Nieuws-oud

Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com

Samen voor een beter ZeistStadsomroeper
Stichting Beter Zeist zet zich sinds 2007/2008 in voor een mooi en groen Zeist en voor meer invloed van burgers op hun woon- en leefomgeving, zie ook de rubriek Beter Zeist in het kort.
Het platform van buurten en dorpen:
o beschikt over een netwerk van personen en organisaties;
o werkt samen met buurtgroeperingen van Zeist e.o.;
o kent alleen vrijwilligers en werkt zonder subsidie;
o is onafhankelijk van politieke partijen en zakelijke belangen;
o is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status).

Ook al vriend van Stichting Beter Zeist? Steun het werk en geef u op als vriend/donateur. U ontvangt dan de maandelijkse nieuwsbrief en andere berichten. Vul hiernaast in >

Agenda bijeenkomsten
Help mee aan een beter Zeist
Laatste Nieuws

AGENDA JUNI

  • 6 juni 19.45 – 10.00 uur: Platform Buurten en dorpen, Stichting Beter Zeist, Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist (Lyceumkwartier).
  • 7 juni 13.30 – 15.00 uur: overhandiging Ontdekkaart van het Geopark Heuvelrug aan Wethouder Sander Jansen en geowandeling, de Boswerf, Prins Bernhardlaan 3, Zeist.
  • 8 juni 20.00 – 22.00 uur: bijeenkomst over plan van Azarias over Veldheim, Sionskerk, ingang Oude Arnhemseweg Zeist. 
  • 11 juni 20.00 – 22.00 uur: jaarvergadering Stichting Milieuzorg Zeist, Kringloopcentrum Johannes Postlaan 4 Zeist
  • 10 juli: vonnissen rechtbank Utrecht over beroepen verkeersbesluiten centrum Zeist
    terug naar top

HELP MEE AAN EEN BETER ZEIST!
Het bestuur zoekt vrijwilligers die bereid zijn hun kennis en ervaring te gebruiken voor hun woon- en leefomgeving. Dat kan onder meer op het gebied van duurzaamheid en milieu, groen en ruimte, wonen en bouwen, verkeer en vervoer, burgerparticipatie en deelnemen aan burgerinitiatieven zoals de Allegro Tuin en het Geopark Heuvelrug i.o. U kunt werken als contactpersoon voor buurten, stukken schrijven, bijeenkomsten organiseren, meehelpen met projecten, inspreken bij de gemeenteraad, publiciteit verzorgen, donateurs werven, acquisitie van gelden, etc. Loop met ons mee en wordt enthousiast om samen met anderen mee te werken aan een mooi Zeist. Inlichtingen: Egbert Visscher, 030 – 6960 141 of Hanna van den Dool: 06 – 4608 2657; beterzeist@gmail.com.
terug naar top

LAATSTE NIEUWS

Voor eerder uitgebrachte Nieuwsflitsen, zie rubriek Nieuwsflits 
Voor vroegere nieuwsberichten van 2010 -2016 zie de rubriek 
NIEUWSARCHIEF

Eerste resultaten Geopark Heuvelrug e.o. voor Zeist beschikbaar / juni 2018
Na half jaar hard werken overhandigt de stichting de ontdekkaart voor de gemeente Zeist van het geopark aan Wethouder Sander Jansen. Dit gebeurt op donderdagmiddag 7 juni om 13.30 uur in de Boswerf. Daarna vindt een korte geowandeling plaats in de directe omgeving. De Ontdekkaart is inmiddels verkrijgbaar bij de VVV in de gemeente Zeist. Lees ook het persbericht.
Iedereen kan nu zelf ‘geopaden’ gaan lopen met GPS-aanduiding bij RouteYou op een smartphone, tablet of anders met een geprinte of digitale folder. Zie voor de wandelingen en het navigeren per GPS het geopad-overzicht. De wandelingen in de gemeente Zeist zijn al geactualiseerd en gecontroleerd, de andere volgen nog. Per wandeling is ook een toelichtende brochure en folder op de website van de stichting beschikbaar. Zie verder ook de site van Geopark Heuvelrug.

Gezamenlijk streefbeeld Wegh der Weegen klaar / juni 2018
Het afgelopen half jaar heeft Stichting Wegh der Weegen samen met allerlei belanghebbenden, aanwonenden, de provincie en 4 gemeenten een streefbeeld ontwikkeld voor de Wegh der Weegen. Deze historische weg loopt van De Bilt tot Amersfoort en werd aan het einde van de tachtigjarige oorlog ontworpen door Jacob van Campen. Op 31 mei is het streefbeeld aangeboden aan gedeputeerde Dennis Straat van de provincie Utrecht. Het document geeft een basis voor een optimale combinatie van enerzijds de cultuurhistorische waarden en de eenheid van de Wegh der Weegen en anderzijds moderne uitgangspunten voor de inrichting van de weg. Het streefbeeld zal worden gebruikt voor het opstellen van een uitvoeringsovereenkomst met de provincie en de gemeenten. Zie verder de website Wegh der Weegen en een presentatie van de voorzitter van de stichting voor het platform van 18 april van Beter Zeist.

Vervolg beroepsprocedures verkeersbesluiten centrum Zeist / mei 2018
De brief van het burgerinitiatief aan de raad over het gezamenlijk heroverwegen van de centrumbesluiten heeft de raad op voorstel van het huidige college voor kennisneming aangenomen. Men wilde kennelijk de volgende zitting van de rechtbank afwachten. Die was op dinsdagochtend 29 mei. Allereerst werden de beroepen tegen de 5 verkeersbesluiten behandeld, zie verder. Daarna vond de zitting plaats over het beroep van de Vereniging Lyceumkwartier Zeist tegen maatregelen in het wijkverkeersplan Lyceumkwartier Zuid – Wilhelminapark, zie verder de websitepagina van VLZ.

Globaal coalitieakkoord met zicht op inwonersakkoord / mei 2018
Op 3 mei 2018 werd het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd van de vier coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA en CU/SGP. Het is een hoofdlijnenakkoord dat nog wordt aangevuld met een inwonersakkoord over de uitvoering. Zie ook het persbericht. Beter Zeist heeft een reactie gestuurd naar de raad aangezien het akkoord daar op 17 mei aan de orde komt. Voor een vergelijking van de punten van de kieswijzer met standpunten van de politieke partijen) en die van het akkoord, zie de aangevulde kieswijzer. Daaruit valt af te leiden met welke punten van de kieswijzer (voldoende) rekening is gehouden en met welke niet.

Laatste seizoen voor Allegro tuin / mei 2018
De projectontwikkelaar heeft aangekondigd 15 oktober te beginnen met de voorbereiding van de bebouwing van het vroegere Stinkensterrein. Volgens de goedgekeurde bestemming zullen daar appartementen verrijzen met een ‘plint’ van bedrijfsruimten of winkels, zie de website.  Gezien het vroegere gebruik zal de bodem voorafgaande aan de bouw (deels) worden gesaneerd. Inmiddels bestaat de tuin 4 jaar en wordt deze voor allerlei activiteiten gebruikt. Zie de foto’s van het nog bestaande lusthof in centrum Zeist, zie Allegro 2018.

Coalitie van VVD, GroenLinks, CDA en CU/SGP? / april 2018
Deze partijen proberen samen een coalitie te vormen voor de periode 2018-2022.
Het streven is een globaal coalitie-akkoord op te stellen en ook te komen tot een inwonersakkoord. Dat sluit aan bij het pleidooi van Beter Zeist om tussen de verkiezingen door de gehele raad en de burgers meer invloed te geven. Ten behoeve van beide akkoorden kan de beoogde coalitie gebruik maken van de onderwerpen van de Kieswijzer en de keuzen van de partijen daarin. Zodra er een concept ligt zullen we de burgers en maatschappelijke organisaties vragen daarop te reageren, zie de kieswijzer en de suggesties voor de partijen.

Ontwikkelingen in Huis ter Heide en omgeving / april 2018
Behalve de aandacht voor de eventuele houtcentrale spelen 3 andere kwesties in Huis ter Heide. Zo heeft de rechtbank de beroepen van de dorpsvereniging en de gemeente Zeist tegen de verhoging van de maximumsnelheid op de A 28 niet gehonoreerd. Verder heeft de vereniging samen met Beter Zeist en Milieuzorg Zeist overlegd over het nieuwe Cash Centre van de Nederlandse bank. Het gaat om de inpassing van het gebouw in de directe omgeving van de voormalige vliegbasis Soesterberg. Het overleg verliep in goede harmonie. En ten slotte deelde de gemeente mee dat er binnenkort wordt begonnen met de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Dijnselburg en omgeving. Dat gebeurt in een gezamenlijk overleg met de belanghebbenden.

Landhuis Veldheim langs de Utrechtseweg Zeist

Instellingsterreinen Utrechtseweg in de verkoop / april 2018
De vroegere instellingsterreinen van de failliete Zonnehuizen staan te koop. Ontwikkelaars e.d. kunnen zich daarvoor inschrijven. Het gaat om Veldheim, Stenia en Peronik (tussen Lommerlust en Steniaweg). Hoewel de terreinen thans nog grotendeels een maatschappelijke bestemming hebben is daar nu minder behoefte aan. Een woonfunctie ligt dan voor de hand en dat brengt voor de banken uit de failliete boedel meer geld op. Bij de herontwikkeling zal volgens het college rekening moeten worden gehouden met het monumentale karakter van de gebouwen, de tuinen en de ligging in de Stichtse Lustwarande van landgoederen van De Bilt naar Rhenen. Verder zal de ontwikkeling in samenspraak met de omwonenden plaatsvinden, zie verder de brief van het college.

Initiatief Geopark Heuvelrug en omgeving kansrijk / maart 2018
Het ‘Nederlands Forum Unesco Global Geoparks’ ziet kansen voor een geopark zoals in eerste instantie voorgesteld door het (burger)initiatief van Stichting Beter Zeist. In het eerste advies van maart 2018 adviseert het dat de twee initiatieven in Noord Holland en Utrecht gaan samenwerken om tot een kansrijke aanvraag als kandidaat-gebied te komen. Overigens streeft het initiatief Geopark Heuvelrug en omgeving al vanaf het begin naar samenwerking met het al langer bestaande Noord-Hollandse initiatief Gooi en Vecht. In het advies zijn 4 andere initiatieven als minder of niet kansrijk beoordeeld. In Nederland bestaat al sinds 2013 het Geopark Hondsrug. Verder is het grensoverschrijdende initiatief Schelde Delta positief beoordeeld, zie het advies en de nieuwe site van geopark-heuvelrug.

Brief Burgerinitiatief: samen verkeersplan heroverwegen / maart 2018
Aanstaande donderdagavond 8 maart om 20.00 uur vindt in de bibliotheek een gezamenlijk politiek debat plaats over verkeer. Ter voorbereiding daarop hebben de initiatiefnemers van het in 2016 gehouden burgerinitiatief een brief gestuurd naar de raadsleden. De brief met bijlage gaat over de verkeersgevolgen van het circulatieplan centrumvisie Zeist. De groep burgers constateert dat de huidige verkeersmaatregelen geen bijdrage leveren aan de doelen van de centrumvisie. Zij pleiten dan ook voor een heroverweging ervan in plaats van allerlei juridische procedures. In het kader van de verkiezingen vraagt de groep burgers de politieke partijen zich hierover expliciet over uit te spreken. Dit zal ongetwijfeld aan de orde komen tijdens de verkiezingsbijeenkomst, zie verder

Crowdfunding burgerinitiatief SMAL: Samen Meten Aan Luchtkwaliteit / februari 2018
Vooral fijnstof en in het bijzonder ultra fijnstof in de lucht dringt diep door in onze longen. Het is een ‘silent killer’, die ons leven met gemiddeld 13 maanden bekort. Minder fijnstof gedurende het leven is beter voor de kwaliteit van leven, de productiviteit, en de levensduur. Om te weten hoe het gesteld is met de luchtvervuiling in onze directe woonomgeving is het burgerinitiatief Samen Meten Aan Luchtkwaliteit gestart. U kunt de vervuiling door het gevaarlijke fijnstof dan zelf op een redelijk betrouwbare manier meten. Dat gebeurt in samenwerking met Het RIVM en het KNMI. Stichting Beter Zeist steunt het initiatief van harte. De gemeente inmiddels ook en de provincie heeft ook belangstelling. U ook al? Lees verder over de crowdfunding actie en de adoptie van meetstations.

Invoeren nieuwe omgevingswet een hele kluif / februari 2018
Over dit onderwerp hield Stichting Beter Zeist op 5 februari 2018 in de Trouwzaal van het gemeentehuis een studiebijeenkomst. Daarmee gaf het platform van buurten en dorpen het startschot voor de voorbereiding van de invoering van de wet in Zeist. Aanwezig waren belangstellenden vanuit buurt-, dorps- en milieuorganisaties en verder raadsleden, de gemeente, architecten en marktpartijen. Voor de inleidingen en discussiepunten klik hier.

Presentatie uitkomsten enquête duurzaamheid / januari 2018
Stichting Beter Zeist helpt ook mee aan het uitvoeren van de Brede Milieuvisie Zeist in het kader van “Samen Duurzaam Zeist”. Eind 2017 is een enquête gehouden naar de betrokkenheid van de inwoners van Zeist bij de vier zogeheten pijlers van de (burger) activiteit. Het gaat om 1) klimaat en energie, 2) circulaire economie, 3) natuur/landschap/cultuurhistorie en 4) gezonde leefomgeving. Voor de pijlers 3 en 4 is Beter Zeist de ‘trekker’. Ruim 1.500 mensen hebben die enquête ingevuld. Zie voor de resultaten Samen Duurzaam Zeist (rechtsboven van de startpagina). Laat u inspireren of inspireer anderen om mee te doen met concrete plannen!

Kozakkenput Zeist: een kunstmatige of natuurlijke laagte?

Duurzaam Geopark Zeist / januari 2018
Stichting Beter Zeist heeft in 2015 het burgerinitiatief genomen te komen tot een Unesco erkend Geopark Heuvelrug, inclusief de natte randgebieden. In het kader van het project “Samen Duurzaam Zeist” gaat de stichting Geopark Heuvelrug i.o. voor de gemeente Zeist de voorbereiding ervan versnellen. Zo kunnen in de loop van dit jaar de bewoners en bezoekers van de gemeente nader kennis maken met de geologische geschiedenis en ondergrond èn de natuur èn de cultuurhistorie van Zeist. Vrijwilligers hebben al veel voorwerk gedaan. Dat wordt met dit door de gemeente ondersteunde project aangevuld met 11 geopaden die met een smartphone zijn te lopen. Verder wordt er les- en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, zie verder.

Economische visies voor Zeist/ januari  2018
Op 14 december 2017 kwamen in de Ronde Tafel zowel het lokale Economisch Kompas Zeist als de regionale visie Ruimtelijk Economische Koers 2018-2040 van tien Utrechtse gemeenten (U10) aan de orde. Belangrijke bespreekpunten waren de status van beide visies en hoe deze zich onderling verhouden. En verder hoe ze corresponderen met het beleidskader van de Structuurvisie Zeist en andere beleidsdocumenten van de gemeente. Ook de betrokkenheid van belanghebbenden en burgers bij de uitwerking van de visies in actieplannen was een punt van zorg. Er is bezorgdheid dat de nadruk op economische groei de identiteit en de waarden van Zeist, waaronder het behoud van groen en landschap, teveel zal aantasten. Op dinsdag 16 januari 2018 besluit de gemeenteraad over de 2 economische visies, zie verder.