Nieuwsarchief 2016

Overzicht verkeersbesluiten / december 2016
Het college heeft op 6 december 2016 besluiten genomen over het centrum en over de wijkverkeersplannen buiten het centrum. De besluiten worden op 16 januari 2017 gepubliceerd. Dan kunnen gedurende 6 weken over de nieuwe ontwerpbesluiten zienswijzen worden ingediend. Verder is een beroep bij de rechtbank mogelijk over de oude besluiten. We wachten nog op de toegezegde resultaten van de tellingen die voor en tijdens de afsluiting van het tunneltje zijn gehouden. Zie verder de pijnpunten van de verkeersbesluiten.

Unieke mierenkolonie uitgestorven! / december 2017
De afgelopen 10 jaar is de kolonie bosmieren tussen de laan van Eikenstein en de Utrechtseweg dramatisch achteruit gegaan. Het gaat om de Kale Rode Bosmier (Formicea polyctena), die volgens de Flora- en Faunawet Beschermd is. Deze staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Waren er vier jaar geleden nog vijf plekken met 24 grote nesten, nu zijn ook de laatste nesten uitgestorven. Daarmee is deze unieke binnenstedelijke mierenkolonie in Nederland verdwenen. De kolonie was minstens 50 jaar oud en behoorde tot de paar grootste kolonies in ons land. Lees verder over de oorzaken van het uitsterven.

Rekenkamer kritisch over financiële beheersing projecten Zeist / december 2016
Nog voor Kerst 2016 heeft de Rekenkamer Zeist haar eindrapport uitgebracht over de financiële projectbeheersing van de gemeente. Met de door de raad onderschreven aanbevelingen ‘Richtingwijzers voor kaderstelling’ is sinds 2011 weinig gedaan. Voor Beter Zeist komt de conclusie niet als een verrassing. Het klopt met onze eigen ervaringen hoe Zeist omgaat met grote projecten. Een pluspunt is dat raad en gemeente het risicobeheer van projecten mede op basis van ons rapport ‘Zorgen om Zeist” (2012) hebben geïntensiveerd. Het aanbevolen projectmatig werken, informeren – bijsturen – verantwoorden, is echter niet doorgevoerd. De Zeister werkwijze van “maatwerk en projectmatig creëren” bij de financiële beheersing van projecten is niet vastgelegd in procedures en regels. Hoe is dan de uitvoering van projecten nog te sturen en controleren? Zie voor het rapport en de samenvatting de rubriek.

Hoeveel invloed hebben burgers? / december 2016
In Zeist kunnen burgers en belanghebbenden naar believen deelnemen aan inspraak en planontwikkeling. Daarmee feliciteert de gemeente zichzelf. Helaas constateren we keer op keer dat dat niet met open vizier gebeurt. Zo werd in het geheim, zelfs zonder de raad te informeren, in februari 2016 met de provincie afgesproken de WA Hoeve en een groot deel van Bosch en Duin binnen de Rode contouren te brengen. Dat biedt dan meer mogelijkheden voor verstedelijking. Tegelijkertijd was er overleg met de dorpsorganisaties over de ruimtelijke ordening. Daar werd het niet gemeld. Door oplettendheid van Stichting Milieuzorg Zeist e.o. werd het ontdekt.

Gemeente wees open en transparant en neem de burgers serieus / december 2016
Beter Zeist heeft samen met Milieuzorg Zeist en de dorpsorganisaties van Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide alles uit de kast moeten halen de raad en Provinciale Staten op te roepen de rode contouren niet vast te stellen. Ach, zei de wethouder Jansen, het ging Bij Bosch en Duin alleen om administratief-procedurele verbeteringen voor de burgers. En bij de WA Hoeve moet toch woningbouw komen. Uit het verslag van het overleg bleek echter dat het bij de WA Hoeve vooral ging om het bij voorbaat voorkomen van beroepsprocedures. Ook bij de verkeersbesluiten voor centrum Zeist en de houtcentrale voelen burgergroepen zich gedwongen met acties en procedures de gemeente te dwingen rekening te houden met hun belangen. Zo worden burgers met negatieve zaken bezig gehouden en komen burgerinitiatieven in de knel zoals het Geopark Heuvelrug i.o.

Beroepsprocedures 5 verkeersbesluiten centrum / december 2016
Nu het college van B&W 5 van de 6 verkeersbesluiten heeft vastgesteld, kunnen vanaf 16 januari beroepsprocedures worden gestart. Merkwaardig is dat burgers (en het college?) nog niet de resultaten kenden van de verkeerstellingen voor en tijdens de afbraak van de tunnel bij de Voorheuvel. Toen klaagden ondernemers en burgers steen en over het winkelbezoek en het omrijden. Dat laatste zorgde ook voor de nodige files en drukte in de omliggende wijken. Overigens is het overleg over de inrichting van het busstation in verwarring uiteen gegaan. En er is weinig zicht op een autoluwe Slotlaan en daar was vrijwel iedereen het juist over eens. In januari zal Beter Zeist met de buurtgroepen nagaan wat de mogelijkheden zijn van beroepsprocedures.

WA Hoeve Den Doklder; Rood Dennendal; Geel Altrecht; Groen Utr. Landschap; Paars Seyster Veste

WA Hoeve Den Dolder: Rood Dennendal; Geel Altrecht; Groen Utr. Landschap; Paars Woongoed Zeist; Onder spoorlijn; Links Dolderseweg

Ronde Tafel over Gebiedsvisie WA Hoeve / december 2016
Tijdens de Ronde Tafel van 20/22 december werd (in)gesproken over de Gebiedsvisie en het Raadsvoorstel. Het hete hangijzer was hoeveel van het natuurgebied wordt opgeofferd voor woningbouw. Altrecht wil zoveel mogelijk opbrengst maar dat is geen overweging van ruimtelijke ordening. De gemeente heeft al genoeg ruimte in de bebouwde kommen om huizen te bouwen. Wil de gemeente er een wijk van maken zoals Kerckebosch en veel natuur opofferen? Dat is strijdig met de ligging van het gebied in het Nationaal Natuur Netwerk zoals de Ecologische Hoofdstructuur nu heet. Hoe meer woningen des te meer verstoring van de omliggende natuur. De gemeente is al niet echt natuurvriendelijk bezig, wel met woorden, maar niet met daden, zie onze inspraaknotitie en verder de Ronde Tafel over de concept Gebiedsvisie.

Geen rode contour voor Bosch & Duin en de WA Hoeve / december 2016
De gemeenteraad heeft op 6 december voor veel publiek de rode contour voor Bosch en Duin unaniem verworpen. Dat is op 12 december bij amendement van PvdA, D66, GL en CU overgenomen door de provinciale Staten. Voor de WA Hoeve zouden volgens de raad de bouwvlakken van de gebiedsvisie de grondslag moeten vormen voor de rode contour. Dat hebben de provinciale Staten afgezwakt bij amendement van GL, D66 en PvdA. Een rode contour kan pas worden getrokken op basis van een vastgesteld bestemmingsplan. Een groot succes voor de samenwerkende burgerorganisaties in Stichting Beter Zeist. Voor de rode contouren lees hier.

Bestemmingsplan houtcentrale in koelkast / december 2016
De publieke tribune van de raadszaal zat tjokvol op 6 december tijdens de behandeling van het agendapunt BP Houtenergiestation Dijnselhoek. Eerst werd een 2e petitie met handtekeningen van bezorgde bewoners tegen het plan aangeboden. Daarop diende de VVD een ordevoorstel in om de behandeling van het bestemmingsplan uit te stellen. Dan kan het plan beter worden overwogen. Toen dat voorstel werd aangenomen kreeg een motie Nieuw Democratisch Zeist brede steun. Het gaat in feite om het opstellen van een energievisie op basis waarvan het BP beter kan worden beoordeeld. Een geweldig succes voor de gezamenlijke inspanningen van Beter Zeist, BIZ, de initiatiefgroep Huis ter Heide en in de raad Nieuw Democratisch Zeist en GroenLinks. Voor de houtenergie centrale lees hier.

schoorsteenrook-76280754Column van Jack Mirror over houtstook / november 2016
Op een vrijwel windstille middag loop ik door het dorp. Het is nevelig en her en der zie ik blauw-gele rook uit de schoorstenen komen. Ongetwijfeld een gevolg van het hout stoken dat steeds meer in de mode komt. Een houtkachel of open haard is wel zo gezellig en bovendien prettig voor de portemonnee. Je spaart er gas mee en dat zou dan ook goed zijn voor milieu. Kortom, zo doe je nog eens wat voor de omgeving. Lees verder.

Kans op terugdraaien van het uitbreiden van de bebouwde kom / november 2016
Na briefwisselingen en een dringend beroep op de fracties van de raad lijkt het erop dat de rode contouren niet worden opgerekt. Het wachten is op de raadsvergadering van 6 december. Dan zullen er moties over de rode contouren worden ingediend. Ook is er beweging bij Provinciale Staten die op 12 december over de verruiming zullen beslissen. Bij amendement kunnen deze de verruiming niet toestaan. Een hoopvol bericht voor allen die het landelijk gebied van Bosch en Duin en Den Dolder willen behouden. Lees verder voor de achtergronden en de stukken.

Provinciale visie: uitbreiden bebouwde kom in Bosch en Duin en Den Dolder? / november 2016
De kritiek van burgerorganisaties richt zich vooral op het verder oprekken van de rode contouren in Bosch en Duin en Den Dolder (WA Hoeve). Dat leidt tot meer mogelijkheden voor woningbouw in natuurgebieden en anderzijds tot minder mogelijkheden voor bezwaar en beroep. Met de bevolking en inwoners van de gebieden is hierover niet gecommuniceerd. En raadsleden weten van niets. Kortom: ons inziens een politiek een-tweetje tussen de gemeente en de provincie om de Zeister bevolking buitenspel te zetten. Ambtenaren proberen de aanpassing voor te stellen als een procedurele, administratieve zaak. Burgerorganisaties proberen de aanslag op hun omgeving te voorkomen, lees verder.

Enkele gebouwen van de historische middenas van de WA Hoeve

Gebouwen van historische middenas WA Hoeve

Dreigend precedent bij gebiedsvisie WA Hoeve / november 2016
Er ligt een concept gebiedsvisie die is opgesteld door de gemeente. Dat gebeurde (mede) op basis van resultaten van de werkgroep met omwonenden en enkele organisaties. Stichting Beter Zeist en de organisaties van Bosch & Duin, Den Dolder en Milieuzorg Zeist hebben kritiek op de visie. Een belangrijk punt is het financieel compenseren van zorginstelling Altrecht voor het zelf gekozen vertrek van de WA Hoeve. Dat vergt samen met plankosten 15 mln. euro. Dat kan leiden tot het bouwen van veel meer woningen dan goed is voor het gebied en voor Den Dolder. Bovendien zorgt het voor een ongewenste precedentwerking bij soortgelijke ontwikkelingen. Zie de brief van vier organisaties en de rubriek.

Ontwikkeling terreinen Rabo Facet en Eikenstein, TNO / november 2016
Het overleg van de burgerorganisaties met de ontwikkelaars/eigenaars loopt voorspoedig. De burgerorganisaties zijn het in grote lijnen eens met de ontwikkelaars en eigenaren over de ruimtelijke/groene inbedding van de bouwplannen. Binnenkort komt de invulling van de bouwvlakken aan de orde. Het is duidelijk dat de ervaringen met Zeister Warande de ontwikkelaars voorzichtig hebben gemaakt. Zo krijgen de burgerorganisaties steeds meer uitnodigingen voor overleg over andere transformaties in Zeist, zoals het Lyceumkwartier (Lindehorst) en in Den Dolder (Almata /De Eng).

Bomenverordening voor private terreinen: witte en groene gebieden / oktober 2016
Binnen de groene gebieden zijn nog kapvergunningen nodig, behalve voor enkele soorten bomen. In de witte gebieden is het kappen in principe vergunningvrij. Wel zijn er uitzonderingen in de Bomenverordening Zeist 2016. Deze moet worden gebruikt bij het aanvragen van kapvergunningen. Daarbij wordt rekening gehouden met de criteria voor (vergunningvrij) kappen. De groene groepen hebben aanvullingen op de Groene kaart voorgesteld. Zij vragen met steun van Beter Zeist om een grondiger inventarisatie. Voor de Bomenverordening en de Groene kaart: lees verder.

Hoezo tijdelijke afsluiting na de sloop?

Tijdelijke situatie na de sloop of zo laten?

Verkeersbesluiten in november? / oktober 2016
Het wachten is op de nota van beantwoording van de zienswijzen op de 6 ontwerp verkeersbesluiten. Deze nota komt eind november beschikbaar. Dan kan het college gelijk definitieve verkeersbesluiten nemen. Belanghebbenden die al zienswijzen hebben ingediend kunnen dan in beroep gaan bij de rechtbank. Verder komen er nog aanvullende besluiten over het verkeer in het Wilhelminapark en het Lyceumkwartier. Daar geldt hetzelfde voor, lees verder.

Beleidsinformatie gemeente Zeist: hoe vind je belangrijke stukken? / oktober 2016
Veel visies en plannen zijn niet of slecht te vinden op de site www.zeist.nl. Wel is er inmiddels de verplichting bestemmingsplannen op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl te zetten. Voor enkele visies is inmiddels de volgende link https://www.zeist.nl/organisatie-bestuur/gemeentebestuur/visiedocumenten/ te gebruiken. Verder is een medewerker aangewezen om de specifieke vragen om beleidsinformatie te beantwoorden. Verzoeken voor het toezenden van (digitale) bestanden van plannen, visies e.d. kunnen worden gericht aan Steven van Vulpen: s.van.vulpen@zeist.nl.

Brede Milieuvisie vastgesteld / oktober 2016
Samen met belangstellende personen en burgerorganisaties, waaronder Beter Zeist en de groene groepen, werd in 2014/2015 een nieuwe milieuvisie ontwikkeld. Daarin wordt ook veel aandacht besteed aan duurzaamheid in brede zin. De discussie over afvalverwerking is echter (nog) niet behandeld. Op 4 oktober 2016 heeft de raad de Brede Milieuvisie Zeist aangenomen. De visie wordt aangevuld met een resultaat gericht uitvoeringsprogramma met richtinggevende doelen. Dat programma zal samen met ‘stakeholders’ worden opgesteld. De raad zal het vervolgens jaarlijks bespreken, zie verder.

Steeds meer aandacht voor duurzame energie / oktober 2016
In de milieuvisie staat als doel: Zeist energie neutraal in 2030. In dat kader opent op zaterdag 15 oktober 11.00 – 16.00 uur informatiepunt Mijn Groene Huis. Het is gevestigd aan de Meester de Klerkstraat naast de bankautomaat. Op de middagen van donderdag tot zaterdag kunt u zich oriënteren over het verduurzamen van uw woning. Daarnaast zal het een belangrijke plek worden voor informatieavonden, voorlichtingsbijeenkomsten en spreekuren van energieambassadeurs en experts. Kijk ook eens naar andere energie-initiatieven in Zeist en omgeving, zie verder.

Houtenergiecentrale Dijnselhoek stap dichterbij / oktober 2016
Op 4 oktober was de Ronde Tafel over de centrale. Beter Zeist, Milieuzorg Zeist en bewoners van Vollenhove uitten toen hun bedenkingen over het voorstel. Tijdens de bijeenkomst bleek dat het haalbaarheidsonderzoek waarschijnlijk pas wordt afgerond na de besluitvorming over het bestemmingsplan in november. Een breder onafhankelijk onderzoek of de voorgestelde verbranding van hout het geëigende middel is om de milieudoelen van Zeist te bereiken blijft achterwege. Ook de burger afnemers van de Vollenhove flats tasten in het duister over de te verwachten tarieven voor de warmtelevering. Kortom, een haastige stap in het duister. Het college huldigt kennelijk het standpunt: bij onzekerheid toch doen, zie verder.

Allegrotuin / september 2016
In september informeerden we u over het te starten project van het COA en de Allegro-tuin, en we vroegen uw support. Inmiddels komen acht bewoners van het AZC op dinsdagmiddag naar de tuin om te werken en kennis te maken met Zeistenaren en hun cultuur. Ook hebben zich enkele mensen aangemeld die asielzoekers willen begeleiden bij hun kennismaking met de Nederlandse taal en cultuur. Om de taken goed te verdelen zijn er nog 4 mensen nodig.Dit jaar komen we waarschijnlijk nog 2 keer op de dinsdagmiddag bij elkaar, daarna lassen we een pauze in tot de lente. Mogen we nog 1 of 2 keer in oktober een beroep op u doen?

In het prachtige fotoalbum Allegro 2016 legt Steffie de ontwikkeling in de Allegro-tuin vast. Uit de beelden spreekt het plezier van het bezig zijn in de tuin en het ontmoeten van elkaar! Op dinsdagmiddag of donderdagochtend kunt u zelf de vrijwilligers in de tuin ontmoeten en in de pauze een kopje koffie of thee meedrinken. U bent van harte welkom! Meer weten of meedoen? Zie onze siterubriek en mail naar beterzeist@gmail.com of bel Hanna van den Dool 0646082657.

Emmaplein 2007

Uitspraak Kort geding tunnel markt / september 2016
Op verzoek van de organisatoren van het burgerinitiatief heeft Stichting Beter Zeist een aanvraag gedaan voor een voorlopige voorziening. De reden was het spoedeisend belang en de complexiteit van de afbraak van de tunnel bij de markt.
De rechter heeft in de uitspraak na zitting op 23 september het verzoek afgewezen. Zij keek uitsluitend naar het betreffende verkeersbesluit: de tijdelijke afsluiting met hekwerken van de tunnelverbinding. Dus beoordeelde de rechter niet de grondslag voor het afbreken van de tunnel. Die komt wel aan de orde bij de verwachte procedures over de 6 (ontwerp) verkeersbesluiten. lees verder

College van B&W wil tunneltje Voorheuvel overhaast gaan afbreken / september 2016
Het college wacht niet tot de indieners van zienswijzen antwoord hebben gekregen. Direct na de deadline voor het indienen van de reacties op een nieuw verkeersbesluit is de afbraak van de tunnel per 26 september gepland. Hoe kunnen belanghebbenden dan nog in hun beroepen rekening houden met de beantwoording van de zienswijzen door het college? Beter Zeist heeft een voorbeeld bezwaarschrift opgesteld dat iedereen kan  ondersteunen en aanvullen. Het bestuur heeft de rechtbank Midden Nederland verzocht om een voorlopige voorziening voor het opschorten van het slopen, lees verder.

Kijk naar de gevolgen van de afsluiting van het tunneltje op de markt / september 2016
De gevolgen zijn in kaart gebracht door Hendrik Jan Hoorn, een van de organisatoren van het burgerinitiatief, zie ook de toelichting en conclusies. Hiervoor werden uitsluitend gemeentelijke gegevens gebruikt. Al deze gegevens moesten bij elkaar worden gezocht. Waarom publiceert de gemeente niet zo’n kaart? Bang voor weerstand van burgers en andere belanghebbenden? Lees verder.

Verkeerstoenamen rond het centrum na iinvoering van de verkeersmaatregelen inclusief de wijkinrichtingsplannen

Verkeerstoenamen rond centrum na invoering van de verkeersmaatregelen  inclusief de wijkinrichtingsplannen Wilhelminapark en Lyceumkwartier zuid

Initiatiefgroep Geopark Heuvelrug van start / augustus 2016
De voorbereidingen om te komen tot de kwalificatie Geopark van de gehele Heuvelrug zijn in volle gang. Tegelijk loopt het proces om de gehele Heuvelrug erkend te krijgen als Nationaal Park. De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn daarin leidend. De leidende rol om het hele gebied ook als Geopark erkend te krijgen ligt vooralsnog bij de initiatiefnemers. Die zijn verenigd in de Werkgroep Geopark Heuvelrug. Hieraan nemen nu al deel Stichting Beter Zeist, Provincie Utrecht, Universiteit van Utrecht en Utrechts Landschap. Verder wordt er met meer potentiële deelnemers overlegd. Zie verder de rubriek Geopark

Raad wijst burgerinitiatief unaniem af / juli 2016
Stichting Beter Zeist en een aantal burgerorganisaties zijn erg verontrust over de gevolgen van de voorgenomen verkeersbesluiten. Zij vroegen de raad de zelf bedachte verkeersvariant te heroverwegen. Deze is vooraf nooit besproken met de burgers en andere belanghebbenden. Zij willen een Ronde Tafel met de samenleving over deze variant en de gevolgen ervan. De raad wees echter unaniem het burgerinitiatief niet te honoreren, lees verder.

Nieuwe columns over politiek in Zeist / juli-augustus 2016
Warrie Schuurman vond de discussie in de raad over het burgerinitiatief hopeloos. Zijn column werd niet geplaatst in Zeister Magazine waarvoor het volgens afspraak was geschreven. Hij besluit zijn reactie daarop met: “Ceterum censeo Belcouram esse delendam!” “En overigens ben ik van mening dat Belcour verwoest moet worden!”, naar analogie van de herhaalde uitspraak van de Romeinse senator Cato over Carthago. lees de column.
Janus
gaat in op de onderbuikgevoelens van de oud-fractieleider van GroenLinks over kritiek van burgers. De columnist vindt dat de politiek zichzelf opnieuw zal moeten uitvinden wil zij acceptabel blijven voor de meerderheid van de bevolking. En de politiek moet vooral insprekers en kritiek serieus nemen. lees de column.

Verbeterd plan voor Zeister Warande (Utrechtseweg / Kromme Rijnlaan) / juli 2016

Zeister Warande bovenaanzicht; links de Utrechtseweg' onderaan de Kromme Rijnlaan

Zeister Warande; links Utrechtseweg, onderaan de Kromme Rijnlaan

Het intensieve overleg tussen alle belanghebbenden leidde medio 2016 tot een gewijzigd bouwplan. Het past nu beter in de Stichtse Lustwarande, het bouwvolume is verminderd en de bouwhoogte werd beperkt. Verder komen er achter de twee appartementsgebouwen twee-onder-een-kap woningen en richting Crosestein eengezinswoningen. Ook is al rekening gehouden met de voorgenomen verkeersaanpassingen van de Utrechtseweg. Daarmee is dan een dreigend precedent voor de aantasting van de cultuurhistorische assen in Zeist en omgeving voorkomen. Het nieuwe ontwerp bestemmingsplan Zeister Warande wordt in de herfst van 2016 ter inzage gelegd voor het zo nodig indienen van zienswijzen.

Aanpassing Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie / juli 2016
De kritiek van burgerorganisaties richt zich vooral op het verder oprekken van de rode contouren in Bosch en Duin en Den Dolder (WA Hoeve). Dat leidt tot meer mogelijkheden voor woningbouw in natuurgebieden en anderzijds tot minder mogelijkheden voor bezwaar en beroep. Met de bevolking en inwoners van de gebieden is hierover niet gecommuniceerd. Kortom: ons inziens een politiek een-tweetje tussen de gemeente en de provincie om de Zeister bevolking buitenspel te zetten, lees verder.

Burgerinitiatief massaal ondersteund, maar raad weigert op 31 mei 2016 heroverweging van de eigen verkeersvariant / juni 2016
Dat was de uitkomst van het debat met de commissie ruimte in aanwezigheid van circa 100 burgers op bij de publieke tribune. Het laat zien dat burgers niet tevreden zijn over de effecten van de verkeersvariant. En ook dat de raad zijn eigen voorstellen niet wil of niet durft te bespreken met de samenleving, laat staan deze te heroverwegen. Dat ondanks het burgerinitiatief met bijna 600 adhesiebetuigers en het grote aantal kritische zienswijzen. De onderhandelingen met de buurten zullen harder worden en mogelijk worden beroepsprocedures onvermijdelijk. Kortom de gehele raad kiest voor eigen wijsheid in plaats van overleg met alle belanghebbenden over het geheel van de maatregelen. Zie ook de bedankbrief voor de ondersteuners van het initiatief en verder de zienswijzen over de ontwerp verkeersbesluiten.

Aanbieding lijst burgerinitiatief / mei 2016
Vrijdagmiddag 20 mei is de voorlopige lijst met 569 namen van het burgerinitiatief aan wethouder Fluitman aangeboden. Hendrik Jan Hoorn voerde namens de groep kort het woord en stipte pregnant de onvolkomenheden in de gevolgde procedures aan. Bijgaand de foto van Maudie van der Gun. Nog steeds komen er adhesiebetuigingen binnen. Op 31 mei spreekt de themagroep ruimte van de gemeenteraad met de initiatiefnemers over hun vraag. Daarna wordt besloten of de raad het onderwerp behandelt en of er een Ronde Tafel bijeenkomst komt.

Aanbieding lijst burgerinitiaitief 20-05-2016, horizontaal DSC_2598

Column Tjeerd Postma over verkeersbeleid of verkeerd beleid / juni 2016
Deze tekst werd al op 17 november 2013 als brief verzonden naar de Rekenkamer Zeist maar hij blijft nog steeds actueel. Het gaat over simpele oplossingen zoals ‘shared space’, het onderbouwen van beweringen en het feitelijk effect van verkeersmaatregelen. Overleg met betrokken burgers in een veel vroeger stadium en op basis van concrete gegevens m.b.t. tot het veronderstelde ‘probleem’ is essentieel. Het gemeentelijk beleidsproces lijkt nog steeds op een traag door het laagland stomende brede rivier (vrij naar Marsman), zie de column.

Column Janus: beter ten halve gekeerd, dan …. / zomer 2016.
Raakt u ook in de war door de discussies over het centrum? Niet zozeer over het doel van de centrumvisie: een groen, gezond en gastvrij centrum. Dat klinkt mooi maar welke problemen moeten dan worden opgelost? Verkeersproblemen of gaat het eigenlijk om wensen van vastgoedexploitanten? Kan Belcour zijn eigen zaken niet regelen? Waarom moet de bevolking daarvoor opdraaien en houdt de gemeente haar poot niet stijf? Laten we eerst eens goed nadenken voordat onomkeerbare besluiten worden genomen. Lees de column van Janus.

Allegro Tuin

Nieuws uit de Allegro Tuin / mei 2017
De tuin blijft voorlopig een mooie plek voor gezellige informele markten zoals het afgelopen jaar bleek. Zo is er op zondag 29 mei een happy hippy-markt. Op zaterdagochtend 18 juni informatie van Groei&Bloei en Bijenhouders en zaterdag 25 juni weer een duurzame markt.  Verder bent u altijd welkom om een keer mee te werken. Ook twee bewoners van het AZC doen enthousiast mee. Verder kunt u  struiken of planten aanleveren, zoals rozenbottels, lavendel en siergraspollen. Mail dan naar beterzeist@gmail.com of bel Hanna van den Dool 0646082657. Lees het laatste bericht.

Nieuwbouw WA Hoeve en Dennendal: een wereld van verschil / herfst 2015 –  juni 2016
Tijdens de laatste bijeenkomst van de werkgroep gebiedsvisie stelde Altrecht dat het veel extra woningen op de WA Hoeve wil bouwen, naast de appartementen in de monumenten. Dit alles om het noodzakelijk vertrek van de instelling te kunnen bekostigen. Dat zorgt  echter ook voor extra druk op de voorzieningen van Den Dolder. Bovendien wordt daardoor de kwaliteit van de natuurgebieden van de WA Hoeve aangetast. De plannen van Reinaerde-Dennendal daarentegen krijgen wel bijval. Die voorzien in een verbreding van de ecologische corridor tussen Dennedal en de WA Hoeve. Verder zal de groene laanstructuur worden versterkt. zie verder.

Ervaringen met nieuwe site(s) Zeist (2) / mei 2016
De vindbaarheid en toegankelijkheid van beleidsinformatie van Zeist blijft een probleem. Dat geldt zowel voor de sites zeist.nl en zeist.raadsinformatie.nl. De digitale ontsluiting voldoet niet aan de wettelijke eisen. De hoeveelheid informatie in de Nieuwsbode over het gemeentelijk beleid wordt ook steeds minder. Soms kan men beter de site beterzeist.nl gebruiken. Op deze manier wordt het lastig voor de burgers en andere belanghebbenden te weten wat er speelt. Hoe kun je dan opkomen voor je belangen? Inmiddels heeft Beter Zeist overlegd met de Rekenkamer Zeist die hiernaar onderzoek doet. Lees de brief met suggesties en de rubriek Voorlichting gemeente en raad.

Vervolg procedure verkeersbesluiten Centrumvisie / mei 2016
Zes ontwerp-verkeersbesluiten lagen van 6 april 2016 tot en met 18 mei ter visie voor informatie en het indienen van zienswijzen. Belanghebbenden hebben massaal zienswijzen ingediend. Daarna kunnen degenen die zienswijzen indienden tegen de besluiten in beroep gaan bij de rechtbank.
Verder wordt voor twee omliggende woonbuurten, Wilhelminapark en enkele centrumstraten, een aanvullend verkeersplan opgesteld. Maar voor buurten zoals Centrum-west, Valckenbosch, Lyceumkwartier, Dichtersbuurt en Kerckebosch, die ook met extra doorgaand verkeer te maken zullen krijgen, gebeurt dat (nog) niet. lees verder.

Voorgenomen verkeersbesluiten centrum Zeist doorgerekend / mei 2016
Na lang wachten zijn twee hoofdverkeersvarianten ten opzichte van de huidige situatie op hun gevolgen doorgerekend. Het gaat onder meer om de veranderingen in de verwachte verkeersintensiteit per straat. Dat levert hier en daar grote verschillen op, ook voor de omgeving van Zeist-centrum.  De beschikbare informatie staat in de rubriek centrumvisie.

Hoe vinden we de belangrijke stukken over het Zeister beleid? / december 2014 – juli 2017
In samenwerking met de gemeente werken Stichting Beter Zeist en het Gehandicapten en Patiënten Platform Zeist (GPPZ) aan het verbeteren van de site van de gemeente Zeist. Veel stukken zijn namelijk niet te vinden op de site of niet in te zien. Ook kan de communicatie over het Zeister beleid beter. In dit verband zal Beter Zeist deelnemen aan het onderzoek van de Rekenkamer Zeist over digitale archivering en ontsluiting, zie verder

Checklist voor visies van de gemeente Zeist / april 2016
Op 5 april 2016 heeft Stichting Beter Zeist samen met de lokale groene organisaties tijdens het politiek spreekuur een voorlopige Checklist Visies aangeboden en besproken met de fracties. De lijst is bedoeld om de ontwikkeling en het gebruik van visies te verbeteren. De fracties zullen nagaan hoe de kaderstelling voor het proces en de inhoud van de visies valt te verbeteren. Lees verder over het gemeentebeleid.

Geopark ontwikkelen als burgerinitiatief / april 2016
Volgens de provincie Utrecht staat het initiatief voor een geopark los van het streven naar een nationaal park voor heel de heuvelrug (inclusief het Gooi). Het is allereerst een burgerinitiatief dat breder is dan het beoogde nationaal park. Wel kan het er een versterking voor vormen. Het is meer allesomvattend ten aanzien van de ondergrond/stuwwal, de natuur en de cultuurhistorie en wellicht ook de omvang.
Stichting Beter Zeist zal voor het geopark een plan van aanpak opstellen en een conferentie met belanghebbenden en deskundigen organiseren. Ook zijn er met het geopark i.o Gooi en Vechtstreek afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van informatie-uitwisseling, het beschrijven van geologische sites en het gezamenlijk gebruik maken van een wetenschappelijke commissie. Lees verder over het initiatief Geopark.

Gastcolumn: ervaringen van een centrumbewoner / april 2016
Ook wel eens de behoefte gehad als inwoner van Zeist iets te zeggen over wat je dagelijks in het centrum tegenkomt? An Koba doet dat vanuit haar eigen ervaring als bewoner van het centrum. Lees over overvallen en inbraken, wildplassers en kleurrijke figuren in Zeist. Ze bericht over zwervende mensen in en rond het Walkartpark. En ze zet vraagtekens bij de zinvolheid van de centrumvisie en bij het effect van de uitvoering ervan op de praktijk van alledag. Lees verder.

Woonvisie geeft weinig handvatten voor beleid, maar wel woningaantallen / april 2016
De nieuwe Woonvisie 2016-2020 moet vooral richting geven aan de afspraken van de gemeente met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties. De kritiek van burgerorganisaties is dat de visie niet voldoende klopt met de Structuurvisie Zeist 2020 (SV) van Zeist. Er wordt in de nieuwe woonvisie namelijk gestuurd op harde aantallen nieuwe woningen (minimaal 2.2oo tot het jaar 2028). Dit in plaats dat kwaliteit van de omgeving leidend is (SV pagina 16). Als gevolg van de inspraak tijdens de slotbijeenkomst van 29 maart is de visie iets genuanceerd. Verder bestaat de indruk dat de gemeente met deze visie inhoudelijk alle kanten op kan. Daarmee biedt de beleidsvisie een soort legitimering voor ad hoc beleid., lees verder.

Utr. Heuvelrug en Veluwe

Ontwikkeling naar een Geopark Heuvelrug Midden Nederland? / maart 2016
In februari en maart 2016 zijn twee landelijke bijeenkomsten gehouden waarin dit initiatief van Stichting Beter Zeist en Stichting Telluris te Dordrecht ook aan de orde kwam. Verder wordt nagegaan of het Geopark Gooi en Vechtstreek i.o. is te verbinden met dat voor de rest van de heuvelrug. Op langere termijn kan worden gedacht aan een verder uitbreiden naar de Veluwe en mogelijk andere stuwallen zoals tussen Nijmegen, Mook en Kleef. Voor 1 mei wordt een zgn. bidboek opgesteld voor de eventuele aanwijzing van de heuvelrug en omgeving als Nationaal park van wereldklasse. Daaraan zou dan ook de kwalificatie van Geopark kunnen worden gekoppeld, lees verder.

Brede milieuvisie en initiatieven duurzaamheid / februari 2016
Om Zeist in de toekomst klimaatneutraal te maken is de gemeente vorig jaar gestart met het opstellen van de Brede Milieuvisie. Het ontwerp wordt op 8 februari gepresenteerd aan de raad. Inmiddels wordt alvast in commissies gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. Een brede werkgroep richt zich op de ambitie van het coalitieakkoord om 3.000 particuliere woningen te ‘verduurzamen’ met ten minste 1 maatregel. Bedrijfsleven en burgers – waaronder ‘energie-ambassadeurs’ – werken daaraan mee. Veel investeringen leveren al na een paar jaar winst op en het milieu is ook bij gebaat. Met gerichte acties wordt het voor bewoners gemakkelijk gemaakt om duurzame maatregelen te nemen. Zie verder Duurzaamheidsinitiatieven.

DSC00432-2

Bezwaren tegen nieuwe supermarkt en auto’s over het busstation / januari 2016
De raad stelde op 26 januari het bestemmingsplan Antonlaan-Steynlaan (De Wending) vast. De geplande supermarkt zal daar veel verkeer aantrekken. De gemeente wil mede daarom in 2018 het streekbusstation openstellen voor autoverkeer. Het gaat dan mogelijk om een stroom van 4.000 – 6.000 auto’s per etmaal. Omwonenden, Stichting Beter Zeist, Bewoners Initiatieven Zeist (BIZ), reizigersorganisatie Rover en enkele politieke partijen (NDZ en SP) maakten met een fietsactie, brieven en een amendement bezwaar tegen de komst van de supermarkt. Lees verder het laatste nieuws over De Wending op het Enecoterrein.

Toetsingskader nodig voor vrijkomende terreinen langs Utrechtseweg / januari 2016 – heden
Veel instellingen die gevestigd zijn in vroegere landgoederen van de Stichtse Lustwarande zullen de komende jaren Zeist verlaten. Het gaat om Eikenstein, Rabo Facet, TNO, Veldheim en Stenia en een vestiging van Triodos Bank. Vastgoedeigenaren en bouwbedrijven kunnen de locaties gaan ontwikkelen. Daarvoor is een duidelijk kader nodig van wat wel en niet kan. Vandaar dat Beter Zeist in samenwerking met de groene groepen met de gemeente overlegt over een gebiedsvisie of toetsingskader voor de terreinen langs de Utrechtseweg. Dit om te zorgen dat de herontwikkeling past binnen de cultuurhistorische as van de Stichtse lustwarande, lees ook. Inmiddels pleit de lokale partij NDZ voor een gebruik van de vrijkomende gebouwen in samenhang met het Science Park in De Uithof, zie het persbericht van 11 maart 2016.

Loesje Waarom moeilijk doen als het samen kan

Nieuwe gebiedsvisie voor herontwikkeling WA Hoeve in de maak / januari 2016
Zorginstelling Altrecht gaat de komende tien jaar de WA hoeve verlaten. Tegelijkertijd wil zij haar verliezen op het terrein en het vastgoed zoveel mogelijk compenseren. Dat kan door transformatie van gebouwen en extra woningbouw. De gemeente, de provincie en Altrecht hebben daartoe een afsprakenkader gemaakt. Maximaal 10.2 hectare natuurterrein mag worden opgeofferd voor (woning)bouw. Tegelijkertijd moet zoveel mogelijk monumentaal vastgoed en waardevolle natuur behouden blijven. Belanghebbenden zoals omwonenden, de Belangenvereniging Den Dolder, Beter Zeist, Erfgoedpartners Zeist en Utrechts Landschap werken mee aan het opstellen van de gebiedsvisie voor de herontwikkeling. Lukt het ze de waarden van het gebied veilig te stellen? Lees verder.

Oog op Zeist

Nieuwjaarsbijeenkomst 2016 / januari 2016
Petronella van Seyst (met grote hoed) bezocht met haar vriendinnen de druk bezochte bijeenkomst in Slot Zeist.
(Foto Mel Boas)

Column Freule Petronella van Seyst: overdenking/ december 2015
Ik staar in de vlammen van het open haardvuur. Samen met mijn levenspartner Clementia heb ik mij tijdens de jaarwisseling teruggetrokken op een Waddeneiland. Gevlucht voor het geknal en het fijnstof van de vreugde van de Nederlanders, lees verder over vuurwerkterreur.

Column Freule van Seyst over megalomaan besturen / december 2016
Op Cyprus, samen met mijn Hongaarse vriendin douairière Clementia, ligt Zeist ver weg. Ik denk nauwelijks meer na over wat in het dorp gebeurt. Maar soms komen zaken weer terug in mijn herinnering. Meestal is er een aanleiding voor, zoals nu het echec van ROC Leiden. Lees over op hol geslagen bestuurders en toezichthouders in Zeist en omstreken: Megalomanie.

Precedent voorkomen voor bouwplannen Zeister Warande en Sanatoterrein / december 2016
Eind 2015 is hebben Stichting Beter Zeist, de Zeister groene groepen en de direct omwonenden in principe overeenstemming bereikt over de al jaren veranderende plannen. Dat was nodig om precedentwerking elders in Zeist en omgeving te voorkomen. Vooral de bouw van het 9 lagen hoge landmark ‘Woonpark Zeist’ en later de ‘Zeister Warande’ op het vroegere Cadansterrein zorgde voor een langdurig touwtrekken. De reden was dat vanuit de gemeente al financiële toezeggingen  waren gedaan over de opbrengsten voor de ontwikkelaars. Dat maakte het lastig de bouwvolumes terug te brengen om te passen aan de omgeving van de Stichtse Lustwarande, zie verder.

Ervaringen met nieuwe site(s) Zeist / december 2016
Hierover vindt vanuit Beter Zeist samen met het Gehandicapten Platform Zeist nog steeds overleg plaats met de gemeente. De gemeente heeft op de nieuwe site sinds eind 2014 prioriteit gegeven aan de circa 10 procent informatie die het meeste wordt gevraagd zoals aanvraagformulieren e.d. Veel gegevens over beleid zijn daardoor op de nieuwe site(s) niet meer beschikbaar. Deze staan al of niet in vier aparte digitale archieven. De huidige gebrekkige archivering is niet acceptabel en past niet bij het streven van de gemeente om van déze tijd te zijn. Met de uitvoerend ambtenaar wordt bezien hoe de beleidsstukken snel en op een eenvoudige wijze toegankelijk zijn te maken. Inmiddels zal ook de Rekenkamer Zeist onderzoek doen naar de vindbaarheid en teogankelijkheid van gemeentelijke stukken.