Sanatoriumbos

Geactualiseerd 15 juni 2015

INHOUDSOPGAVE RUBRIEK

SanBos-4-L

Inspraak en procedures Sanatoriumbos

Bij het Sanatoriumbos wilde de gemeente niet alleen bouwen in het bos, maar ook op een kruispunt en een tweetal lanen. Alsof er in Zeist geen enkele andere ruimte meer bestaat. Wie geloofde dat? De omringende buurten zagen dit niet zitten. Inmiddels had de gemeente ook een reparatieplan aangenomen voor inpassing van het Buurtschap in het gloednieuwe bestemmingsplan Zeist-Noord. Ook daarover hebben de organisaties in overleg met Beter Zeist zienswijzen ingediend. Net voor de verkiezingen van maart 2010 besloot de gemeente daarover. Bij het Sanatoriumbos was het op een herhaling van zetten onder een ander juridisch regiem.

Hierbij de Zienswijze over het Buurtschap Sanatoriumbos van Beter Zeist. Verder bemiddelde Beter Zeist bij de aanvragen voor onderzoek door Telluris te Dordrecht naar de waarden van het Sanatoriumbos.

 Voor het overige wordt verwezen naar de rubriek Wijken –> Zeist-Noord, de opeenvolgende onderwerpen “Aantasting Sanatoriumbos”, “Zorgpilot” en “Uitbreiding Altrecht”. Verder is de site van de Stichting Behoud Sanatoriumbos van belang: www.sanatoriumbos.nl.

NIEUWE GEBIEDSVISIE 2015 SANATORIUMTERREIN

9 februari 2015

In 2014 heeft het bureau VenhoevenCS architecture+urbanism van Altrecht opdracht gekregen een gebiedsvisie voor het Sanatoriumterrein op te stellen. Zij is begonnen met het inventariseren van belangen, verwachtingen, kansen en knelpunten. Daarna volgt per 4 maart 2015 een workshopfase om de visie te ontwikkelen. Daaraan doen behalve Altrecht, de gemeente en het bureau ook bewonersorganisaties mee. Het gaat om Stichting Beter Zeist, Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist, Stichting Milieuzorg Zeist e.o. en de vereniging Bewoners Belangen Dichterbij. Lees verder het begindocument.
terug naar top

BUURTSCHAP GAAT NIET DOOR
8 juli 2013,11 april, 21 mei en 9 juni 2015

De zorginstelling Reinaerde en de Seyster Veste zagen medio 2013 af van het bouwen van een buurtschap voor onder meer cliënten van Reinaerde in het Sanatoriumbos in Zeist-Noord. In het kader van het programma Hart van de Heuvelrug was dat afgesproken, overigens zonder overleg met de wijkbewoners en zonder overleg met de voogden van de cliënten. Een deel van Dennendal in Den Dolder zou worden teruggegeven aan de natuur en een deel van het bospark in Zeist-Noord zou daarvoor moeten gekapt. Dat was tegen de wil van buurtorganisaties en milieugroepen in Zeist. Ook de natuur in Den Dolder schoot er niet veel mee op, want Dennendal was al grotendeels groen. En de ouders en begeleiders van de cliënten zagen de verhuizing naar het stadse buurtschap helemaal niet zitten. Zelfs de staatssecretaris werd erbij geroepen. 
Kortom: veel verliezers. Alleen Reinaerde en Seyster Veste zouden er wat mee opschieten door het ontvangen van circa 30 miljoen overheidssubsidie. Maar die subsidie is nu achterhaald en wegbezuinigd als gevolg van een andere wijze van bekostiging. De huisvesting van zorginstellingen gebeurt nu genormeerd per cliënt in plaats van per geval voor een geheel gebouwencomplex.

De gemeente heeft op 28 januari 2015  een ontwerp Bestemmingsplan Sanatoriumbos ter visie gelegd. Daarin wordt het betreffende terrein voor het buurtschap weer bestemd als Bos, Waarde – Cultuurhistorie 2.  Over het ontwerp hebben Beter Zeist en Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist en in aansluiting daarop Milieuzorg Zeist zienswijzen ingediend. Daarin werd onder meer gepleit voor een betere verankering van het bestemmingsplan in de Zeister beleidskaders: de Structuurvisie Zeist 2020 en het Groenstructuurplan Zeist. Dat is toegezegd in de Nota van Zienswijzen van 7 april 2015. Wel kwamen de zorginstellingen Altrecht en Reinaerde nadien nog met een voorstel voor wijziging van het ontwerp Bestemmingsplan. Op 21 mei dienden Beter Zeist en Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist daarop hun reactie aan de Ronde Tafel van 26 mei in. 

Met het op 9 juni 2015 unaniem aannemen van het bestemmingsplan Sanatoriumbos heeft het terrein voor het beoogde buurtschap na jaren weer de oude bestemming ‘bos’ met dubbelbestemming ‘waarde-cultuur’ teruggekregen. Tien jaar van actievoeren en beroepsprocedures zorgde voor uitstel. Stichting Beter Zeist heeft de beroepsgangers, Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist, Vereniging BBDichterbij en Stichting Milieuzorg Zeist e.o., intensief ondersteund bij hun procedures door middel van coördinatie van de acties, het opstellen van conceptreacties en het laten uitvoeren van onderzoek.
terug naar top

VEEL PROCEDURES

De procedures die de Stichting Behoud Sanatoriums Zeist (SBSZ), de buurtorganisatie Bewoners Belangen Dichterbij (BBD) en de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. (SMZ) hebben gevoerd zorgden gelukkig voor jarenlang uitstel van de bomenkap. De Stichting Beter Zeist (SBZ) stimuleerde en coördineerde deze acties en zorgde voor ondersteuning door onder meer een twee onderzoeksrapporten van de Stichting Telluris: een evaluatierapport en een aanvulling daarop. De procedures waren op zich al uniek, omdat de initiatiefnemers en B&W alles uit de kast haalden om snel groen licht voor hun plan te krijgen. In hun haast haalden zij echter allerlei procedures door elkaar, zodat het ten slotte een soort kaatsenbalspel werd tussen de Raad van State en de Rechtbank Utrecht. Het ging allang niet meer om de natuur en om de belangen van de cliënten en de gewone burgers konden er geen touw meer aan vastknopen. Uiteindelijk hebben de burgerorganisaties – althans voorlopig – geen gelijk gekregen, ook al was er nog geen bouwvergunning afgegeven.
terug naar top

PARTIJPOLITIEK

De hoofdreden van het afwijzen van de beroepen was dat de Raad van State in feite nog alleen maar kijkt naar de rechtmatigheid van een beslissing en niet naar de doelmatigheid. En juist de rechtmatigheid wordt formeel gezien gewaarborgd door de politieke besluitvorming in de gemeenteraad. 
De politiek heeft overigens wel de nodige steken laten vallen. Ondanks mooie woorden in de meeste partijprogramma’s kwamen partijen steeds na de verkiezingen op hun toezeggingen terug, omdat principebesluiten of intenties van de vorige coalitie werden gevolgd. Zo kon het gebeuren dat, hoewel een meerderheid van de partijen tegen het bebouwen van het bos was, toch de besluiten daarover opnieuw werden bevestigd alsof de verkiezingsresultaten niet telden. Men noemde dat “je verantwoordelijkheid nemen als bestuurder”. Veel kiezers voelden zich achteraf dan ook niet serieus genomen door de betreffende partijen.
terug naar top

TOEKOMST

SanBos-2-L

De Stichting Beter Zeist zal samen met de burgerorganisaties van buurten en milieu overleggen met Altrecht (de huidige gebruiker) over het gebruik van het Sanatoriumterrein. Volgens de wens van deze organisaties wordt het grootste gedeelte een gemeentelijk beschermd bospark als centrale parel van de Wijk Zeist-noord, zoals ook staat in de door de burgers opgestelde Wijkvisie. Vroeger was het ook een gemeentelijk monument. Wij hebben de politieke partijen daarom voor de raadsverkiezingen van 2014 gevraagd wat zij wilden met het bos: verder aantasten of juist behouden zoals de meeste burgers wensen. In het coalitieakkoord 2014-2018 staat dat deze wens zal worden gehonoreerd.
Op 8 juli 2014 besloot het College van B&W daartoe een bestemmingsplan voor te bereiden. Op die manier zal de woonbestemming voor het terrein voor het beoogde Buurtschap weer worden omgezet in die van bos (VBSanatorium.VS01).
terug naar top

PROCEDURES SANATORIUMBOS AFGEROND DECEMBER 2012

De beroepsprocedure over het bestemmingsplan “Buurtschap” volgens de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in het Sanatoriumbos is nu afgerond. De Raad van State had een bureau (de StAB) een verslag laten uitbrengen over de feitelijke situatie en de gevolgen van het plan. Over het verslag hebben de Stichting Behoud Sanatoriumbos, de vereniging Buurt Belangen Dichterbij, de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. en de gemeente Zeist hun zienswijzen en onderzoeken ingediend. Daarop werd op 29 november 2011 in één zitting zowel het WRO-Hoger beroep behandeld als het Wro-beroep. Op 4 april 2012 deed de Raad van State uitspraak over beide beroepen. Deze viel negatief uit voor de beroepsgangers. Wel moet de gemeente nog een bouwvergunning afgeven voor een bouwplan en kan het bosdeel nog niet worden gekapt tijdens het broedseizoen. Eigenlijk is de bouw van het buurtschap alleen nog afhankelijk van de woningmarkt en de beschikbaarheid van subsidie voor integratie van cliënten van Dennendal.

Eerder was al de WRO-beroepsprocedure over een aantal besluiten bij de rechtbank in Utrecht  afgerond. Daar ging het om drie besluiten van de raad over vrijstelling volgens de oude WRO, de onttrekking van openbaar gebied door het bouwen op Thorbeckelaan en de gemeentelijke monumentenvergunning. Tegelijkertijd was er beroep aangetekend tegen het ministeriële besluit tot ontheffing van de Flora- en Faunawet.
De besluiten waren in een ‘mandje’ gedeponeerd, maar de concrete uitwerking in de vorm van een bouwvergunning ontbrak. Daardoor verklaarde de rechtbank de beroepen niet ontvankelijk. Nota bene door een fout van gemeente voelden de appellanten zich gedwongen hoger beroep aan te tekenen. De Stichting Beter Zeist ondersteunt de beroepsprocedures. De zitting van de Raad van State daarover vond plaats op 29 november.
terug naar top


BESCHERMING SANATORIUMBOS / 1 MAART 2011

Bij de vaststelling van de Structuurvisie Zeist 2020 heeft de raad op 1 maart bij amendement (2011, 5.20) op aandringen van de Stichting Behoud Sanatoriumbos de tekst geschrapt, dat op termijn de hekken rond het Sanatoriumbos overbodig zijn.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERABosdag 2011 van Beter Zeist in samenwerking met de buurtvereniging Bewoners Belangen Dichterbij en de Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist

terug naar top

VRAGENLIJST BETER ZEIST OVER SANATORIUMBOS 
/ DECEMBER 2009

Hieronder vindt u een overzicht van de standpunten van de
(I)   De fracties van de politieke partijen in de Raad
(II) De volgende belangengroeperingen:
o de Stichting Beter Zeist,
o de Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist
o en een groep bewoners van de Burg. Patijnlaan e.o.
terug naar top

(I) STANDPUNTEN FRACTIES ZEIST OVER SANATORIUMBOS
vragenlijst 9 december 2009, beantwoord begin 2010


PvdA (8 zetels), Karst Schuring, fractievoorzitter
Antw. De fractie van de PvdA is in de raadsvergadering van 17 mei 2005 niet akkoord gegaan met het raadsvoorstel “clusterovereenkomst Zeist Zorgpilot” waarin gevraagd werd om instemming met de realisatie van een buurtschap in het Sanatoriumbos. Dat deed de PvdA omdat wij er van overtuigd waren dat het Sanatoriumbos een belangrijke binnenstedelijke groenlocatie (de long van Zeist) was en is en een belangrijke ecologische steppingstone voor dieren en planten. De PvdA wenste geen verdere aantasting van dit waardevolle gebied. De PvdA heeft in die vergadering ook een motie ingediend om de zorgpilot op een andere plaats (in Kerckebosch) te doen plaatsvinden. Ondanks het verzet van de PvdA (en GroenLinks, D66 en SP) heeft een meerderheid van de raad (VVD, CDA, CU/SGP en Leefbaar Zeist (de voorganger van de huidige fracties van Leefbaar Zeist en Seijst.nu) ingestemd met dit voorstel en tegen de motie van de PvdA.
Ditzelfde is gebeurd bij het Raadsvoorstel over de “Startnotitie RO Sanatoriumterrein” in de raadsvergadering van 7 december 2005. Ook daar heeft de PvdA tegen gestemd, samen met de andere genoemde fracties. Maar de grote meerderheid van 17 mei 2005 heeft ook toen ingestemd met dit voorstel.
Duidelijk was op dat moment dat het ons niet gelukt was meer partijen te overtuigen dit niet te doen. Daarmee is voor de PvdA helaas een voldongen feit ontstaan. Een democratische meerderheid heeft ingestemd met de voorstellen en als democratische partij moesten wij ons daar dan ook met pijn in het hart bij neerleggen. Het terugdraaien van een dergelijk besluit is ook beslist niet zo makkelijk als het door sommigen wordt voorgesteld en zou voor de gemeente betekenen dat haar bestuurlijke onbetrouwbaarheid verweten kan worden. Daarnaast zou dit tot grotere claims kunnen leiden, waar wij de burgers van Zeist niet voor mogen laten opdraaien. Hoe zeer het ons dan ook speet, voor de raadsverkiezingen van 2006 is op een bijeenkomst in de Dichterswijk (in de Sionskerk) en in het grote verkiezingsdebat in Austerlitz luid en duidelijk verwoord dat wij ons bij het genomen besluit zullen moeten neerleggen.
De PvdA is tegen en was tegen bebouwing van het Sanatoriumbos. Maar we menen ons als democratische partij te moeten neerleggen bij een democratisch genomen besluit. Dat bescherming van het Sanatoriumbos ons echter ernst is, hebben we ook laten zien na die tijd bij andere besluiten die konden leiden tot verdere aantasting van het Sanatoriumbos, zoals bij de behandeling van het bestemmingsplan Zeist-Noord eerder dit jaar. De PvdA heeft zich met succes verzet tegen die aantastingen. In die zin is de bescherming van het resterende Sanatoriumbos voor ons van groot belang.
Uw overige vragen betreffen het bestemmingsplan Sanatoriumbos, dat ik op dit moment nog niet ken en waar ik niet vooruit op zou willen lopen als politiek. Als dit bestemmingsplan voorgelegd wordt aan de raad zal ik met mijn fractie – gehoord de inspraak – een mening daarover vormen en zal ik u gaarne berichten over onze opvattingen.


VVD (6 zetels), Marc Verdoes, secretaris
Antw. Mijn fractie hecht er aan te wachten op het raadsvoorstel alvorens inhoudelijk op de vragen in te gaan. Voor een meer algemene visie van VVD Zeist op zaken als woningbouw en verkeersproblematiek verwijs ik u naar ons verkiezingsprogramma.


CDA (5 zetels), Koos Keestra
Antw. Het Sanatoriumbos maakt als project deel uit van de overeenkomst Hart van de Heuvelrug. In deze overeenkomst hebben 17 verschillende partijen afspraken gemaakt voor een herschikking van rood en groen op de Heuvelrug, met een belangrijk accent in de gemeente Zeist. De projecten uit het programma Heuvelrug zijn ondergebracht in Clusters; zo maakt het Sanatoriumbos met Dennendal en Abrona Sterrenberg deel uit van cluster I. Voor natuur is het van belang dat de herschikking van het groen tot een versterking van de functie van natuur- en landschap leidt. Zo zal op Dennendal 22 ha terug worden gegeven aan de natuur; dat betekent dat de bewoners elders gehuisvest gaan worden. Het doel van deze zorginstellingen is daar waar mogelijk de zorg zoveel mogelijk te vermaatschappelijken. Zorgpatiënten zullen waar mogelijk zo veel mogelijk in normale woonsituaties worden ondergebracht. Zo zullen conform de afspraken uit Cluster I in het Sanatoriumbos 124 woningen worden gebouwd, waarvan 17 zorgwoningen. Hiervoor is 3,4 ha nodig van het bestaande bos. Conform dat Cluster zal op Dennendal 22 ha terug gegeven worden aan de natuur. Tevens zal het gebied Sterrenberg van Abrona opnieuw worden ingericht voor de patiëntenzorg en woningbouw. De CDA-fractie heeft destijds ingestemd met de intentieovereenkomst Hart van de Heuvelrug en in mei 2005 ingestemd met Cluster I. De Raad heeft hier ook mee ingestemd. Daarna zijn er nog meer besluiten door de Raad genomen om tot realisatie en uitvoering van dit Cluster te komen. De Provincie heeft de clusterovereenkomst opgenomen in een streekplanuitwerking. Dit wordt nu door de gemeente Zeist gevolgd door een bestemmingsplan. Dit betekent dat er reeds vele partijen acties hebben ondernomen om het Cluster te realiseren en daar zijn ook verplichtingen voor aangegaan.
Met de nodige kanttekeningen heeft de CDA-fractie dit proces van Het Hart van de Heuvelrug steeds gesteund omdat wij de voordelen zien van de integrale benadering van natuur en landschap, vermaatschappelijking van de zorg en nieuwe woningbouw. Voor het Sanatoriumbos betekent dit dat er 3,4 ha. bos ter plaatse gaat verdwijnen, maar daartegenover staan de voordelen van nieuwe natuur elders, woningbouw binnen de rode contour en zorgwoningen binnen dit project.
De CDA-fractie wacht nu op het Raadsvoorstel aangaande dit bestemmingsplan en op de nota van zienswijzen. In deze nota van zienswijzen zijn de opmerkingen tegen het bestemmingsplan weergegeven en ook de visie van het College op deze opmerkingen. Pas als wij het raadsvoorstel met bijlagen hebben ontvangen zullen wij een oordeel kunnen geven over de situatie van nu. Naar verwachting zal in de eerste maanden van 2010 de raadsbehandeling plaats vinden.
(…)
Aangaande de inzichtelijkheid vindt de CDA-fractie dat via Ronde tafel / Commissie Ruimte de burger steeds de mogelijkheid heeft om inbreng te geven. Via de procedure van het bestemmingsplan kan de burger en iedere organisatie formeel zijn/haar visie kenbaar maken. Als de gemeente niet tegemoet komt aan die visie, dan is er beroep mogelijk. Natuurlijk zal er altijd wel wat aan te merken zijn op de voorlichting en de communicatie. Wij vinden dat de gemeente zijn best doet op dat vlak en dat vooral de laatste jaren dit sterk verbeterd is.

GroenLinks (3 zetels), Frank Dirkse
(…) Bij het raadsvoorstel over de Clusterovereenkomst “Zorgpilot” waarin het Sanatoriumbos is opgenomen heeft GroenLinks tegen gestemd (17 mei 2005). Toen hebben we ook duidelijk gezegd dat het aannemen van deze clusterovereenkomst een “point of no return” betekende. Immers, de gemeente ging op dat moment een overeenkomst aan waaraan rechten ontleend kunnen worden en loopt o.a. forse financiële risico’s bij niet nakomen van de overeenkomst in de vorm van schadeclaims.
Daarnaast zou het niet nakomen van de overeenkomst duiden op een onbetrouwbare gemeentelijke overheid.
Men mag van de overheid betrouwbaarheid verwachten.
Degenen die destijds vóór de clusterovereenkomst hebben gestemd
(VVD, Leefbaar Zeist ( w.o. de heer Luca, thans Seyst.nu), CDA en ChristenUnie-SGP hebben toen een zware verantwoordelijkheid op zich genomen m.b.t. het Sanatoriumbos.
GroenLinks heeft aangegeven dat de juridische weg nog kan verhinderen dat er gebouwd wordt, maar de procedures die zijn aangespannen door groeperingen en bewoners hebben nog niet tot dergelijke uitspaken geleid. 
GroenLinks heeft wat betreft het Sanatoriumbos initiatieven genomen om te verhinderen dat er nog meer bouwplannen mogelijk waren (o.a. bij bestemmingsplan Zeist Noord, toen er twee mogelijke bouwlocaties aan de voorzijde van het Sanatorium voorgesteld werden). Ook heeft GroenLinks er voor gezorgd dat een groot aantal zienswijzen die hiertegen ingediend werden en die als “ongegrond” waren aangemerkt alsnog gegrond werden verklaard. Uiteindelijk zijn de twee mogelijke bouwlocaties geschrapt en is verder aantasting van het bos voorkomen.
Als Reinaerde haar deel van de overeenkomst (Dennendal terug aan de natuur) niet nakomt, schendt zij de clusterovereenkomst.
In januari verwacht ik de relevante stukken m.b.t. het bestemmingsplan te ontvangen. Aan de hand van wat dan voor ligt zullen wij onze standpunten m.b.t. onze inbreng in het debat formuleren.

Seyst.nu (3 zetels), Roy Luca, fractievoorzitter
Vr. 1. Hoe staat uw partij tegenover het nieuwe bestemmingsplan Sanatoriumbos?
Antw. Niet positief omdat ze de mogelijkheden bieden nog meer te kunnen bouwen en af moeten blijven van onze groene longen binnen de bebouwde kom.
Vr. 2. Is uw partij voor of tegen bebouwing van het Sanatoriumbos?
Antw. Fel tegen, voor ons geen noodzaak. Betreft hier te plegen woningbouw, daar waar er wel degelijk andere locaties zijn. Het hoeft hier niet meer, zeker niet meer na alle nieuwe ontwikkelingen rond de Heuvelrug is de noodzaak van deze inbreiding wat ons betreft achterhaald.
En het brengt overlast en verkeersproblemen met zich mee voor de bewoners in de hele wijk. Het plan is slecht doordacht en er is zeker niet goed geluisterd naar de reeds aanwezige bewoners wiens belang hier volgens Seyst.nu niet goed wordt meegewogen (…).
Vr. 3. Ziet uw partij alternatieven, zodat het bos behouden kan blijven?
Antw. Ja zeker, er zijn volgens ons meerdere alternatieven, bijvoorbeeld in Den Dolder en de rand van Soesterberg.
Vr. 4. Is uw partij voor het bebouwen van de hoek Thorbeckelaan/Schermerslaan en daarmee voor het afsluiten van die weg voor doorgaand verkeer?
Antw. Geheel tegen; zeer slecht onderbouwd en geen doordachte gevolgen van de infrastructuur voor de omliggende wijk en de verkeersveiligheid. Deze zijn hier door alle partijen niet goed gewogen.
vr. 5. Vindt uw partij het acceptabel dat als gevolg van ‘deze knip’ het
(vracht)verkeer wordt afgewenteld op de omringende straten, die al jaren in onderhandeling zijn met de gemeente over verkeersluwer worden, zoals de Burgemeester Patijnlaan (waaraan o.a. een basisschool en een kinderdagverblijf zijn gelegen)?
Nee dit vinden wij op geen enkele wijze acceptabel. Is wat ons betreft zeker niet de gewenste situatie .
Antw. Wel een verkeersluwer inrichting voor de wijk.
Vr. 6. Als er geen of minder zorgwoningen komen in het buurtschap omdat de beoogde bewoners er de voorkeur aan geven om in Dennendal te blijven wonen, is dan het hele plan daarmee wat u betreft van de baan?
Antw. Is wat ons betreft hier niet van toepassing.
Vr. 7. Verloopt de besluitvormingsprocedure rondom het Sanatoriumbos volgens u inzichtelijk voor burgers?
Antw. Volgens ons niet. Wordt niet transparant gecommuniceerd en de wijze van planning en informatieverstrekking verdient hier geen schoonheidsprijs.
Vr. 8. Hoeveel invloed hebben burgers en politiek nog op de bestemming van het Sanatoriumbos en de voorgenomen verkeersingrepen en hoe kunnen zij deze aanwenden?
Antw. Met de bestaande meerderheid in deze Raad weinig daar de coalitie
met meerderheid en mandaat aan dit college alle mogelijkheden heeft
gegeven. En dit zo doen als nu ook gebeurt, verdient van ons geen schoonheidsprijs.
Vr. 9. Wat zijn in het kort de financiële aspecten die volgens u voor de
gemeente spelen wat betreft het wel/niet doorgang laten vinden van de plannen?
Antw. Voor de gemeente is het van groot belang daar deze zich hiermee aan veel teveel andere koppelingen en andere toezeggingen heeft verbonden. Die moeten dan maar op deze wijze voor de bestaande wijk worden geslikt wat volgens ons geheel niet kan en mag.
Vr.10. Staat het Sanatoriumbos bij uw partij op de agenda en zo ja hoe?
Antw. Ja, wat ons betreft afblijven van onze groene longen binnen de bebouwde kom.

D66 (3 zetels), Koos van Gemeren, 
fractievoorzitter / lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2010-2014
Vr. 1. Hoe staat uw partij tegenover het nieuwe bestemmingsplan Sanatoriumbos?
Antw. D66 is van het eerste begin af aan TEGEN bebouwing in het Sanatoriumbos geweest (te beginnen bij de vaststelling van het Structuurplan Zeist toen er gesproken werd over 10 urban villa’s en TEGEN alle besluiten die over het bouwen in het Sanatoriumbos in de raad kwamen en zal het ook blijven. Dus ook nu weer tegen de wijziging van het bestemmingplan Zeist-Noord, waar het Sanatoriumbos de functie bos heeft, in een woonbestemming.
Vr. 2. Is uw partij voor of tegen bebouwing van het Sanatoriumbos? Waarom wel / waarom niet?
Antw. D66 is fel tegen bebouwing van het Sanatoriumbos. Argumenten:
1. Het Sanatoriumbos is voor het functioneren van de binnenstedelijke ecologische structuur van de gemeente Zeist mede als “stepping-stone” van wezenlijk belang;
2. De gemeente Zeist handelt in strijd met het advies van de Monumentencommissie die van het begin af aan heeft gezegd niet te bouwen in dit monumentale bos van Zeist!
3. De voorgestelde woningbouw is in strijd met het in de door de raad in het Structuurplan Zeist voor het Sanatoriumbos voorgestelde ruimtelijke ontwikkeling, te weten de bouw van enkele z.g. urban villa’s;
4. Bouwen op deze locatie is ook in strijd met de door de bewoners opgestelde Wijkvisie Zeist-Noord: het legt een grotere druk op de leefbaarheid van de omgeving;
5. De “uitruil”-locatie Dennendal heeft een lagere landschappelijke waarde dan het Sanatoriumbos en in die zin is er geen sprake van een volwaardige compensatie van natuurwaarden;
6. Er is in de loop der jaren al genoeg geknabbeld aan het van oudsher uitgestrekte Sanatoriumbos, zoals de bouw van de Verzetswijk, de Dichterswijk, Vollenhove, Componistenbuurt en Warande.
Vr. 3. Ziet uw partij alternatieven, zodat het bos behouden kan blijven?
Antw. Ja, bouw de zorgwoningen op de zgn. “uitruillocatie‟ Dennendal en zie af van de “zelfopgelegde” bouwopgave om 3.000 woningen extra (12.5% woningen meer) te bouwen in Zeist.
Vr. 4. Is uw partij voor het bebouwen van de hoek Thorbeckelaan /Schermerslaan en daarmee voor het afsluiten van die weg voor doorgaand verkeer?
Antw. Nee. Wij zijn tegen woningbouw in het Sanatoriumbos met een uitloop naar de Thorbecekelaan. Het voorstel “De Knip”, de afsluiting Thorbeckelaan en de verkeersregulering Patijnbuurt zoals die nu voorligt, zal een onaanvaardbare toename van de verkeersdruk en overlast geven vooral voor de Burg. Patijnlaan zo laat ook het Computermodel zien. Daarnaast er is niet ingegaan op de bezwaren die door de bewoners naar voren zijn gebracht en is het betrekken van de bewoners en de wijze waarop met de inspraak tot nu is omgegaan, is ver onder de maat.
Vr. 5. Vindt uw partij het acceptabel dat als gevolg van ‘deze knip’ het (vracht)verkeer wordt afgewenteld op de omringende straten, die al jaren in onderhandeling zijn met de gemeente over verkeersluwer worden, zoals de Burgemeester Patijnlaan (waaraan o.a. een basisschool en een kinderdagverblijf zijn gelegen)?
Antw. Nee dat is voor D66 NIET acceptabel. Een voorstel van D66 om als men beslist wil bouwen dan maar van het gebouw op de Thorbeckelaan een poortgebouw te maken zodat het verkeer er onder door kan gaan, werd weggehoond.
Vr. 6. Als er geen of minder zorgwoningen komen in het buurtschap omdat de beoogde bewoners er de voorkeur aan geven om in Dennendal te blijven wonen, is dan het hele plan daarmee wat u betreft van de baan?
Antw. Ja graag zelfs! De “uitruillocatie” Dennendal heeft zoals gezegd een lagere landschappelijke waarde dan het Sanatoriumbos.
Vr. 7. Verloopt de besluitvormingsprocedure rondom het Sanatoriumbos volgens u inzichtelijk voor burgers?
Antw. Nee, omdat het proces in allerlei stukken en deelstukken is geknipt en al meer dan 8 jaar loopt. De honderden bezwaren worden ook niet serieus gewogen omdat de gemeente het alleen toetst aan haar eigen plannen: bouwen!
Vr. 8. Hoeveel invloed hebben burgers en politiek nog op de bestemming van het Sanatoriumbos en de voorgenomen verkeersingrepen en hoe kunnen zij deze aanwenden?
Antw. Geen of weinig invloed; men mag wel wat zeggen, maar er wordt niet haar de burgers geluisterd. Dat laat de politieke stemverhoudingen in de raad steeds zien. Alle wijzigingsvoorstellen van D66 werden weggestemd. De enige invloed die burgers kunnen aanwenden is om bij de verkiezing van de nieuwe raad op 3 maart 2010 NIET niet op PvdA, VVD, CDA ,GroenLinks of ChristenUnie/SGP te stemmen, de partijen die de afgelopen 4 jaar steeds voor bebouwing van het Sanatoriumbos zijn geweest (dit in strijd met de verkiezingsbelofte van PvdA en GroenLinks – die voor 2006 ook tegen bebouwing waren – aan de burgers in de Dichtersbuurt).
Vr. 9. Wat zijn in het kort de financiële aspecten die volgens u voor de gemeente spelen wat betreft het wel/niet doorgang laten vinden van de plannen?
Antw. Ik zou het niet weten, ik weet alleen dat de uitruil met Dennendal niet doorgaat, maar dat hoefde voor D66 van begin af aan al niet.
Vr. 10. Staat het Sanatoriumbos bij uw partij op de agenda en zo ja hoe?
Antw. Ja, nog steeds niet bouwen:
1) geen groene gebieden omzetten in bebouwing. Iedere m2 groen die verdwijnt moet gecompenseerd worden, natuurlijk binnen de gemeente;
2) Groen in leefgebieden moet behouden blijven;
3) Bomen vergen specifieke aandacht: hun functie van verbeteren van luchtkwaliteit en de positieve werking op geluid is onomstreden;
4) D66 zoekt de oplossing voor woningnood niet in het bebouwen van weer een sportveld, een weiland of een stuk bos.

Socialistische Partij (2 zetels), Jeroen van Ravestijn, raadslid
Vr. 1. Hoe staat uw partij tegenover het nieuwe bestemmingsplan Sanatoriumbos?
Antw. Negatief
Vr. 2. Is uw partij voor of tegen bebouwing van het Sanatoriumbos?
Zo nee, waarom is uw partij tegen bebouwing?
Antw. Behoud van groen, speel en recreatiegelegenheid en geen verkeerstoename in de dichterswijk langs scholen
Vr. 3. Ziet uw partij alternatieven zodat het bos behouden kan blijven?
Antw. Ja, op andere plekken woningen realiseren zoals oude kantoorpanden van UWV en Rabo Facet.
Vr. 4. Is uw partij voor het bebouwen van de hoek Thorbeckelaan/Schermerslaan en daarmee voor het afsluiten van die weg voor doorgaand verkeer?
Antw. Neen, veroorzaakt naar onze mening meer verkeerstoename in de Dichterswijk op plekken waar het meer kwaad kan dan de Thorbeckelaan (scholen).
Vr. 5. Vindt uw partij het acceptabel dat als gevolg van ‘deze knip’ het (vracht)verkeer wordt afgewenteld op de omringende straten, die al jaren in onderhandeling zijn met de gemeente over verkeersluwer worden, zoals de Burgemeester Patijnlaan (waaraan o.a. een basisschool en een kinderdagverblijf zijn gelegen)?
Antw. Zoals ik al aangaf: neen dat vinden wij niet acceptabel. Sterker nog, wij vinden het niet logisch en onveilig.
Vr. 6. Als er geen of minder zorgwoningen komen in het buurtschap omdat de beoogde bewoners er de voorkeur aan geven om in Dennendal te blijven wonen, is dan het hele plan daarmee wat u betreft van de baan?
Antw. Ja
Vr. 7. Verloopt de besluitvormingsprocedure rondom het Sanatoriumbos volgens u inzichtelijk voor burgers?
Antw. Het is moeilijk om te zien hoe de burgers het beleven, maar wij vinden dat er nu veel stappen achter elkaar worden genomen waardoor het minder overzichtelijk is.
Vr. 8. Hoeveel invloed hebben burgers en politiek nog op de bestemming van het Sanatoriumbos en de voorgenomen verkeersingrepen en hoe kunnen zij deze aanwenden?
Antw. De komende verkiezingen zouden hier nog verandering in kunnen brengen. En natuurlijk wanneer de burgers in groten getale aanwezig blijven op de vergaderingen en inspreken.
Vr. 9. Wat zijn in het kort de financiële aspecten die volgens u voor de gemeente spelen wat betreft het wel/niet doorgang laten vinden van de plannen?
Antw. Ik vind het moeilijk om hier voor de gemeente te praten.
Vr. 10. Staat het Sanatoriumbos bij uw partij op de agenda en zo ja hoe?

Antw. Ja, groen laten

ChristenUnie/SGP (2 zetels), David van Ballegooijen, fractievoorzitter:
Antw. De bebouwing in het Sanatoriumbos heeft alles te maken met afspraken die gemaakt zijn voor het document ‘Hart voor de Heuvelrug’ dat door diverse overheden, stichtingen en instellingen is getekend. Hierbij stellen de W.A. Hoeve en Abrona hun grond ter beschikking voor woningbouw en ontwikkeling nieuwe groengebieden. Deel van de afspraak is dan ook dat de instellingen op hun eigen terrein (Het Sanatoriumbos) woningen mogen bouwen voor hun eigen bewoners. Vanuit de integratiegedachte worden er ook overige woningen gebouwd. De ChristenUnie/SGP vindt dit een goede, creatieve afspraak, omdat Zeist zelf haast geen eigen grond heeft om woningen te bouwen. Met deze afspraak kunnen er én woningen gebouwd worden én komt er per saldo in Zeist een aantal hectare groen bij omdat er nieuwe groengebieden ontwikkeld worden.

Pro Zeist (voorheen Leefbaar Zeist) (1 zetel), Sam van der Meij, fractievoorzitter
Vr. 1. Hoe staat uw partij tegenover het nieuwe bestemmingsplan Sanatoriumbos?

Antw. Pro Zeist is geen voorstander van dit bestemmingsplan, voor zover daarmee inhoud gegeven is aan de nieuwe situatie, met een Buurtschap Sanatoriumbos en de gevolgen voor de omgeving.
Vr. 2. Is uw partij voor of tegen bebouwing van het Sanatoriumbos?
Wat zijn uw argumenten?

Antw. Een korte historische toelichting is hier wellicht op zijn plaats: Onze rechtsvoorganger in de gemeenteraad, de fractie van Leefbaar Zeist, heeft najaar 2005 vóór de bebouwing van het Sanatoriumbos gestemd. Na de raadswisseling in 2006 heeft onze partij andere inzichten ontwikkeld [overigens ook op andere terreinen]. Ons standpunt is nu: Tegen bebouwing van het bos.
Belangrijkste argumenten:
– De noodzaak van het bouwen van deze buurtschap is niet overtuigend aangetoond;
– De uitruil met het terrein van Dennendal staat op losse schroeven en er is geen draagvlak voor het project, noch bij de omwonenden, noch bij de meeste Dennendal-bewoners;
– Er zijn achteraf (?) allerlei consequenties die de leefbaarheid in de omringende buurt nadelig beïnvloeden;
– Er gaat (weer) een stuk bos verloren; de gemeente onderkent onvoldoende dat groene structuren binnen woonwijken essentieel zijn voor het welbevinden van de omwonenden.
Vr. 3. Ziet uw partij alternatieven, zodat het bos behouden kan blijven?
Graag voorbeelden.

Dit is op dit moment eigenlijk niet aan de orde, omdat de redenen voor het project oneigenlijk zijn. Bovendien is onlangs gebleken dat de gemeente Zeist een grote overcapaciteit heeft aan woningen in het goedkopere segment. Volgens Pro Zeist moeten daarom diverse bouwplannen, voor zover nog in het voorbereidende stadium, opnieuw bekeken worden. Dit is een speerpunt in ons verkiezingsprogramma.
Vr. 4. Is uw partij voor het bebouwen van de hoek Thorbeckelaan/Schermerslaan en daarmee voor het afsluiten van die weg voor doorgaand verkeer?

Pro Zeist is tegen de afsluiting van beide lanen door een knip. Wanneer de knip nodig zou zijn voor de veiligheid van de zorgcliënten [waarom is men zo laat hiermee gekomen ?], dan moet dat gebouw daar niet komen.
Vr. 5. Vindt uw partij het acceptabel dat als gevolg van ‘deze knip’ het (vracht)verkeer wordt afgewenteld op de omringende straten, die al jaren in onderhandeling zijn met de gemeente over verkeersluwer worden, zoals de Burgemeester Patijnlaan (waaraan o.a. een basisschool en een kinderdagverblijf zijn gelegen)?

Nee, dat vinden wij niet acceptabel. De verkeersdruk is inderdaad al groot en zal door de knip nog groter worden. De veiligheid van de zorgcliënten wordt hier afgewenteld op de veiligheid van de kinderen op de Patijnlaan.
Vr. 6. Als er geen of minder zorgwoningen komen in het buurtschap omdat de beoogde bewoners er de voorkeur aan geven om in Dennendal te blijven wonen, is dan het hele plan daarmee wat u betreft van de baan?

Wat Pro Zeist betreft moet het plan niet uitgevoerd worden. Er is in de maatschappelijke discussie al grote twijfel aan de wenselijkheid van het “uitplaatsen” van bewoners als die van Dennendal [zie ook de reportage van Ditty Eymers hierover].
Daar komen nu de twijfels bij over de wenselijkheid van grootschalige uitbreiding van het Zeister woningbestand bij.
Vr. 7. Verloopt de besluitvormingsprocedure rondom het Sanatoriumbos volgens u inzichtelijk voor burgers? Waarom wel / waarom niet?
Wij kunnen ons niet herinneren dat aan de burgers veel gevraagd is toen het principebesluit in 2005 genomen werd. Vier jaar verder zijn er nog weer nieuwe inspraakrondes nodig. De informatievoorziening is chaotisch, ook voor ons.
Pro Zeist heeft in zijn partijprogramma een speerpunt over betere informatie aan de burgers opgenomen.
Vr. 8. Hoeveel invloed hebben burgers en politiek nog op de bestemming van het Sanatoriumbos en de voorgenomen verkeersingrepen en hoe kunnen zij deze aanwenden?
Antw. Het besluit om te gaan bouwen is al 4 jaar geleden genomen. Het is helaas tijdens deze raadsperiode niet teruggedraaid, alhoewel daarvoor een meerderheid was geweest.
Het bestemmingsplan komt in januari/februari 2010 in de raad. Er zal dus nog een Ronde Tafel en een Debat komen.
Misschien kan een gang naar de rechter nog uitkomst bieden. (…) Er zijn coalitiefracties die de hoop geuit hebben dat de burgers de rechtszaak winnen.
Bij de behandeling van de onttrekking van beide lanen is door de wethouder toegezegd dat er nog een onderzoek zou komen naar de effecten en dat dit naar de bewoners gecommuniceerd zou worden. Onlangs is m.b.t. de plannen in Kerckebosch iets dergelijks gedaan, het resultaat was: er moeten geen knippen komen.
En: over drie maanden zijn er nieuwe verkiezingen…
Vr. 9. Wat zijn in het kort de financiële aspecten die volgens u voor de gemeente spelen wat betreft het wel/niet doorgang laten vinden van de plannen?

Antw. Er zijn afspraken in het kader van Hart van de Heuvelrug. Mogelijk zijn er subsidiepotten binnen te halen?
Vr. 10. Staat het Sanatoriumbos bij uw partij op de agenda en zo ja hoe?

Antw. Alle hier genoemde aspecten (bouw beperken, groen behouden, verkeersdruk beheersen, enz.) staan bij ons hoog op de agenda.
terug naar top


(II) STANDPUNTEN BELANGENGROEPERINGEN ZEIST OVER SANATORIUMBOS
 vragenlijst 9 december 2009
, beantwoord 2010
Standpunt Stichting Beter Zeist

Standpunt Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist (SBSZ)

Standpunt Groep bewoners Patijnlaan / Sanatoriumlaan

Standpunt Stichting Beter Zeist
Egbert Visscher, secretaris bestuur1. Wat wil Beter Zeist bereiken?
De stichting van samenwerkende buurtorganisaties en donateurs wil het Sanatoriumbos in de huidige staat behouden voor de Zeistenaren en de natuur. Wij doen dat door het helpen van groepen die zich tegen de aantasting ervan verzetten en door eigen activiteiten, zoals inspraak, acties, voorlichting en het instellen van beroepen. 

2. Mening over bestemmingsplan

Het Bestemmingsplan Buurtschap Sanatoriumterrein is in strijd met het gloednieuwe Bestemmingsplan Zeist Noord. De gemeente heeft om tactische redenen bewust nagelaten het buurtschap in het plan op te nemen. Maar een bestemmingsplan moet de burgers en andere belanghebbenden rechtszekerheid bieden voor een periode tot tien jaar. Het nu al wijzigen van het bestemmingsplan Zeist-Noord is een aanslag op die rechtszekerheid.

3. De belangrijkste bezwaren tegen het plan en de procedures.
De bezwaren zijn de aantasting van het bos, de natuurwaarden daarvan en het doorsnijden van groenverbindingen met de omliggende buurten. Het plan is strijdig met het landelijk beleid voor het zorgen voor openbaar groen dichtbij de woongebieden, d.w.z. binnen 500 meter van de woningen. Het is verder in strijd met het provinciaal beleid dat de gemeente eerst moet nagaan of er mogelijkheden zijn voor herstructurering en revitalisering van terreinen, en pas daarna naar inbreiding en intensivering, laat staan het bebouwen van monumentaal bos en wegen. Alternatieven zijn niet of nauwelijks onderzocht, terwijl er wel mogelijkheden zijn op bestaande bouwlocaties. Het plan is bovendien in strijd met het eigen beleidskader van de gemeente zoals vastgelegd in het structuurplan, het daarin opgenomen Groenstructuurplan, het oude en het nieuwe Bestemmingsplan Zeist-Noord.

De oorspronkelijke gedachte om cliënten van Dennendal in een woonwijk te huisvesten wordt slechts gedeeltelijk door het plan gerealiseerd. Het programma Hart van de Heuvelrug, dat voorziet in het uitruilen van gebieden voor groen en bebouwing, hoeft niet te leiden onder het elders zorgen voor een buurtschap. Bovendien is teruggave van Dennendal aan de natuur een verdraaiing van de feiten: het is nu al grotendeels natuur en voor de ecologische verbindingen is daar niet meer ruimte nodig.
Het effect van de verkeersmaatregelen voor de buurten is onvoldoende onderzocht, slechts via een model en niet via een proefafsluiting. Ook is het onderzoek erg gedateerd en houdt het geen rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals het openen van de Aldimarkt in de directe omgeving. Het veiligheidsaspect voor leerlingen van de buurtschool wordt bovendien veronachtzaamd.
De formele procedures zijn een sluitstuk van een verborgen spel om de knikkers. Door de bestemmingsverandering van bos naar bouwgrond wordt de grond tweemaal zoveel waard. Gekoppeld aan een torenhoge subsidie voor integratie van cliënten kunnen de initiatiefnemers cashen. De rest is verpakking door middel van mooie paatjes over rood-groenbalans, integratie en de behoefte aan extra woningen. 

4. Invloed burgers en politiek op de plannen.
 

De burgers kunnen nu alleen via beroepsprocedures, stemmen voor de gemeenteraad en acties iets bereiken. De coalitie van partijen, CDA, PvdA, VVD en GroenLinks durft het niet aan op het gesloten coalitieakkoord terug te komen. Dat zou waarschijnlijk leiden tot een bestuurscrisis.

5. Wat doet Beter Zeist om de doelen te bereiken?
Beter Zeist ondersteunt de aangesloten organisaties met advies, hulp bij het opstellen en onderling afstemmen van stukken, voorlichting o.a. via onze website www.beterzeist.nl, bijeenkomsten etc. 


6. Advies aan Raadsleden:

Luister goed naar de organisaties en burgers die over het plan zinnige punten naar voren brengen. Besef dat het hier gaat om een breed gedragen opvatting onder de bevolking (zoals blijkt uit de Wijkvisie, enquêtes, de aantallen ingediende zienswijzen, de aantallen donateurs van de SBSZ etc.). Verketter de tegenstanders niet zoals sommige coalitiepartijen doen door de kritiek af te doen als verkeerd voorgelicht (‘doen die buurt- en milieuorganisaties’!), ‘kortzichtig’ (niet in mijn achtertuin), ‘alleen gericht op eigenbelang’ (ten behoeve van de WOZ-waarde van de eigen huizen), ‘elitair’ (geen zicht op de belangen van de bewoners) etc. Zoiets keert zich onherroepelijk tegen de deze partijen. Dit soort opmerkingen maken duidelijk dat men niet luistert naar argumenten, maar de boodschapper veroordeelt omdat het echte weerwoord ontbreekt. Kortom een teken van zwakte en een overschatting van de eigen inzichten.
Een tweede punt is: durf een eigen mening te hebben in lijn met de oorspronkelijke idealen van de partij en durf afstand te nemen van het coalitieakkoord en opvattingen van ambtenaren en projectontwikkelaars. Dat moet toch kunnen vlak voor de verkiezingen. De komende generaties zullen daarvoor dankbaar zijn, zoals zij ook dankbaar zijn dat Wethouder Ruijs (CDA) indertijd het Zeister bos heeft gered door het over te dragen aan het Utrechts Landschap. Zo niet, dan is het duidelijk op wie de tegenstanders kunnen stemmen.

Standpunt Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist (S.B.S.Z)
Gerard Poolman, voorzitter1. Wij willen dat het Sanatoriumbos, om diverse redenen, in zijn huidige vorm en
omvang blijft bestaan. Wij doen dat door o.a. de politiek maar ook onze buurtbewoners te wijzen
op de consequenties die deze speciale woonwijk op zijn omgeving zal gaan hebben.
2. De gevolgen van het nu voorliggende bestemmingsplan zal, wanneer het gerealiseerd wordt, voor
de leefomgeving om diverse redenen desastreus zijn.
3. Het gaat daarbij om:
– Meer steen en minder groen in het meest dichtbevolkte gebied van
Zeist;
– Meer luchtvervuiling bovenop die van de A28;
– Meer doorgaand verkeer in onze kinderrijke
wijk op plekken waar het niet hoort.
– Aantasten van de recreatieve functie van het bos.
4. Op de plannen hebben de burgers NOOIT enige invloed gehad, hooguit een klein beetje op de uitvoering van de plannen (deze waren al gemaakt voor de burger in beeld kwam). De burger zou nog enige invloed kunnen uitoefenen door massaal te laten blijken, dat er geen maatschappelijk draagvlak is. De politiek zou eens beter naar zijn burgers moeten luisteren.
5. Uiteindelijk gaan we naar de R.v.S .
6. Kom eens praten met de groeperingen in de wijken en doe vooral iets met de informatie die je krijgt .

Standpunt Groep Bewoners Patijnlaan e.o.
P.M. Terpstra en J.C. Cats, gemachtigden van een groep van 20 bewoners uit de Patijnlaan en omringende straten1. Als samen optrekkende bewoners is ons primaire doel te voorkomen dat verdere verkeersoverlast optreedt als gevolg van de bouw van de buurtschap in het algemeen en van de daarmee samenhangende afsluiting van de Thorbeckelaan, ‘de knip’ in het bijzonder. De bouw van de buurtschap annex ‘ de knip’ en andere verkeersmaatregelen zal onherroepelijk leiden tot extra verkeersoverlast en aantasting van de leefbaarheid, omdat de wijk door de buurtschap en de afsluiting van een belangrijke wijkontsluitingsweg wordt beroofd. Als gevolg van de afsluiting wordt het verkeer automatisch afgewenteld op de Patijnlaan/Sanatoriumlaan en Joost van den Vondellaan.
2. Het bestemmingsplan heeft voornamelijk ten doel om extra woningbouw te realiseren onder de vlag van geïntegreerd wonen voor cliënten van Dennendal (105 koopwoningen versus 17 zorgwoningen). Er wordt voortgebouwd op eerdere sterk gekritiseerde besluiten en inmiddels verouderde gegevens. Daarbij is of wordt geen of onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de wijk en zijn bewoners.
3. De belangrijkste bezwaren die tegen de plannen en procedures bestaan zijn dat de bewoners van de wijk en hun belangen en bezwaren niet serieus worden genomen, de gemeente geen echte bereidheid heeft getoond om alternatieven te overwegen en verder geen enkel middel schuwt om de bewoners buiten spel te zetten. Een patroon dat zich overigens bij vele confrontaties in soortgelijke gevallen met de burgers lijkt te herhalen, zoals bijvoorbeeld Kerckebosch en Den Dolder.
4. De burgers hebben blijkens de ervaringen in Zeist slechts invloed indien dit – op mineure wijze – past in de plannen van het college. De gemeenteraad is, enkele uitzonderingen daargelaten, meer een tandeloze leeuw zonder veel kritisch vermogen in plaats van een raad die zich met burgerparticipatie inlaat. Niet het belang van de burgers die zij zeggen te vertegenwoordigen, maar de coalitie (en in besloten kring gemaakte afspraken) lijkt centraal te staan.
5. Om onze doelen te bereiken proberen wij als buurtbewoners op alle mogelijke, maar tegelijkertijd legale en democratische manieren de plannen van tafel te krijgen. Daartoe behoort het optimaal gebruik maken van onze rechten, zoals het indienen van zienswijzen en het instellen van beroep tegen de voorliggende plannen.
6. Wees kritisch en bedenk dat indien nodig 17 zorgwoningen prima passen op het terrein van het Sanatorium zonder dat bos behoeft te worden gekapt en de wijk wordt opgezadeld met een niet terug te draaien verkeersprobleem. Houd verder in het oog dat uit een praktijkstudie van de Universiteit van Groningen blijkt dat geïntegreerd wonen weinig tot geen effect heeft op de kwaliteit van bestaan van de doelgroep, zodat voortzetting in Dennendal voor die bewoners alleen daarom al de voorkeur verdient. Met andere woorden stem niet in met bebouwing in het bos en idem met ‘de knip’!
terug naar top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *