Provincie Utrecht

Geactualiseerd 15 april 2020

Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com

Provinciaal beleid

provinciehuis_600px

INHOUDSOPGAVE RUBRIEK

PROVINCIAAL BESTUUR

Wapen-UtrechtDe nieuwe coalitie van GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie heeft op 29 mei 2019 het coalitieakkoord 2019-2023 vastgesteld: Nieuwe Energie voor Utrecht. Dat gebeurde mede aan de hand van een meedenksessie vanuit de samenleving: Recept voor de Toekomst. De coalitie gaat werken aan een duurzame, energiezuinige provincie Utrecht met een betere luchtkwaliteit. De woningbouw wordt versneld. Betaalbare woningen maken daar minimaal de helft van uit. Ook werken de vijf coalitiepartijen aan een gezonde economie waaraan iedereen kan deelnemen en waarvan iedereen kan profiteren. Ze maken verder extra geld vrij voor meer natuur.
Het College van Gedeputeerde Staten bestaat per 5 juni 2019 uit: Huub van Essen (GroenLinks), Hanke Bruins Slot (CDA), Robert Strijk (D66), Rob van Mullekom (PvdA) en Arne Schaddelee (CU), zie ook hun portefeuilles.

STRUCTUURVISIES EN PLANNEN

Informatie over de provincie staat op de website www.provincie-utrecht.nl.Voor de provinciale plannen op het gebied van ruimtelijke ordening wordt verwezen naar www.ruimtelijke plannen.provincie-utrecht.nl. Verder hebben VNG, VNO-NCW, MKB-Nedreland. VNG, het interprovinciaal overleg en het stedennetwerk G 32 in april 2017 het rapport “Laat de regio bruisen” gepubliceerd. de ondertitel luidt: “Naar één krachtig netwerk van onderscheidende stedelijke regio’s, binnensteden én vitale kernen.”
Inmiddels is de provincie Utrecht ook bezig met de voorbereiding van de provinciale omgevingsvisie in relatie de Lange termijnvisie Omgevingswet 2050, zie verder.

Effect landelijk beleid infrastructuur, ruimte en transport
Het landelijk beleid heeft uiteraard ook invloed op de omgevingsvisie. Dat geldt in ieder geval voor het toekomstige meerjarenprogramma: Mjp MIRT. De gemeente verwacht van het te ontwikkelen meerjarenprogramma  een oplossing voor de (te verwachten) capaciteitsproblemen voor de woningbouw en mobiliteit. Verder gaat het om het doortrekken van de Uithoflijn, het realiseren van een P+R Mooi Zeist, een goede fietsverbinding met het USP, de intercitystatus van het treinstation Driebergen-Zeist en de doorontwikkeling van station Driebergen-Zeist als regionaal knooppunt (mobiliteit, wonen, werken en recreatie). Kortom: de gemeente Zeist wil een graantje meepikken uit de verwachte Rijksruif voor de Metropoolregio Utrecht. Wel wordt sinds eind 2018 een Milieu Effect Rapportage (MER) t.b.v. de provinciale omgevingsvisie voorbereid, zie de ontwerpnotitie plan MER d.d. 6-12-2018.

Op 20 juni 2019 heeft U Ned in samenwerking met het Provinciaal Economisch Programma de Uitgangspuntennotitie MIRT Onderzoek Metropoolregio Utrecht uitgebracht. De daarin voorgestelde meerjareninvestering in ruimte en transport heeft grote gevolgen voor het energieverbruik in de regio, zie ook de Regionale Energie Strategie, RES.

Over de ontwerpvisie hebben drie Zeister organisaties eind februari 2019 zienswijzen ingediend, zie die van Stichting Milieuzorg Zeist e.o., Vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West en Stichting Beter Zeist. Zij hebben vooral kritische opmerkingen over de bouwopgave en de te verwachten effecten ervan op de omgevingswaarden. Dit ook gezien het belang dat de inwoners van de provincie hechten aan natuur en landschap. Kortom: moet deze regio wel verder verstedelijken en daarmee andere regio’s in buitengebieden van Nederland leegzuigen qua bevolking en voorzieningen? Het gaat daarbij om een fundamentele keuze voor een ander type beleid.

Ook van belang is de Uitgangspuntennotitie MIRT Onderzoek Metropoolregio Utrecht. Deze noritie heeft U Ned in samenwerking met het Provinciaal Economisch Programma op 20 juni 2019 gepubliceerd. De daarin voorgestelde meerjareninvestering in ruimte en transport heeft grote gevolgen voor het energieverbruik in de regio. Een verslag van het jaarlijkse bestuurlijk overleg van Uned en BO MIRT is 10 december 2019 gepubliceerd, zie verder de rubriek U10 en de RES (Regionale Energie Strategie).

Provinciale Ruimtelijke StructuurVisie en Verordening: 2012

Over de in februari 2012 vastgestelde Provinciale Ruimtelijke StructuurVisie 2013-2028 (PRS) heeft de Stichting Beter Zeist in 2012 een zienswijze gegeven. Later diende de stichting een reactie in op de beantwoording door de Provincie.
De provincie had eerder een concept-kadernota ruimte opgesteld met een visie om tot een duurzame en aantrekkelijke provincie te komen. Helaas is het kader nog weinig ambitieus en concreet. De Zeister milieu-organisaties hebben in de herfst van 2010 op het concept een reactie gegeven. Op 18 september 2011 gaven zij hun gezamenlijke zienswijze op het voorontwerp PRV en het daarop gebaseerde concept van de Verordening (PRV).
terug naar top

HERIJKING RUIMTELIJKE STRUCTUURVISIE EN VERORDENING 2016

Op 31 mei 2016 werd de vierjaarlijkse concept-herijking van de PRS en de concept-herijking PRV ter visie gelegd. Daarover heeft het overleg van 10 Utrechtse gemeenten, U10 een reactie gegeven. Vervolgens diende de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. een uitgebreide zienswijze in net als Stichting Beter Zeist, de Vereniging Bosch en Duin e.o. en de Belangenvereniging Den Dolder. De kritiek van de dorpsorganisaties betrof vooral het verder oprekken van de rode contouren in Bosch en Duin en Den Dolder (WA Hoeve). Dat leidt tot meer mogelijkheden voor woningbouw in natuurgebieden en anderzijds minder mogelijkheden voor belanghebbenden daartegen bezwaar te maken.

Met de inwoners van de gebieden is over de uitbreiding van de mogelijk te bebouwen gebieden niet gecommuniceerd. Kortom: ons inziens een politiek een-tweetje op ambtelijk (en bestuurlijk?) niveau tussen de gemeente en de provincie om de Zeister bevolking buitenspel te zetten. Op 26 oktober hebben Stichting Beter Zeist en Stichting Milieuzorg Zeist e.o. ingesproken bij Provinciale Staten over de Nota van beantwoording van gedeputeerde Staten. Vervolgens hebben zij op 11 november 2016 samen met de Verenigingen van Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide een brief gestuurd naar Provinciale Staten. Dit om de verruiming van de rode contouren niet toe te staan. Ook werd over deze kwestie een brief naar de gemeenteraad verzonden om alles in het werk te stellen de niet binnen de raad besproken verruiming te voorkomen.

Vervolg
Er volgde ook een persbericht voor de media. De Vereniging Bosch en Duin e.o. stuurde ook een eigen brandbrief naar de raad. Daaruit blijkt dat Zeister ambtenaren de aanpassing proberen voor te stellen als louter een procedurele, administratieve zaak. Deze brief is ook ter kennisname gestuurd naar Provinciale Staten met daarna een brief over hoe de wethouder en ambtenaren reageerden. Ook Beter Zeist zond nog een reactie naar Provinciale Staten ten behoeve van de commissievergadering RGW op 21 november.

Het college reageerde op 24 november op de brieven naar de raad. Slechts een deel van de vragen werden daarin beantwoord, zie de brief naar de vijf organisaties. Opnieuw stuurden de organisaties een gezamenlijk brief naar de raad en aanvullende brieven voor Bosch en Duin en Den Dolder. Vanuit de bewonersgroep Dolderseweg kwam ook een adhesiebetuiging met de brief over de WA Hoeve. Deze zijn bedoeld om de raad op  te bewegen mee te werken aan het intrekken van het verzoek aan de provincie om de rode contouren te verruimen.

Raadsvergadering 6 december 2016
Tijdens de raadsvergadering op 6 december gebeurde dat door middel van moties. Hierbij de PvdA-motie voor Bosch en Duin en GroenLinks-motie voor de WA Hoeve. Op het laatste moment diende de VVD voor de WA Hoeve een motie in om alleen de bouwvlakken van de )door de raad vast te stellen) gebiedsvisie in de rode contouren op te nemen. Ook beantwoordde de wethouder de vragen van Beter Zeist uit de brieven van 11 en 28 november. Duidelijk werd dat al in februari 2016 Zeist op ambtelijk niveau had gevraagd de rode contouren op te rekken zonder dat mee te delen aan de raad en de burgerorganisaties. Uit bijlage 1 bij de beantwoording door GS van technische vragen van de Statenfracties van PvdA en GroenLinks blijkt het volgende. Het oprekken van de rode contouren is zeker bedoeld om procedures bij de Raad van State minder succesvol te maken. Aan de beantwoording is ook een plattegrond toegevoegd van de ‘afgesproken’ rode contour van Bosch en Duin.

Bij de rode contour voor Bosch en Duin legde wethouder Jansen nog eens uit, dat het de gemeente er slechts om ging om het voor de burgers allemaal wat eenvoudiger te maken …… Het betreft geen bouwtitel; de structuurvisie en het bestemmingsplan blijven bepalend. Echter: nu de bewoners van Bosch en Duin er zo tegen zijn heeft het college er geen probleem mee het verzoek in te trekken. Geen woord over de werkelijke betekenis van het veranderen van Bosch en Duin als landelijk gebied in een bebouwde kom. De  PvdA-motie om de Provinciale Staten te vragen de rode contour bij Bosch en Duin ongemoeid te laten werd UNANIEM aangenomen. In de Provinciale Staten van 12 december werd bij amendement van PvdA, D’66, GL en CU de rode contour geheel geschrapt. Een  prachtig resultaat voor de in Beter Zeist samenwerkende burgerorganisaties.

Bij de rode contour voor de WA Hoeve wilde de wethouder op 6 december niet veel toegeven, omdat daar “gezien de afspraken Hart van de Heuvelrug in principe 31 ha bebouwd mag worden”. En als men geen last meer heeft van de Provincie helpt dat ……
Wat de gemeente wel aan Provinciale Staten wil vragen is te besluiten dat de Gebiedsvisie, die nog vastgesteld moet worden voor WA, leidend zal zijn en zal bepalen waar de rode contouren gaan komen. De motie van GL om ook hier de nieuwe rode contour te schrappen wordt daarop ingetrokken en de (aangepaste) motie van de VVD om de gebiedsvisie het te laten bepalen werd aangenomen. Dat zou inhouden dat alleen de bouwvlakken binnen de rode contouren worden gebracht. SP en NDZ stemden daartegen; de andere fracties stemden voor.

Provinciale Staten 12 december 2016
De resultaten van de besluitvorming van de gemeenteraad zijn doorgegeven aan Provinciale Staten. Wat de WA Hoeve betreft ging Provinciale Staten verder dan de motie van de gemeenteraad. Beter Zeist en Milieuzorg Zeist hadden daarover op 10 december nog een laatste e-mailbrief naar de Provinciale Staten gestuurd. Op 12 december is een amendement van GL, D’66 en de PvdA vrijwel unaniem aangenomen, m.u.v. de PVV, de SGP en de PvdD. Daarmee is de situatie terug gezet naar situatie PRS/PRV 2013. Daarbij is het in de Concept-Herijking genoemde aantal van 200 woningen nu als ‘pm’ is aangegeven. Een geweldig succes voor de burgerorganisaties. Het zal nu aan de raad van Zeist liggen hoe hier verder vorm aan wordt gegeven.  Volgens het amendement zal wel rekening zal moeten worden gehouden met afspraken binnen het project Hart van de Heuvelrug. Zie verder de vaststelling van PRS-PRV.
terug naar top

ANDERE VISIES EN PLANNEN

Visiekaart Provincie Utrecht 2025
Regionale Economische Agenda

De provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht aangevuld met de Universiteit Utrecht hebben in het voorjaar 2019 besloten een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) op te richten. Om inhoudelijk richting en sturing aan deze ROM te geven hebben de vier opdrachtgevers een nieuw bestuurlijk kader opgesteld. Dit heeft geresulteerd in de REA., een samenwerking van de provincie Utrecht met de regio’s Utrecht, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek. De bestuurstafel Economische Positionering heeft meegedacht over de opzet en inhoud van de REA.

De REA is een strategische agenda op hoofdlijnen:
• De agenda vormt het kader voor economische structuurversterking en in de inzet van middelen, capaciteit, netwerkvorming, business development en internationalisering;
• Ze is leidend voor de investeringsstrategie van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM);
• Ze is verbindend en richtinggevend voor regionale agenda’s op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, groen en energie zoals de Regionale Energie Strategieën en Omgevingsvisies.

De REA richt zich op drie maatschappelijke opgaven die passen binnen de thematiek van groen, gezond en slim, te weten:
• Toekomstgerichte leefomgeving;
• Gezonde mensen;
• Waardevolle dienstverlening.
Het is de bedoeling dat bedrijven, triple helix-netwerken en onlangs opgerichte ROM, samenwerken aan de maatschappelijke opgaven.

Het concept van de Regonale Ecomische Agenda 2020 -2027 van november 2019 is opgesteld door Utrecht Region. Bijgaand de concept-Agenda met een inleidende brief van het college van Zeist aan de raad, zie het bestand. De Agenda wordt nog vastgesteld door de gemeenteraden van de 3 regio’s Utrecht, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek en de Provinciale Staten.

Mobiliteitsvisie Utrecht 2040: programma U Ned
Een gemengde stuurgroep van de regio Utrecht, de provincie en departementen heeft voor de “Metropoolregio Utrecht” een programmaplan voor 2040 opgesteld. Daarin worden de hoofdlijnen voor de mobiliteit en verstedelijking van de regio aangegeven. Uitgegaan wordt van een ‘gezonde groei’ van 84.000 – 100.000 woningen in de regio. In het programma van 23 mei 2018 wordt het strategisch kader geschetst. Verder wordt ingegaan op de uitvoeringsagenda en de sturing en organisatie. De vraag wordt niet gesteld of het  voor de bevolking, de omgeving en (macro-)economisch wel zo verstandig is te centraliseren in Nederland. Dat gaat onvermijdelijk ten koste van andere regio’s en het zorgt daar voor leegloop en extra kosten. Zie verder het Programma U Ned.

Staat van Utrecht; groen in en om de stad
In mei 2018 heeft de provincie in samenwerking met de gemeente Utrecht en de NMU deze speciale publicatie gemaakt. Als gevolg van de trek van de bevolking naar naar de stad wordt de ruimte in de stad schaars, ook voor groen. In deze special van de Staat van Utrecht staan de beschikbare gegevens over het thema ‘Groen in en om de stad’. Ook wordt ingegaan op de maatschappelijke opgaven die een rol spelen bij het (dreigende) groentekort. Dit gebeurt vanuit 6 zes verschillende perspectieven: groen in relatie tot bevolkingsgroei, klimaatadaptatie, lichamelijke gezondheid, geestelijk welzijn, recreatie en ecologisch evenwicht. Dit betekent dat het gaat over verschillen in: soorten groen,  vraagstukken, aanpakken en soorten kennis. Het is de bedoeling door deze bundeling van perspectieven een integrale aanpak voor groen te ondersteunen. Zo kan worden gewerkt aan een eindresultaat dat groter en groener is dan alleen vanuit de perspectieven afzonderlijk. Hierbij de publicatie.

Natuurvisie provincie 2016
Gedeputeerde Staten heeft in oktober 2016 in kader van de nieuwe Natuurbeschermingswet de Natuurvisie provincie Utrecht vastgesteld en het Supplement Biodiversiteit. De visie dient nog wel op 21 november te worden vastgesteld door Provinciale Staten. Daarin wordt in paragraaf 3.2.5. aangekondigd dat het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bestendigd en uitgebreid. En in paragraaf 5.1.2 staat het voornemen de landschappelijke kwaliteit te behouden en te versterken. Een van de aandachtspunten is natuurinclusief ontwerpen. Daarbij zal in het kader van natuurinclusief vergunnen bij bouwplannen aandacht aan natuur worden gegeven.

Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021
De provincie heeft het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 opgesteld. Daarin worden alleen de wettelijke kaders gevolgd en zijn geen extra doelen gesteld op het gebied van duurzaamheid. Ook wil de provincie schaliegasboringen toestaan. Daartegen bestaat veel weerstand bij gemeenten en de bevolking.

Thematische Structuurvisie Kantoren 2015-2023
Op 11 november 2014 publiceerde de provincie het Ontwerp Thematische Structuurvisie Kantoren 2015-2023. Dit bevat aanvullend beleid ten opzichte van de PRS voor het reduceren van de overcapaciteit aan nieuwvestiging van kantoren en het verminderen van de leegstand. De provincie zal gemeenten en belanghebbenden faciliteren bij de herbestemming en transformatie. Tot 23 december 2014 kon iedereen  zienswijzen indienen. Lees verder en lees de zienswijze van Stichting Milieuzorg Zeist e.o.
Inmiddels stelt de provincie apart met elke gemeente een dynamische agenda op zonder eindtijd. Daarin staan voor de gemeente de ontwikkelopgaven in regionale samenhang. Zie verder de provinciale Thematische Structuurvisie Kantoren 0216-2027
terug naar top

NATIONAAL PARK

De provincie is ook een belangrijke aanjager voor de uitbreiding van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Op 8 oktober 2013 werd het toen tienjarige landschapspark ten zuidoosten van de A12 uitgebreid met gebieden ten noordwesten van de A12. Het gaat om de Leusderheide, de bossen van Zeist en Austerlitz en de landgoederen Bornia, Noordhout en Den Treek-Henschoten. Het park is behalve voor recreatie bedoeld voor het behoud van natuur, cultuurhistorie en waardevolle landschapselementen, zie verder www.np-utrechtseheuvelrug.nl
De ambitie is het park verder uit te breiden ten noordwesten van de A28 (de voormalige Vliegbasis Soesterberg en Lage Vuursche) en een verbinding te maken met de natuurgebieden van ’t Gooi. Zie verder Geopark Heuvelrug Midden Nederland.
terug naar top

ANDERE SAMENWERKINGSVERBANDEN

VergProvincie

In de provincie Utrecht functioneert ook:


BRIEF VAN “ZEIST VOOR ZEIST”
 / 30 oktober 2008

(N.B.:  de maatschappelijke beweging “Zeist voor Zeist” was de voorloper van Beter Zeist)

Aan de Commissaris van de Koningin in Utrecht,
Dhr. R. C. Robbertsen
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Betreft: werkbezoek Zeist 6 november 2008.

Geachte heer Robbertsen,

Graag zien wij u op werkbezoek in Zeist, vanzelfsprekend.
Aangezien de ruimte voor gedachtewisseling met inwoners beperkt is, brengen wij u graag van te voren op de hoogte van onze zorg over de groene kwaliteit en leefbaarheid van Zeist.

Ten grondslag aan die zorg ligt een groot verschil aan inzicht tussen vele inwoners aan de ene kant en het College van B&W en collegepartijen in de Raad aan de andere kant.
Deze zijn van mening dat Zeist, alhoewel een conserveringsgemeente, toch dient te groeien met 200 extra woningen per jaar. In totaal gaat het om 3200 woningen tot 2015.
Het samenwerkingsverband van buurtorganisaties “Zeist voor Zeist” heeft voor dit kwantitatieve gegeven geen grond ontdekt, noch een integrale visie op de kwaliteit en toekomst van Zeist, waarvan het “unique selling point” haar groene uitstraling is:
• Het Provinciaal Streekplan zegt op blz 139: Zeist is geen groeigemeente, anders dan bijvoorbeeld Veenendaal of Houten. 1.700 woningen zijn toegestaan, mits ingevuld door het benutten van restcapaciteit en inbreiding. De overige 1.500 zullen elders in het stadsgewest Utrecht moeten worden gevonden.
Inmiddels werpt Zeist zich op er 1.600 buiten de rode contouren te bouwen.
• BRU en Provincie stonden onlangs tegenover elkaar bij de rechter, omdat Gedeputeerden de omvang van de bouwplannen niet goedkeurden, omdat ze strijdig zijn met het Provinciale Streekplan, en vereisen dat er buiten de daarin vastgelegde “Rode Contouren” moet worden gebouwd. Eind 2007 concludeerde de Raad van State het ongelijk van de BRU: de rode contour moet worden gerespecteerd.
• De bouwambitie van Zeist betekent een groei aan inwoners van 5,4% (CBS en RPB cijfers van 2007) en trekt die voor een belangrijk deel van buiten Zeist aan.
• WoningNet/Rigo laat zien dat in de regio Utrecht, ¾ van de ingeschreven een aangeboden woning meerdere malen weigert of zelfs niet reageert. Men staat op de lijst “voor je weet maar nooit” en is dus niet woningzoekend.

De samenwerkende buurtorganisaties (Zeist voor Zeist) zien hun groene leefomgeving verstedelijken. Delen in Zeist, zoals Zeist-West, Zeist-Noord, Sanatoriumbos en Kerckenbosch boeten in aan kwaliteit van de leefomgeving. De wijk Kerckenbosch zag, ondanks inspraakrondes en tegen haar uitdrukkelijk standpunt, de 750 oude flats zich vermeerderen tot 1.250 nieuw te bouwen. Aan de Lustwarande past geen hoogbouw van 30 meter, vinden Monumentenzorg en Welstandscommissie. Het Bestuur houdt zich echter aan haar Bouwvisie, waar “hoogte-accenten” en “poorten” passend worden geacht, strijdig met Provinciaal Beleid.

De buurtschappen Bosch en Duin, Huis ter Heide, Austerlitz en Den Dolder liggen ver weg van het gemeentehuis en worden zwaar belast met nieuwbouw en ondermijning van de EHS:
• In Den Dolder staan nu 1.400 huizen.De coalitiepartijen willen daar 880 bij bouwen in zes jaar. Ook wordt het bedrijventerrein Fornhese flink uitgebreid; 7 ha bos ligt al een jaar braak en veel hectaren zullen nog volgen.
• Het naburige Huis ter Heide wordt bebouwd met minimaal 200* huizen, die zijn randvoorwaarde (!) in een voorgestelde burgerparticipatie.
• Afgelopen week sneuvelden er vele hectares bos voor een autoboulevard en een kantoortoren**, alle leegstand van kantoren ten spijt. Het plan is van vele College-perioden geleden, maar van voortschrijdend inzicht blijkt geen sprake.
• Op het nabijgelegen Sterrenberg terrein gaan ook nog eens 450 huizen komen.
• Een gehouden leefbaarheidsonderzoek spreekt van ”verstening en ontgroening” en beveelt een integrale afweging van alle bouwplannen aan.
• De druk op provinciale wegen wordt vergroot, mede doordat Defensie haar restactiviteiten op Kamp Nieuw Amsterdam gaat concentreren.

De Rekenkamercommissie constateerde het al eerder: “De doelstellingen zijn een op zichzelf staand beleidsuitgangspunt. Er is geen analyse die gekoppeld is aan de knelpunten die op de woningmarkt worden geconstateerd”. In een december georganiseerd debat door “Zeist voor Zeist”, bijgewoond door enkele wethouders, burgemeester en raadsleden, werd onomwonden door de vertegenwoordiger van de VROM-raad gewezen op het gemis aan een integrale visie. De demograaf Wim Derks rekende er voor, dat er geen natuurlijke aanwas is in Zeist en dat de helft van de bouwambitie ruim voldoende zou zijn voor de eigen populatie.

Coalitiepartijen in College en Raad trekken samen op en beroepen zich op het algemeen belang en democratisch mandaat. Buurt- en inwonersverenigingen zien dat anders:
• Door het samen optrekken van Bestuur en Raad voelen de inwoners zich niet vertegenwoordigd. Juist tijdens de politieke rit van vier jaar dient de “peilstok” in de samenleving te staan.
• Modern bestuur gebruikt inzet en deskundigheid van inwoners, die zij representeren.
• Het blijkt keer op keer dat, ondanks de ingebrachte feiten van onafhankelijke derden en onze eigen visie en bezwaren, de bouwambitie onverminderd gehandhaafd blijft. Wij willen een dialoog over het aantal te bouwen nieuwe woningen en geen klakkeloze uitvoering van een jaren oude (en achterhaalde) ambitie.
• Zeist stoomt echter verder: “fasering van de woningbouw zou strijdig kunnen zijn met privaatrechtelijke verbintenissen”, stelt zij.

Om de afstand tussen bestuur en inwoners te verkleinen analyseerde oud staatssecretaris Annelies Verstand op verzoek van beide partijen als bemiddelaar de gerezen impasse.
Haar rapport van j.l. april verschafte heldere aanbevelingen om een dialoog te starten en de harde cijfers van te bouwen extra huizen “in de ijskast te zetten”. ”Zeist voor Zeist” gist nog naar de werkelijke bereidheid van coalitiepartijen in College en Raad, om deze dialoog te starten.

Eind september tekenden 46 partijen, waaronder talloze gemeentes, provincies en twee ministeries het “Akkoord van Apeldoorn”. De intentie is verrommeling van het landschap tegen te gaan en te investeren in beheer en kwaliteit, opdat ook toekomstige generaties hiervan kunnen genieten.
Wij vragen u uw invloed aan te wenden en een impuls te geven aan het bestuur van Zeist om haar groei-ambitie af te stemmen op de schaal van de landschappelijke, cultuur-historische omgeving, de kleinschaligheid van de buurtschappen en de kwaliteit van de democratie.

Met de meeste hoogachting: Samenwerkingsverband “Zeist voor Zeist”.
terug naar top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *