Nieuwsarchief 2017

Petitie Slotlaan wil snelheidscontrole en handhaving 30 km / november 2017
Op dinsdag 7 november jl. heeft wethouder Marcel Fluitman een petitie in ontvangst genomen van bewoners, omwonenden en winkeliers van de Slotlaan in Zeist. De steun voor de petitie was overweldigend. De betrokkenen hebben al jarenlang last van verkeersdeelnemers die met hoge snelheid en veel lawaai de Slotlaan onveilig maken. De ondertekenaars voelen zich door de Gemeente Zeist in de steek gelaten en verzoeken om effectieve maatregelen in de vorm van regelmatige snelheidscontroles en verdere verkeersremmende maatregelen om ongelukken te voorkomen. Zie verder de samenvatting en de volledige petitie met de onderbouwing. Inmiddels heeft het college hierover raadsvragen van de fracties van GroenLinks en NDZ  eind november beantwoord. B&W wijzigt haar standpunt echter niet en reageert schriftelijk op de petitie voor 1 januari 2018.

Fietstunnel Dreef – Kromme Rijnlaan eind 2019 in gebruik? / november 2017
In het kader van de verbetering van de doorstroming op de Utrechtseweg is het college op 31 oktober akkoord gegaan met het toevoegen van de fietstunnel aan het project. Over de inpassing van de tunnel wordt overleg gevoerd met de omwonenden, de groene organisaties en Stichting Beter Zeist. Zodra dat is afgerond zal het bestemmingsplan voor het gehele project doorstroming worden aangepast en in procedure worden gebracht. Het merendeel van de gelden wordt verstrekt in het kader van het provinciale mobiliteitsprogramma VERDER. Volgens de planning zal eind 2018 worden begonnen met de uitvoering van het voorbereidende werk. Lees verder.

Samen Duurzaam Zeist / november 2017
Eind oktober 2017 is een brief met een link naar een vragenlijst onder de alle inwoners, ondernemers en instellingen verspreid. Dit gebeurde door “Samen Duurzaam Zeist”, een brede, groeiende beweging van alle betrokkenen bij dit thema. De bedoeling is na te gaan wat inwoners belangrijk vinden voor een duurzame, groene en gezonde gemeente Zeist. Ook gaat het om het ophalen van ideeën over hoe in de gemeente energie kan worden bespaard en hoe (hier) meer duurzame energie kan worden opgewekt. De resultaten worden gebruikt om nóg meer acties te starten. En om mensen met elkaar in contact te brengen over onderwerpen waarvoor ze zich interesseren. Zie ook: samenduurzaamzeist.

Vraag om een goede registratie van verkeersongelukken in Zeist / oktober 2017
Tot nu toe worden verkeersongelukken, zoals tussen auto’s en fietsers, maar af en toe geregistreerd. Dat gebeurt in beperkte mate door de politie, ziekenhuizen, scholen en omwonenden. Niet alleen is de registratie gebrekkig, er vindt daarover ook geen uitwisseling van informatie plaats. Hoe moet de gemeente dan zicht krijgen op de onveilige verkeerssituaties? En vervolgens daaraan het nodige doen? Zij is echter wel verantwoordelijk voor een verkeersveilige inrichting van de openbare wegen. Stichting Beter Zeist en buurtorganisaties pleitten daarom al langer voor een gedegen registratie van verkeersongelukken. Daarbij kan de gemeente de regierol vervullen. Ook omwonenden zouden dan informatie over ongelukken kunnen aanleveren via de gemeentelijke site of via een app. Nieuw Democratisch Zeist heeft daarom op 9 oktober 2017 raadsvragen gesteld over de registratie, zie ook verder de rubriek over fietsbeleid.

Testlab lokale democratie van 10 gemeenten voor de verkiezingen van 2018 / oktober 2017
In juli 2017 stemde de raad in met deelname aan het Testlab Lokale Democratie. De bedoeling ervan is zicht te krijgen op van de lokale democratie in Zeist.
Opvallend is dat geen van de burgerorganisaties is betrokken bij Testlab, terwijl het volgens de doelstelling ook gaat om initiatieven vanuit de samenleving en maatschappelijke democratie. Dat is meer dan een gemiste kans, het is een negeren van een essentiële schakel in de lokale democratie. Een enquête aan een steekproef van burgers en 3 open avonden maken dit niet goed. Dit testlab lijkt op ‘window dressing’ voor de verkiezingen zonder hinderlijke pottenkijkers, zie verder de rubriek lokale democratie.

Opgravingen legerkamp van Napoleon in Austerlitz op 14 oktober 2017
Op dit moment doen archeologen opgravingen op het Franse Kamp in Austerlitz. Vondsten van internationaal belang zijn het resultaat: sporen van legerbarakken, tentgreppels, uniformknopen, kogels, persoonlijke gebruiksvoorwerpen en meer. Allemaal achtergelaten door de 18.000 soldaten van Napoleon, ruim tweehonderd jaar geleden. Op zaterdag 14 oktober is de open dag van 11.00 – 16.00 uur, Weideweg 44 Austerlitz. Bezoekers zijn welkom bij de opgravingen, kunnen vondsten bekijken en mogen zelfs de archeologen een handje helpen! Ook kunt u op de foto met Napoleon, tientallen soldaten in vol ornaat in actie zien, een nagebouwd tentenkamp bekijken, zelf zoeken met een metaaldetector en nog veel meer, zie verder.

Dag van de duurzaamheid dinsdag 10 oktober gemeentehuis 16.00-22.00 uur
Op 10 oktober is de Dag van de Duurzaamheid. Dit alles in het kader van de Brede Milieuvisie Zeist voor een groen, gezond en klimaatneutraal Zeist. Daar geeft Mijn Groene huis het startschot voor de isolatiecampagne “Heel Zeist isoleert”, worden er workshops gehouden over de does and don’ts van isolatiemaatregelen en kun je bij de stands van de bedrijven langsgaan die in deze campagne samenwerken. Tijdens de duurzame markt is er uiteraard nog veel meer te doen, zoals een markt met duurzame en zelfgemaakte producten en activiteiten op het gebied van recyclen en duurzaamheid. Zie alle informatie.

Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord en omgeving gereed
Veel belanghebbenden en omwonenden hebben zich tijdens de start op 22 mei 2017 opgegeven voor de participatiewerkgroep om de gebiedsvisie op te stellen. Dat gebeurde samen met de gemeente en OKRA Landschapsarchitecten. Het resulteerde in een conceptvisie die op 4 oktober aan de wethouder is aangeboden. De visie is bedoeld als ontwikkelingsperspectief voor het gebied van de Utrechtseweg noord tot 2030. Na vaststelling door de raad is het een toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen. Per ontwikkelingslocatie kunnen dan plannen worden opgesteld. Die worden vervolgens vastgelegd in aanpassingen van het bestemmingsplan Zeist West en Utrechtseweg Noord.
Er wordt nog een lijst van errata/correcties toegevoegd aan de visie. Dat bleek nodig tijdens de slotbijeenkomst. Zie voor de visie de rubriek.

Versnelde huisvesting zonder inspraak en raad? september 2017
Op 24 januari 2017 heeft de raad ingestemd met versnelde huisvesting voor kwetsbare groepen. Op 28 september stuurde het College een voorstel naar de raad om ook de procedures voor deze huisvesting te bekorten. Dat zou betekenen dat zowel de raad als de bevolking geen invloed meer kunnen uitoefenen op projecten met minimaal 50% sociale of middeldure huur. Een zorgvuldige (ruimtelijke) afweging en inpassing van dergelijke projecten met behoud van de kwaliteiten van Zeist komt daarmee in het gedrang. Dat geldt zeker wanneer ook aan het begin van een dergelijke ontwikkeling geen inspraak plaatsvindt. Bovendien is het zeer de vraag of er tijdswinst zal worden behaald. Geen inspraak betekent dat het college sneller naar de rechter kan verwijzen en dat vertraagt juist de uitvoering van projecten. Zie verder de reacties van de groene groepen en Beter Zeist.

Wordt het Walkartpark toch een pretpark? /  september 2017
Volgens het ontwerp bestemmingsplan Parkpaviljoen komt er in het park een  horecagelegenheid van maximaal 330 m2 vloeroppervlak met een groot terras.
De kritiek van burgerorganisaties en omwonenden is dat de horeca veel te grootschalig  wordt. Dat past niet in het Rijksmonument Walkartpark. De Visie Walkartpark wordt door het voorstel veel te veel opgerekt. Het paviljoen en het grote terras zullen het park in feite in tweeën delen. Er worden bomen gekapt en de eekhoornpopulatie zal sterk worden aangetast. Voor de omgeving ontstaat er tot 23.00 uur geluids- en lichtoverlast en bij festiviteiten blijft het paviljoen nog later open. Het parkeren wordt een probleem en er is geen onderbouwing van de behoefte voor een dergelijke voorziening. En last but not least: het is de vraag of het legaat uit 1906 van jonkvrouw M.H. Walkart dit toelaat. Lees verder.

Behandeling U10-nota Ruimtelijk-Economische Koers 2040 uitgesteld /  september 2017
In deze nota van de 10 Utrechtse regiogemeenten staan mooie woorden over een internationaal erkende regio voor life sciences, gezondheid en duurzaamheid. In de praktijk betekent het vooral inzetten op groei en kwantiteit. Dat blijkt uit een extra bouwopgave van 75.000 woningen, meer spoorlijnen en de gevolgen ervan voor de omgevingwaarden. Tijdens de Ronde Tafel van 5 september 2017 hadden de groene groepen en Stichting Beter Zeist daarom de nodige kanttekeningen. Het ging over (juridische) status en betekenis van de nota, het verschil met de vastgestelde beleidskaders van Zeist en het ontbreken van burgerparticipatie. Verder kritiseerden zij de onderbouwing van de keuzen en het ontbreken van zicht op de (ruimtelijke) consequenties.

De raadsleden voelden zich zichtbaar ongemakkelijk bij alle onzekerheden. Wat hebben zij straks nog in te brengen als zij de nota vaststellen? Wat zullen de kiezers in maart 2018 vinden van hun keuzen? Het college zal nu een document maken waarin staat in hoeverre de nota overeenstemt met de beleidskaders van Zeist. Ook zal de gemeente in het eerste kwartaal van 2018 eerst een eigen nota Ruimtelijk-Economische Koers opstellen waarbij de burgers worden betrokken. Die nota wordt dan gebruikt om de U-10 nota te beoordelen. Lees verder voor de documenten.

Aanvullende verkeersbesluiten centrum en procedures / augustus 2017
Op 21 augustus 2017 zijn twee aanvullende verkeersbesluiten gepubliceerd. Deze zijn gebaseerd op de zgn. wijkverkeersplannen voor het Lyceumkwartier Zuid – Wilhelminapark en op de Jagerlaan en omgeving. De termijn voor het indienen van beroepschriften bij de rechtbank loopt tot en met 2 oktober.
Ook zijn er omgevingsbesluiten gepubliceerd voor het herinrichten van de 1ste Hogeweg en de Slotlaan. Voor de Slotlaan heeft Beter Zeist bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend in verband met de relatie met het door Beter Zeist bij de rechtbank betwiste circulatieplan voor auto- en busverkeer. Ook zijn bezwaarschriften ingediend tegen verkeersbesluiten voor (eenrichtingverkeer voor) de Berkenlaan en de kruispunten van de Bergweg/Dalweg en de Scharweijdelaan/Jacob van Lenneplaan, zie voor de genoemde stukken de rubriek.

Zitting rechtbank over de ingediende beroepschriften/ augustus 2017
Op donderdagochtend 17 augustus vond de zitting plaats van de meervoudige kamer van de Rechtbank Midden-Nederland. Voor de gezamenlijke zitting was veel belangstelling en ook RTV Utrecht was aanwezig. Alle zes beroepsgangers hebben hun punten gemaakt waarop de gemeente kon reageren. Ook gaf Stichting Beter Zeist een presentatie van de ontwikkeling en gevolgen van de diverse plannen en besluiten voor de verkeerscirculatie. Voor een mogelijk vergelijk tussen de beroepsgangers en de gemeente heeft Stichting Beter Zeist nog een notitie opgesteld en aan de aanwezige partijen (gemeente en appellanten) uitgedeeld. Lees verder de rubriek.

conceptplattegrond beeldkwaliteit winkelcentrum Zeist

Beroepsprocedure verkeersbesluiten centrum Zeist / juli 2017
Uiterlijk 4 augustus hebben de appellanten (de beroepsgangers) aanvullingen op hun beroepschriften ingediend. Vlak daarvoor kwam namelijk nog het gemeentelijk verweerschrift op de beroepen. Daarin verklaarde het college alle beroepen niet ontvankelijk. Kennelijk hebben volgens de gemeente belanghebbenden in Zeist niets over hun omgeving en de verkeersmaatregelen te zeggen. Ook hadden er nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden en was relevante informatie beschikbaar gekomen. Zo werden in opdracht van appellanten vier onderzoeken verricht naar de verkeersvoorstellen. In de aanvullingen is uiteraard gereageerd op de vermeende niet-ontvankelijkheid en op de inhoud van het verweerschrift. Verder heeft Stichting Beter Zeist over de voorgenomen verandering van de route van lijnbussen een brief naar Gedeputeerde Staten gestuurd en een reactie op de enquête gegeven. Voor de stukken en achtergronden: lees de rubriek.

Toch een fietspad door de “Lage Grond” naar de uithof? / juli 2017
Tijdens het raadsdebat over de kadernota 2018 is de portefeuillehouder ingegaan op de reacties van de natuurorganisaties over deze kwestie. Daarop aansluitend stuurde B&W ten behoeve van de raad van 4 juli nog een brief met informatie over de snelfietsverbinding Utrecht Science Park. Op donderdag 21 september vindt in het gemeentehuis van Zeist een informatiebijeenkomst plaats. Die gaat over het tot nu toe gevoerde proces, de positie van de groene groepen en de Fietsersbond en het woon-werk verkeer Utrecht Oost. Verder wordt ingegaan op de verwerking van de verkregen inhoudelijke informatie en de rapportage over het variantenonderzoek van Tauw Infraconsult. Uiteindelijk zal de provincie 1 van de 3 voorgestelde verkeersvarianten uitwerken. Lees verder de rubriek.

TNO: dit gedeelte van de TNO-gebouwen blijft staan maar krijgt een andere functie

 

Minder “overschot’ werkgelegenheid in Zeist / juli 2017
Uit de Structuurvisie Zeist 2020 viel af te leiden dat er in 2008 in de gemeente een ‘overschot’ was van ca. 6.500 arbeidsplaatsen. Zo werkten er 20.000 mensen van buiten de gemeente in Zeist. Omgekeerd werkten er ca. 13.500 Zeistenaren buiten de gemeente. Er was toen dus een overschot van ca. 6.500 arbeidsplaatsen. Dat zorgde ook voor veel inkomend en uitgaand verkeer: 33.500 personen. In 2016 was het ‘overschot’ verminderd tot ca. 4.300 arbeidsplaatsen. De teruggang in werkgelegenheid in Zeist wordt sterk bepaald door een afname van het aantal banen bij enkele grote bedrijven/organisaties in de zorg (was 25% van het totaal) en de financiële en zakelijke diensten (was 21% en 16%). Daar komt het komende vertrek van Rabo Facet en TNO bij. Overigens zorgt De Uithof met het Utrechts Science Park voor veel extra werkgelegenheid. Lees verder over de economische situatie en wat de gemeente wil doen.

Archiefvisie in raad behandeld / oktober 2015 – juli 2017
Er is de komende 2-3 jaar uitzicht op een beter kunnen vinden van de Zeister beleidsstukken. Die documenten zijn van groot belang voor burgers, bedrijven en ook de ambtenaren. Tot nu toe had de archivering en toegankelijkheid van dergelijke documenten geen hoge prioriteit. Sinds eind 2014 heeft Beter Zeist geijverd om dat te verbeteren. Zij agendeerde het onderwerp, inventariseerde de problemen en gaf suggesties voor verbetering aan de gemeente. Ook de Rekenkamer Zeist en de provincie waren niet tevreden. Zeist voldeed maar ten dele aan de wettelijke eisen van de Archiefwet. Vandaar dat de gemeente een archiefvisie heeft laten opstellen die op 4 juli door de raad werd vastgesteld. Tijdens de Ronde Tafel van 22 juni heeft Stichting Beter Zeist haar inspraakreactie met aanvullende aanbevelingen toegelicht. De aanbevelingen worden ondersteund door de raad. Daarmee ontstaat een hoopvol perspectief voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van beleidsstukken. Lees verder de rubriek.

Suggesties Beter Zeist voor partijprogramma’s en coalitieakkoord / juni 2017
In maart 2018 worden de verkiezingen gehouden voor de nieuwe gemeenteraad. Stichting Beter Zeist denkt mee over de toekomst van Zeist. Vandaar dat het bestuur op basis van praktijkervaringen concept suggesties heeft opgesteld voor de partijprogramma’s. Deze zijn ook te gebruiken voor het coalitieakkoord dat in het voorjaar van 2018 wordt opgesteld. Het platform van buurten en dorpen heeft er al over gesproken. Ook u kunt inbreng leveren door uw commentaar en aanvullingen te geven. Wij zullen de reacties verwerken en doorgeven aan de partijen en met de fracties bespreken. Zie de concept suggesties.

Onderzoeksrapport over klimaatneutraal Zeist als basis voor Energieplan? /  juni 2017
Bureau CE Delft heeft in opdracht van gemeente Zeist een onderzoeksrappport opgeleverd over de (technische) mogelijkheden van een klimaatneutraal Zeist in 2030. De resultaten zullen worden gebruikt bij het opstellen van het Energieplan. Dat gebeurt in de werkgroep Klimaat en (duurzame) Energie voor het uitvoeren van de Brede Milieuvisie Zeist. In het rapport staan antwoorden op de volgende vragen:
1. Wat is het energieverbruik in Zeist in 2030 als het energieverbruik zo sterk mogelijk wordt verlaagt?
2. Welke mogelijkheden zijn er in Zeist voor het opwekken van duurzame (hernieuwbare) energie in 2030?
Lees het voorlopig commentaar op het rapport.

Uitvoering gemeentelijk bomenbeheer komt op gang; in 2017/2018 pilots voor lanen en buurten / juni 2017
De burger-adviesgroep bomen met o.a. representanten van Beter Zeist en de groene groepen geeft de gemeente ook advies over de uitvoering van het bomenbeheerplan. Er zullen aparte vervangingstrajecten worden gevolgd voor cultuur-historische lanen en voor gewone lanen en buurtgroen. Bij het laatstgenoemde groen wordt voorzien in meedenken door de bewoners. Er zullen tijdens het proefjaar 2017/2018 voor de verschillende soorten buurten en lanen pilotprojecten worden uitgevoerd. Dat is van belang om ervaring op te doen voor de implementatie van het bomenbeheerplan en voor het opstellen van het vijfjarig uitvoeringsprogramma. Daartoe worden de pilotprojecten ook geëvalueerd. Inmiddels zijn een korte introductiefilm en een flyer ontwikkeld. Ook is het Bomenfonds voor de vervanging van gemeentelijke bomen verder toegenomen tot 2,5 miljoen euro door toevoeging van 5 ton uit het overschot van de jaarrekening 2016. Zie verder de projectbrief.

De voorgenomen fietstunnel Dreef – Kromme Rijnlaan: relatie met nieuw fietspad door de ecologische verbindingszone tussen Zeist en De Uithof? / juni 2017
In het kader van het programma VERDER werken de overheden (Utrechts Verkeer- en Vervoer beraad, UVVB) samen om de mobiliteit in de regio te verbeteren. In dat verband worden ook 5 fietstunnels gerealiseerd voor het hoofdfietsnet tussen Utrecht, De Bilt en Utrechts Science Park. In Zeist was het oorspronkelijk een fietstunnel bij Vollenhove gepland. Die werd daarna verschoven naar de Jordanlaan – Schorteldoeksesteeg. Uiteindelijk is om technische redenen de keuze gevallen op de verbinding Dreef – Kromme Rijnlaan. Gedeputeerde Staten zijn op 23 mei 2017 met het voorstel akkoord gegaan. De provincie reserveert daarvoor 2,1 miljoen euro. De groene organisaties vrezen dat deze tunnel de aansluiting moet worden voor een fietspad tussen de Kromme Rijnlaan en De Uithof, dus dwars door de ecologische verbindingszone Lage Grond, zie ook de vragen van Werkgroep Natuurlijk Zeist-West. En er ligt al een fietspad door deze zone: de Bisschopsweg. Een tunnel aan de noordkant van de Utrechtseweg, dus onder De Dreef door, sluit beter aan op het aantal fietsbewegingen bij het kruispunt.

Inspraak over verbetertraject Dorpsstraten; hoe los je de problemen op? / juni 2017
De Zeister Dorpsstraten kampen met allerlei problemen zoals geluids- en verkeersoverlast, diefstal, vandalisme en een cultuurhistorische waarde die te wensen overlaat. De klankbordgroep van omwonenden en horeca-ondernemers wil verbetering van de verkeersveiligheid, maar niet door het tijdens uitgaansuren afsluiten van de 2eDorpsstraat. Dat zou voor de omliggende straten veel extra verkeersoverlast betekenen. Ze is voorstander van meer handhaving en dan niet zozeer gekoppeld aan een pilot flexibele sluitingstijden. Dat zou ook leiden tot een ongelijk speelveld voor horecaondernemers elders in Zeist. Andere wensen zijn het opknappen van de gevels en het zorgen voor veel meer capaciteit voor het stallen van fietsen. Zie het verslag van de inspraak.

Beroepen tegen nieuwe buurt op vliegbasis afgewezen. Alleen nog wat maatregelen mogelijk om de natuur te beschermen / juni 2017
De RvS heeft de ingestelde beroepen tegen het bouwplan vliegbasis voor 225 woningen afgewezen. De huizen en percelen moeten 28 miljoen euro opbrengen voor het opvangen van het tekort op het programma Hart van de Heuvelrug. Dat betekent dat in feite alleen nog wat flankerende maatregelen kunnen worden genomen. Deze zijn dan bedoeld om om de negatieve effecten van de nieuwe buurt op de beschermde natuurlijke omgeving (o.m. broedgebied bedreigde veldleeuwerik) te beperken. Over deze maatregelen vond op 6 juni 2017 overleg plaats tussen burgergroeperingen, ontwerpers en de provincie Utrecht. Nader onderzoek naar de geologisch interessante glaciale spoelzandwaaier/sandr zal nog moeten plaatsvinden. Zie de voorlichting over het bouwplan en verder de siterubriek Herinrichting Vliegbasis.

Interactief traject gebiedsvisie Utrechtseweg Noord gestart voor vooral   herontwikkeling TNO, Eikenstein en Rabo Facet / mei 2017
Op 11 april 2017 stelde de gemeenteraad het voorstel “Uitgangspunten en kaders gebiedsvisie Utrechtseweg Noord” vast. Over het verbinden van de Laan v. Eikenstein met De Dreef zal de komende gebiedsvisie uitsluitsel moeten geven. Wel werd een motie aangenomen om de bebouwing van het gebied divers te maken, zowel naar doelgroepen en aard van de bebouwing. Op 22 mei 2017 is een interactief ontwikkeltraject voor de gebiedsvisie gestart met belanghebbenden en omwonenden. Hierbij het verslag. Lees verder over de voorgeschiedenis.

Voorschot provincie op afloop beroepsprocedures verkeersbesluiten centrum Zeist? Zal Qbuzz per januari 2018 een andere route gaan rijden?
De provincie heeft als opdrachtgever voor het regionale vervoer het plan om de bussenloop van Qbuzz per januari 2018 te veranderen. Dat is gebeurd na overleg met U-OV en de gemeente Zeist. Dit betekent dat de bussen niet meer via de Weeshuislaan en de 2e Hogeweg rijden, maar gebruikmaken van de 1ste Hogeweg en de Slotlaan (Donkere laan). De lijnwijziging is een gevolg van de door de raad genomen (verkeers)besluiten. Tot en met 2 juli 2017 kan men via een enquête reageren op het plan. Vervolgens besluit het College van Gedeputeerde Staten. Het probleem is wel dat ondertussen de verkeersbesluiten, waarop de wijziging van de bussenloop is gebaseerd, nog bij de rechtbank worden betwist.

Bestemmingsplan Zeister Warande eindelijk akkoord. Lees de evaluatie van tien jaar strijd voor een beter plan / mei 2017
Zeker 10 jaar heeft het geduurd voordat er een voor de Zeister bevolking acceptabel plan lag voor het braakliggende terrein Kromme Rijnlaan – Utrechtseweg. Na een lange strijd hebben de direct omwonenden, Stichting Beter Zeist en de groene organisaties ervoor kunnen zorgen dat een precedent voor ongewenste hoogbouw in de Stichtse Lustwarande en andere cultuurhistorische wegen is voorkomen. Tijdens de Ronde Tafel bijeenkomst van 28 maart gaf Stichting Beter Zeist een evaluatie gaf van de ontwikkelingen en wat daarvan valt te leren voor andere projecten. Op 15 mei meldde de gemeente dat het enigszins gewijzigde BP ter inzage werd gelegd tot 5 juli 2017.
Inmiddels dreigt de groene rand van het bouwplan toch nog te worden aangetast door een wegverbreding van de Kromme Rijnlaan en een mogelijke fietstunnel tussen deze laan en De Dreef.

Stichting Geopark Heuvelrug opgericht. De stichting wil (inter)nationaal erkenning voor de waarden van de heuvelrug en de natte omgeving / mei 2017
Op initiatief van Stichting Beter Zeist is op 8 mei 2017 Stichting Geopark Heuvelrug opgericht. Deze stichting met een verenigingsstructuur zal de komende jaren het Geopark verder voorbereiden. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met het Nationaal Park Heuvelrug i.o. (inclusief ’t Gooi). Ook het initiatief om de Nieuwe Hollandsche Waterlinie te nomineren tot Werelderfgoed kan versterkend werken voor het Geopark Heuvelrug. Het burgerinitiatief zal openstaan voor samenwerking met en bundeling van initiatieven op dit terrein bij een combinatie van stuwwallen en rivierengebieden. Zie verder de rubriek Geopark Heuvelrug en de website www.geopark-heuvelrug.nl. 

Stand van zaken beroepsprocedures over 5 verkeersbesluiten centrum Zeist / mei 2017
Ga de gevolgen na van de verkeersbesluiten voor uw weg of laan, klik hier voor het laatste overzicht! 
Vanuit diverse buurten en door Stichting Beter Zeist zijn bij de rechtbank onderbouwde beroepen ingediend tegen vijf verkeersbesluiten van het college. De rechtbank heeft de behandeling van de beroepen in een zelfde procedure ondergebracht. De zitting vindt plaats op donderdagochtend 17 augustus 2017. Of de rechtbank voor haar vonnis zal wachten op de afronding van de beroepsprocedures over de aanvullende 2 verkeersbesluiten (over Jagerlaan e.o. en over Wilhelminapark en Lyceumkwartier zuid) is nog onbekend. Overigens is het niet waarschijnlijk dat er voor de raadsverkiezingen van maart 2018 helderheid is over de uitspraken in hoger beroep. Dat betekent dat de uitvoering van de plannen inzet wordt van deze verkiezingen. Zie verder de
 rubriek.

Wegen met percentages toename verkeer motorvoertuigen per etmaal

Ruimtelijke ontwikkelingen Utrechtseweg, sportvelden en buitengebied / februari 2017 – heden
De gemeenteraad heeft de uitgangspunten en kaders voor de gebiedsontwikkeling Utrechtseweg Noord vastgesteld. Het daarbij om de vrij komende terreinen van Eikenstein, Rabo Facet en TNO. Overigens blijven de voor-gebouwen van TNO en Eikenstein behouden. Over het verbinden van de laan van Eikenstein met de Dreef zal de komende gebiedsvisie uitsluitsel moeten geven. Het amendement van NDZ en GroenLinks om geen onnodige aansluiting te maken (op basis van een brief van Beter Zeist en de groene groepen) is niet aangenomen, maar heeft daarmee wel effect gehad, lees verder.

Verder is het Masterplan buitensport accommodaties vastgesteld. Dat betekent een concentratie van sportvelden en waarschijnlijk verhuizen voor SV Zeist naar Zeist-west naast de ecologische verbindingszone. Het gevolg is dat de mensen uit Huis ter Heide en omgeving daar dan moeten gaan voetballen. Wel is voorlopig voorkomen dat er een kanoroute komt tussen het Slot en Kromme Rijn dwars door rustgebied voor wild.

RNO: dit gedeelte van de TNO-gebouwen blijft staan maar krijgt een andere functie

Evaluatie GONS: ervaringen met invloed van burgers bij projectontwikkeling / november 2015 – heden
Na een aantal initiatieven waarbij de werkwijze Gebieds Ontwikkeling Nieuwe Stijl (GONS) werd toegepast, heeft de gemeente onder de deelnemers een enquete gehouden over de opgedane ervaringen. De resultaten voor de groepen deelnemers lieten een gemengd beeld zien. Omwonenden waren niet erg enthousiast over de werkwijze, terwijl initiatiefnemers en procesbegeleiders van de gemeente juist wel positief waren. Hoe komt dat? Om dat duidelijk te maken hebben Beter Zeist en de groene groepen hun ervaringen met de werkwijze in aanbevelingen omgezet. Er komt nog een follow up om de werkwijze te verbeteren, zie verder.

Rekenkamer Zeist niet tevreden over informatievoorziening gemeente / februari 2016 – juli 2017
Na een gedegen onderzoek publiceerde de Rekenkamer Zeist haar rapport over de archivering en vindbaarheid van gemeentelijke documenten. Stichting Beter Zeist heeft de Rekenkamer daarover geadviseerd gezien haar ervaringen met de (on)vindbaarheid van stukken op de gemeentelijke sites. Volgens het rapport moet het archief- en informatiebeheer worden verbeterd en er moet een verbeterplan komen. De Rekenkamer stelt ook voor inwoners van Zeist en gemeenteraadsleden daarbij te betrekken. Zal het rapport net zo eindigen als de aanbevelingen over de financiële projectbeheersing? Dat onder het motto: waarom zouden we het veranderen, we doen het toch best goed? Lees verder.

Allegrotuin en NL-Doet / maart 2017
Op 11 maart hebben de vrijwilligers en anderen zich enthousiast ingezet voor de Allegrotuin. Dat gebeurde met behulp van het Oranjefonds en sponsoring door winkeliers en Pandarve. Bloembollen werden gepoot, moestuinbakken gerepareerd en volgestort en snoeiresten opgeruimd. De vernielde omheining is hersteld, het graspad geëffend, het onkruid gewied en grasranden werden afgestoken. Helaas moest ook hondenpoep worden opgeruimd, terwijl er nota bene een apart hondenveld is en daar zakjes hangen om de eigen ‘productie’ op te ruimen. Elke donderdagochtend wordt er weer aan de tuin gewerkt. Er is genoeg te doen: verven, zaaien, compost verspreiden, wieden en maaien. Ook meedoen? Graag! Laat maar weten of je komt: hannavandendool@gmail.com of 06 460 826 57. Lees verder de nieuwsbrief.

Brief van burgers over beslotenheid raadsinformatie-bijeenkomsten / februari 2017
Op 14 februari 2017 werd enkele belangstellende burgers de toegang ontzegd tot een raadsinformatiebijeenkomst of -markt over (verkeers)aanpassingen in het centrum. Zij zijn van mening dat daar waar de raadsleden in vergadering kennisnemen van niet geheime informatie het principe van openbaarheid moet gelden. Met de besloten bijeenkomst(en) in februari 2015 over de verkeerscirculatie in het geheugen pleiten zij voor openbaar toegankelijke informatie-bijeenkomsten van de raad. Het gemeentebestuur is toch voor transparantie, burgerparticipatie en versterking van de lokale democratie? Zie de brief.

Uitvoeringsplan Brede Milieuvisie in Ronde Tafel besproken / februari 2017
Begin februari 2017 presenteerde het college het concept Uitvoeringsplan Brede Milieuvisie Zeist. De druk bezochte Ronde Tafel daarover met 8 insprekers, waaronder Stichting Beter Zeist, was op 23 februari. Er was ondersteuning voor de hoofdlijnen van het uitvoeringsplan, maar weinig begrip voor het door het college aanpassen van de door de werkgroep voorgestelde doelen. Dat zal zeker in het debat nog aan de orde komen. Ook werd kritiek gegeven op houtenergiecentrale al is daar nog geen concreet voorstel over. Dat moet gebeuren in het nog op te stellen energieplan waarvoor veel suggesties werden gedaan, zie de rubriek.

Het Veldheim terrein waar Azarias buurtontwikkeling o.a. belangstelling voor heeft

Ontwikkeling gebiedsvisie Utrechtseweg: Rabo Facet, Eikenstein en TNO / februri 2017
De burgerorganisaties reageerden eensgezind tijdens de Ronde Tafel van 21 februari, dat het gemeentelijk proces veel te traag en bureaucratisch verloopt. Daardoor bestaat de kans dat initiatiefnemers afhaken en het onroerend goed apart gaan verkopen aan de hoogst biedende. Ook had men kritiek op het opdelen van het voorgestelde interactieve proces per deelgebied. Dat staat haaks op de samenhang van de Stichtse Lustwarande. Wethouder Jansen bleef echter bij zijn voorstel. Wel zal waarschijnlijk worden voorkomen dat de Laan van Eikenstein wordt verbonden met De Dreef. De organisaties vinden dat onnodig om redenen van groenstructuur en verkeer. Raadsdebat op donderdag 16 maart, lees verder.

Versnelling huisvestingsopgave / januari 2017
De raad heeft ingestemd met de versnelling van de huisvesting voor speciale groepen. In Zeist groeit de groep mensen die starten of herstarten op de woningmarkt. Dit zijn vooral mensen uit Zeist die zelfstandig willen gaan wonen of uit de omgeving die zich in Zeist willen vestigen, mensen uit zorginstellingen die zelfstandig gaan wonen, jongeren, studenten, gescheiden mensen en statushouders (vergunninghouders). Voor deze laatste groep is bovendien een verplichte rijkstaakstelling aan de gemeente opgelegd. Dit zorgt voor een extra vraag naar kleine, goedkope (huur-)woningen. Stichting Beter Zeist ondersteunt de aandacht voor speciale groepen woningzoekenden, maar heeft wel een aantal vragen daarover. Lees verder.


Het binnenbos van Kerckebosch voor en na de eerste fasen van de nieuwbouw. Staat de WA Hoeve eenzelfde lot te wachten?

Raad akkoord met Gebiedsvisie WA Hoeve / januari 2017
Op 24 januari 2017 ging de raad in meerderheid akkoord met het raadsvoorstel van het college. Het amendement van de coalitiepartijen en PvdA om rekening te houden met de Woonvisie werd bijna raadsbreed (exclusief NDZ) aangenomen. Een amendement van NDZ om het beleidskader niet aan te vullen met financiële steun voor Altrecht werd door de rest van de raad verworpen.
Ook het amendement van GroenLinks en D66 om woningbouw op het Vierde Kwadrant te voorkomen haalde het niet. Het coalitieakkoord wordt op dat punt dus opengebroken. Tijdens het debat over het amendement trok coalitiepartner D66 zich terug. Alleen GroenLinks en NDZ steunden tenslotte het amendement. Onze conclusie is dat voor de raad natuur kennelijk niet zo belangrijk is. Zie verder de rubriek.

Follow de money in Den Dolder I / januari 2017
Op 12 januari ondersteunde de raad in meerderheid de gebiedsvisie WA Hoeve. De financiële opbrengst van 15 miljoen die Altrecht wenst is kennelijk leidend voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Weinig woorden dus dat het terrein onderdeel uitmaakt van de Ecologische hoofdstructuur. Daar zijn de verbindingen juist uiterst mager. Ook wenste de raad geen invloed af te staan aan een ‘Raad van wijze mensen’. Die zou over de transitie van het terrein moeten beslissen bij verschil van mening in de planbegeleidingsgroep. Ten slotte zou als aanvullend kader de Woonvisie moeten worden toegevoegd. Dat betekent dan (meer) sociale woningen en nog minder ruimte voor de natuur. Lees de persoonlijke indruk van het raadsdebat.

Omgevingswet: geen inspraak van gemeenteraad en burgers?/  januari 2017
Medio 2015 zegde de gemeente aan Beter Zeist en de groene groepen haar medewerking toe voor een startbijeenkomst in september voor belanghebbenden over de komende omgevingswet. Die wet gaat half 2019 in. Ondanks herinneringen aan de toezegging is er niets gebeurd om de burgers te informeren, laat staan om hen inspraak te geven over reactie van de gemeente op de wet. Ook de raad heeft daarover nog geen debat gevoerd. Op 11 januari heeft Nieuw Democratisch Zeist vragen gesteld aan het college over de voorbereiding van de reactie van de gemeente. Die kan nog uiterlijk 2 februari worden ingediend. Passeert het college de raad en de burgers opnieuw? Dit na de tevergeefs verborgen pogingen de rode contouren van Zeist op te rekken? Lees verder de vragen.

ALLEGRO TUIN IN DE WINTER

20141227-Kerstboom-4