar nu, aan het eind van de rit, moeten deze zaken duidelijk op papier worden gezet. Dat is helaas niet gebeurd. Met de teksten, die nu aan de gemeenteraad zijn voorgelegd, kun je ook de verkeerde kant op. Tóch het bebouwen van groen, tóch bouwprojecten zonder inspraak van de burgers. Tijdig, dus voordat de plannen gemaakt worden”.

Extra bijeenkomsten
De brief is een oproep aan de gemeenteraad om groen en inspraak duidelijker vast te leggen. En verder om in enkele Dialoogbijeenkomsten met de vele insprekers de nu voorliggende teksten door te nemen op de consequenties voor het bouwbeleid en de inwoners van de gemeente Zeist.

De brief is ondertekend door Egbert Visscher van de Stichting Beter Zeist, een platform van buurtorganisaties, door Patrick Greeven van de Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken, door Hans Voorberg van de Vereniging Bosch en Duin en omstreken en door Ernest Schuler van de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West. Hans Voorberg en Ernest Schuler waren ook lid van de zogenaamde Regiegroep die het voortraject van de Structuurvisie heeft begeleid. De ondertekenaars zeggen vanwege de tijdsdruk nog geen tijd gehad te hebben om meer steun te zoeken voor hun initiatief. Zij hopen wel op meer steun. De brief van de vier is te vinden op de websites van de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West (http://www.natuurlijkzeist-west.nl) en Beter Zeist (http://www.beterzeist.nl/).
Nadere informatie kunt u krijgen bij Egbert Visscher, 030-6960141 en Ernest Schuler, 030-6958618 of 06-49876043.
terug naar top


HUIDIGE COALITIE MOET OP DE SCHOP
Beter Zeist teleurgesteld over bouwambitie politici
19 februari 2010

De stichting Beter Zeist gaf 15 februari de coalitiepartijen  PvdA, VVD, CDA en Groen Links de gelegenheid een bomvolle zaal in Figi te vertellen of hun bouwambitie de komende vier jaar zal verminderen.
Eerder onderzoek laat zien dat 100 extra nieuwe woningen per jaar voldoende zijn voor de eigen woningbehoefte van Zeist. De PvdA blijft bij de voorgenomen bouw van 200 extra per jaar. De VVD noemt een aantal van 50 extra woningen, maar stemt in de raad echter voor meer bouwen. Het CDA zegt kwaliteit te willen en noemt geen cijfers, maar stemt ook altijd voor meer huizen. GroenLinks wil tussen de 0,5% tot 1% extra huizen bij van het huidige aantal van 26.000 woningen. Een dag na de bijeenkomst beslisten de vier coalitiepartijen, nota bene nog net voor de verkiezingen, dat de bebouwing van het Sanatoriumbos en Kerckebosch toch doorgaat.

Drie inleiders
Architect Thomas Rau, bekend van zijn duurzame bouwontwerpen van Triodos Bank, Wereld Natuur Fonds en nu ook van de uitbouw van het gemeentehuis, schetste de kwaliteit van Zeist en het belang van levensvatbaarheid. “De omgeving is leidend in wat je er kunt neerzetten, het gaat er allereerst om het bestaande te verrijken.”

Onderzoeker Imrat Verhoeven van de Universiteit van Amsterdam, gaf inzicht in de heersende praktijk van burgerparticipatie: informeren, raadplegen, adviseren of meebeslissen, het bestaat allemaal: “Van groot belang is, dat burgers vóór besluitvorming geraadpleegd worden en dat aan hun inbreng recht wordt gedaan. Gemeentebesturen kunnen daar hun voordeel mee doen”.
Opvallend vond hij de resultaten van het Zeister Burgerpanel over interactief samenwerken: “Die laten zien dat inwoners van Zeist een grote behoefte hebben om mee te denken en mee te praten (72%)’’.

Beter Zeist voorzitter, Wil Nuijen, kwam tot de conclusie dat het vertrouwen in de coalitiepartijen nog steeds onvoldoende is: “De verkiezing van 3 maart zal een nieuw bestuur mogelijk moeten maken, dat de samenleving meer gaat inschakelen. Een college en raad die de peilstok in de samenleving steken, ook gedurende haar mandaat van vier jaar.”

In de Stichting Beter Zeist werken buurtorganisaties en burgers samen, die de bebouwing van hun buurten ten koste van sportvelden en speelveldjes of bospercelen proberen te keren. Ze komt op voor de leefomgeving en de invloed van inwoners op besluitvorming. Dat deze onderwerpen leefden bij de bevolking bleek wel uit de discussie in de zaal en met de lijsttrekkers.
terug naar top


BEHOUD GROEN EN PAS ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF ZEIST AAN
mei 2009

De gemeenteraad van Zeist buigt zich dinsdagavond 12 mei over het Ontwikkelingsperspectief 2030, bedoeld als aanzet voor een nieuwe Structuurvisie. In een brief aan de gemeenteraad vragen inwoners van Zeist om in het Ontwikkelingsperspectief duidelijke grenzen te stellen aan nieuwe ontwikkelingen. Dit voor het behoud van karakter, groen en leefbaarheid in Zeist.
Het gaat om vijf inwoners die actief zijn in buurtorganisaties in de gemeente, in de Stichting Beter Zeist en in de plaatselijke natuurgroepen. Zij hebben de brief merendeels op persoonlijke titel geschreven, omdat er weinig tijd was tussen het verschijnen van het Ontwikkelingsperspectief en de bespreking in de gemeenteraad. Daardoor konden zij andere organisaties niet goed bij hun initiatief betrekken.

Inspraak nodig
De briefschrijvers vragen daarom allereerst aan de gemeenteraad om over het Ontwikkelingsperspectief een echte inspraakprocedure te organiseren. Weliswaar zijn aan het opstellen van het Ontwikkelingsperspectief bijeenkomsten in diverse wijken en kernen vooraf gegaan, maar de nu voorgestelde tekst is niet aan de orde geweest. Door het houden van inspraak kan iedere burger, ondernemer en maatschappelijke organisatie in Zeist zijn of haar mening geven over het Ontwikkelingsperspectief. Zo kunnen ook onjuistheden, tegenstrijdigheden en  onduidelijkheden worden gecorrigeerd.

De schrijvers van de brief vinden verder dat het Ontwikkelingsperspectief veel te veel ruimte laat voor grootschalige groei van Zeist. Zo blijkt uit de tekst dat vestiging van kantoren in feite zonder echte beperking wordt toegestaan. En dat terwijl Zeist al veel meer 8.000 arbeidsplaatsen heeft, dan er voor de Zeister beroepsbevolking nodig zijn. Hierdoor komen dagelijks 20.000 mensen Zeist binnen om er te werken. Dit  veroorzaakt veel extra verkeer. Dat en de benodigde extra bebouwing brengen uiteraard veel overlast en aantasting van het groen met zich mee.
Ook geeft het Ontwikkelingsperspectief aan dat de gemeente Zeist voor een veelheid van groepen woningen wil bouwen. Dit gebeurt zonder dat er grenzen daaraan worden gesteld.

Concreet commentaar
De briefschrijvers leggen de gemeenteraad concrete tekstwijzigingen voor. Zij stellen onder meer voor om uit te gaan van een woningbouwprogramma van maximaal 50 á 100 woningen per jaar. Daarbij willen zij dat het aantal inwoners van Zeist op maximaal 60.000 wordt gesteld zodat duidelijk wordt dat Zeist  geen groeiambitie heeft bij de woningbouwplannen.

De gemeente formuleert in de eerste hoofdstukken van het Ontwikkelingsperspectief de ‘kernwaarden’ van Zeist. Deze hebben onder meer betrekking op behoud van het groene karakter van Zeist. De briefschrijvers doen concrete voorstellen om de algemeen aanvaarde en karakteristieke kernwaarden van Zeist (beeldkwaliteit en groen) steeds voorop te stellen bij het uitwerken van ruimtelijke plannen.
Zij hopen dat de gemeenteraad hun voorstellen overneemt. Er is veel kritiek uit de Zeister samenleving op het bouwbeleid van de gemeente en de aantasting van groen. Nu is er een plan nodig met een breed draagvlak, dat de opvattingen in de samenleving ook serieus neemt.
terug naar top


FORUM RONDOM ZEIST: LEERZAAM VOOR IEDEREEN
9 december 2008

Op de avond van donderdag 6 december vond in FIGI-Zeist een forumdiscussie plaats in de vorm van het bekende televisieprogramma “Rondom Tien”, gepresenteerd door Cees Grimbergen. Hij was ook hier de presentator. Hij was verder vergezeld van zes deskundigen op de terreinen van bevolkingsontwikkeling, natuurbeheer, stedenbouw bestuurskunde.

Aanleiding was de impasse waaronder de dialoog tussen bestuur en burgers van Zeist al enige tijd gebukt gaat. Die impasse spitst zich toe op verschillen van mening over de Zeister “Bouwvisie”.
De avond was georganiseerd door vier burgers van het Platform van buurten “Zeist voor Zeist”. Het werd druk bezocht door zo’n 150 mensen, waaronder de burgemeester van Zeist, twee wethouders en veel vertegenwoordigers uit de Zeister politiek.

De vanouds bekende muziekgroep Flairck opende met twee nummers van hun nieuwe repertoire. Vooral het virtuoze vioolspel van de jonge Russin, leverde haar een extra open doekje op. Een reactie uit de zaal sprak van “een ongelofelijke start met Flairck”. Nadat het applaus voor hun optreden was verstomd, was het woord aan Cees Grimbergen. Hij wist zowel de deskundigen als publiek met zijn indringende manier van vragen de nodige pregnante uitspraken te ontlokken.

Zes deskundige inleiders
Wim Derks (Demograaf) heeft uitgezocht dat in Zeist de natuurlijke aanwas van de bevolking minder is dan het aantal sterfgevallen. Als Zeist dus groeit in aantal inwoners, komt die groei van buiten Zeist. Zijn inschatting is dat Zeist ongeveer 100 woningen per jaar zou moeten bouwen om het inwonertal op 60.000 stabiel te houden (de huidige bouwambitie ligt op 200-300 woningen per jaar).

Desgevraagd gaf de burgemeester toe dat er wel degelijk salarisconsequenties zijn voor bestuurders als het aantal inwoners onder 60.000 daalt. Maar dat bleek toch eigenlijk niet het pijnpunt. De meeste aanwezigen verzetten zich niet tegen de wens om het aantal inwoners op 60.000 te willen stabiliseren. Het gaat er om dat met de huidige plannen het aantal inwoners tot ver boven de 60.000 stijgt. Daarvoor offeren we onze laatste groene plekjes binnen Zeist op! Verschillende malen liet de zaal weten dat niet te willen.

Wim Derks hield de aanwezigen voor dat je het eerst eens moet zijn over het toekomstbeeld van Zeist. Pas daarna kun je aangeven hoeveel er gebouwd moet worden. Het gaat primair om de kwaliteit van wonen en leven.

Leon Groenemeijer van het bureau ABF (dat de Nederlandse bevolkingscijfers bijhoudt) benadrukte dat de Randstad nog wel degelijk zal groeien. In bepaalde randprovincies zoals Limburg en Friesland loopt de bevolking echter nu al terug. Hij vond de Zeistenaren nogal egoïstisch. Ze willen wel de werkgelegenheid, maar geen plaats om te wonen voor al die werkenden. Dat leidt tot nog meer verkeerscongestie.

Tom Bade, milieu-econoom, wees op de economische waarde van natuurgebied. Die wordt vaak onderschat. “Denk toch eens aan recreatiebedrijven en horeca, die bestaan van de bezoekers die mooie natuur trekt”, zegt hij. “Er wordt veel geld verdiend dankzij de aanwezigheid van natuur”.  Hij heeft er een boek over geschreven: “Het geld groeit op onze Heuvelrug”. De provincie Utrecht heeft daarvan nog 3000 exemplaren, ergens in een kelder liggen. Tom wees er op dat wat er niet is vaak belangrijker wordt gevonden dan wat er wél is. Als voorbeeld voert hij aan de telefoon die rinkelt als je in gesprek bent met iemand. Vaak wordt dan de telefoon opgenomen, terwijl de gesprekspartner zich aan zijn lot overgelaten voelt. Zo zijn ook bewoners die er al wonen toch belangrijker dan wie zich mogelijk in de toekomst zouden willen vestigen?

Charlotte ten Dijke, architect/stedenbouwkundige bij Tangram, vond dat je met een doordacht stedenbouwkundig ontwerp wel degelijk kunt bouwen, zonder dat zoiets ten koste gaat van groen en recreatiemogelijkheden. Daartoe moet je wel goed vaststellen wat je wilt in kwalitatieve zin. Daarvoor is een portefeuille-overstijgende aanpak nodig. Toen Cees Grimbergen vroeg of ze de indruk heeft dat zoiets in Zeist gebeurt, was haar simpele antwoord “nee”. Wel had ze de indruk dat je nog heel wat op een verantwoorde manier zou kunnen “inbreiden” in Zeist.
Uit de zaal werd gereageerd dat men toch al heel wat stedelijk groen heeft zien verdwijnen in de loop der tijd.

Bram van der Klundert, VROM-Raad, maakte zich zorgen over de verkeerssituatie in en om Zeist. Het verkeer loopt nu al vast. Hoe moet dat dan als er nog eens 3.200 woningen bijgebouwd gaan worden? Ook hij wees – net als Wim Derks – herhaaldelijk op de noodzaak om eerst vast te stellen hoe Zeist er in de toekomst uit moet zien: “welke kwaliteit van wonen/leven willen we?”. Pas daarna komt de vraag hoeveel er gebouwd moet worden.
Over de veel aangehaalde verplichting die Zeist heeft tegenover het BRU en de Provincie zijn de deskundigen het eens. Gemeenten hebben een behoorlijke vrijheid om af te wijken. Zelfs wethouder Gudde gaf toe dat er speelruimte zit in de cijfers die in regionale plannen zijn vastgelegd. Een mooie uitspraak van Bram was: “Bewoners zijn op zoek naar de hemel. Bestuurders willen de hel vermijden”. Dat geeft twee totaal verschillende invalshoeken.

Jurgen van de Heijden werd in het laatste blok aan de tand gevoeld. Hij schreef een boek over burgerinitiatieven. Al snel werd duidelijk dat hij niet doelde op een initiatief zoals dat het afgelopen jaar in Zeist aan de orde was. Wat hij bedoelt zou je kunnen omschrijven als “sociaal ondernemerschap”. Burgers maken plannen en werken die samen met bestuurders verder uit. De omgekeerde wereld dus van wat inwoners van Zeist ervaren. Een tussenvorm zou je kunnen omschrijven als “interactieve besluitvorming”.

Wethouder Gudde gaf aan dat Zeist voor die tussenvorm wil kiezen. Uit de zaal kwam daarop een reactie dat je dan wel van wederzijds vertrouwen moet uit gaan. Daar schort het in verschillende buurten toch wel aan. De wethouder beaamde dat het bestuur van Zeist dat onderkent en zei dat het bestuur zoekt naar wegen om dat vertrouwen te herstellen.

Jurgen van der Heijden constateerde dat burgers vaak in de positie zitten (of gemanoeuvreerd worden) van NIMBY (not in my back yard). Ze zouden uiteindelijk vanuit een PIMBY positie moeten werken (please in my back yard). Maar hoe bereik je dat?

Reactie van de aanwezigen
In een laatste rondje mocht de zaal nog eens reageren. Een bewoner uit Den Dolder vertelde hoe de bewoners bij een bepaald project (De Torteltuin) een constructieve verstandhouding met het bestuur en de Zeister politiek hadden opgebouwd. Daarna kwam echter de fase van ambtelijke uitwerking en die bleek heel wat problematischer. Zijn aanbeveling aan de bestuurders was dan ook “houd uw ambtenaren in de tang!” Als burger is het verdraaid lastig om nog invloed uitoefenen als een project eenmaal in handen is van de ambtenaren. Een winkelier uit Zeist verwoordde het als volgt: “ambtenaren kunnen burgers enorm motiveren…….om in verzet te gaan!”.

Uit het publiek werd gewezen op de mogelijkheid om de bevolking meer zeggenschap te geven door referenda. De burgemeester vond echter een referendum “een laatste redmiddel”. Je zou het niet nodig moeten hebben.

Bram van der Klundert kon het niet laten om nog eens te benadrukken dat je eerst een (breed gedragen) visie moet hebben op hoe je in de toekomst wil leven en wonen. Pas daarna kan de vraag worden beantwoord hoeveel en vooral ook wát er gebouwd moet worden.

Een beeld dat beklijfde, zowel vanuit de bijdragen van de panelleden als van de andere aanwezigen was: laten we beginnen na te gaan waarover in Zeist overeenstemming bestaat. Waar willen wij, betrokken burgers èn bestuurders, met Zeist naar toe? Wat is het aantrekkelijke van Zeist en hoe willen wij dat optimaal vormgeven?
Tegelijkertijd ligt er de uitdaging om in de relatie tussen bestuurders en burgers een nieuwe wegen in te slaan. Durven wij een echte dialoog aan met elkaar rondom het thema: hoe maken wij Zeist het mooist en wat is daarvoor nodig?

Slotwoord
Burgemeester Janssen constateerde dat het programma was uitgelopen, maar dat vond hij juist een goed teken. Iedereen is zeer begaan met het welbevinden in Zeist. Ook had hij veel “boosheid onder de oppervlakte” bespeurd. De Zeister politiek is er onvoldoende in geslaagd om de burgerij mee te krijgen in haar plannen.
Hij constateerde ook dat het aan inzet niet ontbreekt, niet van het bestuur, niet van de ambtenaren en ook niet van de burgerij, die het vaak in haar ’vrije uurtjes’ moet doen. “Daar moet toch uiteindelijk iets beters uit voort gaan komen?”

Toen was het tijd om met elkaar nog een drankje te drinken. Daar werd druk gebruik van gemaakt. Nog tot in de kleine uurtjes gonsde het in FIGI van de groepjes die intensief met elkaar stonden te praten. Hoewel de waarde van deze bijeenkomst pas op termijn valt te beoordelen, gingen de meeste bezoekers toch met een voldaan gevoel naar huis.
terug naar top


PLATFORM “ZEIST VOOR ZEIST” WORDT STICHTING BETER ZEIST
december 2008

Voorgeschiedenis
Sinds de discussie over de gemeentelijke Woonvisie is in het voorjaar van 2007 een informeel platform ontstaan van buurt- en wijkorganisaties in Zeist. Het gezamenlijk belang van de organisaties en groepen bleek uit hun gemeenschappelijk commentaar op de Woonvisie, op de ruimtelijke ordening en op bouwprojecten in Zeist.
Nu de doelstellingen van het platform in de praktijk zijn uitgekristalliseerd en de strategie is vastgelegd, werd het tijd het platform verder te institutionaliseren met behoud van de noodzakelijke slagvaardigheid. Vandaar dat op 18 december 2008 de stichting Beter Zeist is opgericht.

Stichting Beter Zeist
Het doel van de stichting is het in Zeist en omstreken de kwaliteit van wonen werken en leven te handhaven en te bevorderen. Gekozen is voor de juridische vorm van een stichting met kenmerken van een vereniging. Dat combineert de slagvaardigheid van de stichting met de betrokkenheid van donateurs.
De donateurs zijn rechtspersonen en natuurlijke personen die de doelstelling van de Stichting onderschrijven. De rechtspersonen kunnen zijn buurt-, wijk- en andere organisaties, bedrijven en instellingen. Per jaar betalen de donateurs een minimumbijdrage van 10 euro voor personen en per rechtspersoon een nader af te spreken bedrag of bijdrage. Het laatste is afhankelijk van de omvang en draagkracht van de betreffende organisatie.

Bestuur Stichting
Het bestuur bestaat statutair uit drie tot vijf personen. Daarbij wordt een evenwichtige representatie van de vijf grote wijken van Zeist nagestreefd, namelijk centrum, noord, west, oost, buitengebied/dorpen).
Ter voorkoming van verstrengeling van belangen zijn van het lidmaatschap uitgesloten: subsidiegevers, eventuele werknemers van de stichting, functionarissen van politieke partijen en representanten of werknemers van organisaties die de doelstelling en middelen van de stichting niet volledig onderschrijven (art.6 lid 4).
Het bestuur voert de statutaire taken uit zoals neergelegd in het jaarprogramma. Daarnaast is de stichting een facilitaire instelling die de donateurs ondersteunt.

Platform “Zeist voor Zeist”
Het al bestaande platform “Zeist voor Zeist” vormt nu een orgaan van de stichting. Het adviseert het bestuur regelmatig over de hoofdlijnen van het beleid zoals vastgelegd in het jaarprogramma. Het draagt de bestuursleden voor, adviseert over het ontslag, de begroting, de jaarstukken, de reglementen, de statuten en de ontbinding van de stichting. De samenstelling van het platform wordt verder aangepast om een zo evenwichtig mogelijke representatie van de Zeister bewonersorganisaties te bereiken.

Voor de aangesloten organisaties levert de onderlinge samenwerking in het platform het volgende op:

 • Bewustwording van problemen en hoe de gemeente e.d. handelt;
 • Zicht op mogelijkheden om (gezamenlijk of afzonderlijk) invloed uit te oefenen;
 • Samenwerking, onderlinge taakverdeling en afstemming van activiteiten;
 • Onderlinge contacten en advies van deskundigen;
 • Vroegtijdig verkrijgen en doorgeven van relevante informatie;
 • Verzamelen onderzoeksresultaten;
 • Houden van studiebijeenkomsten en (ludieke) acties;
 • Gebruik van faciliteiten van site, informatie, artikelen, deskundigheid, beroepsmogelijkheden e.d.

De aangesloten buurt- en wijkorganisaties blijven verantwoordelijk voor hun eigen beleid. De Stichting biedt daarbij de gewenste ondersteuning en aanvulling op hun activiteiten.

Netwerk: “Vrienden van Zeist”
De persoonlijke en collectieve donateurs vormen een netwerk voor uitwisseling van informatie en meningsvorming. Per kalenderjaar wordt tenminste één bijeenkomst gehouden van de donateurs, bijvoorbeeld in de vorm van een symposium of op een andere manier.
Donateurs kunnen actief deelnemen aan werkgroepen van de Stichting, zoals pers- en publiciteit, de jaarlijkse bijeenkomst en de acquisitie van gelden om de activiteiten uit te voeren. De donateurs worden – gezien de kosten bij voorkeur via internet – op de hoogte gehouden van de activiteiten van Beter Zeist. Daarnaast vindt publieksvoorlichting plaats via andere kanalen, zodat ook anderen kunnen worden geïnformeerd.

BeterZeistOprichtingsfoto

Notaris Kool ondertekent de oprichtingsacte in aanwezigheid van Wil Nuijen, voorzitter (links) en Egbert Visscher, secretaris (rechts).

De Statuten
terug naar top

“DEMOCRATIE IS MEER DAN EEN SYSTEEM, HET IS EEN MENTALITEIT”

Persbericht Platform Zeist voor Zeist over rapport mr. A.F. Verstand
1 april 2008

Het platform van buurtorganisaties “Zeist voor Zeist” herkent de bevindingen van mevrouw Verstand en vindt dat ze de situatie goed schetst. Er is zeker sprake van een ernstig conflict. De geplande uitbreiding van het aantal woningen in Zeist met 3.000 in 15 jaar is het kristallisatiepunt van dat conflict. Om de verhoudingen te verbeteren zullen zoals de bemiddelaar concludeert beide partijen in beweging moeten komen. De door haar voorgestelde gezamenlijke Ronde Tafel Conferentie biedt daartoe voldoende perspectief om daaraan krachtig mee te werken.

Beweging is nodig voor dialoog
Wat betreft de conclusies en aanbevelingen bestaat tussen de buurtorganisaties en de gemeente verschil van inzicht.
Toch ziet het Platform “Zeist voor Zeist” daarin openingen voor een dialoog. De aanbeveling om in een Ronde Tafel Conferentie na te gaan welke beweging (van beide kanten) mogelijk is wordt dan ook volmondig onderschreven. Dat geldt zeker wanneer daarbij het harde principe van de aantallen wordt vervangen door het zachte principe van de kwaliteit en karakter van woonomgeving (de eerste aanbeveling van mevrouw Verstand.

Aan een dergelijke Ronde Tafel Conferentie wil het platform van buurtorganisaties gemotiveerd meewerken. Met inbreng van externe deskundigen moet het lukken om tot meer begrip voor elkaars standpunten te komen. Daarin speelt de gemeenteraad een cruciale rol. Dat werd ook door mevrouw Verstand opgemerkt: “als de gemeenteraad, waar de sleutel ligt, geen oplossing wil of kan bieden zit een herstel van de dialoog er niet in”. 
Een dergelijke Conferentie dient ruim voor de zomer zijn beslag te krijgen.

Hoge kwaliteit woonomgeving staat voorop
Zeist voor Zeist is er niet op uit om Zeist op slot te doen, maar wil wel de woonomgeving met de hoge, groene kwaliteit behouden. Uit het rapport van mevrouw Verstand blijkt dat ook de gemeente dat doel voor ogen staat. Het schept de verwachting dat we er met elkaar uit moeten kunnen komen.

Zie voor het achtergrondsartikel de rubriek Adviezen — > Rapport Verstand
terug naar top