Nieuwsitem 3: coalitieakkoord


Samen kansen pakken!

NIEUW COALITIEAKKOORD 2014-2018 VAN VVD, D66, SEYST.NU EN CDA
27 juni 2014

Het is een beleidsvisie op hoofdlijnen in plaats van een dichtgetimmerd afsprakenkader. Het akkoord komt in grote lijnen overeen met wat de Stichting Beter Zeist steeds heeft aanbevolen. Het biedt daardoor de raad en de bevolking vrijheidsgraden het beleid de komende jaren vorm te geven. Dat is winst ten opzichte van het vorige akkoord. Daarin werden voor 2010-2014 te veel prioriteiten gesteld. Kortom er was in 2010 te veel optimisme over de maakbaarheid van de samenleving en te weinig realisme. In dit verband heeft de Stichting Beter Zeist op basis van een evaluatie van het oude coalitieakkoord suggesties opgesteld voor het nieuwe.

NIEUW AKKOORD: EERST DE BURGER, DAN DE OVERHEID

De inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers worden centraal gesteld bij het vormgeven van beleid, ook bij de regionale samenwerking. Dat geldt voor vrijwel alle aspecten van het gemeentebeleid. Concreet wordt gestreefd naar onder meer:

 • Financiële gezondheid van de gemeente (weerstandsratio verbeteren)
 • Het verlagen van de OZB en de bouwleges;
 • Meer gemeentelijke efficiëntie en effectiviteit;
 • Het stimuleren van het lokale ondernemerschap door het verminderen van de druk van regels en lasten;
 • Een leegstandsbeleid en een relatie met het Sciencepark;
 • Vrije schoolkeuze, aandacht voor onderwijsvoorzieningen en voor de relatie tussen onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg;
 • Het binnen de beschikbare budgetten uitvoeren van te decentraliseren rijkstaken op het gebied van (jeugd)zorg, WMO/AWBZ en Participatie;
 • Het naar vermogen en op basis van maatwerk leveren van een tegenprestatie door uitkeringsontvangers;
 • Het opstellen van wijkvisies;
 • Een voorziening voor de noodzakelijke vervanging van bomen;
 • Een duurzaamheidsfonds en energie-neutraal en levensbestendig bouwen;
 • Een integrale visie op sport, bewegen en gezondheid.

In het centrum van Zeist blijft de Slotlaan open en wordt gefaseerd achteraf parkeren ingevoerd. Het verkeer moet veilig zijn mede door gebruiksvriendelijke wegen, fietspaden en een goede verlichting. Ook de veiligheid op straat moet verder worden verbeterd o.a. door de inzet van Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s).
Op het gebied van groen en bouwen is afgesproken het vierde kwadrant Den Dolder niet te bebouwen, in principe de groen-rood uitruil Dennendal–Sanatoriumbos weer ongedaan te maken en steun te verlenen aan de uitvoering van de plannen voor De Clomp, Voorheuvel/Rozenstraat, Vogelwijk en Austerlitz. Verder worden de mogelijkheden onderzocht voor meer flexibele bestemmingsplannen met behoud van rechtszekerheid voor belanghebbenden.

Er komen vier wethouders, waarvan twee nieuwkomers:

 • Jacqueline Verbeek (VVD) is verantwoordelijk voor werk, economie, ruimte, sport en de coördinatie van decentralisaties; 
 • Johan Varkevisser (D66) richt zich op duurzaamheid, jeugd, onderwijs, informatievoorziening, financiën, grondzaken en vastgoed; 
 • De nieuwe wethouder Roy Luca (Seyst.nu) gaat over verkeer, APV en deregulering,  gemeentelijke organisatie, openbare ruimte en dienstverlening;
 • De tweede nieuwe wethouder Marcel Fluitman (CDA) heeft als taken zorg, gezondheidszorg, ouderenbeleid en kunst en cultuur.

Lees het nieuwe coalitieakkoord 2014-2018. Voor de adviezen daarover en de uitwerking lees verder de rubriek Zeist, politiek en voorlichting.

ENKELE OPMERKINGEN OVER HET AKKOORD 2014-2018

Wat in de visie onder meer nog ontbreekt is:

 • Het opstellen en invoeren van een helder beleidskader voor burgerparticipatie dat eveneens geldt voor de private sector;
 • Bij de ombouw van leegkomende kantoren en gebouwen ook ruimte te reserveren voor studenten, leerlingen, post doc’s, jonge ondernemers en kunstenaars;
 • Bij de planning en uitvoering van bouwplannen de Jantje Betonnorm en groennormen te handhaven en toe te passen;
 • Als gemeente actief te helpen met het inrichten van tijdelijk braakliggende terreinen voor gebruik voor en door buurten;
 • Het verbeteren van de doorstroming van het verkeer op de Utrechtseweg;
 • Het verminderen van de parkeeroverlast in woonwijken veroorzaakt door medewerkers en bezoekers van bedrijven en kantoren.

Het is nog niet een procesakkoord geworden zoals burgemeester Koos Janssen en enkele collegae zich dat eerder hadden voorgesteld. Dat gebeurde in het kader van het aanbieden op 13 maart 2014 van hun Brief aan de Koning. Zie voor meer achtergronden www.gemeenteraadvandetoekomst.nl.

TEN SLOTTE

Het gaat echter uiteindelijk niet om het akkoord als zodanig, maar om wat de komende vier jaar feitelijk wordt uitgevoerd. Een coalitie krijgt niet op voorhand het vertrouwen van de inwoners van Zeist. Dat vertrouwen zal verdiend moeten worden door de uitvoering van concrete maatregelen met een positieve invloed op het wonen en leven van de Zeistenaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *