Nieuwsitem 4: Centrumvisie

Raadsvoorstel Centrumvisie
NIEUWE VERKEERSVARIANT VAN COLLEGE IN AMENDEMENT VERWERKT
10 december 2015
______________________________________________________________

Raadsbesluit Centrumvisie; voor de actuale situatie zie rubriek Centrumvisie
De raad heeft op 3 maart 2015 de centrumvisie aangenomen inclusief de verkeerscirculatie zoals voorgesteld in het amendement. Wel hebben D66, SP, NDZ, en CU/SGP en SP een voorbehoud gemaakt over het onderdeel rondom het busstation. Alleen SP stemde om diverse redenen tegen het gehele raadsvoorstel.
In aansluiting daarop heeft de raad unaniem een motie aangenomen (stuk 03), waarbij de nieuwe variant(en) moet(en) worden doorgerekend naar verwachte intensiteit van het autoverkeer. De resultaten daarvan zullen dan in de raad worden besproken, zie plan De wending. Onderdeel van het aangenomen raadsvoorstel is volgens punt 8 “De uitwerking van de diverse inrichtingsplannen tot stand te laten komen door een dialoog met direct betrokkenen (o.a. bewoners en ondernemers).”
Deze twee punten bij elkaar zouden belanghebbenden en de raad toch nog de mogelijkheid bieden de voorbereiding van de uitvoering bij te sturen.
________________________________________________________

Het College van B&W heeft op 2 oktober 2014 een Raadsvoorstel Centrumvisie-2 opgesteld op basis van de uitkomst van de Centrumdialoog (14RV0069). Kern van het voorstel is het realiseren van een compact, aantrekkelijk winkelcentrum en het daaraan aanpassen van het auto- en busverkeer. Op donderdag 13  november werd in het gemeentehuis een hoorzitting gehouden. Het geplande raadsdebat van 25 november 2014 is gezien de vele vragen uitgesteld naar januari 2015 en daarna besluit de gemeenteraad.

Inmiddels wil een initiatiefgroep vanuit het centrum en de Bloemenbuurt e.o. de bestaande centrumvisie van tafel. Dit vooral vanwege de verkeersgevolgen voor de markt en de (smalle) Voorheuvel e.o., lees verder. Op 13 november 2014 werd in de muziekschool een drukbezochte een hoorzitting gehouden over het voorstel. Maar liefst 30 insprekers gaven hun reactie over vooral de verkeersaspecten. Ondersteuning vanuit de centrumbewoners was er niet voor de verkeersvoorstellen. Zie verder het commentaar van Beter Zeist en een overzicht van de bezwaren door H.j. Hoorn. Al eerder, in september 2013, had Robert van der Gun vanuit Beter Zeist zijn ideeën over het verkeer in het centrum ingebracht bij de visietafel en de kerngroep.

Op 20 november 2014 stelden raadsleden tijdens de Ronde Tafel vragen aan Wethouder Fluitman die daarop antwoordde. Snel daarna hebben bewoners brieven geschreven aan de raad, zie de reactie vanuit de Voorheuvel door E.A. Sterkenburg en een aanvullende brief van H.J. Hoorn met een adhesiebetuiging van Peter Vermeulen namens het Burgerinitiatief Centrumvisie Nee. Stichting Beter Zeist is vervolgens met suggesties gekomen voor verdere proces en de afweging van alternatieven.

De raad zal op 15 januari 2015 opnieuw een hoorzitting / Ronde Tafel houden over de keuze tussen het huidige voorstel en een nieuwe verkeersvariant (2a alternatief). Voor de verkeerseffecten van het tweede voorstel wordt verwezen naar een aanvullend onderzoek van Oranjewoud, zie de ‘Opdeknotitie‘ daarover.  Inmiddels wil het Burgerinititatief de centrumvisie in de huidige vorm veranderd hebben. Dat blijkt uit de toespraak bij de aanbieding van 1001 handtekeningen over de visie en uit de brief d.d. 20 december 2014.

De reacties voor de hoorzitting van 15 januari 2015 laten zien dat er weinig steun is voor de nieuwe verkeersvariant. Zie onder meer inspraakreacties van Stichting Beter Zeist, BIZ-RapportBIZ-inspraak, H.J.Hoorn en diverse bijdragen van omwonendengroepen rond de Korte Steynlaan: Grande Belleville, VVE SvM zienswijze en VVE SvM Ronde Tafel. Ook hebben nog vier insprekers op persoonlijke titel een brief naar de raad gestuurd. Verder heeft Bewoners Initiatieven Zeist in januari 2015 een enquête gehouden over de busroute en het verkeer over het busstation. De resultaten en opmerkingen  laten een duidelijke voorkeur zien van de respondenten. 

Het raadsdebat vond plaats op donderdagavond 12 februari 2015. Daar bleek dat een meerderheid van de raad tijdens een besloten vergadering op 29 januari een (concept) amendement met tekening heeft opgesteld voor de variant(en). En idem een aangepast raadsvoorstel. In feite levert dat een volgende variant op, zie het bericht. Verder dringen enkele insprekers aan op een nieuwe Ronde Tafel voor de bespreking van deze nieuwe variant, zie de brief.
Mede in dit verband kwamen er nog reacties vanuit de buurtvereniging Rond het Wilhelminapark en vanuit Belleville bij het Busstation.

INHOUD VOORSTEL CENTRUMVISIE

 1. De centrumvisie ’Beleef Zeist Groen, Gezond en Gastvrij’ vast te stellen;
 2. In te stemmen met de uitvoering en ondersteuning door de gemeente van de voorstellen en maatregelen die opgenomen zijn in c.q. voortvloeien uit de centrumvisie;
 3. De uitwerking van de diverse inrichtingsplannen tot stand te laten komen door een dialoog met direct betrokkenen (o.a. bewoners en ondernemers);
 4. Een plan op te stellen met betrokkenen voor de ontwikkeling c.q. toekomst van de gebieden die buiten De centrumvisie ’Beleef Zeist Groen, Gezond en Gastvrij’ vallen en dit plan eind 2015 voor te leggen aan de raad
 5. De Visietafel om te vormen tot een Adviesgroep Centrum, die vanuit de aanwezige expertise en kennis van de gemeente en achterban adviseert bij de uitvoering van de plannen;
 6. De voortgang van het proces in december 2015, 2016 en 2017 te bespreken met de raad;
 7. In december 2017 het proces met de raad af te ronden en te evalueren en te komen met een plan ten aanzien van het structurele beheer van het centrum van Zeist.

Belangrijke punten

 • Autoluw maken van de Slotlaan;
 • Verkeersvrij maken van de Weeshuislaan tussen de Antonlaan en de Slotlaan;
 • Afbreken van het tunneltje voor de Klinker;
 • Omleiden van het verkeer vanuit de Weeshuislaan over de Voorheuvel om de Klinker heen;
 • Samenvoegen van de Markt en het Weeshuisplein zodat het geheel een onderdeel wordt van het kernwinkelgebied;
 • Reconstructie van het kruispunt Antonlaan / (Korte) Steynlaan;
 • Herinrichting van de 1e Hogeweg in samenhang met de visievorming over het Walkartpark.

De discussie over het raadsvoorstel ging vooral over de verkeersmaatregelen. Het verdwijnen van de noord-zuidverbinding en daarmee van de verkeersstroom langs de Klinker ziet de gemeente als een noodzakelijke voorwaarde om Belcour aantrekkelijk te maken. De markt en de rest van het Emmaplein worden dan omgevormd tot één autovrij verblijfsgebied. Het draagt volgens de gemeente bij aan de door de bewoners, winkeliers en politiek gewenste autoluwe inrichting van het centrum. Dat zou zorgen voor een aangenaam winkel-, werk- en woonklimaat.

Kosten uitvoering
De totale uitvoering van de centrumvisie is door de visietafel geraamd op € 5,7 miljoen incidenteel en jaarlijks € 60.000,– gedurende circa 4 jaar. Er is een dekking van € 4 miljoen beschikbaar. Het resterende deel – € 1,9 miljoen – zal gezocht worden in innovatie, bestaande budgetten voor onderhoud, subsidies, bijdragen en financiering door vastgoedeigenaren en ondernemers. Mochten er onvoldoende middelen tijdig beschikbaar zijn, dan worden er keuzes gemaakt in het uitvoeringstempo of zal er een andere dekking worden voorgesteld.

Uitvoering verkeersmaatregelen
Op 5 oktober 2015 werd met belanghebbende bewoners een bijeenkomst gehouden over de voorgestelde en mogelijke verkeersmaatregelen. De bijeenkomst was een voorbereiding op een uitwerking van de voorstellen per deelgebied, zie het verslag.

Dagelijks rijden er 6.000 auto’s vanaf de Boulevard (A28) via de Antonlaan en het tunneltje richting Utrechtseweg en Laan van Beek & Royen. De vrees dat het doorbreken van deze noord-zuidverbinding zou leiden tot een verdubbeling van het sluipverkeer in het Wilhelminapark, de Torenlaan, Jagerlaan en Cronjéweg bleek ongegrond.
Op initiatief van de gemeente zijn, in nauw overleg met bewoners(verenigingen), aanvullende verkeersvarianten ontwikkeld die extra sluip-verkeer voorkomen, Volgens de berekeningen zorgen ze zelfs voor een sterke afname ervan ten opzichte van de huidige situatie. Ook blijkt dat sluiting van het tunneltje niet leidt tot meer verkeer op de Steynlaan. De verwachting is namelijk dat doorgaand verkeer in toenemende mate gebruik maakt van rondwegen. Het gaat om de zogenaamde buitenruit, zoals de Dijnselburgerlaan en Krakelingweg.

Voor het proces en de uitwerking van de uitvoering van de Centrumvisie wordt hier verder verwezen naar de subrubrieken over plan De WendingCentrumvisie en de site (vanaf september 2015)
www.centrumvernieuwt.nl  en de subrubriek van de gemeentesitesite www.zeist.nl/verkeercentrum.

2 reacties op Nieuwsitem 4: Centrumvisie

 1. A Hanusch schreef:

  Dat het niet lekker loopt met Belcour is wel duidelijk. Dat er iets aan gedaan gedaan moet worden om er een betere loop in te krijgen is eveneens duidelijk.
  Dat daarvoor ca 5,8 miljoen voor geinvesteerd moet worden is wel heel veel.
  Als men dat bedrag uit wil geven, is het dan niet zinvol om in plaats van alleen het Belcour het gehele winkelgebied van het Centrum van Zeist door vakmensen grondig te laten onderzoeken inclusief verkoop-,verkeers- en andere belevingsaspecten en de invloeden en wijzigingen in het toekomstige winkelbestand ten gevolge van on-line verkopen en de leegstand van kantoren?
  Het probleem is volgens mij dus niet alleen het Belcour maar geldt voor het gehele Centrum.
  Zorg voor een totaalvisie van het Centrum en niet alleen van een gedeelte; al was het maar om te voorkomen dat er over 5 jaar gezegd gaat worden :”Hoe hadden ze dat ooit kunnen beslissen voor zoveel geld”.

  • Egbert Visscher schreef:

   Er is in 2011 voor Zeist-centrum wel een koopstromenonderzoek gehouden. Ook zijn diverse varianten voor het autoverkeer op hun effecten onderzocht. Verder heeft de Centrumdialoog geresulteerd in een Centrumvisie. Daar is nogal wat kritiek op. Dat geldt op dit moment vooral de verkeersaspecten, zie daarvoor het Nieuws op deze site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *