Structuurvisie

Geactualiseerd 12 april 2016
Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com

Ontwikkeling, besluiten en plan

INHOUDSOPGAVE RUBRIEK

Themabijeenkomst Structuurvisie

OVERZICHT

Onder verantwoordelijkheid van de oude coalitie is het “Ontwerp Structuurvisie Zeist 2020″ opgesteld en op 1 maart 2011 vastgesteld. Het is een 271 pagina’s tellend boekwerk vol foto’s, modelmatige kaarten en uitweidingen over allerlei zaken.
In algemene zin ondersteunt de Stichting Beter Zeist de vier kernwaarden van Zeist, maar bij de keuzen gaat het rammelen. Gezien het grote aantal ervan, tien in getal, kan in feite niet meer worden gesproken over prioriteiten. Ons inziens moeten de keuzen Groen (1), Cultuurhistorie (2), Buurten (4) en Verkeer (6) hoog scoren. De overige beleidsterreinen krijgen wat ons betreft een lagere prioriteit.

Er worden zoveel ambities genoemd dat Zeist er wel tot 2040 mee aan de slag kan. Dat kan nooit de bedoeling van een structuurvisie zijn die geldt tot 2020. Daar komt bij dat de bezuinigingen en het nieuwe coalitieakkoord weinig mogelijkheden bieden de vele ambities te realiseren. Een bescheidener en korter document is nodig.
Ook zien we een fundamentele tegenstelling tussen de mooie kwaliteitsuitspraken en de harde feiten van bijvoorbeeld de mogelijke bouwlocaties. Wat dat betreft is de structuurvisie met zichzelf in tegenspraak. “Kwaliteit is leidend en niet aantallen”, zo staat het op diverse plekken in de visie. Toch wordt een aantal van 2.500 – 3.500 extra woningen genoemd. Als kwaliteit echt leidend is, moeten de aantallen van tafel.

Wij blijven van mening dat de structuurvisie niet de huidige 271 pagina’s zou moeten omvatten. Een beleidsdocument van die omvang kan voor bestemmingsplannen onvoldoende dienen als heldere grondslag en toetsingskader. Dat geldt des te meer door de strijdigheden en vaagheden in de teksten evenals de plotseling opduikende concreetheden (in bijvoorbeeld de bijlagen met een onduidelijke status, maar ook in de hoofdtekst).
terug naar top

GEBREKKIGE REACTIE GEMEENTE OP INSPRAAK

Tram

De Structuurvisie is belangrijk als kader voor bestemmingsplannen. Op het ontwerp heeft de stichting een commentaar geschreven en daarover heeft zij ook ingesproken tijdens de Ronde Tafel van 4 november 2010 jl. Op 14 november is de reactie per brief aangevuld en ingediend.

Eind december ontvingen wij van de gemeente een schriftelijke reactie op onze inspraak en de inbreng tijdens de Ronde Tafel van 4 november 2010. Toen lag er al de geanonimiseerde gemeentelijke Nota van Beantwoording van 6 oktober 2010 op alle inspraak. Uit de antwoordbrief blijkt dat de gemeente – net als in de Nota van Beantwoording – alleen heeft gereageerd op de conclusies van onze inspraakreactie en niet op de eigenlijke reactie van 20 pagina’s.
Niet alleen zijn mede daardoor onze argumenten meestal niet gewogen, maar ook blijkt dat ongeveer de helft van onze inspraak niet is beantwoord. Daar waar wel werd geantwoord wordt de kritiek vaak niet weerlegd en gaat de gemeente de discussie uit de weg door het herhalen van haar eigen standpunten. Als zodanig blijft zij – weliswaar consistent – niet op de kritiek ingaan, zoals ook al is geconstateerd bij de Nota van Beantwoording.
terug naar top

VERDERGAANDE AANPASSING VAN DE VISIE?

Liever zagen wij een verdergaande aanpassing van de tekst in samenwerking met de insprekende organisaties en personen. Dan had er een beter draagvlak voor de visie kunnen ontstaan. Zoiets vergt dan wel een (kortdurend) overleg met een aantal raadsleden en ambtenaren over de teksten. De uitspraak tijdens de inspraak (Ronde Tafel van 14 november), dat de VVD en CDA geen aanpassing van de visie wilden, vonden wij veel te voorbarig. Dat zou betekenen dat volgens deze fracties inspraak van burgers er kennelijk niet meer toe doet. Ook de aangevoerde tijdsdruk was geen argument: Zonder voldoende draagvlak ontstaan er juist problemen in het vervolgtraject van de woonvisie, gebiedsvisies en bestemmingsplannen. Juist dan is een meervoudige vertraging te verwachten.

Daarom hebben initiatiefnemers vanuit de Stichting Beter Zeist en Milieuorganisaties voorstellen gedaan voor aanpassing van de Structuurvisie, vooral ten aanzien van de uitwerking. Ook vroegen zij per brief andere organisaties deze voorstellen te steunen. Een samenvatting van de hoofdpunten die vooral de kernwaarden en hoofdkeuzen betreffen werd aangeboden aan de raad. Zie het stuk Top Vijf voor de kwaliteiten van ZeistDe brief met bijlagen hebben wij samen met de lokale milieuorganisaties opgesteld.

Toch wilde de raad het ontwerp in deze vorm bespreken in het debat van dinsdagavond 8 februari 2011. Daarom stuurden wij onze aanbevelingen van 14 november en de aanvullende aanbevelingen Top vijf voor de kwaliteiten van Zeist nogmaals per brief aan de raad in de hoop dat de visie op enkele hoofdpunten zou worden verbeterd.

terug naar top

DISCUSSIE MET SOMMIGE RAADSFRACTIES

Op initiatief van D’66, PvdA, Groen Links en SP is op 20 januari jl. toch nog een dialoogbijeenkomst georganiseerd, zij het alleen voor genodigden. Daaraan hebben de Stichting Beter Zeist, de lokale milieuorganisaties en andere Zeister samenwerkingsverbanden deelgenomen. Deze bijeenkomst verliep in een plezierige sfeer. Het is echter een gemiste kans dat niet alle fracties van de gemeenteraad daaraan wilden meedoen. Daardoor is helaas niet voldaan aan de dringende vraag om een echte open dialoog tussen de gemeente en de insprekers tijdens de Ronde Tafel van 4 november 2010.

Ook kon tijdens de bijeenkomst alleen worden gesproken over de kernwaarden en de keuzen van de ontwerp-Structuurvisie en niet over (de relatie met) de gekritiseerde uitwerking ervan. Maar bij de concretisering zie je pas wat de mooie voornemens echt kunnen betekenen. Het benodigde maatschappelijk draagvlak voor de visie is daarmee nog onvoldoende gewaarborgd. Wel is een dag voor het raadsdebat over de visie nog een openbare bijeenkomst gehouden door drie fracties: CDA, Zeist.nu en CU/SGP, zodat met die fracties wel een vorm van een dialoog is gerealiseerd.
terug naar top

RAADSDEBAT 8 FEBRUARI 2011

Vanaf de publieke tribune volgden we hoe de fractiewoordvoerders omgingen met de ontwerp-Structuurvisie en de commentaren daarop. Zo hadden op 11 januari 2011 vier organisaties waaronder Beter Zeist nog concrete tekstaanpassingen aan de raad voorgesteld. Een paar zaken die wellicht gaan sneuvelen of veranderen zijn de voorgenomen tramlijn, de aantasting van de groene entree bij Wallenburg bij de aansluiting op de A28, de extra fietsverbinding met De Uithof door het bestaande natuurgebied en de ideeën om langs de Amersfoortseweg in natuurgebied te bouwen. Positief was dat de meeste fracties de voorgestelde burgerparticipatie ondersteunden, een zaak die Beter Zeist steeds heeft gepropageerd. De betrokkenheid van burgers is echter in deze visie onvoldoende duidelijk vastgelegd.
Verder gaven sommige fracties kritiek op de uitruil van rood- en groen. Die leidt vaak  tot extra bebouwing en aantasting van waardevolle natuurgebieden. Als zodanig waren deze opmerkingen in lijn met enkele aanbevelingen van de Stichting Beter Zeist en de lokale milieuorganisaties.

Onduidelijk bleef de status van de bijlagen met allerlei verborgen agenda’s. Besloten projecten waarover nog procedures lopen, zoals bebouwing in het Sanatoriumbos en het binnenbos van Kerckebosch, blijven kennelijk overeind. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid van bebouwing in het groen. Er is helaas geen duidelijke keuze gemaakt voor het sparen van bestaand groen en cultuurhistorie zoals de meeste burgers willen. Wanneer het zo uitkomt wordt in de visie (selectief) verwezen naar besluitvorming van andere organen, zoals het BRU en Hart van de Heuvelrug, en als het niet uitkomt niet (met name naar de provincie).

Kortom: met deze visie kan de gemeente alle kanten op en dat was kennelijk ook de bedoeling, zoals een woordvoerder van de gemeente in de Nieuwsbode zei….
terug naar top

AANPASSINGEN STRUCTUURVISIE

Deze betreffen aangenomen amendementen (vastgestelde veranderingen van de concept-Structuurvisie) en verder aangenomen moties (aanbevelingen voor het college).

Aangenomen amendementen
Van de 21 amendementen zijn er acht aangenomen. Deze hadden betrekking op:
5.1) Een overkapping van de A 28 wordt niet benut voor sportvelden en bebouwing  van het landgoed Vollenhoven, maar wel voor opwekking van duurzame energie;

(5.5) Het uitruilen van Rood en Groen mag niet leiden tot bebouwing van het Landgoed Vollenhoven;
(5.10)  De tekst op pagina 217 over bebouwing in parkachtige omgeving op de locatie Leeuwenhorst (vierde kwadrant Den Dolder) vervalt;
(5.12) Geen onderzoek naar een nieuwe fietsverbinding tussen de Uithof en Zeist-West, maar wel verbeteren van de huidige fietsverbinding;
(5.13) Niet vastleggen dat de Griffensteijnselaan een mogelijke parallelverbinding kan zijn voor autoverkeer van de Utrechtseweg;
(5.14) Geen verbetering van de fietsroute langs de bebouwing van Zeist-West van Slot Zeist tot Seastum (pag. 180);
(5.20) Het schrappen van de detailtekst op pagina 206 dat op termijn de hekken rond het Sanatoriumbos en het Landgoed Vollenhoven overbodig zijn;
(5.21) Het herstel van de cultuurhistorische betekenis van de Slottuinen mag zowel geen afbreuk doen aan de belangen van de sportverenigingen en hun leden aldaar, als aan de bereikbaarheid van sportvelden voor inwoners van Zeist” (pag. 181).

Aangenomen moties
Daarnaast zijn alle zes ingediende moties aangenomen met de volgende vragen aan het College van B&W:
5.22) Het uiterlijk bij de begroting 2012 aanbieden van een raadsvoorstel met een aankondiging van een actualisering van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan;
(5.23) Bij het onderzoek naar de tramverbinding met Utrecht (De Uithof) betrekken dat geen verslechtering optreedt – ook qua tarieven – van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van Zeist voor auto’s;
(5.24) Het in samenwerking met inwoners en maatschappelijke partijen uitvoeren van een aantal groene en duurzame voorbeeldprojecten;
(5.25) Het zoveel mogelijk via burgerparticipatie betrekken van bewoners bij de uitwerking van de Structuurvisie (zowel het plan van aanpak, als de gebiedsvisies/plannen);
(5.26) Voor de in Zeist optredende en op te lossen woningnood (starters en senioren) blijft de uitwisseling van rood en groen steeds onderwerp van onderzoek;
(5.27) Er komen geen nieuwe bouwprojecten in het buitengebied; het schuiven tussen groen en rood is alleen toegestaan als het groen daar per saldo door verbetert en alleen op de plekken die expliciet genoemd staan op pagina 5 van het Raadsvoorstel: de zone Arnhemse Bovenweg, stationsgebied Driebergen-Zeist, de zone A28, Den Dolder en Austerlitz.

De definitieve structuurvisie zonder de bijlagen vindt u hier.
terug naar top

EVALUATIE

Er is wel wat bereikt maar het kan stukken beter. Dat geldt ook voor de inhoudelijke bijdrage van enige woordvoerders en voor hun presentatie, zowel bij de coalitie als oppositie. Zo is er tijdens de raadsvergadering weinig gebruik gemaakt van de korte, heldere aanbevelingen van de burger- en milieuorganisaties. De indruk bestaat dat fracties zich daarvoor in een aantal gevallen slecht hebben voorbereid en pas op het laatste moment iets hebben geproduceerd.

De ingediende amendementen en moties laten echter wel zien, dat er in aanzienlijke mate is geput uit de aangereikte aanbevelingen. Een aantal daarvan is op een of andere manier aangenomen, maar diverse amendementen hebben het niet gehaald.
Het bestuur van Stichting Beter Zeist wil daarom de nadruk leggen op burgerparticipatie in hoop dat in een voorfase meer van de ideeën worden verwerkt. Zelfs voor een visie voor de komende 10 jaar blijkt de raad slechts zeer beperkt beïnvloedbaar. Wanneer de gevraagde burgerparticipatie onvoldoende oplevert, rest de burgers alleen actie en de gang naar de rechter of de Raad van State zoals ook nu al vaak gebeurt.

Voor meer informatie
Gemeente Zeist (www.zeist.nl), de debat en besluitvorming op 8 en 10 februari 2011,  stukken 11Raad0019 en 10Raad0382.
terug naar top

Plan van Aanpak Structuurvisie
INSPRAAK BETER ZEIST RONDE TAFEL / 24 juni 2008
Wil Nuijen, namens het platform “Zeist voor Zeist”

Geachte leden van de gemeenteraad, in het bijzonder van de coalitiepartijen, VVD, CDA, PvdA en GroenLinks,

ik maak graag gebruik van deze gelegenheid om namens het platform “Zeist voor Zeist ” onze mening kenbaar te maken over het voorgestelde Plan van Aanpak om langs interactieve weg te komen tot een Structuurvisie. “Interactief” lijkt wel het nieuwe ‘magische woord’. Maar is het méér dan een woord? Dat is de vraag die velen bezig houdt. Of is het ‘schijn’? Ik wil niet vervelend doen, maar tot nu toe hebben wij weinig ervaren van interactiviteit. Vaak was er geen sprake van interactie en zelden werden plannen bijgesteld.

Het moet echter gezegd: “Het Plan van Aanpak” ziet er goed uit. Als het werkelijk zo gaat als in het plan is aangegeven, dan moeten burgers in Zeist daar blij mee zijn. Waar ze niet blij mee zijn is dat het wordt gepresenteerd als de oplossing voor de problemen die ten grondslag liggen aan het onderzoek, dat mevrouw Verstand uitvoerde over de relatie van de gemeente met het platform “Zeist voor Zeist” over het gemeentebeleid met betrekking tot ruimtelijke ordening. Een oplossing is het nadrukkelijk niet! In hoog tempo probeert het bestuur alsnog de paaltjes in de grond te slaan waartegen zo velen uit Zeist tegen te hoop lopen. En daarop heeft de uit te werken structuurvisie geen invloed meer. We mogen straks meepraten over het groene karakter van Zeist, als het groen al voor een belangrijk heeft plaats gemaakt voor “rood”.

Toen mevrouw Verstand haar rapport afrondde, hadden wij de verwachting dat de analyse en aanbevelingen zouden worden opgepakt en opgevolgd teneinde een constructieve dialoog tussen het bestuur een belangrijk deel van haar burgers te herstellen. Nu is het echter al weer maanden stil en schuiven tijdschema’s min of meer automatisch in elkaar, zonder dat wantrouwen en achterdocht zijn verminderd. In tegendeel en dat lijkt van twee kanten het geval. Het tegengestelde van wat werd beoogd is bereikt. De beeldvorming over en weer lijkt onverminderd negatief. En moeten we dan zo samen gaan werken aan een Structuurplan? Er zal toch eerst aan de onderlinge relatie gewerkt moeten worden. Die kans lijkt nu echter praktisch bekeken! Dat is geen goed begin voor een nieuw traject!

Ik kan hier zo moe van worden. Het lijkt een ongelijke strijd, waarin burgers met hun beperkte tijd en kennis het op moeten nemen tegen professionals, terwijl juist die professionals de burgers zouden moeten bijstaan! Die vermoeidheid wordt echter omgezet in energie om de uitdaging aan te gaan. En daarom wil ik tenslotte toch enkele opmerkingen maken over het voorliggende Plan van Aanpak.

VIJF OPMERKINGEN

1. Waarom spreekt over “Stadsgesprekken”? Juist de keuze van dat woord zet veel burgers in Zeist op het verkeerde been. Zij zien Zeist juist niet als “stad”, maar als een mooi, groot dorp in het groen.

2. Het tijdschema lijkt ingegeven door de gedachte de structuurvisie af te ronden voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen (maart 2010). Als niet eerst wordt gewerkt aan het verbeteren van de relatie, dan is het geprojecteerde tijdschema onhaalbaar. Als wel eerst de relatie wordt verbeterd kost dat tijd, die het tijdschema naar achteren doet verschuiven. Ik wil er hierbij nog eens op wijzen dat u in het afgelopen jaar wat dit betreft kansen hebt laten liggen en dat we nog geen beweging zien die ons hoopvol stemt.

3. Het wringt tussen de uitvoering van het huidige beleid en het uitwerken van op de toekomst gericht beleid.

4. De extra aandacht voor Austerlitz en Den Dolder lijkt zonder meer op z’n plaats. Maar er zijn meer wijken waarop nu een zware wissel wordt getrokken. Ik noem bijvoorbeeld Kerckebosch en Huis ter Heide.

5. Verder constateer ik dat het wringt tussen de gemeentelijke “Structuurvisie”, het provinciaal “Streekplan” en “Regionaal Structuurplan”. Zou het niet beter zijn om die hele onduidelijke tussenlaag van het “Bestuur Regio Utrecht” te elimineren of de gemeente uit het BRU te laten treden?

Ik zou willen dat ik positiever kon zijn. Op papier ziet het Plan van Aanpak er degelijk uit. Het zou zó gekopieerd kunnen zijn van een andere gemeente, waar een betere verstandhouding tussen bestuur en burgers bestaat en misschien is het dat ook wel gebeurd. Het plan moet echter tot leven komen en daar ben ik somber over gestemd. Tenzij we alsnog serieus inhoud geven aan de analyse en de aanbevelingen uit het rapport van mevrouw Verstand. Dat we dan een aangepast tijdschema op de koop toe moeten nemen lijkt ons onontkoombaar.
terug naar top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *