Nieuwsitem 5: Enecoterrein

 

Kritiek op ontwerp BP Enecoterrein
VEEL WEERSTAND TEGEN SUPERMARKT EN AUTOVERKEER OVER  BUSSTATION
30 januari 2016

LAATSTE NIEUWS, klik hier

Op 17 december 2013 gaf de raad op sterke aandrang via een brief van Seyster Veste en een brief van het college groen licht voor de verdere planontwikkeling van ‘De Wending’. Dat leidde in 2014 tot een voorontwerp en in 2015 tot het ontwerp bestemmingsplan.

De Wending, impressie 3

Het bouwplan op de hoek Steynlaan-Antonlaan kan rekenen op fikse kritiek van burgers. Zo tekenden Stichting Beter Zeist, Bewonersinitiatieven Zeist (BiZ) en VvE Grande Belleville bezwaar aan tegen de gevolgen van de komst van een nieuwe megasupermarkt (1980 m2) en een parkeerterrein met 111 parkeerplaatsen. Daarnaast staat de ontwikkeling van de Eneco-locatie (hoek Antonlaan-Steynlaan) op gespannen voet met de ambitie van de gemeente om het centrum compacter te maken en het kernwinkelgebied en de buurt- en wijkcentra te versterken. Verder zorgt de nieuwe supermarkt daar voor verkeersoverlast en als gevolg daarvan het instellen van eenrichtingverkeer op de Antonlaan. Dat betekent voor het doorgaand verkeer een ‘rondje Belleville’ over het busstation.

Maar het is lastig beroep aan te tekenen tegen een plan waarin relevante, al bekende verkeersmaatregelen niet zijn opgenomen c.q. zijn weggelaten. Zie de verkeerskundige toets van Vitence van 2 maart 2015. Dat zorgt voor een procedurele knoop. Dat is een extra aanknopingspunt voor beroepsprocedures. Zie voor de bezwaren de zienswijzen van Stichting Beter Zeist, Bewonersinitiatieven Zeist en VvE Belleville.

Op 2 oktober 2015 reageerde de gemeente met de Nota van Zienswijzen. Daarin wordt op basis van (nieuw) onderzoek gesteld dat het plan kan doorgaan. Het gaat om een rapport van Bureau Stedelijke Planning (‘Zeist – De Wending Toets supermarkt aan Ladder voor Duurzame Verstedelijking) van 29 september 2015. Daarin wordt geconcludeerd dat er behoefte is aan meer verkoopoppervlak supermarkt in het centrum. Wel met de opmerking dat de bestaande supermarkten er circa 10% omzetdaling van zullen ondervinden.
Een kruispunt-analyse in verkeersrapport TRB (d.d. 24 augustus 2015 van DTV Consultants) wijst in de richting van de noodzaak van eenrichtingverkeer aan het begin van de Antonlaan en de Korte Steijnlaan (exclusief lijnbussen). En verder openstelling van het busstation. Overigens wordt in het rapport niet ingegaan op de verkeersveiligheid van voetgangers en overstekende buspassagiers.

Veel commotie over openstelling busstation voor autoverkeer

Bethanieplein

Bewoners Initiatieven Zeist (BIZ) en Stichting Beter Zeist reageerden zeer kritisch op de Nota van Zienswijzen ten behoeve van de Ronde Tafel van 12-11-2015. De VvE Grande Belleville stelde net als Beter Zeist voor de Ronde Tafel uit te stellen. Dit in afwachting van de resultaten het afgesproken nieuwe onderzoek naar 10 verkeersvarianten. Het gezamenlijk overleg daarover van de drie belanghebbende organisaties met de gemeente moet niet worden gefrustreerd.

Ten behoeve van het vervolg van de Ronde Tafel op 26-11-2015 kwamen de burgerorganisaties met elkaar versterkende bijdragen voor de oordeelsvorming van de raad, namelijk:
o persbericht van BIZ, Beter Zeist, VvE Grande Belleville omwonenden Bethaniëplein;
0 brief van buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’;
o brief insprekers Bethaniëplein;
o brief met vragen van Beter Zeist in samenwerking met de betrokken burgerorganisaties. Deze vragen zijn inmiddels door de fractie van Nieuw Democratisch Zeist ter beantwoording voorgelegd aan de wethouder.
Voordien had de raad al een gemeentelijke presentatie gekregen over de ‘casus Busstation‘.
Ook was toen een overzicht beschikbaar van de stand van zaken van de verkeersmaatregelen, zie het verslag van 5 oktober 2015.

Wethouder Jansen benadrukte tijdens de twee Ronde Tafel avonden bij herhaling, dat de verkeersaanpassing geen onderdeel is het ontwerp bestemmingsplan De Wending “. Hij stelde dat al in maart 2015 openstelling van het busstation was vastgesteld bij besluit van de raad over de centrumvisie. Hij deed daarmee alsof de toen gestelde voorwaarde voor verder onderzoek daarover al helemaal was vervuld, een vorm van impliciete besluitvorming! Maar als de opstelling niet meer ter discussie staat, waarom staat deze verkeersafwikkeling dan niet in het ontwerp bestemmingsplan? Overigens laat de gemeente op aandringen van de burgerorganisaties een tiental verkeersvarianten doorrekenen. Daaruit kunnen wellicht andere oplossingen ‘rollen’.

Maar op 1 december kwam het college met de mededeling dat de motie behorend bij de centrumvisie [14RV0069] van 3 maart 2015 was uitgevoerd, zie de brief. Dat is voordat de tien varianten zijn doorgerekend. Het schijnt dat die ook niet meer (ten volle) worden onderzocht. Het lijkt er dus op dat alles wordt gedaan om de ambtelijke keus en in het verlengde daarvan de keus van het college te rechtvaardigen.

Ondertussen heeft BIZ op 20 december 2015 nog een brief naar de raad gestuurd met een voorstel om de Slotlaan echt autoluw te maken. Het doorgaande verkeer gaat dan niet meer door de Slotlaan. Dat betekent ook dat het kruispunt Antonlaan / Steynlaan ca. 50 % minder auto’s te verwerken krijgt vanuit de Slotlaan. Daarmee verdwijnt het ‘knelpunt’ van dit kruispunt en kan het verkeer op de Antonlaan rechtdoor blijven rijden.

Bovendien blijkt uit cijfers van VvE Grande Belleville dat het aantal parkeerders voor de Jumbo garage per dag gemiddeld 232 is. Dat is ongeveer een kwart van het aangenomen  normaantal voor de parkeergarage van de nieuwe Supermarkt langs de Antonlaan. De auto’s daarvan zullen echter slechts voor de helft over het kruispunt rijden. Dat maakt het ‘probleem’ nog kleiner. Verder blijkt het kruispunt niet voor te komen op de recente lijst van het Actieplan met meer dan 200 anonieme meldingen over verkeersproblemen.
 DSC00432

LAATSTE NIEUWS

Voor het raadsdebat van 14 januari 2016 kwam het college met antwoorden op de vragen van de lokale partij Nieuw Democratisch Zeist (NDZ). Daar gaven Beter Zeist en andere organisaties nog commentaar op. Ook schreven zij de raad nog een brief over het ontwerp bestemmingsplan De Wending.
Tijdens het debat gaf wethouder Fluitman aan op basis van de afgeronde verkeersdialoog te komen met de volgende verkeersoplossing als gevolg van de komst van de supermarkt. Dat houdt in: handhaven van tweerichtingsverkeer op de Antonlaan, afsluiten van de Korte Steynlaan voor auto’s en openstelling van het busstation. Dat zou inhouden dat er straks toch nog 4.000 – 6.000 auto’s per etmaal over het station zouden rijden. Wel is dat aantal lager dan de circa 8.000 bij eenrichtingsverkeer op de Antonlaan.

Burgerorganisaties reageerden op 16 januari 2016 met een demonstratieve fietstocht over en rondom het busstation. Deze actie werd begeleid door reizigersorganisatie ROVER. Bovendien schreven zij brieven naar de raad over de gebrekkige voorbereiding van de besluitvorming over het bestemmingsplan op 26 januari. De brieven hebben vooral betrekking op het eenzijdig door de wethouder stopzetten van de verkeersdialoog. Die gaat onder meer over de mogelijke verkeersgevolgen van plan De Wending. Het stopzetten gebeurde onverwacht in december 2015, nadat het college conclusies had getrokken over de verkeerscirculatie.

De gemeente schreef aan vertegenwoordigers van burgergroeperingen dat zij de oorzaak waren van het stopzetten. De burgers voelden daardoor ten onrechte en op een onheuse wijze buitenspel gezet. Verder maakten zij bezwaar tegen het onjuist informeren van de raad. Zo kan de dialoog niet zijn afgerond voordat de resultaten van het aan de burgergroeperingen toegezegde verkeersonderzoek bekend zijn. Ook is de gekozen verkeerscirculatie niet afkomstig van de burgerorganisaties maar van de gemeente zelf.

De groeperingen vragen zich af hoe zonder een afgeronde dialoog en zonder alle relevante onderzoeksresultaten van een verantwoorde besluitvorming sprake zijn. Zie de brief van de groep omwonenden Bethaniëplein en die van vertegenwoordigers van burgergroeperingen waaronder Beter Zeist en BIZ met een aantal vraagpunten voor het college waarop geen antwoord kwam

De burgerorganisaties pleiten ervoor het besluit over het busstation uit te stellen tot 2018. De redenen zijn onder meer:

 • Er heeft geen overleg plaatsgevonden met de omwonenden;
 • De verkeersdialoog is bij gebrek aan relevante gegevens nog niet afgerond;
 • Veel van de door de gemeente toegezegde onderzoeken, zoals een validatie door bureau Goudappel en Coffeng, lopen nog (of worden vertraagd);
 • De effecten van de verkeersmaatregelen van de Centrumvisie laten zich, ook volgens de gemeente, moeilijk in een model gieten;
 • Het verwachte aantal bezoeken aan de voorgestelde nieuwe supermarkt zal – afgaande op de bezoekersaantallen van de naburige Jumbo – beduidend lager zijn dan waarmee nu wordt gerekend; de gemeente gebruikt namelijk algemene overheidsnormen en houdt geen rekening met de situatie in het Zeist-centrum;
 • De stoplichten op het kruispunt Antonlaan-Steynlaan kunnen veel beter worden afgesteld, wat allang bekend was;
 • Het busstation vormt in 2018 het sluitstuk van de Centrumvisie zodat er geen reden is voor zoveel haast.

Inmiddels hebben de raadsfracties van twee partijen, NDZ en SP een amendement naar de raad gestuurd over het veranderen van de bestemming supermarkt in ‘Wonen’, bij voorkeur in de sociale sector. Volgens een tweede amendement van NDZ en GroenLinks zouden beide bestemmingen, Supermarkt en Wonen, volledig uitwisselbaar worden. Verder diende NDZ nog een serie vragen in bij het college die per kerende post werden beantwoord, zie de beantwoording. Daarnaast drong reizigersorganisatie ROVER bij de raad aan te zorgen voor veiligheid voor de (snel overstekende) passagiers en voor invoegende en vertrekkende bussen op het busstation.

Ook gaf verkeerskundige Ronald de Jong, oud medewerker van de gemeente, op de Facebookpagina van BIZ zijn reactie op de openstelling van het busstation. Hij stelt dat een veilige oplossing bestaat, maar dat je dan het auto- en vrachtverkeer moet scheiden van het busverkeer. “Dit is de standaard Duurzaam Veilige oplossing bij de inrichting van streekbusstations in Nederland. Helaas ontbreekt hiervoor de ruimte.” Zie verder zijn reactie.

Busstation met aparte rijbaan voor auto's

Voorbeeld van de gebruikelijke inrichting waarbij het auto- en vrachtverkeer gescheiden wordt van het busstation.
(Ronald de Jong)

Lees de discussie op de Facebookpagina van Bewoners Initiatieven Zeist (BIZ)
terug naar top

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2016 werden de twee amendementen niet aangenomen en besloot een ruime meerderheid, exclusief SP, NDZ en twee raadsleden van CDA en VVD, het bestemmingsplan vast te stellen.

Beoordeling van supermarkt in De Wending
ONDERZOEK NAAR BEHOEFTE, EFFECTEN EN BELEIDSASPECTEN ZEIST
Droogh Trommelen en Partners
6 december 2013

De wending

IN OPDRACHT VAN

 • Stichting Centrummanagement Zeist
 • Stichting Beter Zeist
 • VVE Korte Steynlaan
 • VVE Belleville
 • Van den Bos Vastgoed
 • Winkeliersvereniging Kerckebosch
 • Jumbo Supermarkten B.V.
 • Simon Midden
 • C1000 Zeist

SAMENVATTING

Het voornemen bestaat om op de hoek Antonlaan/Steynlaan (Eneco-locatie) het project De Wending te realiseren met een supermarkt, overige detailhandel en horeca met een totaal van circa 3.000 m² bvo (brutovloeroppervlak). Diverse organisaties, ondernemers en vastgoedeigenaren hebben naar de visie van DTNP op dit plan gevraagd.

DTNP komt tot de volgende conclusies:

 • Na realisatie van de geplande uitbreiding van supermarkten in Kerckebosch, Van Oldenbarneveltlaan en De Clomp is er in Zeist in distributieve zin geen behoefte meer aan extra supermarktaanbod.
 • De ontwikkeling op de Eneco-locatie staat op gespannen voet met de ambitie om de buurt- en wijkcentra te versterken.
 • De ontwikkeling op de Eneco-locatie staat op gespannen voet met de ambitie om het centrum compacter te maken en het kernwinkelgebied te versterken (Slotlaan-Belcour-Voorheuvel).

Deze conclusies zijn tot stand gekomen op basis van

 • Een analyse van trends in de detailhandel (o.a. overaanbod, economische crisis, internet als aankoopkanaal, vergrijzing consumenten, schaalvergroting etc.),
 • Een actuele analyse van de marktruimte in Zeist en
 • Een beoordeling aan de hand van het gemeentelijk beleid (o.a. Structuurvisie 2020 en Visie Centrum Zeist).

Als de gemeente besluit om medewerking te verlenen aan het plan dan dient rekening gehouden te worden met recente jurisprudentie waarin eisen worden gesteld aan besluitvorming omtrent winkelplannen. Er is een onderbouwing nodig die ingaat op de wenselijkheid van het project op basis van ruimtelijk relevante criteria en er dient expliciet rekening gehouden te worden met de effecten op de leegstand.

De volgende opmerkingen zijn te maken over de onderbouwing van het plan De Wending:

 • Om concurrentie met het kernwinkelgebied te voorkomen wordt de voorwaarde gesteld dat bestaande winkeliers niet mogen vestigen op de Eneco-locatie. Dit toont aan dat er negatieve effecten te verwachten zijn. Bovendien is het een vorm van economische ordening die niet is toegestaan.
 • De ontwikkeling van nieuwe winkelruimten op de Eneco-locatie zorgt voor nog meer aanbod aan verhuurbare units in het centrum waardoor de kans afneemt dat bestaande leegstaande panden (14% van het oppervlak) worden verhuurd als winkelruimte. Er wordt onvoldoende ingegaan op de kans dat de leegstand in andere delen van het centrum zou kunnen gaan toenemen. Het ontbreken van  een detailhandelsstructuurvisie maakt het lastig om het plan op wenselijkheid te kunnen beoordelen. Wel kan geconcludeerd worden dat de ruimtelijke onderbouwing voor De Wending op dit moment onvoldoende is.
 • Bovendien dient rekening gehouden te worden met precedentwerking. Het toestaan van het plan De Wending creëert ook een juridische weg voor volgende winkelontwikkelingen die niet passen in het gemeentelijke beleid en de centrumvisie.

INLEIDING RAPPORT

Aanleiding
Woningcorporatie Seyster Veste heeft in 2006 aan de rand van het centrum van Zeist grond aangekocht op de hoek Steynlaan-Antonlaan (Eneco-locatie) voor de ontwikkeling van appartementen. Omdat de realisatie van  woningbouw op dit moment niet van de grond komt, wil Seyster Veste het vastgoed weer verkopen. De nieuwe ontwikkelaar heeft het voornemen op deze locatie het project De Wending te realiseren met een Hoogvliet supermarkt, overige detailhandel en enige horeca, en een totaal oppervlak van circa 3.000 m² brutovloeroppervlak (bvo).
Net als elders in Nederland staat het economisch functioneren in het centrum van Zeist onder druk en is er sprake van toenemende leegstand. Om hier wat aan te doen heeft de gemeente Zeist een centrumvisie laten opstellen waarin ingezet wordt op een compacter en aantrekkelijker centrum.

Vraagstelling
Verschillende ondernemers, ondernemersorganisaties en vastgoedeigenaren hebben hun bezwaren geuit tegen de ontwikkeling van De Wending, omdat voor het project geen marktruimte aanwezig zou zijn met toenemende leegstand tot gevolg. Zij hebben de visie van DTNP gevraagd op de genoemde ontwikkeling.
In het kader hiervan worden de volgende vragen beantwoord:

 • Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde?
 • Wat is de marktruimte voor supermarkten en andere winkels in Zeist?
 • Hoe kan de locatie Steynlaan/Antonlaan worden beoordeeld in relatie tot het detailhandelsbeleid van de gemeente (o.a. centrumvisie)?
 • Welke (kwalitatieve) aspecten zijn van belang in de besluitvorming rondom De Wending, uitgaande van actuele jurisprudentie?

Inhoud rapport

 • In hoofdstuk 2 wordt allereerst ingegaan op de trends en ontwikkelingen in de detailhandel en de gewijzigde winkelmarkt.
 • In hoofdstuk 3 wordt vervolgens de marktruimte voor detailhandel in Zeist inzichtelijk gemaakt.
 • In hoofdstuk 4 wordt een relatie gelegd tussen de Eneco-locatie met het gemeentelijke beleid.
 • Tot slot worden in hoofdstuk 5 overwegingen benoemd die van belang zijn bij verdere besluitvorming over de invulling van de Eneco-locatie.

Klik hier voor het volledige rapport over de beoordeling van het plan De Wending.

5 reacties op Nieuwsitem 5: Enecoterrein

 1. Martien Schwencke schreef:

  Daarbij komt nog dat in het verleden bij de inrichting van het centrum van Zeist
  is afgesproken dat de Antonlaan een woongebied is. Het valt mij steeds meer op dat de Gemeente Zeist alle zicht op de historische ontwikkeling en de in het verleden gemaakte afspraken met haar inwoners totaal verloren is. Bewoners van het Centrum en dat zij er heel wat staan zowiezo buiten spel.
  Neem als voorbeeld het naar voren halen van de winkel puien op Belcour
  Geen enkel raadslid begrijpt iets van de architectonische opzet van het Belcour,
  niet dat dat zo geweldig is , maar deze ingreep lijdt tot een enorme verarming.
  Blijkbaar kan het zomaar en hebben we blijkbaar geen Welstand Commissie meer die hier toch ook iets over zou kunnen zeggen. Maar als er één onderdeel nog enige
  positieve uitstraling geeft aan de verfoeilijk lelijke bebouwing zijn het wel de
  overdekte wandel paden . Hiervoor is toendertijd bewust voor gekozen .
  Daar hebben de huidige bestuurders geen enkele weet van en zadelen ons op met de zoveelste verpaupering van het centrum.

 2. MariekeLammers schreef:

  Ik vind het super dat er een Kunstenaarsgezelschap en ateliermogelijkheden met expositieruimte in de buitenste ring van het centrum van Zeist zijn. P”arts is toegankelijk, kostenloos en een goede werkruimte voor creatieve geesten. Groot genoeg om elkaar daar ook te vinden. Het verplaatsen van een kunstenaarsgemeenschap is mogelijk, maar ik zou nu wel eens de optie willen hebben om te kiezen dat op deze locatie Kunst en expositie behouden blijven voor ons als bewoners. En dat je daar appartementen bovenop realiseert, of misschien eens een poging doet vernieuwende projecten als stadslandbouw, hydrocultuur, ontmoetingsplek voor studerenden en ondernemende mensen ruimte te geven. Dat lijken me nu betere plannen voor deze locatie.
  Lucht en Adem: De giftige uitstoot van diverse gassen is nu al regelmatig ver boven de norm op dit stuk Steijnlaan/Slotlaan/Antonlaan. Het vermeerderen van het aantal auto bewegingen door het rondje over het busstation verhoogt het aantal ziektegevallen, mensen met longproblemen en vermindert de waarde van de oude panden langs deze wegen aanzienlijk. Zie https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Wonen_en_verbouwen/Bestemmingsplannen/Steynlaan/Bijlage_8_Luchtkwaliteitsonderzoek.pdf
  Er moet een beter verkeersplan komen dan nu het geval is en de aanvoer van nog meer verkeer naar deze locatie moet niet aangemoedigd worden. Dit geldt voor het hele centrum – dat was waar iedereen blij mee was in het initiele plan centrumvisie 0. Alleen al de 300 auto bewegingen van de bewoners van de Wending komen erbij. Woongebieden vallen niet onder de risicogebieden en de luchtkwaliteit schijnt voor normale mensen niet belangrijk te zijn. Alleen kinderdagverblijven en ziekenhuizen tellen daarin mee. Dat is al vreemd. Is er in het plan rekening gehouden met de nieuwe trend van auto kunnen delen? Green wheels aanbieden. Elektrische auto oplaadpunten? Als je al aan een dergelijk plan begint, neem dan de stap en ga voor de toekomst; durf de nieuwste trends en ontwikkelingen die een dergelijk plan kunnen ontlasten erin op te nemen. Laat mensen iets verderop ondergronds parkeren en laat een rolstoepbaan hen ondergronds naar de winkel vervoeren en dito terug met de boodschappen. Verwerk in dit plan de opties om CO2 neutraal te zijn, vergoedt al die autobewegingen, binnen zeist met mogelijkheden die de gassenoverlast tegengaan. dito geluid, afval, drukte enz. Er staan 20 winkels leeg op de Slotlaan. Mensen willen een andere centruminrichting dan die nu plaatsvindt……en de ontwikkelingen moeten vooruit lopen op zaken.

 3. M.J. Schwencke schreef:

  Ik vroeg me al eerder af: “waarom toch Zeister Nieuwbode bericht U wel over het Walkart Park, maar niets over de Ronde Tafel op 12 november over het nieuwe bestemmingsplan dat de bouw van de ongewenste supermarkt aan de Antonlaan mogelijk maakt?
  Gisterenavond heb ik de banden van de Ronde Tafel beluisterd ….Eén ding is duidelijk: als het aan het gemeentebestuur ligt, gaat dit overbodige winkelgebouw er gewoon komen. De discussie is verengd tot wat verkeersproleempjes. Die staan het bouwen verder niet in de weg. De opvatting van wethouder Jansen is wel een hele bijzondere uitleg over de lokale democratie. De vraag of 3.000 vierkante meter bouwen aan de periferie van het Centrum niet in strijd is met de centrumvisie die stelt dat Zeist minder winkels in een compacter Centrum moet krijgen, wordt niet beantwoord. Blijkbaar is dit niet een bindend raadsbesluit. We wachten tot de leegstand gegroeid is tot 30 % (nu 20%).
  Wanneer u uw auto voortaan vervoersmiddel noemt mag u ongestoord 200 km per uur rijden. Zo is de logica van de gemeente Zeist.
  De logica van het Zeister gemeente bestuur. Lees volgend citaat:
  “Er is geen strijd met de Centrumvisie. In de Centrumvisie gaat het
  over de concentratie van detailhandel (winkels) in het
  kernwinkelgebied. Bij De Wending gaat het in hoofdzaak om een
  supermarkt (1.980m²). Voor een supermarkt geldt geen
  concentratiegedachte in het kernwinkelgebied.” Een voertuig is geen auto, een supermarkt geen winkel… Zo lust ik er meer: Een kiezer is geen burger.. De raadsleden van de Zeister Eenheids Partij vinden alles best… Een Hek om het Walkartpark!

 4. M.J. Schwencke schreef:

  “Volgordelijkheid”, het mooiste woord uit de Ronde Tafel van 26 nov. De volgorde van besluiten, daar klopt helemaal niets van. Het plan tot bouw van deze ongewenste uitbreiding van het aantal detailhandel vierkante meters (3.000 m2) dient getoetst te worden aan de door de Raad aangenomen Centrumvisie: minder winkels in een compacter Centrum. Wrang voor de eigenaren van onroerend goed die door overschot op de markt zitten opgescheept met leegstand. Een schot in eigen voet. En dat voor Zeist dat zo graag uit deze misère wil geraken. Deze eigenaren zullen vergeefs bij de gemeente aankloppen om bestemmingen zodanig gewijzigd te krijgen, dat de waarde van hun bezit weer zal stijgen.
  De woningbouwverenigingen zijn geprivatiseerd en nemen deel aan een vrije economie (met gevolg hoge salarissen, bonussen en pensioenuitkeringen, ook bij de Zeister Veste. Zij zullen hun verlies moeten nemen of moeten wachten op betere tijden.
  Overigens dat is helemaal niet nodig. Geen overbodige parkeergarage en het scheelt weer één miljoen. Plus geen bouwkosten voor de supermarkt en winkels van 3.000 m2: dat is minimaal 1.5 miljoen + geen kosten extra verkeersaanpassingen. In totaal dan zit je gauw op een 2 tot 3 miljoen besparing. Dat is precies wat Hoogvliet (2 miljoen) wil betalen.
  En verder: eerst zou Hoogvliet huren en nu dus kopen. Ik ben benieuwd hoe de exploitatierekening er uitziet en hoeveel de gemeenschap en de huizen kopers gaan meebetalen aan deze overbodige supermarkt …

  En nu tijd voor een alternatief: wat denkt u van verkavelen en ter beschikking stellen voor zelfbouw …. In Amsterdam was het een groot succes.

 5. M.J. Schwencke schreef:

  In het rapport van Bureau Stedelijke Planning wordt gesjoemeld met de leegstandcijfers. Er wordt een rooskleuriger beeld geschetst dan de werkelijkheid. De Raad zou moeten eisen dat de gemeente een actuele lijst van leegstaande panden moet geven met daarbij een schatting van de ontwikkeling in de komende jaren. Die is lang niet zo rooskleurig.
  Tegelijkertijd gaat dit rapport uit van een bevolkingsgroei naar 64.000 zonder daar enige goede onderbouwing aan te geven. Wensdenken of verkeerd informeren ..u mag kiezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *