Houtenergie

Geactualiseerd 5 maart 2018

INHOUDSOPGAVE

HOUTSTOOK PARTICULIEREN

Nederland telt een miljoen mensen met een longziekte. Houtrook verergert vaak hun gezondheidsklachten. De rook van houtkachels, open haarden, barbecues en vuurkorven is echter voor niemand gezond. Lokaal kunnen de risico’s hoog oplopen. Het Longfonds en de Stichting Houtrookvrij adviseren  daarom burgers om geen hout te stoken. Ook politieke partijen kunnen in hun verkiezingsprogramma maatregelen opnemen die nodig zijn voor gezonde lucht.

In veel gemeenten leidt het stoken van hout door particulieren tot problemen. Het is een bron van luchtvervuiling, lokaal in sommige perioden tot wel 40 procent van de totale luchtvervuiling, overlast, ziekte en burenruzies. Nederland telde in 2011 bijna een miljoen kachels en open haarden en dit aantal neemt toe. Dit vanwege het onterecht duurzame en goedkope imago van houtstook. Het CBS berekende in 2009 dat in Nederland 10 procent van de bevolking hinder ondervindt door houtrook. Sommige gemeenten noteren inmiddels hogere overlastcijfers, zoals Amersfoort waar 28 procent van de mensen regelmatig last heeft van houtrook. Hoe dat in Zeist zit is nog onbekend.

Er kan al heel wat gewonnen worden door een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s en het instellen van een stookverbod tijdens mist en windstil weer. En neem als gemeente klachten serieus. Onderzoek de klacht, handhaaf waar nodig en stel bemiddeling beschikbaar tussen gehinderde en stoker. Lees verder het persbericht d.d. 19 juni 2017 van het Longfonds en de Stichting Houtrookvrij.

En lees verder ook de Nieuwsbrief 2018-1 van de landelijke Vereniging Leefmilieu waar Stichting Beter Zeist lid van is. Zie verder het advies van de gezondheidsraad Gezondheidswinst door schonere lucht van 23 januari 2018. En steun net als Beter Zeist de de crowdfunding actie van het Zeister burgerinitiatief  Zelf Meten Aan Luchtkwaliteit (SMAL).
terug naar top

HOUTENERGIECENTRALE DIJNSELHOEK IN DISCUSSIE

Juni 2016 is het ontwerpbestemmingsplan Houtenergiestation Zeist Dijnselhoek ter visie gelegd  Het plan maakt een houtenergiestation mogelijk, hierna te noemen het “HES”. Het is gepland tussen het zwembad Dijnselburg en de A28 op een plek waar nu nog bos aanwezig is.

De warmte die met de verbranding van houtsnippers in het houtenergiestation opgewekt wordt, maximaal 4.1 MW, zal worden gebruikt voor een aan te leggen warmtenet ten behoeve van het bestaande zwembad Dijnselburg, de nabij gelegen sporthallen, circa 1.100 appartementen in ten minste twee flatgebouwen in Vollenhove, de L-flat en de Geroflat. Verder vindt overleg plaats over aansluiting van de Montessoriflat, vastgoedexploitant Lisman en de Torenflat. Secundair wordt nog maximaal 1 MW aan elektriciteit opgewekt. Volgens het ontwerp BP wordt met het HES een hoog rendement van meer dan 90% bereikt. De resterende verbrandingsas zal worden afgevoerd en toegepast in de wegenbouw. Volgens mondelinge mededeling van het bedrijf Bio Forte BV zal het afvangstof (vliegas) zo mogelijk worden gemengd met de verbrandingsas of anders worden gestort. Zie verder het luchtkwaliteitsonderzoek.

Belangrijke bronnen van aerosol-emissies (en ultrafijn stof)

Zienswijzen
Stichting Beter Zeist is met Stichting Milieuzorg Zeist e.o. van mening dat de zinvolheid van het plan pas goed kan worden beoordeeld, wanneer Zeist zou beschikken over een energienota met uitgangspunten (o.a. Zeist energieneutraal in 2030), criteria en toetsingsnormen voor dit soort initiatieven. In dat kader zouden de kritische vragen en opmerkingen in de zienswijzen van de twee organisaties moeten worden beantwoord. Dat biedt ook de mogelijkheid het totale netto (milieu)rendement van de centrale integraal te beoordelen. Verder vragen zij in afwachting van de gewenste energienota het plan nu niet vast te stellen c.q. aan te houden. Dat geldt des te meer zolang er geen duidelijkheid bestaat over de continuïteit van de voor het energiestation voorwaardelijke subsidieregeling. Zie verder de zienswijzen van Stichting Beter Zeist, de aanvulling daarop en de zienswijze van Stichting Milieuzorg Zeist e.o.

Antwoord op zienswijzen en Ronde Tafel
Het college heeft geantwoord  met een nota van zienswijzen.
Tijdens de Ronde Tafel van  4 oktober 2016 werden inspraaknotities ingebracht van Stichting Beter Zeist, Stichting Milieuzorg Zeist en bewoners van Zeist noord, waaronder de bewonerscommisie L-Flat. Duidelijk werd dat er nog een haalbaarheidsonderzoek moet plaatsvinden. Dat wordt waarschijnlijk pas afgerond na de besluitvorming over het bestemmingsplan in november. Dat allemaal omdat de initiatiefnemer graag wil gebruik maken van de nog bestaande subsidieregeling voor de exploitatie van onder meer houtstookcentrales. Een integraal onafhankelijk onderzoek of de voorgestelde verbranding van hout het geëigende middel is om de doelen van de Brede Milieuvisie Zeist te bereiken bleef achterwege. Zie in dit verband de kritiek op het verbranden van hout in o.a. het blad Houtwereld. Ook de burger afnemers tasten in het duister over de te verwachten tarieven voor de warmtelevering. Kortom een haastige stap in het duister. De raad huldigt kennelijk het standpunt: bij onzekerheid toch doen.

Vragen, toetsingscriteria en openbare informatiebijeenkomst gemeenteraad
Op 17 oktober 2016 heeft het college vragen over het raadsvoorstel beantwoord en ook de vragen van  GroenLinks. Daarop heeft Beter Zeist een brief naar de raad gestuurd met een onderbouwing om te komen tot een breed onafhankelijk breed onderzoek. Op 26 oktober besloot de raad het raadsvoorstel aan te houden en vooraf een expertmeeting te houden over het plan voor een houtenergiecentrale. Daarvoor heeft Beter Zeist nog toetsingscriteria aangeleverd

De bijeenkomst is gehouden op donderdagavond 17 november om 20.00 uur in het gemeentehuis. Toelichting werd gegeven door:
– Prof. Dr. Junginger, bio-based economy aan Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht;
– De heer Gresnigt van het onderzoeksbureau Duurzaam gebouw, zie rapport en de Toelichting daarop. Daarin wordt aangenomen dat het geproduceerde CO2 volledig wordt opgenomen door de natuur. Die opnamecapaciteit is echter al overschreden, anders zou er geen toename zijn van CO2 in de lucht. Ook wordt niet ingegaan op de financiële aspecten van een dubbele voorziening i.v.m. 90 % leveringszekerheid.

Inmiddels heeft de fractie van Christenunie/SGP een serie vragen gesteld. Deze gaan over de borging van de te gebruiken duurzaam verkregen houtsnippers en over de jaarlijks beschikbaar komende hoeveelheden houtsnippers, zie de vragen.
Verder hebben op 29 november bewoners van Huis ter Heide een onderbouwde Petitie tegen de HoutenEnergieFABRIEK aangeboden aan de raad. Ook dienden zij op 1 december een bezwaarschrift in tegen het bestemmingsplan Houtenergiestation Zeist Dijnselhoek. De Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide adviseerde het bestemmingsplan nog niet vast te stellen, zie de brief.

Informatiebijeenkomst van GroenLinks en constateringen Beter Zeist
Op donderdag 1 december 2016 hield professor Rudy Rabbinge van de KNAW op verzoek van GroenLinks een toelichting over biomassa en houtstook. Naar aanleiding van de beschikbare stukken, onderzoeksliteratuur en de antwoorden van de geraadpleegde materiedeskundigen maakte Beter Zeist voor de raad een feitenoverzicht met nog openstaande vragen.

Bespreking in gemeenteraad 6 december
De publieke tribune was overvol tijdens de behandeling van het agendapunt BP Houtenergiestation Dijnselhoek. Na de aanbieding van een 2e petitie met handtekeningen van bezorgde bewoners tegen het plan diende de VVD een ordevoorstel in om de behandeling van het bestemmingsplan uit te stellen, zodat het plan beter kan worden overwogen. Toen dat voorstel werd aangenomen diende Nieuw Democratisch Zeist de volgende motie in die werd aangenomen:
1 Het college te vragen te werken aan draagvlak door een brede dialoog aan te gaan met de samenleving;
2 Het college te vragen een Stappenplan op te stellen om tot een realisatie van de voor Zeist vastgestelde milieudoelstellingen te komen met de hoogste milieuopbrengst.
Kwaliteit gaat voor snelheid, dus dat kan best een half jaartje gaan duren. Het wachten is op de contouren van een energievisie (met toetsingscriteria) op basis waarvan het BP beter kan worden beoordeeld.

terug naar top

Zie verder de rubrieken: