Nieuwsarchief 2015

Nieuwe woonvisie in de maak / november 2015
Op 17 november 2015 stuurde het college een startnotitie en een trajectschema voor een nieuwe Woonvisie naar de raad. Ook kregen de raadsleden een samenvatting van een onderzoek naar de woningbehoefte in Zeist. De raad besloot daarop op 24 november over de kaders, het ontwikkelproces en de ambities van de visie.
Wat het ontwikkelproces betreft wordt o.a. voorzien in twee “sleutelbijeenkomsten”. Een met het college en de raad, en een tweede met het college, de raad en de samenleving.
De lokale groene organisaties en Stichting Beter Zeist vinden dat er inspraak had moeten zijn over de startnotitie. Dat is niet gebeurd, zie verder de rubriek Woonvisie Zeist.

Werkwijze gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl, GONS / november 2015 – heden
Steeds meer ruimtelijke plannen worden in een gezamenlijk traject met belanghebbenden voorbereid of afgerond. Voorbeelden zijn Zeister Warande en Rabo Facet. De gemeente heeft in de eerste helft van 2015 in een breed overleg met belanghebbende groeperingen en belangstellenden een werkwijze opgesteld. Zij verwerkte echter niet de overgebleven principiële en praktische opmerkingen van groene groepen en Beter Zeist. Dat klopt niet met de consent-werkwijze zoals die in de GONS-werkwijze wordt voorgesteld. De Gemeente wil haar eigen invloed kennelijk niet erg prijsgeven. Voor de notitie GONS-werkwijze, het commentaar daarop en de ervaringen met GONS zie de rubriek Beleid Ruimtelijke Ordening.

Positieve reacties op initiatief Geopark Heuvelrug Midden Nederland / oktober 2015
Het initiatief van Stichting Beter Zeist om de gehele heuvelrug en omgeving als Geopark te helpen kwalificeren begint wortel te schieten. Ook de gedeputeerde van de provincie Noord Holland heeft een positieve grondhouding tegenover het voorstel. De groep Gooi- en Vechtstreek wil nu ook over het initiatief spreken. Er wordt nog een haalbaarheidsstudie uitgevoerd die eind dit jaar klaar moet zijn. Begin 2016 hopen we dat er duidelijkheid is over de mogelijkheden van het Geopark op landelijk (en internationaal) niveau. Daarmee kan voor Zeist en omgeving de drie-eenheid “aardkundige waarden, natuur en cultuurhistorie” maximaal worden ondersteund. Zie verder Geopark.

Kritiek op ontwerp Bestemmingsplan Enecoterrein / oktober 2015
Het bestemmingsplan voor ‘De Wending’ op de hoek Steynlaan/Antonlaan moet een extra supermarkt mogelijk maken, terwijl daar geen behoefte aan is. Bovendien zorgt zo’n extra super voor veel verkeersoverlast. Die wil de gemeente dan weer oplossen door eenrichtingsverkeer over de Antonlaan in te stellen. Dat betekent voor het doorgaand verkeer een ‘rondje Belleville’ over het busstation. Dat zorgt daar voor net zoveel autobewegingen als over de Utrechtseweg richting Zeist-centrum. Stichting Beter Zeist, Bewoners Initiatieven Zeist, VvE Belleville en omwonenden hebben veel bezwaren. Zij willen dat de  gemeente de resultaten van nader onderzoek afwacht zoals de raad al in maart 2015 unaniem voorstelde, lees verder.

Slotlaan toch niet autoluw en Wilhelminapark met sluipverkeer? / oktober 2015
Het College van B&W blijft op basis van nieuwe cijfers toch bij het besluit het busstation open te stellen voor autoverkeer vanuit het centrum. Wanneer een supermarkt op het vroegere Enecoterrein wordt toegestaan zal dat leiden tot (extra) verkeersproblemen. Die zouden worden opgelost door het instellen van eenrichtingverkeer op de aangrenzende Antonlaan en de Korte Steynlaan en door de openstelling van het busstation. Maar de Slotlaan wordt dan niet minder druk en omliggende buurten zoals het Wilhelminapark krijgen meer verkeer te verwerken. Inmiddels overlegt de gemeente met de belanghebbenden om dreigende problemen te voorkomen. Daarvoor wordt extra onderzoek uitgevoerd.  Zie verder Nieuwsitem 5 en Uitvoering centrumvisie.

Duurzame markt in Belcour en Allegro Tuin op zaterdag 10 oktober / oktober 2015
Voor de tweede maal organiseerde de gemeente Zeist en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) een duurzame markt. Lokale en regionale ondernemers en vrijwilligers deden daar aan mee met biologische en fairtrade producten. Ook Beter Zeist stond met een kraam met spullen in de Allegro Tuin, te koop voor het goede doel, zie verslag. De opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud en de verfraaiing van de de tuin! Dat gebeurde ook bij de Happy-Hippie-Markt op 20 september 2015, zie het verslag.

Wat vindt u van de Allegro Tuin? Geef ons uw mening via de enquête / september 2015
We willen ook weten of er behoefte is om deze tuin te blijven onderhouden en of u daaraan wilt bijdragen. De vrijwilligers van de tuin komen ongeveer één keer in de week bij elkaar, meestal op de donderdag. Zin om een keertje me te helpen of zelfstandig aan de slag te gaan? Wilgentenen vlechten, gras maaien of een bloemperkje bijhouden? Je doet jezelf en de bezoekers er een groot plezier mee, mail naar beterzeist@gmail.com. Je bent er ook elke dag welkom om te genieten! Zie fotoalbum en het laatste bericht van 25 augustus.

Intiatiefgroep Geopark Heuvelrug Midden Nederland / september 2015
In een positief gesprek van initiatiefnemers vanuit Stichting Beter Zeist met gedeputeerde Bart Krol is afgesproken dat er een Initiatiefgroep wordt gevormd. Deze bestaat uit gedeputeerde Utrecht (Bart Krol), de voorzitter van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (voorlopig Dick Wijte), Stichting Beter Zeist (Marc Hofstra). Zodra beschikbaar en bereid zal de betreffende gedeputeerde van de provincie Noord-Holland ook toetreden. De initiatiefgroep wordt ondersteund door een ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers van dezelfde groeperingen. Zie verder rubriek Geopark.

Ronde Tafel wordt dialoog / september 2015
Op 30 april kreeg ‘24 uur Zeist’ een vervolg in de vorm van een brainstorming met acht gemengde groepen van burgers, ambtenaren en politici. Op verzoek van velen leidde dit in september 2015 tot het invoeren van de dialoogvorm voor de Ronde Tafel. Tot nu was dit een ritueel gebeuren van vraag en antwoord zonder een echte dialoog. Verder wordt maandelijks een gezamenlijk inloopspreekuur van de negen fracties georganiseerd (1 persoon per fractie). Wanneer burgers iets bij fracties willen bepleiten vergt dat nu één bespreking in plaats van acht. De vroegere inloopbijeenkomsten vervallen daarmee.

Proces uitvoering Centrumvisie gestart / augustus 2015
De gemeente heeft op 15 juni 2015 het Procesplan uitvoering Centrumvisie vastgesteld. Dit plan schetst de werkwijze, de gewenste resultaten en sluit af met een planning op hoofdlijnen voor 2015. De gemeente wil daarbij via een interactief proces de gebruikers van het centrum betrekken zie de oproep daartoe. Ook is er nu een beeldkwaliteitsplan beschikbaar voor de mogelijke inrichting van de straten. Daarop kan tot 25 september naar de gemeente worden gereageerd.
Inmiddels heeft inspreker Hendrik Jan Hoorn een korte enquête met aanvullend een historische toelichting gestuurd naar de inwoners van het Wilhelminapark. Dit in verband met de door de gemeente pas nu (!) berekende verdubbeling van het autoverkeer door de buurt als gevolg van de realisering van de centrumvisie.
Verder heeft Bewoners Initiatieven Zeist (BIZ) een peiling/petitie opgesteld over de verwachte verkeerstoename op en rond de Jagerlaan. Het gaat om een voorstel eenrichtingverkeer over de Jagerlaan in te stellen in de richting van de Antonlaan. Soortgelijke peilingen/petities organiseert BIZ voor de Dwarsweg en de buurt Wilhelminapark e.o.. Voor de reacties van belangengroepen en meer informatie zoals de peilingen/petities zie de rubriek Centrumvisie onder Uitvoering Centrumvisie.

Brede Milieuvisie Zeist/ juli 2015
Samen met belangstellende personen en burgerorganisaties, waaronder Beter Zeist en de groene groepen, werd in 2014/2015 een nieuwe milieuvisie ontwikkeld, zie de rubriek Milieuvisie. Daarin wordt ook veel aandacht besteed aan duurzaamheid in brede zin. De discussie over afvalverwerking is echter (nog) niet behandeld. De visie is nu beschikbaar en zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
In verband met het algemeen karakter van de brede visie en de vele suggesties is een concreet en haalbaar uitvoeringsprogramma van belang. Vandaar dat Beter Zeist pleit voor het zetten van een volgende stap door mogelijke uitvoeringsscenario’s te bedenken. De vastgestelde keuze kan dan in een lokaal akkoord worden vastgelegd. Een uitvoeringsprogramma zou bij voorkeur ook moeten aanhaken bij de Structuurvisie Zeist 2020 en het Coalitieakkoord 2014-2018.

Zeist toch groeikern? / juni 2015
Volgens de indicatieve planning van de gemeente zal het aantal aantal woningen in Zeist verder toenemen. Tot en met 2021 zou het gaan om bijna 1.700 extra woningen, dat is gemiddeld 243 extra per jaar. Zeist heeft volgens onderzoek van de TUDelft echter voldoende aan circa 80 woningen per jaar. De gemeente zet dus toch in op een rol als groeikern, terwijl de inwoners dat in meerderheid niet wensen. Zie voor de overzichten uit 2014 en 2015 de rubriek bouwen en groen.

Steeds meer vastgoed in Zeist staat leeg / juni 2015
De leegstand van kantoren en winkels neemt in Nederland en ook in Zeist steeds verder toe. Zo is de leegstand in Zeist van kantoren 23,1 % en in de regio is het niet veel beter. Er worden wel kantoren gesloopt en omgebouwd, maar er komt nog steeds meer bij. Het overvloedig beschikbare goedkope geld wordt toch in nieuw commercieel vastgoed gestoken. Dat zorgt voor het aantasten van de schaarse ruimte en het leidt tot een onaantrekkelijke leef- en woonomgeving. Bovendien is het maatschappelijk gezien een vorm van kapitaalvernietiging. Het ligt op de weg van de provincie en de gemeenten om leegstand te voorkomen, maar gebeurt dat ook?
De provincie Utrecht nodigt gemeenten en marktpartijen uit om te komen tot een gezamenlijke aanpak van de groeiende leegstand in winkelcentra. Aanleiding is het op 13 juli 2015 gepubliceerde rapport ‘Provincie Utrecht – Op weg naar een toekomstbestendige retailstructuur’. Ook de gemeente Zeist laat zich voorlichten over de mogelijkheden, lees verder.

Rabo Facet terrein / juni 2015
Bouwfonds Ontwikkeling, onderdeel van Rabo Vastgoedgroep, heeft het voormalig datacenter aan de Laan van Eikenstein in Zeist gekocht van Rabobank Nederland. De projectontwikkelaar wil op dit terrein een woonwijk voor ca 130 woningen neerzetten. De initiatiefnemer wil daarbij rekening houden met de cultuurhistorische identiteit van het gebied. Daartoe is op verzoek van de gemeente een overleg tot stand gekomen over de invulling van het terrein. Aan het overleg met de ontwikkelaar doen mee: Stichting Beter Zeist, de groene groepen en de bewonersvereniging BBDichterbij.

Buurtschapterrein Sanatoriumbos nu weer bosbestemming / juni 2015
Met het unaniem aannemen van het bestemmingsplan Sanatoriumbos heeft het terrein voor het beoogde buurtschap na jaren weer de oude bestemming teruggekregen. Tien jaar van actievoeren en beroepsprocedures zorgde voor uitstel. Dat is nu afstel geworden omdat de behoefte aan een dergelijk buurtschap is verdwenen. Dat laatste hadden de burgerorganisaties al jaren eerder aangevoerd. Bovendien is inmiddels het subsidie van circa 30 miljoen voor de bouw van het buurtschap vervallen. In de zorg worden bakstenen niet meer apart bekostigd. Stichting Beter Zeist heeft de beroepsgangers, Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist, Vereniging BBDichterbij en Stichting Milieuzorg Zeist e.o., intensief ondersteund bij hun procedures door middel van coördinatie van de acties, het opstellen van conceptreacties en het laten uitvoeren van onderzoek.

Column Freule Petronella van Seyst / juni 2015
Waarom ontsporen projecten? lessen voor Zeist. Ze houdt een pleidooi voor een (raads)enquete over de ontspoorde Zeister projecten.

Boswiggen naar Utrechts Landschap / juni 2015
Juni 2015 worden de restanten van het binnenbos van Kerckebosch, de zogenaamde boswiggen, overgedragen aan het Utrechts Landschap. Deze organisatie zal dan ook het beheer en het onderhoud gaan verzorgen. Wellicht dat er dan ook af en toe heideschapen te zien zijn in de nieuwe woonwijk Kerckebosch.

Resultaten enquêtes afvalscheiding hebben politiek effect / mei 2015
Lokale partij Nieuw Democratisch Zeist (NDZ) nam het initiatief voor een enquête over het gemeentelijk plan voor afvalscheiding. Mensen werden gealarmeerd over het zelf afvoeren van hun vuilniszakken. Dat bleek later wat genuanceerder te liggen. Vandaar dat Stichting Beter Zeist na contact met de fractievoorzitter van NDZ de enquête wat heeft aangepast en aan haar eigen contacten heeft aangeboden. De resultaten zijn aan NDZ gestuurd om die te verwerken in haar eigen totaaloverzicht van NDZ. De resultaten van de bij Beter Zeist ingediende enquêtes staan in de rubriek Burgerpeilingen. Op donderdag 21 mei 2015 vond in de raadscommissie Ruimte het debat plaats over het afvalbeleidsplan en het uitvoeringsprogramma. Wethouder Roy Luca heeft tijdens de bijeenkomst toegezegd voor het uitvoeringsprogramma met een aangepast collegevoorstel te komen. Dat zal niet voor oktober 2015 gereed zijn.

Kwaliteit van Zeist steeds lager gewaardeerd / mei 2015
De aantrekkelijkheid van Zeist wordt laag ingeschat. Dat is het resultaat van een NRC-inventarisatie d.d. 14 mei 2015 van 215 gemeenten met meer dan 25.000 inwoners. Als bronnenmateriaal werden 23 open databestanden gebruikt. Wat de veiligheid betreft is Zeist van de 315e plaats in 2013 verder gezakt naar de 344ste plek in 2014. Lees verder.

Zeist en bijeenkomsten over lokale democratie / mei 2015 
Het college van B&W blijft ideeën verzamelen over het versterken van burgerparticipatie en lokale democratie. Op 30 april kreeg ‘24 uur Zeist’ een vervolg in de vorm van een brainstorming met acht gemengde groepen van burgers, ambtenaren en politici. Het was een geanimeerde bijeenkomst die per groep wordt vervolgd. Stichting Beter Zeist nam deel aan de onderwerpen nieuwe werkwijzen voor de raad en aan burgerinvloed (burgerpanel, burgerjury en inbreng/visitatie door burgerdeskundigen). Zie verder rubriek Burgerparticipatie, stellingname Beter Zeist. Verder valt nog het nodige te leren van de voorstellen van de Europese Commissie over verbetering van regels. Die zijn deels ook toepasbaar op de gemeentelijke regelgeving
Verder werd op maandag 11 mei een volgende bijeenkomst gehouden over Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl (GONS). Daar zijn twee casussen gekozen die zullen worden gebruikt bij het oefenen van de GONS-werkwijze. Daaraan zullen burgergroeperingen, burgers, ontwikkelaars en gemeenteambtenaren deelnemen.

‘Benen op Tafel’ overleg over Zeister Warande / mei 2015
Op woensdag 13 mei is het brede overleg voortgezet over de toekomstige bebouwing van het terrein op de hoek Utrechtseweg – Kromme Rijnlaan. De omwonenden, de groene groepen, Beter Zeist e.a. hadden al eerder hun wensen neergelegd over de invulling van dit stuk van de Stichtse Lustwarande. De architect kwam met mogelijke voorstellen die nader zullen worden bestudeerd. Voor Beter Zeist gaat het ook om de voorbeeldwerking voor alle cultuurhistorische assen van Zeist.

Overeenkomst beheer nesten Rode Bosmieren / mei 2015
Op 23 april 2015 is de werkgroep Mierenbos met de gemeente overeen gekomen een deel van het beheer zelf uit te voeren van de zeer bedreigde kolonie beschermde bosmieren tegenover TNO. Het klein onderhoud doet de werkgroep, het grote werk gebeurt door de gemeente. Daarover zijn inmiddels heldere afspraken gemaakt. Dat alles met de bedoeling de kolonie weer te reactiveren. Dat zal lastig zijn omdat de soort kwetsbaar is en zich moeilijk ergens kan vestigen.  Ook zal de werkgroep in samenwerking met de milieu- en buurtorganisaties voorlichting gaan geven aan bewoners en (school)kinderen. Zie verder.

Initiatief Beter Zeist voor een Geopark Heuvelrug Midden Nederland / mei 2015
Het bestuurslid Marc Hofstra heeft op initiatief van Beter Zeist een voorstudie gemaakt over de mogelijkheden voor (internationale) erkenning van de Utrechtse Heuvelrug en omstreken als Geopark. Dit in navolging van het reeds bestaande Geopark De Hondsrug e.o. Het trapport wordt inmiddels met relevante belanghebbenden besproken. Uiteraard kan zo’n initiatief alleen worden gerealiseerd in het kader van een brede samenwerking van vele partners. Zie hier de rubriek over een geopark met het rapport van het verkennend vooronderzoek Geopark Heuvelrug Midden Nederland.

Burgerinitiatieven energie / april 2015
Op verzoek van het platform buurten en dorpen van Beter Zeist staat op deze site nu een rubriek over burgerinitiatieven energieopwekking en -besparing. U kunt er uw voordeel mee doen. Ook wordt daarbij verwezen naar relevante informatie van buurtorganisaties, voorlichtingsinstellingen en enkele zakelijke aanbieders. Een nieuw initiatief is de voorlichtingssite van een aantal gemeenten in de regio Utrecht. Het gaat om een online energieloket voor huiseigenaren, zie www.bleeve.nl.

Ervaringen met nieuwe site(s) Zeist / april 2015
Hierover vindt vanuit Beter Zeist overleg plaats met de gemeente. De gemeente heeft prioriteit gegeven aan de 10 procent informatie die het meeste wordt gevraagd zoals aanvraagformulieren e.d. Veel gegevens over beleid zijn daardoor op de nieuwe site(s) niet meer beschikbaar of niet snel te vinden. Hierover zal Beter Zeist opnieuw met de verantwoordelijke wethouder spreken.

Column Freule Petronella van Seyst: Mijn Cassandra gevoel / april 2015
Ze lijdt onder haar helaas uitgekomen waarschuwingen over gemeentelijke projecten van Zeist.

OUDER NIEUWS 2015

 • Voor eerder uitgebrachte Nieuwsflitsen, zie rubriek Nieuwsflits
 • Koningsdag 2015: het was weer gezellig druk in de Allegro Tuin ->nieuws
 • Zeister democratie: voor burgerparticipatie en GONS –> Stellingname Beter / maart 2015
 • Verbreding Utrechtseweg in discussie / maart 2015, lees verder –> Beleid gemeente Zeist
 • Parkeeroverlast Rabobank Laan van Eikenstein / maart 2015, lees verder –> Beleid gemeente Zeist
 • Partiële herziening plan Kerckebosch / maart 2015, zie rubriek ‘Aanpassing bestemmingsplan’
 • Kritiek op woningbouw Soesterberg / maart 2015, zie inspraak onder ‘Nieuw afsprakenkader’ HvdH
 • NLDoet in de Allegro Tuin was een succes / maart 2015 lees het verslag
 • Freule Petronella van Seyst over Kunst op een koopje / maart 2015, lees de column
 • Raad neemt maart 2015 Centrumvisie aan inclusief verkeersamendement, lees verder
 • Kritiek op ontwerp Bestemmingsplan Sanatoterrein / maart 2015
 • Ronde Tafel 5 maart 2015 over Stationsgebied Driebergen-Zeist: lees verder
 • Informatie 13/14 februari 2015 Beter Zeist over lokale democratie: zie burgerparticipatie
 • 24 uur feest van de democratie, 13/14 februari 2015 in gemeentehuis