Nieuwsarchief 2014 en ouder

1 Verwijzingen  in het jaar 2014
2 Korte berichten
maart 2010 – mei 2014

1 INHOUDSOPGAVE VERWIJZINGEN
Vanaf mei 2014 – heden

 • 12-2014 Meedenken over een nieuwe, brede milieuvisie Zeist? Lees de uitnodiging
 • 02-12-2014 Nieuw voorstel College over verkeerscirculatie centrum, lees verder
 • 26-11-2014 Brief suggesties Beter Zeist over planvorming Centrumvisie, lees verder
 • 24-11-2014 Beter Zeist bepleit transparantie over de gemeentefinanciën, lees verder
 • 14-11-2014 Veel kritiek van bewoners op verkeersvoorstel in Centrumvisie, lees verder
 • 06-11-2014 Beter Zeist helpt bewonersinitiatief met ontwikkelen van nieuwe site: www.walaardtsacrepark.beterzeist.nl
 • 27-10-2014 Freule van Seyst over financiële risico’s voor Zeist, lees de column
 • 26-10-2014 Raadsvoorstel Centrumvisie-2 in Ronde tafel, lees verder
 • 22-10-2014 Veel oppositie tegen plan Zeister Warande, lees verder
 • 22-10-2014 Op ons verzoek: een overzicht van de inbreng van raadsleden, zie rechterkolom — > Politiek, foto raadslid
 • 15-10-2104 Burgerinitiatief: Programma Stadslandbouw Zeist, lees verder
 • 30-09-2014 Duurzaamheidsdag in Allegro Tuin op 11-10-14, lees verder
 • 18-09-2014 Column Hanneke van Eck: laat het Walkart park met Rust! Lees verder
 • Denk mee over de opzet van het winkelcentrum: www.beleefzeist.nl; lees verder
 • 22-08-2014 Beter Zeist op bouwplan Sanatoterrein: vrijwel geen groen en gebrekkige aanpassing aan de omgeving, lees verder Zeist Noord –> Nieuws
 • 31-07-2014 Burgerinitiatief Walaardt Sacré terrein, lees verder — > Inhoudsopgave
 • 14-08-2014 Bestemmingsplannen Kerckebosch: 10 % meer bomen weg, lees verder
 • 08-07-2014 Buurtschap Sanatoriumbos krijgt weer bosbestemming, lees verder
 • 08-07-2014 Parkeerbeleid kost te veel geld: lees onze inventarisatie en rubriek verkeer — > Beleid gemeente Zeist
 • 30-06-2014 Bestemmingsplan Zeister Warande weer in discussie, lees verder
 • 26-06-2014 Rekenkamer Zeist over actualisering bestemmingsplannen, lees verder
 • 10-06-2014 Huisvestingswet 2014: Zeist kan sturen op woonruimte, lees verder
 • 09-06-2014 Column Janus: hij bespreekt lagen en listen in Kerckebosch.
 • 09-06-2014 Column Freule van Seyst: Triodos Bank investeert ‘duurzaam’ geld voor een nieuw kantoor in de ecologische hoofdstructuur.
 • 14-05-2014 Laat u inspireren om ook buurtactiviteiten te organiseren: lees het overzicht
  terug naar top

2 INHOUDSOPGAVE KORTE BERICHTEN
Tot en met mei 2014

KRITIEK OP VISIE STATIONSGEBIED DRIEBERGEN-ZEIST
29 mei 2014

Tijdens de Ronde Tafel van 28 mei 2014 werd forse kritiek gegeven op de nieuwe gebiedsvisie voor de omgeving van het station Driebergen-Zeist. De gezamenlijk door de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug opgestelde visie geeft veel ruimte aan bouwen in het groen. Compensatie voor het opofferen van groen is echter nauwelijks aantoonbaar. Kortom de zoveelste aantasting van de Stichtse Lustwarande wordt daardoor mogelijk gemaakt.
De visie zou een zelfbindend toetsingskader moeten zijn voor het gebied. De mogelijkheid tot toetsing is echter beperkt. Dat komt door het grotendeels ontbreken van een programma van eisen en van operationele spelregels. Veel, zo niet alles wordt overgelaten aan organische ontwikkeling door marktpartijen die zo vrij spel lijken te krijgen. De Triodosbank gaat een groot kantoor van 6 lagen bouwen in landgoed De Reehorst, midden in de Ecologische Hoofdstructuur. Abbing bepleit woningbouw op eigen terrein buiten de rode contour langs de Rijnwijckese wetering. Ook zijn grootschalige bedrijfsactiviteiten zoals een biovergistingscentrale en windmolens niet uitgesloten. Daarnaast was er kritiek van aanwonenden van de Odijkerweg-Zuid tegen de overlast van autoverkeer op deze doorgaande weg.

Wel zegde wethouder Verbeek toe in het vervolgtraject van planontwikkeling burgers en andere stakeholders te betrekken. Van burgerparticipatie was namelijk eerder nauwelijks sprake. Zie verder de inspraakreacties van de Stichting Beter Zeist, de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. en de vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West in de rubriek over het stationsgebied D/Z.
terug naar top

ALLEGRO TUIN OPENINGSFEEST 24 MEI
16 mei 2014

Zaterdag 24 mei van 13.00-17.00 uur stelt Stichting Beter Zeist u de tuin voor, zoals die bedoeld is. Met erg veel planten, met liefde gegeven door veel inwoners van Zeist, hebben ruim 30 vrijwilligers bijna een half jaar lang twee dagen per week gewerkt. Zij toverden het kale terrein tot een tuin waarin van alles gebeurt.

Honden spelen in het hondenspeelveld, de moestuin wordt verzorgd, kinderen spelen in de hut of op de heuvel, mensen rusten uit op de banken of ‘trimmen’ op de evenwichtsbalken en er wordt stroom opgewekt met zonnepanelen. Men ontmoet elkaar en maakt een praatje. Ook voor kinderen is er veel te doen. De buikdansgroep Hadyr treed op de kokkin Corrie van Pandarve zorgt voor hapjes.

Op koningsdag 26 april werd de tuin al druk gebruikt. Veel kinderen vermaakten zich met speeltoestellen, de speelheuvel, de speelhut en andere voorzieningen, terwijl de volwassenen een glaasje dronken. De ontwikkeling van de Allegro Tuin vordert goed. Alleen moeten de paden nog worden verbeterd en wordt het sportgedeelte verder aangelegd. Vrijwilligers zijn meestal woensdag en zaterdag in touw om alle voorgestelde voorzieningen te realiseren. Ook u kunt meedoen door planten, struiken en materiaal te geven, door mee te helpen of te zorgen voor sponsoren en donaties. Voor elk wat wils. Lees daarover in de speciale rubriek de nieuwsbrieven. Bijgaand ook het toegangsbord van de tuin.
terug naar top

RAADSVERKIEZINGEN 2014
VERGELIJKING PROGRAMMA’S EN UITSLAG
29 maart 2014

Wat zijn de verschillen tussen de programma’s van de partijen? De Stichting Beter Zeist heeft als platform van buurten vooral gekeken naar de partijambities voor de woon- en leefomgeving zoals groen en bouwen, de gemeentefinanciën en de invloed van burgers. Dat zijn de hoofdpunten van haar Canon.
Zie voor de vergelijking van de programma’s het overzicht.
Voor het Sanatoriumbos heeft de stichting die zich inzet voor het behoud van het centrale parkbos in Zeist-Noord de standpunten van alle partijen verzameld: zie www.sanatoriumbos.nl de rubriek Politiek –> Politieke visies.

Resultaten verkiezingen
De oude coalitie (na de afsplitsing van 2 zetels van D66) verliest 1 zetel. De liberale partijen VVD en D66 blijven samen gelijk. PvdA en GroenLinks verliezen samen 3 zetels, maar de SP wint 1 zetel. De twee plaatselijke partijen behalen samen net het hoogste stemmenpercentage van 19,7%. Er wordt nu onderhandeld over een coalitie tussen VVD (7 zetels), D66 (6), Seyst.nu (4) en CDA (4), kortom een centrum-rechtse coalitie.
Ten behoeve van de nieuwe raad en de coalitieonderhandelingen heeft de raadsgriffie in samenwerking met het ambtelijk apparaat een overdrachtsdossier gemaakt met informatie over belangrijke onderwerpen: Beleid, trends en uitdagingen 2014.

Voor de uitslag van de verkiezingen zie de rubriek: Zeist -> subrubriek Politiek in Zeist.
Voor het coalitieakkoord “Samen kansen pakken” lees hier.
terug naar top

GROEN GEVRAAGD VOOR ALLEGRO TUIN
HELPT U OOK MEE OM ZEIST MOOI EN GROEN TE MAKEN?
20 februari 2014

De Stichting Beter Zeist zet zich al sinds 2007 in voor een mooi en groen Zeist. Met de buurt leggen we graag een ontmoetingsplek aan voor jong en oud, waar gespeeld, gepraat, getuinierd, gesport en geluierd kan worden. Kom meewerken, vaak op woensdag- en zaterdagochtend vanaf 10:00 uur, in Zeist-centrum, op de hoek van de Antonlaan en de Weeshuislaan.

Voor de zomervakantie moet ruim 2000 m2 gevuld zijn met onder meer:

 • gazon, bloemperken, struiken
 • zitplekken, podium, kunst
 • speel/oefentoestellen
 • gazon, kinderspeelveld
 • jeu de bouleslaan
 • groenten- en kruidentuin

Dus beste Zeistenaren, hebt u planten over of te groot geworden struiken? Spit ze uit of scheur ze en geef ze weg aan de Allegro Tuin! Wilt u helpen – met materiaal, uw inzet of donatie – alles is welkom. Mail naar ons adres beterzeist@gmail.com. We rijden bij u voor, als dat nodig is! U kunt ook meewerken door het affiche te verspreiden en mensen op te roepen te helpen. Graag van te voren aanmelden op beterzeist@gmail.com. Lees over het project Allegro Tuin de nieuwsbrieven en verder over tijdelijke invulling van braakliggende terreinen.
terug naar top

COMMENTAAR OP PLAN STATION DRIEBERGEN – ZEIST
INSPRAAK OVER BESTEMMINGSPLANNEN STATIONSGEBIED
30 januari 2014

De verkeersmaatregelen voor het nieuwe station zijn van belang voor de noodzakelijke bereikbaarheid, voor de doorstroming van trein- en wegverkeer en voor de verkeersveiligheid. Maar ze hebben ook een keerzijde door de aantasting van de natuur en van de cultuurhistorische landgoederen en de natuur. Wordt in de plannen daarmee voldoende rekening gehouden? En wat gebeurt er wanneer het budget van 173 miljoen wordt overschreden? Er is namelijk geen plan B voor versobering en/of een plan C voor extra middelen. Wie zal dan de extra kosten moeten betalen? Of moeten de burgers maar afwachten of een nieuw “Hart van de Heuvelrug” programma wordt ondernomen. Lees verder over de plannen en de commentaren daarop.
terug naar top

CARTE BLANCHE VOOR PROJECTONTWIKKELAAR?
PLAN ZEISTER WARANDE KRITISCH BESPROKEN
28 januari 2014

In de gloednieuwe raadszaal besprak de commissie Ruimte tijdens het debat op 14 januari het voorontwerp bestemmingsplan Zeister Warande. Al eerder vond de Ronde Tafel plaats op 19 december 2013. Het gaat om de bouw van 226 woningen op de hoek Utrechtseweg – Kromme Rijnlaan.
De massale bouw tot 8 acht lagen hoog en zonder veel groen is omstreden gezien de ligging in de Stichtse Lustwarande. Nergens is zo’n concentratie bebouwing langs deze cultuur-historische as te vinden. Bovendien is voor de vele extra appartementen in Zeist de komende jaren onvoldoende vraag. Vandaar dat de projectontwikkelaar, alweer een dochter van Wessels BV, tegelijk ook groen licht wil voor een alternatief plan met meer grondgebonden woningen. De raad zou zichzelf bij zo’n omzetting in feite buitenspel zetten. De burgers en andere belanghebbenden hebben dan ook het nakijken. En wat betekent zo’n onduidelijk bestemmingsplan waar je alle kanten mee op kunt als precedent voor andere projecten in de gemeente? Beter Zeist is samen met de groene groepen en de omwonenden kritisch over het plan. De raad wil nu ook geen carte blanche voor de projectontwikkelaar en steunt het amendement daarover. Lees verder.
terug naar top

VERVOLGBIJEENKOMST OVER GEMEENTEFINANCIEN
OVER RISICOMANAGEMENT EN GRONDEXPLOITATIES
28 januari 2014

Na de succesvolle eerste bijeenkomst in september 2013 over de gemeente-financiën vond op maandagavond 13 januari 2014 het vervolg plaats.
Tijdens de eerste presentatie werden de grote lijnen van de gemeentefinanciën behandeld. Daar bleek dat veel aanwezigen graag het risicomanagement en de grondexploitaties wilden bespreken. Deze onderwerpen konden toen slechts summier worden behandeld. Onder de leiding van Eric Westerhof en andere medewerkers van de gemeente kregen belangstellenden en deskundigen op 13 januari de gelegenheid nader op deze punten in te gaan. De bijeenkomst was een presentatie met praktijkvoorbeelden. Er werd uitgebreid van de gelegenheid gebruik gemaakt om vragen te stellen. De gebruikte informatie voor de bijeenkomst staat in de rubriek financiën van deze site, onderaan bij “Tweede workshop”.
terug naar top

EEN PRIJS VAN ING-BANK VOOR BETER ZEIST
KLANTEN ING-KANTOOR ZEIST KONDEN DAAR STEMMEN
21 december 2013; Lees verder.
terug naar top

NIEUW PLAN ENECOTERREIN
SEYSTER VESTE WIL BOUWEN VOOR EEN EXTRA SUPERMARKT
24 december 2013

Tijdens de Ronde Tafel van 26 november 2013 was er veel kritiek op het plan “De Wending” voor een nieuwe supermarkt met daarboven 46 woningen op het vroegere Enecoterrein, hoek Antonlaan / Steynlaan. Volgens de insprekers was het niet goed onderbouwd. Dat geldt vooral voor de noodzaak van een nieuwe supermarkt met winkels en horeca, de concurrentie ervan met het kernwinkelgebied en de te verwachten verkeersoverlast. Bovendien houdt het plan te weinig rekening met de al bestaande plannen voor uitbreiding van supermarkten. Ook is het plan gebaseerd op een geweldige groei van Zeist de komende jaren.

Het lijkt er op dat de gemeente voor de verkiezingen vooral de problemen van de Seyster Veste met het terrein wil oplossen en onvoldoende let op de toekomstige effecten van haar beleid. Zie verder de inspraak van Stichting Beter Zeist, van andere insprekers en van aanwonenden.
Op 6 december heeft een groep insprekers samen met anderen een onderzoeksrapport van bureau DTNP te Nijmegen gepresenteerd met een beoordeling van het plan, zie de samenvatting en inleiding van het rapport. Vlak voor het kerstreces stemde de raad met het plan in. Alleen het CDA, de Socialistische Partij en NieuwDemocratischZeist stemden tegen.
terug naar top

TIJDELIJKE INVULLING BRAAKLIGGENDE TERREINEN
SAMEN ZORGEN VOOR EEN MOOI ZEIST
december 2013

Sommige plekken in Zeist zien er niet uit. Beter Zeist wil helpen met het mooier maken van bijvoorbeeld braakliggende terreinen. Zij heeft een lijst met terreinen opgesteld die voor een tijdelijk gebruik in aanmerking komen. Als eerste voorbeeld denkt zij aan het Stinkens terrein, de hoek van de Antonlaan en de Weeshuislaan. Ook plekken in andere buurten, wijken en dorpen zijn met uw hulp mogelijk.

De ontwikkelaars, die op het vroegere Stinkensterrein het project Allegro willen gaan bouwen, zijn al akkoord met een tijdelijk gebruik. Samen met de omwonenden wordt gedacht aan diverse mogelijkheden zoals natuur, recreatie (van jong tot oud), kunst e.d. Iedereen die suggesties heeft en/of wil meedoen om Zeist mooier te maken is van harte welkom. Voor het hele voorstel zie rubriek Acties –> Komende acties
terug naar top

ALTERNATIEF VOOR DE CLOMP!
RIALTO BV WIL PLAN VOOR NIEUWBOUW AANPASSEN
20 november 2013

Projectontwikkelaar Rialto Zeist BV., eigenaar van winkelcentrum De Clomp, heeft gezien de huidige vastgoedmarkt besloten om het nieuwbouwplan voor het winkelcentrum aan te passen.
Begin 2014 komt Rialto met een alternatief. De vraag is dan in hoeverre burgers en hun groeperingen nog voldoende inspraak krijgen. Nu wreekt zich het feit dat de gemeente Zeist geen algemeen geaccepteerd kader heeft voor burgerparticipatie.
terug naar top

CENTRUMPLAN OP DE SCHOP?
ADVIES KERNGROEP CENTRUMDIALOOG
oktober-december 2013

Het College van B&W ondersteunt het advies van de kerngroep centrumdialoog. Dat advies is in lijn met de inbreng van vele insprekers, waaronder Beter Zeist, tijdens de Ronde Tafel op 14 maart 2013. Tijdens de Ronde tafel van 26 november 2013 werd het raadsvoorstel van het College dan ook in grote lijnen ondersteund, zij het dat over de aanpassing van de verkeerscirculatie verschillend werd gedacht. Nog voor het kerstreces ging de raad akkoord met het raadsvoorstel. Wel wilde het CDA het in de toekomst ‘naar bewezen behoefte’ nog bebouwen van de marktplein voorkomen door een wijzigingsvoorstel. Dat werd alleen gesteund door Seyst.nu, SP en NDZ. Verder nam de raad moties aan over het (in overeenstemming met de Structuurvisie Zeist 2020) autoluw maken van de Slotlaan (PvdA en VVD) en het onderzoeken naar mogelijkheden voor een leegstandsheffing (GroenLinks).

De kerngroep adviseert voor het winkelcentrum van Zeist de kernwaarden duurzaamheid en groen te kiezen. Verder stelt zij voor de basisvoorwaarden schoon, heel en veilig te hanteren. De groep stemt in met de gedachte dat het centrum compacter zou moeten worden.
Wel geeft zij twee randvoorwaarden mee waaraan voldaan zou moeten worden:
o Er moet een leegstand- en verplaatsingsbeleid geformuleerd worden;
o Winkelruimte mag alleen gebouwd worden als er aantoonbaar belangstelling is. Anders neemt de leegstand nog verder toe. Lees verder.
terug naar top

AANGEPAST PLAN KERCKEBOSCH AANGENOMEN
30 oktober 2013

In het rapport Zorgen om Zeist van 5 november 2012 drong Beter Zeist gezien de financiële risico’s aan op een heroverweging en aanpassing van het plan. Dit door te pleiten voor een verlaging van de kwantitatieve bouwambities en de keuze voor een marktconforme fasering en financiering.

Dat is nu gebeurd en dat stemt tot tevredenheid, afgezien van de ‘losse eindjes’ en mogelijk ook toekomstige tegenvallers. De voorzitter van de Financiële Commissie uit de raad noemde het rapport toentertijd een ‘politiek werkje’. Dat klopt nu achteraf in positieve zin.
Inmiddels werden al veel – ook monumentale – bomen voortijdig gekapt. En pas vijf jaar na de afsluiting van het project, dus wellicht in 2028, mogen de burgers weten wat er in de geheime stukken stond. Wie dan leeft die dan zorgt! Lees verder.
terug naar top

HART VAN DE HEUVELRUG MOET AANPASSEN!
NIEUW AFSPRAKENKADER VOOR SAMENWERKING
15 oktober 2013

Het programma Hart van de Heuvelrug met 25 projecten loopt nog tot medio 2014. Het werd geregeld in een raamovereenkomst tussen 17 partijen, zie de rubriek Hart van de Heuvelrug. Voor velen was het allang duidelijk dat het programma forse tekorten opleverde, ook al werden de meeste financiële stukken en afspraken geheim gehouden. Vooral de woningbouw die de 17 ‘groene’ projecten, zoals ecoducten zou moeten bekostigen bleef achter en niet zo’n beetje ook. Eindelijk werden dan in september 2013 de lagere opbrengsten ingecalculeerd. Het programma wordt nu aangepast en gecombineerd met dat voor de vliegbasis en voor Soesterberg. Verder wordt het voor de resterende partners in feite met tien jaar verlengd. Lees verder. Zie voor het afsprakenkader Hart van de Heuvelrug. Op 19 november 2013 wordt in de raad van Zeist besloten over het Afsprakenkader. Medio 2014 moet het kader zijn vastgelegd.
terug naar top

ZORGEN OVER (ZORG)INSTELLINGEN
INGRIJPENDE GEVOLGEN VOOR HET GROEN IN DE WIJKEN?
oktober 2013

In Zeist en Den Dolder zijn grote zorginstellingen gevestigd zoals Altrecht, Reinaerde, Abrona en de Zonnehuizen. Door een nieuwe bekostiging en een andere aanpak van de zorg moeten deze zorginstellingen bezuinigen en terreinen afstoten.
Zo zal Altrecht op termijn (grotendeels) vertrekken uit den Dolder en haar activiteiten althans in de gemeente Zeist concentreren op het Sanatoriumterrein in Zeist-Noord. De instelling Zonnehuizen verlaat het Veldheimterrein in de Dichtersbuurt en ook de andere zorginstellingen moeten de tering naar de nering zetten. Wat betekent dat voor het groen in de wijken en in Den Dolder? Gaan projectontwikkelaars de vrijkomende terreinen met historische gebouwen, parken en bossen exploiteren? Wat doen de buurt- en milieuorganisaties daaraan? Lees verder.
terug naar top

BOMEN IN ZEIST
HOUDEN WE ZEIST GROEN?
oktober 2013

Bomen hebben in Zeist een belangrijke functie. De historische lanen en parken zijn een lust voor het oog en zorgen voor een mooie woon- en leefomgeving. Alleen al door het groen in de wijken hebben de woningen ongeveer een 10 % hogere waarde. Dat is geen kleinigheid.
Zo rond 2030 komen veel bomen aan het einde van hun levenscyclus. Dat zorgt voor een vijftienjarige piek in de vervanging. Moeten we ze allemaal vervangen en wat kost dat? Wat hebben we er voor over? En hoe wordt het beleid aangepast? Lees verder.
terug naar top

WORKSHOP GEMEENTEFINANCIEN
september 2013

Na een vraag van Beter Zeist om meer inzicht in de gemeentefinanciën werd op 21 september 2013 een studiebijeenkomst gehouden. Daar gaven gemeenteambtenaren op basis van een aantal vragen aan een twintigtal personen toelichting over de gebruikte  systematiek. Link naar de presentatie. Link naar de daarin gebruikte cijferoverzichten.
Toch bleven er de nodige vragen onbeantwoord.  Vandaar dat Beter Zeist om een vervolgbijeenkomst heeft gevraagd om deze en andere vragen te bespreken. Dat is wel nodig daar het College van B&W in oktober 2013 zelf heeft gewezen op de beperkte bruikbaarheid van de Bestuurs Rapportage (BeRap) in de huidige vorm. Dit omdat het resultaat van de Jaarrekening weer flink zal afwijken van dat van de BeRap. Zie verder voor financiën het achtergrondartikel in de rubriek Adviezen –> Financiën.
terug naar top

BUURTSCHAP SANATORIUMBOS GAAT NIET DOOR!
juli 2013

De zorginstelling Reinaerde en de Seyster Veste zien af van het bouwen van een buurtschap voor onder meer cliënten van Reinaerde in het Sanatoriumbos in Zeist-Noord.

De afspraak om daar te gaan bouwen was gemaakt in het kader van het programma Hart van de Heuvelrug. Dit gebeurde indertijd zonder overleg met de wijkbewoners en ook niet met de voogden van de cliënten.
De procedures die de buurt- en milieuorganisaties met hulp van Beter Zeist hebben gevoerd zorgden gelukkig voor jarenlang uitstel van de bomenkap.

De Stichting Beter Zeist zal samen met de burgerorganisaties overleggen met Altrecht (de huidige gebruiker) over het toekomstig gebruik van het Sanatoriumterrein. Volgens de wens van deze organisaties wordt het grootste gedeelte van het terrein een gemeentelijk beschermd bospark. Dit is in overeenstemming de door de burgers opgestelde Wijkvisie. Daarin wordt het bos aangeduid als centrale parel van de Wijk Zeist-noord. De politiek zou dat ons inziens ook in haar partijprogramma’s moeten opnemen. Zie verder uitgebreid bericht in rubriek Dossiers R O –> Sanatoriumbos.
terug naar top


ZEISTER JAARSTUKKEN BEOORDEELD
mei 2013

Stichting Beter Zeist heeft de jaarstukken van de gemeente van commentaar voorzien. Het gaat om de Begroting 2013, de Jaarrekening 2012 en de Voorjaarsnota 2013 met wijzigingen voor dat jaar inclusief de ramingen voor de volgende jaren.


Beter Zeist vindt dat het streven van de gemeenteraad, van het college van B&W en van gemeentelijke ambtenaren moet zijn om Zeist tot de beste gemeenten van Nederland te laten behoren. 
Concreet betekent dit het bieden van een veilige, groene en schone leefomgeving, ruime en eigentijdse voorzieningen en een excellente gemeentelijke dienstverlening en dit alles tegen lage kosten (belastingen en heffingen). Zo’n ambitie mogen burgers verwachten.

Verbeteringen nodig
De Voorjaarsnota Zeist 2013 laat zien dat gemeenteraad en B&W bezig zijn de financiële positie van Zeist te versterken. Dat is een goede zaak. Toch zijn de in ons rapport “Zorgen om Zeist” (d.d. 5 november 2012) geuite zorgen slechts ten dele weggenomen. Wij menen dat er nog verbeteringen nodig en mogelijk zijn, o.a. op het gebied van:

 • Benchmarking van jaarcijfers, begrotingen en plannen;
 • Risicomanagement;
 • Efficiency van (beleids)processen;
 • Transparantie naar en het betrekken van burgers en andere stakeholders;
 • Beperken van de apparaatskosten.

Weerstandsvermogen
Aandacht vragen wij in het bijzonder voor het weerstandsvermogen. In de voorjaarsnota op pagina’s 8/9 van bijlage 1 wordt (impliciet) de suggestie gewekt dat de ratio weerstandsvermogen de streefwaarde van 0,8 heeft bereikt. Deze was 0,55 volgens de begroting 2012, begin 2012 zou deze 0,88 zijn en in het Pas-rapport van april 2012 staat dat de ratio toen 0,53 was. De risico’s van projecten zoals gemeentehuis, Kerckebosch, Soesterberg en Stationsgebied waren in die laatste berekening nog niet eens meegenomen.

In de begroting 2013 wordt nog uitgegaan van een ratio van 0,55. Daarna zou deze volgens de beleidsrapportage 2012 0,69 zijn en volgens het jaarverslag 2012 is deze 0,81 per 31 december 2012.
Deze schommeling van de ratio komt niet overtuigend over ook al zijn er natuurlijk mutaties. Wij denken dat niet altijd alle relevante risico’s van de diverse projecten op dezelfde wijze in de diverse documenten worden meegenomen.  Worden wel steeds appelen met appelen vergeleken? Niet voor niets waarschuwt de accountant (pagina 11 van het jaarverslag 2012) ervoor de externe financiering niet verder te laten oplopen.

Bijgaand onze algemene en de meer specifieke opmerkingen over:

CENTRUMPLAN IN RAAD
maart/mei 2013

Veel insprekers hebben op 14 maart in de muziekschool hun Zienswijze gegeven over het raadsvoorstel Visie Centrum Zeist (13RV0019).  Er was veel kritiek op de bouw van extra winkelruimte en appartementen en op de voorgestelde verkeersmaatregelen.

De vermindering van de doorgankelijkheid van het centrum vergroot de verkeersdrukte in het Wilhelminapark, de Oude Arnhemseweg e.o. (hoofdfietsroute) en het Lyceumkwartier. Wie zit nu te wachten op meer winkelruimte, terwijl eigenlijk het beleid zou moet worden ingezet op het aanpakken van de leegstand van winkels? Ook in het raadsdebat op 23 april onderschreven vrijwel alle partijen veel van de kritiek. Toch bleef wethouder Verbeek bij haar voorstel.

Onderzoek en dialoog over Visie Winkelcentrum
De raad heeft op 14 mei in meerderheid een coalitie-amendement over de visie voor het winkelcentrum aangenomen. Dat houdt in dat er eerst nog een verkeersonderzoek wordt uitgevoerd, idem een onderzoek naar de beste locatie voor het houden van de weekmarkte(n) en een leegstands- en verplaatsingsbeleid voor winkels wordt opgesteld. Verder is er een uitvoeringsplan noodzakelijk met een (gefaseerd) onderscheid tussen vastgoedontwikkeling en verkeersontwikkeling. Daarna wordt de huidige visie zo nodig bijgesteld en zal daarover een dialoogronde met de voornaamste belanghebbenden worden gehouden. De bijgestelde visie geldt daarbij als uitgangspunt.

De gemeente komt hiermee tegemoet aan de kritiek van de tientallen insprekers. Wel blijft het beleid (voorlopig?) staan met het bouwen van extra winkels en appartementen op en rond het marktplein. Beter Zeist vindt dat zolang over de nieuwbouw nog zoveel verschil van opvatting bestaat, het weinig zin heeft nu bouwkundige oplossingen vast te leggen.

De gemeente heeft echter al op 5 april 2006 een intentieovereenkomst afgesloten met de projectontwikkelaars Van Wijnen / Bouwfonds MAB voor de totstandkoming van de ontwikkelingsvisie. De afspraak houdt in dat beide bedrijven deelnemen aan de planontwikkeling en daarvan een deel van de kosten betalen. Wanneer beide bedrijven niet worden ingeschakeld kost de gemeente dat extra geld.
Laat nu net bekend zijn geworden dat de Rabobank uiterlijk per 2016 de projectontwikkelaar MAB afbouwt. Denkt men voor 2016 alles gereed te hebben ook gezien de te verwachten beroepsprocedures en de noodzakelijke verkoop van appartementen?

Uitvoeringsrisico’s zijn te verwachten. Vandaar dat de gemeenteraad ook heeft besloten dat er een sluitende begroting moet komen en dat inzicht moet worden gegeven in de kosten van het beheer van de openbare ruimte.
Zie verder de eerder d.d. 14-12-2013 door Beter Zeist ingediende ‘reactie’ en voor de tijdens de Ronde Tafel van 14-03-2013 uitgesproken ‘inspraakreactie’.

Ten behoeve van het raadsdebat heeft E.P Visscher op 23-04-2013 nog een brief over het plan gestuurd naar de raad: Quick scan Winkelcentrum Zeist.
terug naar top

 BOMENBEHEER
maart 2013

Wij ontvingen een uitnodiging van de gemeente om mee te denken over ingrijpende scenario’s voor bezuiniging op het “bomenbeheer” in Zeist. Per jaar is er volgens de brief ca. 1,2 miljoen € meer nodig voor het in stand houden van een gezond bomenbestand, terwijl er maar 75.ooo € beschikbaar zou zijn.
Wij vinden dat als we het groene karakter van onze gemeente belangrijk vinden we dan maar in de begroting daarvoor ruimte moeten maken. Dat zal niet meevallen met de financiële tegenvallers waarmee het bestuur zich geconfronteerd ziet, maar een andere uitweg zien wij niet. Wij gaan dus niet in op deze uitnodiging.
terug naar top


BURGERCOMITÉ NIET TEVREDEN OVER AMARANTIS DEBAT

februari 2013

Dat is de conclusie van de burgers over de rol van Koos Janssen bij de onderwijsgroep Amarantis. Zij schrijven dit in een brief aan de raad en geven ook commentaar op de antwoorden van de burgemeester.

Het comité vindt dat hij in de gemeenteraad hun vragen niet ondubbelzinnig genoeg heeft beantwoord. Zo bleef onduidelijk of Koos Janssen tijdens zijn herbenoeming als burgemeester de slechte financiële positie van Amarantis heeft gemeld. De groep vraagt zich af “of de burgemeester wel zou zijn herbenoemd als hij bij de adviescommissie uit zichzelf had aangekaart wat hij toen al wist, maar wat pas later via Het Parool publiek werd.”

Bovendien concludeert het comité dat hij de raad opnieuw verkeerd heeft voorgelicht over zijn rol bij Amarantis. Daar fungeerde hij jaren lang als voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze rol was niet alleen achteraf en beperkt, maar was veel ruimer. Zo moest de Raad van Toezicht vooraf het financieel beleid en de begrotingen goedkeuren. Ook vragen zij zich af waarom Koos Janssen vindt dat wat hij heeft geleerd niets te maken heeft met zijn werk in Zeist. Het gaat toch om dezelfde soort problemen, zo vinden zij.

Het comité vraagt de gemeenteraad “lessen te trekken uit de reacties van burgers. De geest terug in de fles stoppen lukt niet. Maar er is al veel gewonnen als de raad zich voorneemt om burgerinitiatieven zoals het onderhavige nooit meer op dezelfde, onbevredigende manier af te handelen. De burgers recht in de ogen durven kijken, dat is wat we verwachten, dat is wat het vertrouwen herstelt in het politieke bedrijf in Zeist.” Aldus het comité dat ook nog opmerkt, dat sommige uitlatingen van raadsleden als denigrerend voor de aanwezigen op de publieke tribune werden ervaren. Dat moet anders, zo stellen de woordvoerders (klik voor meer achtergrond HIER).
terug naar top


REACTIE VAN DE GEMEENTE OP “ZORGEN OM ZEIST”
7 februari 2013

Het rapport “Zorgen om Zeist” is in december 2012 met Kars Schuring (PvdA-fractie en voorzitter van de financiële commissie van de raad) besproken. Er zijn voor ons nog geen redenen om het rapport aan te passen. De hoofdproblemen blijven namelijk bestaan.

Na drie en een halve maand heeft de gemeente eindelijk op het rapport gereageerd. Zoals wethouder Joke Leenders al eerder had laten weten, is niet ingegaan op afzonderlijke conclusies en aanbevelingen. Ook de vraag van Beter Zeist om een overleg op ambtelijk niveau werd door de wethouder afgewezen. Kennelijk zit de gemeente in haar maag met het rapport. Wij vinden namelijk dat antwoorden op onze specifieke vragen moeten worden onderbouwd, zoals dat ook in het rapport is gebeurd. Vandaar dat wij een herinnering hebben gestuurd alsnog inhoudelijk te reageren op de vragen, opmerkingen en aanbevelingen.
terug naar top


RAPPORT BETER ZEIST: ZORGEN OM ZEIST
Gemeente loopt grote risico’s
5 november 2012

De Stichting Beter Zeist is bezorgd over de Zeister financiën. Dat staat in het rapport Zorgen om Zeist dat aan de gemeente is aangeboden. Hoewel het huidige vermogen van de gemeente op papier aanzienlijk is, dreigen er toch tekorten te ontstaan.

Een werkgroep deskundige burgers van het Platform van Zeister buurten en dorpen heeft daarom de afgelopen maanden de financiële risico’s onderzocht. De conclusie is dat het weerstandsvermogen nu al onvoldoende is. Beter Zeist schat de risico’s veel hoger in dan de gemeente aangeeft, namelijk ongeveer 45 miljoen euro meer. Ook komen er nog nieuwe risicovolle projecten aan. Dan wordt het totale risico onhoudbaar. Het roer moet om volgens het rapport, want nu al krijgen de burgers de rekening gepresenteerd.

Meerjarenbegroting en risico’s
De coalitie van D66, VVD, PvdA en GroenLinks belooft in haar akkoord van april 2010 een sluitende meerjarenbegroting en een beperking van risico’s. Financiële duurzaamheid werd een belangrijke pijler van het gemeentebeleid. Deze belofte verplicht Zeist haar financiën op orde te brengen. In het rapport stelt Beter Zeist veel vragen over de financiële positie van de gemeente. Dat doet zij aan de hand van een analyse van begrotingen en jaarrekeningen en een risicoschatting van grote projecten.

Het rapport “Zorgen om Zeist” laat zien dat Zeist er minder goed voorstaat dan wordt voorgesteld. Zo is het weerstandsvermogen al jaren ruim onvoldoende en overschrijdt de gemeente haar leencapaciteit. De marktrisico’s van projecten worden onderschat, omdat Zeist nog steeds verwacht dat op termijn de investeringen worden terugverdiend. Het bouwen van huizen en kantoren levert echter onvoldoende geld op om projecten te bekostigen. Dat betekent dat veel geld moet worden geleend, terwijl onzeker is of het ooit voldoende wordt terugverdiend.

Er zijn vier hoofdproblemen

 • Het niet voldoende rekening houden met de dalende marktwaarde van grond en woningen;
 • De stapeling van nieuwe projecten;
 • Het doorgaans laag begroten van infrastructurele projecten zoals tunnels (en de sneltram);
 • Het gebrek aan ervaring van de gemeente als projectontwikkelaar.

Beter beleid
Eén van de voorstellen van Beter Zeist is het instellen van een onafhankelijk onderzoek. Dat moet gaan over:

 • de kosten en organisatie van projecten,
 • de aanzienlijke risico’s die de gemeente loopt,
 • de alternatieven voor het huidige beleid.

Verder zal de opzet van de begrotingen en de jaarrekeningen moeten verbeteren.
De burgers, maar ook raadsleden zien namelijk door de bomen het bos niet meer.

Ook onderneemt Zeist te veel projecten tegelijkertijd: Kerckebosch, Hart van de Heuvelrug, het gemeentehuis, het stationsgebied, de herstructurering van het centrumgebied en mogelijk nog een sneltram.
Dat zorgt niet alleen voor extra risico’s, maar het kost ook onnodig energie van burgers, raadsleden en ambtenaren. En wanneer er tekorten ontstaan, zullen de burgers dat merken door hogere lasten en minder voorzieningen.

Zeist zal moeten kiezen wat gezien de economische stagnatie nu nog wel en wat (voorlopig) niet kan worden uitgevoerd. Dat wordt des te urgenter omdat steeds meer taken naar de gemeente worden overgeheveld tegen een lager budget.
Kiest Zeist niet, dan moeten de burgers vrezen voor hogere lasten en minder dienstverlening.
Volgens Beter Zeist doet de gemeente er goed aan het rapport serieus te nemen: “Het mes snijdt dan aan twee kanten: minder risico’s voor Zeist en een helder en beter beleid”.

Klik voor de conclusies: Zorgen Om Zeist, H 5.4
Zie verder het rapport: ZorgenOmZeist 2012 11 05
terug naar top


WILDGROEI VAN RECLAMEBORDEN
november 2012

Na de wildgroei van driehoekige reclameborden door het vrijgeven ervan heeft de gemeenteraad het aantal beperkt tot 70 dubbelzijdige borden. Die zijn bedoeld voor culturele activiteiten en reclame.
Het oorspronkelijke voorstel van B&W was 120 borden, maar de burgers en Beter Zeist wilden nul tot maximaal 35. Er volgt een aanbestedingsprocedure en ook worden de burgers geïnformeerd over het voorstel voor de diverse plaatsen voor de borden per 1 april 2013.

Onduidelijk is hoe het nu verder gaat. Vandaar dat Beter Zeist de volgende vragen heeft gesteld aan het College van B&W:

 • Wat zijn de gevolgen voor borden van winkeliers en die aan lichtmasten?
 • Waarom is er gekozen voor 70 borden?
 • Wat zijn de randvoorwaarden?
 • Wie controleert de uitvoering van het beleid?
 • Wat levert het de gemeente aan inkomsten op? En aan uitgaven?

Overigens is er nu al weer een andere dreiging: het plaatsen van reclameborden bij rotondes als vorm van sponsoring daarvan. Het precedent is er al bij de “ovonde” (ovale rotonde) bij de Autoboulevard in Huis ter Heide. Afleidende borden bij dergelijke verkeersknooppunten vinden wij niet verantwoord.
terug naar top


CONCEPT WOONVISIE ZEIST 2013 – 2014
november 2012

Het concept van de Woonvisie Zeist 2012-2015 is na een jaar gereed. In 2011 drong de gemeente bij de provincie nog aan op een bouwopgave van gemiddeld 275 extra woningen per jaar. Dit jaar was het getal geslonken tot 150-175. Nu wordt voorgesteld 100-135 woningen. 

Dat komt aardig in de buurt van wat Beter Zeist al sinds vele jaren zegt: de gemeente heeft voor haar eigen behoefte genoeg aan 85 extra woningen per jaar: zie presentatie Bevolkingsontwikkeling en woningbehoefte in Zeist.
Wel worden lopende projecten nog afgerond waardoor tijdelijk meer woningen beschikbaar komen. 

Wat ontbreekt in de nota is hoe in de toekomst de sociale woningbouw wordt bekostigd. Dat zal toch moeten worden opgelost. Verder geeft de nota wel een visie op de toekomst, waarbij uiteraard nog niet alle vragen kunnen worden beantwoord.
Al met al biedt de nota een hoopvolle wending in het denken over het wonen in Zeist. Wij hopen dat de keuze voor maatwerk en kwaliteit niet voor enkele jaren is. Beter Zeist zal nagaan in hoeverre de visie de komende jaren in de praktijk wordt gebracht.

Voor het commentaar van Beter Zeist op het concept, zie SBZ Woonvisie Zeist 2012-2015
terug naar top


PLAN WINKELCENTRUM ZEIST
november 2012

Onlangs heeft Beter Zeist met de gemeente gesproken over het plan voor de vernieuwing van het winkelcentrum bij de markt. Dit plan moet worden betaald uit de bouw van extra appartementen en winkels. Dat wordt lastig in deze tijd van overbewinkeling door een toenemende internetverkoop, de economische stagnatie en een vergrijzend publiek dat minder uitgeeft. 

Het bouwplan dat er nu ligt gaat echter uit van een rooskleurig scenario en is niet gebaseerd op een goed onderbouwde toekomstvisie. Kennelijk moet Zeist met het nieuwe centrum ‘op de kaart worden gezet’.
Wat dit betekent voor de bestaande detailhandel – ook in de wijken – laat zich raden. Concurrentie met grote ketens die worden aangetrokken zal vele kleine winkeliers de nekslag geven. Een ‘de Clomp scenario’ kan ook in Zeist-centrum optreden.
Verder wordt geen rekening gehouden met de zuigkracht van grotere steden in de omgeving zoals Utrecht die hun winkelcapaciteit al fors uitbreiden.

Beter Zeist heeft een commentaar opgesteld, zie SBZ Centrumplan 2012 12 14
terug naar top


BRIEF BETER ZEIST OVER BURGERPARTICIPATIE EN RONDE TAFEL
mei 2012 

Op 14 mei heeft de Stichting Beter Zeist een brief geschreven aan het College en de Raad over de manier waarop de inspraak over de Provinciale Structuurvisie heeft plaatsgevonden (zie hieronder bij het volgende punt).
Binnen twee weken wil de stichting antwoord. Zij zal dan in overleg met haar platform buurten bepalen of en wanneer zij nog wil deelnemen aan de Ronde Tafel van de Raad. De gemeente heeft de brief nog niet beantwoord, vandaar een vervolgbrief op 27 juni. Zie de brief van 14 mei.
terug naar top

GEMEENTE ZEIST WILDE MEER BOUWEN
mei 2012

Het afgelopen jaar heeft de gemeente bij de provincie gelobbyd om veel extra woningen te kunnen bouwen, ongeveer 3.000 tot 3.600. 
De provincie heeft de ambitie nu beperkt tot 2.200 extra woningen voor de komende 15 jaar. Dat is nog buiten het vierde kwadrant Den Dolder, het Walaert Sacré Kamp en de noordkant van Austerlitz.
In totaal zal het dan om circa 2.500 extra woningen gaan.
Dat is ongeveer tweemaal zoveel als nodig is voor de eigen bevolking van Zeist. Het betreft overigens niet  een verplichting maar een mogelijkheid. Dat betekent dat nieuwe coalities het beleid toch anders zouden kunnen uitvoeren.

Door deze bouwopgave zou Zeist in feite een groeikern worden na Utrecht, Amersfoort en Veenendaal, op voorwaarde dat Zeist binnen haar rode contour blijft. De reden daarvan is dat rondom Zeist bufferzones met andere plaatsen, natuurgebieden en ecologische verbindingen liggen. Die gebieden wil Zeist echter ook deels voor woningbouw gebruiken. Het gemeentelijke Rupsje Nooit Genoeg blijft maar dooreten.

De burgerorganisaties en de raad kregen anderhalve dag om te reageren, omdat Zeist de burgers en haar vertegenwoordigers niet op tijd informeerde.
Beter Zeist en de lokale milieuorganisaties hebben toch maar hun inspraakreactie gegeven.
Ze reageerden op 14 mei ook naar de provincie over de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en Verordening (PRV) waar het allemaal in staat.

Zie de tekst van de inspraakreactie van Beter Zeist aan de provincie Utrecht.
Zie verder de rubriek Achtergronden –> Downloadarchief.
(Zie ook www.provincie-utrecht.nl).
terug naar top

VERHEIDING KERCKEBOSCH
april 2012

Het College heeft op 24 april 2012 besloten het bosgebied rondom woonscheg 1 en 2 toch te verheiden, ondanks bezwaren van bewoners van Kerckebosch, de buurtorganisatie, de Stichting Beter Zeist en de Stichting Milieuzorg Zeist e.o.

Dat betekent afgraving van een groot deel van het terrein ter wille van een binnenstedelijk niet blijvend haalbare verheiding. Beter Zeist heeft hierover in januari/februari 2012 de gemeente diverse brieven gestuurd met een grondige onderbouwing dit voornemen niet uit te voeren.
De buurtorganisatie is hiertegen in beroep gegaan en zal zo nodig een voorlopige voorziening aanvragen. Er is nu genoeg bos verloren gegaan. Op een onnodig kappen zit niemand, behalve een ambitieuze landschapsarchitect, te wachten.

Eerder, op 16 maart 2012 kregen de omwonenden en belanghebbenden een brief dat zij werden betrokken bij de uitwerking van de plannen voor het heideveld. Inderdaad is nu met sommige personen en belanghebbenden een wat minder ingrijpend voorstel opgesteld, maar het blijft een te grote ingreep in dit gebied. Bovendien hebben belangrijke organisaties voor de wijk niet meegedaan met de “samenspraak”.
De Stichting Beter Zeist ondersteunt de buurt- en milieuorganisaties in hun beroepen bij de rechtbank Utrecht.

Zie verder site: www.ontwikkelingkerckebosch.nl.
terug naar top


BUURTSCHAP SANATORIUMBOS
4 APRIL 2012

De Raad van State heeft op 4 april uitspraak gedaan in de twee procedures over het buurtschap. Deze uitspraken zijn voor de beroepsgangers negatief. Dat houdt in de besluiten in strand blijven.

Het gaat om de volgende besluiten:

 • Het Wro-bestemmingsplan Buurtschap;
 • De besluiten die de gemeente volgens de oude WRO heeft genomen over de vrijstellling van het bestemmingsplan,
 • De verlening ten aanzien van de monumentenvergunning;
 • De onttrekking van openbaar gebied (bebouwing van wegen) en de ontheffing van de Flora- en Faunawet.

Er zal nog wel een bouwvergunning voor het buurtschap moeten worden afgegeven.

Het bos kan gedurende het broedseizoen nog niet worden gekapt, maar het behoud van het bosdeel is nu vooral afhankelijk van marktomstandigheden en beschikbaarheid van subsidie. De buurtorganisaties samen met de milieuorganisatie proberen nog een goede oplossing te bereiken, mogelijk in het kader van Hart van de Heuvelrug dat grote tekorten kent in de orde van 10-15 miljoen euro.
terug naar top


ZEISTER WARANDE
maart 2012

Ondanks negatieve adviezen van Beter Zeist en de Werkgroep Natuurlijk Zeist-west heeft de Raad in maart 2012 ingestemd met het plan voor een appartementencomplex van vier tot acht lagen op de hoek van de Utrechtseweg / Kromme Rijnlaan. Het plan zal dienen als basis voor een voorontwerp bestemmingsplan voor dit terrein.


Het plan voldoet niet aan het programma van eisen van de Stichtse Lustwarande, maar de landelijke partijen malen daar niet om. Ook een gedegen onderzoek en analyse die volgens de bouwvisie nodig is bij hoger bouwen dan de omgeving is niet beschikbaar.
Het plan is te massaal met 218 woningen tussen de Utrechtseweg en Crosestein en van de burgerparticipatie klopte ook niet veel: het verdeel- en heersprincipe en het laat informeren werden weer goed toegepast.

De raad vond het allemaal prachtig: kwantiteit voor kwaliteit, terwijl in de Structuurvisie juist het omgekeerde staat. En ja, dat het bouwen mogelijk wel acht jaar gaat duren is kennelijk ook geen probleem. 
Precedentwerking ligt op de loer daar wethouder Verbeek al de Boulevard noemde als plek voor een mogelijke volgende ‘poort’. Dat stond immers in de bijlage van de bouwvisie? Maar was die bijlage juist na veel commotie niet verdwenen? Hoe betrouwbaar is de gemeente? En wat doet de raad daar aan?

Zie verder onze inspraakreactie tijdens de ronde Tafel van 6 maart 2012.
terug naar top

BEZUINIGINGSDIALOOG IN EINDFASE
november 2011

Na een hoorzitting op donderdag 6 oktober 2011 over de bezuinigingsvoorstellen vond op dinsdag 11 oktober de Ronde Tafel plaats. Daaraan nam Beter Zeist ook deel. Een van onze bijdragen was de aanbeveling niet alleen te bezuinigen op activiteiten, maar ook op de centrale units van het gemeentehuis.

Het kan niet zo zijn dat wel de burgers minder diensten krijgen voor meer geld en daarentegen lijn- en stafmedewerkers en centrale diensten buiten schot blijven. De keuze voor een dergelijke aanpak leidt tot minder bezuinigingen bij de activiteiten die voor burgers van belang zijn.

De inspraakreacties waren van Wil Nuijen (ruimtelijke ordening), Hans Voorberg (procesgang) en Egbert Visscher (algemene bezuinigingsmogelijkheden).
De reacties zijn in te zien in de rubriek Achtergronden –> Downloadarchief (Financiën).

Het debat van de raad volgde op 25 oktober, waarna de raad op 8 november besloot.
terug naar top


WEL TUNNELTJE IN DEN DOLDER
Nog geen sluiting van de spoorwegovergang
oktober 2011

Op 4 oktober 2011 heeft de raad bij amendement besloten wel het tunneltje voor langzaam verkeer aan te leggen, maar pas te besluiten over de eventuele sluiting van de spoorwegoverweg na een integraal veiligheidsonderzoek.

Het lijkt een mooie mogelijkheid terug te komen op het voorstel zonder gezichtsverlies. De burgers moeten echter weer wachten op duidelijkheid. Wel laat het zien dat de gezamenlijke actie van de drie bewonersorganisaties van de buurtschappen samen met de winkeliersorganisatie succes heeft gehad. Zij moeten echter wel de vingers aan de pols (overweg) houden.

Zie verder: Rubriek Wijken –> Dorpen B&D, DD en HtH (Driekluik Den Dolder)
terug naar top


DE GEMEENTE ZEIST SPEELT VIA DE BAND EN PASSEERT DE BURGERS
16 mei 2011

De gemeente Zeist heeft door een bouwambtenaar via het Bestuur Regio Utrecht (BRU) bij de Provincie tot 2025 een bouwopgave neergelegd van circa 275 extra woningen per jaar, dat wil zeggen boven de vervanging van bestaande woningen. Deze opgave leidt er toe dat Zeist in de regio buiten de stad Utrecht de grootste groeikern wordt. 

Dit valt ons inziens niet te rijmen met de Structuurvisie Zeist en de daarin opgenomen kernwaarden die als toets gelden voor de ruimtelijke ordening. Volgens deze visie staat de kwaliteit van de woonomgeving centraal en niet de aantallen woningen. Voor haar eigen behoefte heeft Zeist ruimschoots genoeg aan 100 extra woningen per jaar. Bij doorvoering van de bouwopgave wordt steeds meer groen en open ruimte vervangen door meer en hogere woningen.

Geen burgerparticipatie en inspraak
De Stichting Beter Zeist is van mening, dat een principiële discussie moet worden gevoerd over de wenselijkheid en mogelijkheid van de aangegeven ruimtelijke ontwikkelingen zoals opgenomen in het Regiodocument. Het via de ‘achterdeur’ en zonder enige burgerparticipatie doorsluizen van een ambtelijk concept-Regiodocument voor het toekomstig provinciaal beleidskader (de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2025) staat ons inziens haaks op de afspraken die in het kader van het coalitieakkoord zijn gemaakt. Het doet bovendien weer een aanslag op het broze vertrouwen dat is gegroeid tussen burgerorganisaties en de gemeente.

Wij hoopten daarom dat de raad onze aanbeveling voor een adequate burgerparticipatie met betrekking tot dit dossier overnam.
In de raad is echter met geen woord gesproken over inspraak op dit dossier. Wanneer de burger hierover niet mag inspreken, waarover mag hij of zij dan wél meepraten? Jawel, bezuinigingen die in eigen vlees snijden: de bezuinigingsdialoog.

Zie verder onze ‘brief met commentaar’ over het regio-document van het BRU.
terug naar top


RAAD DELEGEERT BESLUITVORMING
over planontheffingen aan College van B&W
mei 2011

Het College zal van de raad de toestemming krijgen zelf te besluiten over kleine bouwprojecten, waar een uitgebreide buitenplanse ontheffing voor nodig is. Dus zou de raad in het vervolg niet meer behoeven in te stemmen met een voorgestelde “Verklaring van geen bedenkingen” volgens de WABO, zoals voor projecten tot en met 30 huizen, 1500 m2 werk- en winkelruimte en zendmasten tot 15 meter hoogte.

In de Ronde Tafel discussie op 3 februari 2011 bleek dat er veel bezwaren bestonden om het voorstel zonder garanties voor inspraak van burgers door te voeren.
Inmiddels is op 10 mei een gewijzigd voorstel opgesteld en op 31 mei door de raad aangenomen. Daarin is vastgelegd dat wanneer belanghebbenden geen zienswijzen hebben ingediend het college zelf kan beslissen.
Op deze wijze wordt het proces waar dat kan efficiënter en korter dan nu verlopen. Daar waar burgers en belanghebbenden bezwaren hebben, kan de raad een voorgestelde beslissing over het verlenen van een vergunning tegenhouden.

Wat precies de gevolgen in de praktijk zullen zijn moeten we afwachten. Vandaar dat de procedure na een jaar wordt geëvalueerd. Het zou mooi zijn wanneer bij de evaluatie ook burgergroeperingen worden betrokken.

Zie verder voorstel 11Raad0005 in zoekvenster vermelden op www.zeist.nl.
terug naar top


RAAMWERK BURGERPARTICIPATIE ZEIST
overhandigd aan wethouder Varkevisser
28 maart 2011

Zie rubriek Adviezen –> Burgerparticipatie

AanbevBP-2
Van links naar rechts: secretaris Egbert Visscher,
Wethouder Johan Varkevisser en voorzitter Wil Nuijen
terug naar top


BESLUITVORMING OVER STRUCTUURVISIE
februari 2011

Op 1 maart aanstaande zal de gemeenteraad besluiten over de ontwerp-Structuurvisie. In de bijlage staat een overzicht wat er de afgelopen maanden is gebeurd en hoe we dat evalueren.

Gezien de raadsdiscussie op 8 februari zijn amendementen of moties te verwachten over de voorgestelde tramverbinding, de aantasting van het groene Wallenburg bij aansluiting op de A 28, de fietsverbinding naar de Uithof door een natuurgebied en het bouwen langs de Amersfoortseweg buiten de rode contouren.

Lees verder de rubriek Beleid Zeist –> Structuurvisie
terug naar top


GROENSTRUCTUURPLAN NOG NIET VOLLEDIG
december 2010

De Stichting Beter Zeist heeft een commentaar uitgebracht op het concept-Groenstructuurplan. Hoewel het plan beter is dan vorige concepten, wordt de groenstructuur nog onvolledig weergegeven.

Dat is risicovol omdat daarmee de kans op aantasting van waardevolle elementen en groenverbindingen toeneemt. Daar komt bij dat de gemeente eerst had toegezegd dat het plan als grondslag zou dienen voor de structuurvisie. Maar die visie wordt nu al in de gemeenteraad behandeld.

Voor het commentaar zie rubriek Beleid Zeist –> Groenstructuur
terug naar top


STRUCTUURVISIE ZEIST 2020
Toverbal voor de beleidsmakers
november 2010

De Stichting Beter Zeist en de lokale milieuorganisaties hebben de raad dringend aanbevolen het ontwerp voor de structuurvisie aan te passen. In theorie lijkt de visie mooi, maar in de uitwerking zijn groen en inspraak onduidelijk vastgelegd. Met deze teksten kan de gemeente alle kanten op en is het stuk een soort toverbal voor de beleidsmakers en een lege dop voor de burgers.

Dus toch veel mogelijkheden voor het bebouwen van het groen, projecten zonder echte inspraak en als toetje een ongewenste tram of liever trein door Zeist. En dat terwijl het behoud van groen eerste prioriteit is voor de burgers.
Voor onze reacties zie de rubriek Beleid Zeist –> Structuurvisie
terug naar top


UITWERKING COALITIEAKKOORD  2010-2015
Brief Stichting Beter Zeist aan gemeenteraad
oktober 2010

De nieuwe coalitie, D66, VVD, PvdA en GroenLinks, heeft op 14 april 2010 de uitwerking van haar globale akkoord van april 2010 ontvouwd. Belangrijke positieve aandachtspunten zijn het beheersen van de uitgaven, burgerparticipatie en duurzaamheid.

Wij vinden echter dat het begrip “duurzaamheid” te pas en te pas onpas wordt gebruikt. Daarmee verliest het zijn waarde. Wij roepen daarom in herinnering de definitie die het Bruntlandt rapport voor “duurzame ontwikkeling” hanteerde: “Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de mogelijkheden aan te tasten van toekomstige generaties, om in hun behoeften te voorzien”.

In algemene zin worden veel voornemens geuit en weinig zaken teruggenomen; kortom: veel prioriteiten en weinig posterioriteiten. Dit, tezamen met een optimistische inschatting van de snelheid waarmee zaken kunnen worden gerealiseerd (Q-voornemens, “quick wins”), leidt tot een beleidsstuk dat binnen de gestelde periode niet kan worden gerealiseerd: te veel optimisme en te weinig realisme.

Zie voor de volledige brief de rubriek Achtergronden –> Downloadarchief
terug naar top

EEN VERGUNNUNG VOOR ALLES?
Studiebijeenkomst Beter Zeist
juli 2010

Per 1 oktober 2010 volstaat één aanvraag voor bouwen, milieu, natuur en monumenten. Gaat het nu allemaal veel beter en sneller voor de burgers en de overheid? Hoe zit het met de rechtsbescherming en handhaving? Wat zijn de gevolgen voor iedereen en de woonomgeving?De Stichting Beter Zeist hield op maandagavond 11 oktober 2010 een studiebijeenkomst over de nieuwe Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Deze wet wijzigt meer dan 40 bijzondere wetten. Het invoeringsbesluit verandert ruim 60 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s).
De invoeringsregeling WABO wijzigt bovendien ruim 35 ministeriële regelingen.

Er zijn belangrijke consequenties voor de volgende wetten:

 • Wet ruimtelijke ordening (Wro);
 • Woningwet (Ww);
 • Wet milieubeheer;
 • Monumentenwet 1988;
 • Natuurbeschermingswet 1998;
 • Flora en Faunawet.

Jurist Jacqueline Mineur van Milieudefensie en van HABITAT Advocatenkantoor leidde het onderwerp in. Daarna werden discussiepunten besproken met deelname van gemeenteambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de nieuwe wet.
Zie verder het ‘verslag van de studieavond’ en de ‘inleiding‘ van jurist Jacqueline Mineur’ met verwijzingen naar andere bronnen.
terug naar top


PLAN KERCKEBOSCH KAN NOG STRANDEN

voorjaar 2010

Bij het publiek en sommige media bestaat de indruk dat het bestemmingsplan Hoge Dennen / Kerckebosch nu kan worden uitgevoerd. De bomen zouden binnenkort al gekapt worden want er worden tekens op gezet. Niets is minder waar. De Raad van State zal de beroepen van de bewoners en de milieuorganisaties pas dit voorjaar behandelen. 

De gemeente zal voorafgaand aan de definitieve uitspraak op het beroep geen onherstelbare aanpassingen in het gebied uitvoeren. Dit gebeurt ook niet als voorbereiding op de herontwikkeling van de wijk. Dit heeft de gemeente bij het spoedeisend verzoek tot schorsing van het bestemmingsplan aan de Raad van State toegezegd. Dat betekent dus voorlopig geen bomenkap en andere ingrepen, hoe graag de gemeente en de Seyster Veste dat ook zouden willen.

De Stichting Ontwikkeling Kerckebosch (SOK), die is voortgekomen uit de bewonersvereniging “De Hoge dennen”, heeft het met milieu-organisaties voor elkaar gekregen, dat het verkeersplan iets is aangepast en dat niet in het natuurgebied mag worden gebouwd. Een grootschalige aanpassing van Kerckebosch vinden zij niet nodig: het is nadelig voor de bewoners, voor het groen en voor Zeist als geheel. Een renovatie van de flats volstaat, dat is de boodschap van de organisaties.
terug naar top


VANUIT DE POLITIEKE LEEUWENKUIL
Coalitieakkoord 2010-2014
april 2010

Er is een  politiek akkoord voor 2010-2014 van de nieuwe coalitie: D66, VVD, PvdA en GroenLinks. Onder het motto “Groen, Liberaal en Sociaal” ligt er een compromis tussen de oude en nieuwe politiek. Voor de burgers die Zeist groen en mooi willen houden gaat het niet ver genoeg, maar voor de partijen van de oude coalitie, die nu ook in de coalitie zitten: VVD, PvdA en Groen Links, is het al hele een stap vooruit.
Op de site van de gemeentelijke site staat het akkoord onder de naam “Dichterbij” (naam geleend van het blad van de BOGD in Zeist-Noord?).

Er staat in het akkoord het nodige over burgerparticipatie, het belang van groen en duurzaamheid. Ook worden geen aantallen woningen genoemd, zoals in het vorige coalitieakkoord van 2006. Wel zijn de afspraken over het bouwen in het Sanatoriumbos en in Kerckebosch nog niet van tafel, ook al zijn er wat openingen voor afwijking. Het bouwen in het vierde kwadrant in Den Dolder (Willem Arntz Hoeve) is voorlopig van de baan, maar er wordt gezocht naar compensatie. Dat laat zien dat er kennelijk toch nog een aanzienlijke bouwopgave is.
Er is dus nog genoeg werk aan de winkel voor de buurt- en milieuorganisaties om het beleid verder om te buigen in de richting van een stabiel Zeist.

Het gehele commentaar van  Stichting Beter Zeist staat in de rubriek Achtergronden –> Downloadarchief.
terug naar top


SUCCES: WOONPARK GETORPEDEERD!
april 2010

De Stichting Beter Zeist heeft samen met de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West en het lokale actiecomité “Geen Woonpark Zeist” de geplande kolossale flat aan de Utrechtseweg (vroegere Cadans en Delta Lloyd gebouwen) weten tegen te houden. Dit gebeurde in contact met de provincie die een verklaring van geen bezwaar had moeten afgeven, maar het toch niet deed.

Gedeputeerde Staten heeft op 30 maart 2010 het plan voor het Woonpark op het vroegere Cadans- en Delta Lloyd terrein langs de Utrechtseweg in Zeist getorpedeerd. Als argumenten noemde de provincie: het is te massaal, te hoog en het past niet in de Stichtse Lustwarande. De projectontwikkelaar heeft nu zijn bouwaanvraag ingetrokken.

Succes voor al degenen die zienswijzen hebben ingediend over deze ‘uitbreiding van Vollenhove’, het oprichten van de ‘Guddeflat’ of de ‘hoge Berlijnse muur’ zoals het ontwerp wel wordt genoemd. Helaas voor de (oud) wethouder zal hij zijn ‘Landmark’ of ‘Poort’ niet realiseren.

Dit kost de gemeente 1,67 miljoen provinciale subsidie, iets waarvoor we al hadden gewaarschuwd, maar de gemeente (ex wethouder Gudde) had het Woonpark – dom genoeg – zonder ruchtbaarheid daaraan te geven gekoppeld aan de herstructurering van De Clomp. De bedoeling was kennelijk de raad over te halen ten behoeve van De Clomp akkoord te gaan met de aantasting van de Stichtse Lustwarande. Dat gebeurde, maar de provincie heeft onze argumenten overgenomen en gebruikt.

Wat gebeurt er nu?
Wat er verder gebeurt is nog onduidelijk. Projectontwikkelaar Modulus BV probeerde nadien nog het ontwerp aan te passen om toch goedkeuring te krijgen. De suggesties daarvoor passen volgens de provincie ook niet in de omgeving.
Verder heeft de gemeente op 1 maart 2010 nog aan de provincie gevraagd mee te denken over de mogelijkheden. Dat zal gebeuren maar wel met de nieuwe coalitie.

Of Zeist toch nog een deel van de aanjaagsubsidie van 1.67 miljoen euro voor woningbouw voor het ingediende project Woonpark/De Clomp kan krijgen is zeer de vraag. De gemeente heeft immers willens en wetens een combinatie van projecten voor subsidiëring voorgesteld. Dat gebeurde vermoedelijk om het ongewenste project Woonpark er door te krijgen bij de raad. Nu is de wethouder echter in zijn eigen val gelopen. Ook kan Zeist fluiten naar de twee ton van Modulus.
Wel kunnen de gemeente en Modulus BV nog een bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie.Gemeente wil niet luisteren
Waarom heeft de gemeente niet geluisterd naar het Actiecomité, de Stichting Beter Zeist, de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West, de Stichting Milieuzorg Zeist e.o., de Stichting Bewonersplatform Brugakker, de Welstandscommissie, de Monumentencommissie en de Bond Heemschut? Het ging haar louter om méér woningen (voor welgestelden!), voor het binnenhalen van een provinciale aanjaagsubsidie voor woningbouw (dat had ook voor andere projecten gekund) en voor 2 ton van de projectontwikkelaar. Kwaliteit werd ingewisseld voor het ‘grote’ geld.
Dat de 2 ton slechts een fooi was is nu wel duidelijk: in de voorstellen voor wijziging laat Modulus BV een flinke veer wat het aantal appartementen betreft. Kennelijk zat er nog veel meer speling in de financiële onderbouwing, dan de gemeente en de partijen – in voor de burgers geheime stukken – was voorgespiegeld.

Het is nu al de derde keer in een paar jaar dat de provincie de gemeente tot de orde roept. Eerst was er het beroep bij de Raad van State, dat Zeist verloor over het bouwen buiten de rode contouren en bij het Stationsgebied Driebergen-Zeist. Toen het afwijzen van het bouwen buiten de rode contour in Kerckebosch en nu dan het nee tegen het aantasten van de Stichtse Lustwarande.

Zo langzamerhand krijgt de gemeente een slechte naam bij de provincie. Maar niet alleen daar: het aantal procedures dat loopt bij de Raad van State en de Rechtbank Utrecht illustreert de slechte relatie van de gemeente met haar burgers en dat valt op bij de rechters. De wens van de gemeente om haar imago op te vijzelen wordt op deze manier niet bereikt

We volgen de ontwikkelingen nog meer met argusogen en zullen dwarsliggen bij elke aantasting van de Stichtse Lustwarande en andere monumentale structuren. Het Woonpark vormt daarbij een precedent voor hoogbouwplannen in Zeist en de omgeving zoals langs de Amersfoortseweg.
terug naar top


UITSTEL RECHTSZITTING BUURTSCHAP SANATORIUMBOS
maart 2010

Ondanks een dringend verzoek van zorginstelling Reinaerde en woningbouworganisatie Seyster Veste heeft de rechtbank op 29 maart 2010 de zitting voor behandeling van het beroep definitief uitgesteld naar de tweede helft van dit jaar. 

Het is nu ongeveer driekwart jaar geleden dat het (eerste) beroep bij de Raad van State werd ingesteld, waarna deze de indieners verwees naar de Rechtbank Utrecht. Deze rechtbank vond het geen spoedeisende zaak.
Straks loopt deze zaak en die over het nog in te stellen nieuwe beroep bij de Raad van State vrijwel gelijk op.

Dat levert tijd op om naar alternatieven voor de bebouwing van het Sanatoriumbos te kijken en te zien in hoeverre de proef voor een knip in de Thorbeckelaan in de praktijk problemen oplevert voor de buurt, de school en de kinderopvang. Wel moet de boskap worden voorkomen voordat alle procedures zijn doorlopen en alternatieven zijn onderzocht.
Een voortijdig kappen van het bosdeel zal veel gevolgen hebben voor vertrouwen van de buurtbewoners in de Zeister politiek. Het zal bovendien slechte start zijn voor de acceptatie van het buurtschap en de (toekomstige) bewoners ervan door de omgeving.
terug naar top