Zeist, politiek en voorlichting


Geactualiseerd 17 juni 2020
Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com

INHOUDSOPGAVE RUBRIEK

het Wapen van Zeist d.d. 11 september 1816 zie toelichting

Kengetallen en waardering Zeist

SOCIAAL/ECONOMISCHE STRUCTUUR

Deze structuur van de gemeente Zeist wordt weergegeven in haar begroting. Het betreft de geschatte kerngegevens per peildatum 31 december 2012.ZeistBevolking2008CBS

Totaal aantal inwoners 61.233, (eind 2015 62.258) waarvan:

 • Jonger 20 jaar 14.667
 • Van 20 – 64 jaar 35.203
 • Ouder 64 jaar 11.363, waarvan 75 – 85 jaar 3.773
 • Diagram met cijfers van 2008
 • Aantal personen dat een periodieke uitkering ontvangt is 903, waarvan: WWB *) 878; IOAW *) 22; IOAZ *) 3.

*) Het gaat hier om de periodieke uitkeringen:
WWB: Wet Werk en Bijstand
IOAW: Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ: Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
(Bron: specificatie overzicht Algemene uitkering Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 21 juni 2012)

Waardering van Zeist
De aantrekkelijkheid van Zeist wordt laag ingeschat. Dat is het resultaat van een NRC-inventarisatie d.d. 14 mei 2015 van 215 gemeenten met meer dan 25.000 inwoners. Als bronnenmateriaal werden 23 open databestanden gebruikt, zie het overzicht.
Wat de veiligheid betreft is Zeist van de 315e plaats in 2013 verder gezakt naar de 344ste plek in 2014. Lees verder de lijst van 389 gemeenten.

Ook scoort Zeist scoort niet hoog volgens een onderzoeksverslag Beste Gemeenten in Elseviers Magazine van voorjaar 2014. Van de 403 gemeenten heeft het de 111e positie op de ranglijst. Dat is dus nog slechter dan in 2013 toen het de 95e plaats bezette.
Van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht eindigen er in 2013 15 boven Zeist. Bijna alle Utrechtse gemeenten scoren goed op de categorie Arbeidsmarkt: werkgelegenheid en economie. Kennelijk is dit punt een gevolg van de centrale ligging van de provincie en geen verdienste van individuele gemeenten. Goed wordt gescoord op punten zoals horeca, luxe winkels en cultuur en slecht op rust/ruimte, saamhorigheid bevolking, overlast, misdaad en verkeersveiligheid. De laatstgenoemde zijn typisch onderwerpen waar B&W en de gemeenteraad aan kunnen werken voor verbetering.

Wijk- en buurtbeleving
Begin juni 2020 werden de resultaten bekend van de door Dimensus en Companen Burgerpeiling eind 2019 met twee bijlagen, de rapportage en het tabellenboek. Hieruit valt heel wat te halen omdat verschillen in waardering tussen buurten duidelijk worden. Overigens vallen in het algemeen de waarderingen iets hoger uit dan bij eerdere peilingen. Dat is mogelijk (ook) het gevolg van de economische hause tijdens de periode 2015-2019.

Ook in 2017 is er een burgerpeiling gehouden. In het najaar van 2017 zijn ongeveer 5500 inwoners van de gemeente Zeist bevraagd met een respons van 29% (in 2015 was dat 30%). Twee jaar geleden was de eerste peiling in deze vorm en dat was dan ook een 0-meting. In vervolg op de gekozen richting twee jaar geleden zijn onder andere gemeten:
– Leefbaarheid & Veiligheid;
– Burgerkracht;
– Sport;
– Beheer Openbare Ruimte;
– Zorg, welzijn en inkomen;
– Communicatie (nieuw).
De onderzoeksopzet is in lijn met monitoren waarmee de U10 gemeenten werken. Daardoor zijn de uitkomsten te vergelijken met die in andere gemeenten. Zie verder de presentatie van de resultaten met het tabellenboek van de gemeente Zeist en die van 9 geselecteerde (gevarieerde) buurten en dorpen. Hierbij ook enkele punten uit de peiling zoals opgesteld door Bewoners InitiatievenZeist

En al eerder in 2013 heeft Dimensus beleidsonderzoek de wijkbeleving gepeild onder enkele duizenden inwoners. Als rapportcijfer voor de woonomgeving, de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt krijgt Zeist net als in 2011 een goede voldoende. De woonomgeving krijgt gemiddeld een 7,6, de leefbaarheid in de buurt een 7,5 en de veiligheid een 6,7, bijna hetzelfde als in 2011.
De bewoners van Den Dolder zijn het meest positief over de woonomgeving (8,0), de leefbaarheid (7,9) en veiligheid (6,8). In Zeist-Noord en Zeist-West oordelen de bewoners over de hele linie minder positief dan gemiddeld. Zeist-Oost scoort lager dan gemiddeld op het punt van veiligheid. Zie verder het rapport Wijkbeleving gemeente Zeist, Burgerpeiling 2013.
terug naar top

FYSIEKE STRUCTUUR

De oppervlakte van de gemeente Zeist in hectare bedraagt 4.850, waarvan bebouwing 265 ha en binnenwater 15 ha. Het aantal woningen is 26.471, waarvan wooneenheden 1.367, recreatiewoningen 19 en de capaciteit van bijzondere woongebouwen 4.611.
In Zeist ligt circa 245 km. weg, 280 km. riolering en er zijn 9.500 openbare lichtpunten. In de gemeente staan in het stedelijk openbaar groen ongeveer 35.000 (laan)bomen. Verder beslaat het groen circa 300 ha. Voor de gebouwen van de gemeente: zie het overzicht in de begroting 2016.

Zie verder voor gegevens over Zeist: http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeist en www.zeist.nl.
terug naar top

Politiek in Zeist

Op de volgende onderwerpen wordt ingegaan:
1 De websites van de partijen in de gemeenteraad
2 De vergelijking door Stichting Beter Zeist van de partijprogramma’s 2010  en de door de stichting opgestelde Kies Wijzer Zeist 2010
3 De vergelijking door Stichting Beter Zeist van de partijprogramma’s 2014
4 De vergelijking  door Stichting Beter Zeist van de partijprogramma’s 2018
5 De uitslag van de raadsverkiezingen 2006, 2010, 2014 en 2018
Zie ook: 
http://zeist.raadsinformatie.nl en het e-mailadres raadsgriffie@zeist.nl

“Men bezight amptenaers, doch magh’r niet op bouwen.” Joost van den Vondel

“Ook al heb je geen interesse in politiek, het betekent niet dat de politiek geen interesse heeft in jou.” Periklès

Het meeste vertrouwen hebben Amerikanen en Nederlanders in het beroep van brandweerman, het minste in de politicus; in de middenmoot staan TV-presentator, journalist en taxi-chauffeur. (Bron onderzoeksbureau Gfk)

Politieke duidelijkheid is een contradictio in terminis. Politici zijn nog even vaag als vroeger. Dat ligt aan de aard van de politiek. Boris Johnson, stelling proefschrift 1974

1 WEBSITES POLITIEKE PARTIJEN

Hieronder staan de links naar de websites van de diverse politieke partijen in de Zeister gemeenteraad. Op deze sites zijn de gebruikelijke zaken zoals partijprogramma, fractiesamenstelling, weblogs etc. te vinden.
www.vvdzeist.nl
www.d66zeist.nl
www.zeist.pvda.nl
www.groenlinks.nl
www.cda-zeist.nl
www.seyst.nu
www.nieuwdemocratischzeist.nl
www.zeist.christenunie.nl
www.zeist.sp.nl

2 VERGELIJKING PARTIJPROGRAMMA’S 2010 EN DE KIES WIJZER ZEIST 2010

De vergelijking door de Stichting Beter Zeist van de partijprogramma’s 2010 heeft betrekking op het gebied van ruimte en de invloed van burgers op het gemeentebeleid.
Waarschuwing: een partijprogramma geeft geen garantie voor het stemgedrag van deze partij in de toekomst. 
Hierbij de de enquête 2010 van de Stichting Beter Zeist. De antwoorden van de fracties en het feitelijk stemgedrag van de raadsleden gedurende de raadsperiode 2006-2010 vormden de basis voor de Kies Wijzer die Beter Zeist voor de verkiezingen van 2010 publiceerde.

De Kies Wijzer 2010 geeft onder meer informatie over hoe de partijen gedurende 2006 – 2010 stemden over bouwen en groen in Zeist, zie de Kies Wijzer 2010.

3 VERGELIJKING PARTIJPROGRAMMA’S 2014

Wat zijn de verschillen tussen de programma’s van de partijen? De Stichting Beter Zeist heeft als platform van buurten vooral gekeken naar de partijambities voor de woon- en leefomgeving zoals groen en bouwen, de gemeentefinanciën en de invloed van burgers. Dat zijn de hoofdpunten van haar Canon.
Zie verder voor
 het overzichtVoor het Sanatoriumbos heeft de stichting die zich inzet voor het behoud van het centrale parkbos in Zeist-Noord de standpunten van alle partijen verzameld: zie rubriek Politiek –> Politieke visies.

Scores stemwijzer
De scores van de inwoners op de gemeentelijke stemwijzer geven een beeld van de antwoorden op de daarin gestelde vragen. Overigens is de kwaliteit van de stemwijzer technisch en inhoudelijk aanvechtbaar. De Stichting Beter Zeist heeft op het concept ervan commentaar gegeven, maar dat is niet verwerkt.

4 VERGELIJKING PARTIJPROGRAMMA’S 2018

Stichting Beter Zeist heeft een Kieswijzer opgesteld om inzicht te krijgen in de beleidsvoornemens van de politieke partijen voor de periode 2018-2022. De stellingen van de kieswijzer gaan vooral over het toekomstige gemeentebeleid en ruimtelijke ordening in brede zin en minder over het sociale domein. De punten zijn gebaseerd op de ervaringen die Stichting Beter Zeist de afgelopen jaren in de contacten met burgers heeft opgedaan. De stellingen zijn zo veel mogelijk geselecteerd op punten waarop partijen zich van elkaar kunnen onderscheiden, zie de Kieswijzer.
Ook Stichting Milieuzorg Zeist heeft de verkiezingsprogramma’s op het gebied van milieu en duurzaamheid vergeleken. Dat gebeurde op basis van antwoorden van partijen op door SMZ voorgestelde oplossingen voor problemen, zie de milieukrant.

5 UITSLAG RAADSVERKIEZINGEN 2006, 2010, 2014 EN 2018

Partij                          2018                   2014                2010                     2006                       

Opkomst                     58,6                       56,8 %               56 %                       60,2 % ____________________________________________________________

VVD: + 1 zetel             8**(21,5%)         7* (19,6%)          6* (17,68%)          6* (18.2%)

D66: – 2 zetels             4 (11,7%)             6* (17%)             7* (20,04%)          3 (8,5%)

Seyst.nu: – 1 zetel      3 (10,6%)            4* (11,6%)           3 (8,49%)             3 (9,3%)

CDA:- 1 zetel                3** (8,2%)          4* (10,5%) 2)    4 (11.17%)             5* (13,2%)

GrLinks: + 4 zetels    7** (19,7%          3 (10,8) 1)          4* (10,59%)          3* (10,3%)

PvdA: -2 zetels             1 (5%)                  3 (7,8%) 1)         5* (14,39%)          8* (21%)

 CU/SGP: gelijk           2** (7%)              2 (7,3%) 2)         2 (6,88%)             2 (7,3%)

NDZ: +2 zetels             4 (11,1%)              2 (8,1%)              1 (3,92%)              1 (4,6%)
was: Pro Zeist, GDZ en
Leefbaar Zeist)

SP: – 1 zetel                     1 (5%)                2 (6,9%)               1 (4.32%)              2 (7,6%)10

(H)eerlijk Zeist                      —                        —                      0 (2.52%)                  —

*) Coalitie in dat jaar gevormd
**) Nieuwe coalitie
1)
 Lijstverbinding PvdA en GroenLinks.

2) Lijstverbinding CDA en CU/SGP 

Resultaten verkiezingen 2010 en 2014
De oude coalitie van 2006 verliest drie zetels. D66 wint vier zetels en GroenLinks één. PvdA verliest drie zetels en CDA en SP ieder één.

De oude coalitie 2010 (na de afsplitsing van 2 zetels van D66) verliest 1 zetel. De liberale partijen VVD en D66 blijven samen gelijk. PvdA en GroenLinks verliezen samen 3 zetels, maar de SP wint 1 zetel. De twee plaatselijke partijen behalen samen net het hoogste stemmenpercentage van 19,7%. Voor de uitslagen van de afzonderlijke stemdistricten zie hier.

Resultaten verkiezingen 2014 en 2018
De grootste verandering is de winst van GroenLinks van 3 naar 7 zetels. De lokale partij NDZ wint 2 zetels en verdubbelt daarmee en de VVD wint 1 zetel.  CU/SGP blijft gelijk. Seyst.nu, CDA en SP verliezen elk een zetel. D66 en PVDA verliezen 2 zetels. D66 verliest eenderde van de zetels en de eens zo grote partij PvdA houdt slecht 1 zetel over.
terug naar top

MAALTIJD VAN ZEIST

Sinds 2018 heeft gemeente een proces geantameerd om beleidssuggesties en -voorstellen op te halen vanuit de bevolking. Ook in 2019 gebeurt dat op diverse manieren. Hierbij het raadsvoorstel 2019, het procesvoorstel 2019, vragen en antwoorden daarover en als achtergrond een document met de actuele bestuurlijke planning per 1 oktober 2019.
terug neer top

COALITIEAKKOORD 2018-2022

Voor de raadsperiode van 2018-2022 heeft de gemeentelijke organisatie een overdrachtsdocument 2018 aangeleverd. En Stichting Beter Zeist heeft een overzicht gemaakt van de standpunten van de politieke partijen voor deze periode, zie de Kieswijzer 2018. Op 3 mei 2018 werd het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd van de vier coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA en CU/SGP. Het is een hoofdlijnenakkoord dat nog wordt aangevuld met een inwonersakkoord over de uitvoering. In het akkoord staat ook de verdeling van de portefeuilles van de 4 wethouders Sander Jansen (VVD), Laura Hoogstraten (GL), Marcel Fluitman (CDA) en Wouter Catsburg (CU/SGP). Zie ook het persbericht.
Na een jaar heeft het college een overzicht gegeven van de uitvoering en planning van het hoofdlijnenakkoord.
terug neer top

COALATIEAKKOORD 2014-2018

Elk college van B&W stelt een coalitieakkoord op met beleidsdoelen voor de vierjarige periode waarvoor het college functioneert. Noch de gemeenteraad als totaal, noch maatschappelijke organisaties hebben formeel inspraak over de inhoud van het akkoord. Belanghebbenden kunnen daartegen geen bezwaar maken en beroep aantekenen.

Ten behoeve van de nieuwe raad en de coalitieonderhandelingen heeft de raadsgriffie in samenwerking met het ambtelijk apparaat een overdrachtsdossier gemaakt met informatie over belangrijke onderwerpen: Beleid, trends en uitdagingen 2014. Het document gaat in op het bestuur en algemene aspecten zoals betrokkenheid van burgers, regionale samenwerking, organisatie en financiën. In het tweede, sociale hoofdstuk komen onder andere de decentralisatie van rijkstaken op het gebied van zorg en onderwijs aan de orde en verder veiligheid en sport. In het laatste hoofdstuk worden de overige onderwerpen en enkele belangrijke projecten behandeld. Per onderwerp wordt een korte omschrijving op hoofdlijnen gegeven, welke maatschappelijke opgave aan de orde is, welke kaders van toepassing zijn, waar de gemeente op dit moment in het proces staat en wat de de uitdagingen zijn voor de raad.

Ook maatschappelijke groeperingen hebben suggesties doorgegeven aan de raadsfracties, zoals ondernemersverenigingen  en milieuorganisaties, waaronder de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. en de Natuur en Milieu Federatie Utrecht en de Stichting Beter Zeist op basis van een evaluatie (van de uitvoering) van het oude akkoord 2010-2014.

Nieuw coalitieakkoord 2014-2018: Samen kansen pakken!

Dat is de titel van de gemeenschappelijke beleidsvisie van VVD, D66, Seyst.nu en CDA. Het gaat om hoofdlijnen van het beleid in plaats van een dichtgetimmerd afsprakenkader. Het akkoord komt in grote lijnen overeen met wat de Stichting Beter Zeist steeds heeft aanbevolen. Het biedt daardoor de raad en de bevolking vrijheidsgraden het beleid de komende jaren vorm te geven. Dat is winst ten opzichte van het vorige akkoord. Daarin werden voor 2010-2014 te veel prioriteiten gesteld. Kortom er was in 2010 te veel optimisme over de maakbaarheid van de samenleving en te weinig realisme. Zie verder het coalitieakkoord 2014-2018 en de samenvatting en het commentaar van Beter Zeist. Wat  de realisering van de uitvoeringsagenda van het coalitieakkoord betreft zie de aandachtspunten van het gemeentelijk managmentteam per 23 juni 2015.
terug naar top

Voorlichting gemeente en raad

De gemeente Zeist heeft 21 oktober 2015 een internationale award gewonnen voor ‘best ontworpen en meest gebruiksvriendelijke website’ in de categorie Overheid. Die geldt in het bijzonder voor de technische toegankelijkheid van de site voor online dienstverlening zoals het aanvragen van paspoorten. Al eerder in 2013 had Zeist zonder betrokkenheid van burgers een webvisie opgesteld. Daarbij werd gekozen voor minimalisering van het aantal documenten op de site. De invoering daarvan eind 2014 zorgde echter voor het niet meer kunnen vinden van veel beleidsdocumenten. Verder gebruikt de gemeente intern een  Social Media Visie.

Beter Zeist wil goede informatievoorziening over Zeister beleid
Sinds eind 2014 ijvert Stichting Beter Zeist voor een betere publieksvoorlichting over het Zeister beleid. Het gaat om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van oude en nieuwe beleidstukken. En hoe objectief en tijdig over de informatie wordt gecommuniceerd. Daaraan ontbreekt veel. Veel stukken zijn niet te vinden op de site of niet in te zien. Dat is zowel van belang voor burgers en andere belanghebbenden als voor de ambtenaren en de raad. Dat blijkt uit herhaalde inventarisaties door Beter Zeist van de inhoud van de site zeist.nl. Verder is communicatie over beleid tijdens bijeenkomsten en op de site van Zeist is soms meer gericht op public relations dan op een tweezijdige, objectieve communicatie met de burgers en andere belanghebbenden.

Februari 2016 kondigde de Rekenkamer Zeist een onderzoek aan over de gemeentelijke digitale archivering en ontsluiting. Daarvoor hebben de gemeentelijke sites een belangrijke, voorwaardelijke rol. In samenwerking met de gemeente werken Stichting Beter Zeist en het Gehandicapten en Patiënten Platform Zeist (GPPZ) aan het verbeteren van de sites van Zeist. In dit verband heeft Beter Zeist suggesties gegeven aan de Rekenkamer ZeistVerder is regelmatig met de gemeente c.q. de wethouder overlegd. Daaruit bleek dat tot nu toe de archivering geen grote prioriteit had mede omdat de benodigde middelen en menskracht ontbraken. Verder is onder meer het volgende afgesproken: De huidige beleidsregels van Zeist zullen uiterlijk eind 2016 op de site mijnoverheid.nl staan (verplichting vanwege de landelijke overheid). De definitieve visiedocumenten van de gemeente Zeist komen op Zeist.nl.

 • Er wordt een link opengesteld vanuit zeist.nl naar het archief van het raadsinformatiesysteem van de raad vanaf 2010. Daarbij wordt nagegaan of het archief voldoende documenten bevat. Daarbij wordt de door beter Zeist opgestelde voorlopige lijst van beleidsdocumenten als uitgangspunt genomen.
 • De werkzaamheid van de zoekfuncties van de site zeist.nl en zeist.raadsinformatie.nl worden nader onderzocht. 
 • Er wordt regelmatig overlegd over de voortgang van het werk.

Rekenkamer Zeist en provincie niet tevreden over informatievoorziening
Na een gedegen onderzoek publiceerde de Rekenkamer Zeist haar rapport over de archivering en vindbaarheid van gemeentelijke documenten zie ook het persbericht Stichting Beter Zeist heeft de Rekenkamer daarover geadviseerd gezien haar ervaringen met de (on)vindbaarheid van stukken op de gemeentelijke sites. Volgens het rapport moet het archief- en informatiebeheer worden verbeterd en er moet een verbeterplan komen. De Rekenkamer stelt ook voor inwoners van Zeist en gemeenteraadsleden daarbij te betrekken.

Op 1 februari 2017 bracht het college de Archiefvisie 2017-2020 uit. In de visie en het bijbehorende Uitvoeringadvies wordt een overzicht gegeven van de activiteiten om de archivering van de gemeente beter te laten voldoen aan de wettelijke eisen. Ook de provincie was op 13 juni 2017 kritisch over de uitvoering van de Archiefwet gedurende het verslagjaar 2015. 

Op 9 mei 2017 gaf het college haar bestuurlijke reactie op het onderzoek “Persoonsgebonden archivering: Succes of niet?” Door de archiefvisie uit te voeren wil het de komende jaren ervoor zorgen dat informatie sneller en makkelijker te vinden is en dat archiefmateriaal duurzaam bewaard kan blijven. Daarvoor wordt het instrumentarium voor duurzame opslag van digitale documenten uitgebreid (o.a. e-depot). De totale implementatie van de archiefvisie zal de komende 2 a 3 jaar plaatsvinden.

Raad besluit over archiefvisie en uitvoering
Het raadsvoorstel archiefvisie 2017-2020 wordt op 4 juli vastgesteld. Tijdens de Ronde Tafel van 22 juni heeft Stichting Beter Zeist haar inspraakreactie met aanvullende aanbevelingen toegelicht. 
De aanbevelingen worden ondersteund door de raad en zullen worden meegenomen bij de uitvoering van de archiefvisie. Dat betekent onder meer dat Beter Zeist zal deelnemen aan een testpanel en dat de raad periodiek (jaarlijks) een rapportage krijgt over de voortgang en de prioriteitsstelling. Ook zal geld worden vrijgemaakt voor 2 extra formatieplaatsen voor de uitvoering.  Daarmee ontstaat een hoopvol perspectief voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van beleidsstukken.
terug naar top

LOKALE DEMOCRATIE: TESTLAB

Testlab lokale democratie van 10 gemeenten voor de verkiezingen van 2018
In juli 2017 stemde de raad in met deelname aan het Testlab Lokale Democratie. De bedoeling van Testlab is zicht te krijgen op van de lokale democratie in Zeist. Het gaat hierbij zowel om het samenspel en de verbinding tussen representatieve en maatschappelijke democratie. Het project wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) begeleid, samen met een ambtelijke werkgroep. Ook vanuit de raad is een werkgroep betrokken, met twee leden per fractie. Er nemen in totaal 10 gemeenten aan deel.

De afgelopen jaren zijn er op tal van plekken in Zeist initiatieven geweest om invulling aan het voornemen te geven. Enkele voorbeelden hiervan zijn; de uitgebreide participatie bij grote en kleine projecten, de Z-battle, digitale participatie in de gemeenteraad, doorbraak aanpak in het sociaal domein, politiekspreekuur en wijkwerkbezoeken. Initiatieven vanuit de gemeente, maar ook vanuit de samenleving.

Met het oog op de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 wil de gemeente de balans opmaken en inventariseren wat alle initiatieven opgeleverd hebben. Deze “foto van de democratie” leidt tot een overdracht en advies van de huidige gemeenteraad aan de nieuwe gemeenteraad. Het gehele proces speelt zich af in 6 stappen, waarbij in de eerste twee stappen stap burgers worden geraadpleegd via een enquête en 3 open avonden. Zie verder de collegebrief van 3 oktober 2017 over de voortgang en planning van testlab.

Commentaar
Opvallend is dat geen van de burgerorganisaties is betrokken bij Testlab, terwijl het volgens de doelstelling ook gaat om initiatieven vanuit de samenleving en maatschappelijke democratie. Dat is meer dan een gemiste kans, het is een negeren van een essentiële schakel in de lokale democratie. Een enquête aan een steekproef van burgers en 3 open avonden maken dit niet goed. Tenslotte zijn de maatschappelijke organisaties bij uitstek bekend met de mogelijkheden en beperkingen van de lokale democratie. Zij ervaren dit dagelijks. Ook hebben zij al jaren lang voorstellen gedaan om de lokale democratie te verbeteren. Kennelijk moet de gemeente niets hebben van de georganiseerde kritische burgers. Liever probeert zij het wiel opnieuw uit te vinden. Het lijkt op ‘window dressing’ voor de verkiezingen zonder hinderlijke pottenkijkers.

Lees verder het raadsvoorstel testlab en het resulterende inspiratieboek locale democratie. Volgens het persbericht: “Dit boek geeft een divers en uitgebreid beeld, de foto van vele activiteiten, visies en werkwijzen die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld en ingezet in de gemeente Zeist.” Daarin staan juist vrijwel geen activiteiten, visies en werkwijzen van de buurt- en dorpsorganisaties en Stichting Beter Zeist. Kortom: een gemiste kans. Dat is dan ook zonder verder inhoudelijk commentaar schriftelijk doorgegeven aan de raad in het kader van de Ronde Tafel, zie de reactie.
terug naar top


ENIGE LITERATUUR OVER POLITIEKE VERNIEUWING

 • Het Bestel (Politeia), Plato, circa 370 BC, ISBN 9789035118690
 • Revolutionair verval en de conservatieve vooruitgang in de 18e en 19e eeuw, Baudet (Thierry) en Visser (Michiel), november 2011.
 • De open samenleving en haar vijanden, Popper (Karl), vertaling 1945 en later, ISBN 9789056379179
 • Politiek vernieuwen – Op zoek naar publiek in de technologische samenleving, Dijstelbloem (Huub), Van Gennep, februari 2008, ISBN 9789055159079
 • De jacht op een idee, meer filosofen, praktische strategieën en analyses, Kessels (Jos), 2009
 • Lokale Leiders – De opkomst van de geuzendemocratie, Euser (Bert), 2009, ISBN13: 9789045702766
 • En mijn tafelheer is Plato – Scherpe analyses over politiek en maatschappij, met de filosofie als achtergrond en beschouwingskader, Wijnberg (Rob), november 2010, ISBN 9789023458418
 • Voorbij de crisis, Hooven (Marcel ten), Wijffels (Herman) e.a., 2010, ISBN 9789085069171
 • De filosofie van de Nieuwe Politiek, Zandberg (Jeroen), maart 2010, ISBN 9781445703961
 • Over de democratie in Amerika, Tockueville (Alexis de), vertaling, april 2011
 • De oorsprong van onze politiek, Fukuyama (Francis), mei 2011, ISBN 9789025432218
 • Compromissen en rotte compromissen, Margalit (Avishai), 2012, ISBN 9789085068532
 • De nieuwe democratie – Naar andere vormen van politiek, Schinkel (Willem), april 2012
 • Burgermacht op eigen kracht. Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie; van Houwelingen (Pepijn) Boele (Anita) en Dekker (Paul); Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag; maart 2014, ISBN 9789037706352
 • Hak pad in de democratische Jungle; Ben Pauw Lezing; Pieter Broertjes, 9 september 2014
  terug naar top

6 reacties op Zeist, politiek en voorlichting

 1. Robert van der Gun schreef:

  Er zijn volksvertegenwoordigers bij wie af en toe het ‘wie ben ik dat ik dit mag doen?’ door het hoofd schiet. Die zich geregeld herinneren dat ze hun baan danken aan de stemmen van mensen die erop rekenen dat hun vertegenwoordigers in het College en de Gemeenteraad het volk dienen, zich aan beloften houden, idealen niet in de eerste de beste prullenbak flikkeren, en tussen alle flauwekul en ophef over niets proberen hun grote woorden uit verkiezingstijd waar te maken.
  (vrij naar Sheila Sitalsing in de Volkskrant van 2 december 2015)

  Dat soort wethouders en raadsleden zijn er, heus waar…

 2. Carlo Fiscalini schreef:

  Zoekend naar Zeister Webvisies kwam ik uiteraard naast die van de gemeente Zeist ook op deze SBZ-site. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen, dat qua toegankelijkheid en overzichtelijkheid de gemeente inderdaad heel wat kan leren van deze SBZ-site. Heel knap vind ik overigens, dat SBZ nu al, in april 2016, ziet, dat “de gemeente Zeist op 21 oktober 2016 een internationale award gewonnen heeft voor ‘best ontworpen en meest gebruiksvriendelijke website’ in de categorie Overheid.”. Regeren is vooruitzien, ook op die manier?! (redactie: jaartal is nu veranderd in 2015; we kijken nu terug!).
  Voorts wil ik toch even kwijt, dat ik me aangesproken voel door het volkvertegen-woordigersbeeld als geschetst door Robert van der Gun, hierboven, op 2-12-2015, aan welk beeld ik me verplicht voel, binnen mijn mogelijkheden, te voldoen.

 3. c.p.van Kleef schreef:

  Ik ben verrast door de wijze waarop de clustering van sport verenigingen ter hand wordt genomen, voor zover mij bekend moet er grond worden aangekocht voor de ontwikkeling van het Sportpark aan de Noordweg. Ik lees hier in de notities niets van, is aankoop mogelijk en worden de kosten zichtbaar?

  • admin schreef:

   Behalve aankoopkosten zal er ook toestemming moeten zijn van de gemeente De Bilt. De gemeente loopt dus voor de troepen uit en houdt geen rekening met de (jonge)sportbeoefenaars, die vanuit Huis ter Heide en omgeving naar en van Zeist-West moeten rijden of fietsen.

  • Ik noem het een vreemde zaak. In navolging van de op economische gronden geredeneerde gedachtegang kan de burgemeester en de politici in kosten gehalveerd worden. De Burgemeester en de wethouders kunnen uit kosten overweging ook bij hun buren intrekken. Ook kunnen de ambtenaren wel met zijn zessen op een kamer en kunnen we het halve gemeentehuis verhuren.

 4. Aanvullen op hetgeen hierboven geschreven staat over de sportclustering en het wilde plan voetbalcub(s) naar de andere kant van Zeist te verbannen. Ik wijs hierbij op wat gaande is bij de Jongerenraad.
  Op zich al vreemd omdat dit niet een gekozen platform is (we leren democratie), maar eerder als een als hobby van Koos Janssen gezien kan worden, omdat hij daar ook de voorzittershamer hanteert en de agenda (mede) bepaalt.
  Op de eerst volgende vergadering van de Jongerenraad gaat de gemeente alvast een beetje oefenen en hebben de ambtenaren een document gefabriceerd waar de “denkbeeldige situatie” wordt besroken of je sportvelden mag volbouwen ten behoeve van de (hoognodige) woningbouw. U bent met zijn allen vast gewaarschuwd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *