Energie-initiatieven

Geactualiseerd 28 juli 2020

Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com

INHOUDSOPGAVE

BESPARING EN DUURZAME ENERGIE

Energie is ‘hot’, niet alleen letterlijk, maar vooral in verband met het milieu en de economie. Onze samenleving zal in de toekomst moeten zorgen voor een betrouwbare energievoorziening zonder negatieve gevolgen voor de omgeving. Dat betekent steeds meer nadruk op energiebesparing en duurzame bronnen. Dit geldt voor de opwekking, de opslag, het transport en het gebruik van energie. De overheden stimuleren initiatieven op deze terreinen. Uiteindelijk zijn de maatschappelijke baten van investeren in een duurzame energiehuishouding groter dan de kosten ervan.

Daarbij gaat het om de omslag van het gebruik van fossiele brandstof naar de overvloedig beschikbare natuurlijke energiebronnen van zon, water, wind en bodem (koude- en warmte-opslag, geothermie). Het langdurig inzetten op kernenergie is geen optie. Dit gezien de (energie- en milieu)kosten van de winning van het beperkt beschikbare uraniumerts. Bovendien liggen de mijnen vaak in politiek instabiele regio’s. Verder zijn er de kosten van de opslag van de reststoffen en de ontmanteling van de centrales. Dat staat nog los van de veiligheidsrisico’s voor de volksgezondheid en de mogelijkheid van terroristische acties.
terug naar top

BELEID GEMEENTE ZEIST

Nederland heeft het binnen de EU afgesproken dat in 2030 de emissies voor broeikasgassen 49% lager zullen zijn dan in 1990. Landelijke politieke partijen willen klimaatneutrale gemeenten: in 2030 (GroenLinks), 2035 (PvdA) en 2050 (D66). Sommige gemeenten, zoals St Michielsgestel, willen leges verlagen bij (ver)bouw die leidt tot 0-op-de-meter. 

De 3 stappen in de energietransitie, Energieplan Zeist / 2019 02 12

Zeist zet ook in op duurzaamheid en wil initiatieven op dit gebied mogelijk maken.
In deze gemeente zijn de doelstellingen voor duurzame energie 14% in 2020 en 16% in 2023. Volgens de Structuurvisie Zeist 2020 (paragraaf 5.2 Duurzaam) streeft de gemeente ernaar om in 2050 klimaatneutraal te zijn. In het concept voor de de Brede Milieuvisie 2015 werd zelfs het jaar 2030 genoemd, maar de wethouder veranderde dat in ‘zo snel mogelijk’. En de daarin genoemde doelstellingen werden veranderd in ‘streefrichtingen’.

Het ontwerp van de milieuvisie werd op 8 februari 2016 gepresenteerd aan de raad. Inmiddels werd alvast in commissies gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. Een brede werkgroep richt zich op de ambitie van het coalitieakkoord om 3.000 particuliere woningen te ‘verduurzamen’ met ten minste 1 maatregel. Bedrijfsleven en burgers – waaronder ca. 20 ‘energie-ambassadeurs’ – werken daaraan mee. Veel investeringen leveren al na een paar jaar winst op en het milieu is ook bij gebaat. Met gerichte acties wordt het voor bewoners gemakkelijk gemaakt om duurzame maatregelen te nemen. Zie ook de presentatie d.d. 18-02-2016 voor een uitvoeringsplan voor het verduurzamen van (3.000) woningen.

Voor de korte termijn werd in het coalitieakkoord 2014-2018 (pagina 6) energiebesparing als doel gesteld. Dat is volgens Zeist goed voor het milieu, het zorgt voor een betere luchtkwaliteit en het levert uiteindelijk ook minder energielasten op voor inwoners en gemeente. De gemeente ziet voor zichzelf een voorbeeldrol bij het energiezuiniger maken van het eigen vastgoed. Zo heeft de gemeenteraad in november 2015 ingestemd met een investering in het energiezuiniger maken van circa 100 gemeentelijke gebouwen. Verder wil Zeist de woningvoorraad verduurzamen en streeft de gemeente naar energie neutrale nieuwbouw. Dat is ook afgesproken met de woningbouwcorporaties. Het zal worden vastgelegd in de prestatieovereenkomst met de gemeente.

Verder heeft de raad in juli 2017  vastgelegd, dat in de gemeente in principe alleen ‘nul-op-de-meter’-woningen moeten worden gebouwd. Dat betekent dat de woningen net zoveel energie opwekken, als deze wordt verbruiken. Dit is één van de maatregelen uit de notitie Duurzaam bouwen, die het college van burgemeester en wethouders als uitwerking van de Brede Milieuvisie onlangs heeft vastgesteld. In deze notitie staat welke ambities Zeist meegeeft aan bouwers in Zeist. De notitie bevat ook eisen voor bedrijfsgebouwen en voor materiaalgebruik bij nieuwbouw. Voor nieuwbouwprojecten waarover de gemeente reeds in gesprek is met de initiatiefnemers, kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Ook bij nieuwe plannen zijn uitzonderingen mogelijk. Niet elk type woning, op elke locatie, leent zich immers voor het ‘nul-op-de-meter’-concept. 

Bij het opwekken duurzame energie zal het in Zeist vooral gaan om zonne-energie. Voor  water- en windenergie is Zeist niet of minder geschikt. Een belangrijk deel van het werk zal een zaak zijn van particulieren en private partijen.

In het coalitieakkoord 2018 -2023 wordt in paragraaf 8 ingegaan op “Samen aan de slag voor het klimaat“. Het college wil met de samenleving de ambities van de Brede Milieuvisie gaan realiseren. De komende jaren zal de Zeister duurzaamheidagenda daarom fors worden versneld. Voor de voornemens wordt hier naar de paragraaf verwezen.
terug naar top

BURGERINITIATIEVEN

In de buurten en dorpen gaat het vooral om energiebesparing en woningverduurzaming (inclusief warmtescan) en opwekking van energie door middel van zonnepanelen en -collectoren. In sommige gevallen wordt dit gecombineerd zoals bij de vereniging Bewoners Belangen Dichterbij en de Vereniging Hoge Dennen. Bij andere buurten staat opwekking door particulieren centraal of een gezamenlijke deelname aan plaatsing en exploitatie van zonnepanelen op scholen, woonblokken en bedrijfsgebouwen. Tot nu toe waren dat bijvoorbeeld de Vereniging Rond het Wilhelminapark, de Vereniging Lyceumkwartier Zeist, de Vereniging Pedagogenbuurt Zeist en de Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide. Diverse organisaties, waaronder de vereniging Austerlitz Belang inventariseerden wat er in hun buurt kan worden gedaan.
Ook is daarbij te gebruiken de evaluatie met conclusies in opdracht van de Rekenkamer Zeist over 15 initiatieven met aspecten van duurzaamheid. Het gaat om projecten op het gebied van energiebesparing en -opwekking, maar ook van bouw, buurttuinen, hergebruik, herfinanciering. Zie het Telos-rapport van januari 2014.

De kosten van investering in zonnepanelen kunnen nu in circa 7 jaar worden terugverdiend. Daarom krijgen particulieren, woningbouwcorporaties en (collectieve) eigenaren van woningen en bedrijfspanden steeds meer interesse in decentrale opwekking van energie, zie bijvoorbeeld de Plattegrond Locale Energie Monitor, 2015Maar zoals bij veel nieuwe initiatieven gebeurt kunnen subsidies na verloop van tijd worden ingetrokken. Op zich is dat begrijpelijk om de kosten van projecten beter zichtbaar te maken. En wat te denken van het aantasten van het aanzien van buurten door het aanpassen van daken en het omkappen van bomen voor particulier gewin. Het verwijderen van groen miskent de vele functies die dat heeft voor de woon- en leefomgeving. In buurten met beeldbepalende dakbedekking en veel groen is het dan ook soms beter gebruik te maken van collectieve projecten voor zonnepanelen op grote gebouwen. Vooral hierbij kunnen buurtorganisaties een belangrijke initiatiefrol spelen.
terug naar top

ENERGIEPLAN ZEIST

Namens Samen Duurzaam Zeist overhandigde Edith Haffmans 12 februari 2019 het concept Energieplan Zeist aan de gemeenteraad, zie de aanbiedingsbrief. Het plan beschrijft wat een klimaatneutraal Zeist concreet inhoudt, hoe er in Zeist al aan wordt gewerkt, en wat er nodig is om dit proces te versnellen., zie de hoofdlijnen van het plan en een onderliggend rapport over de energiemix van bureau Over Morgen. Verder werd tijdens de Ronde Tafel (zie verder) een toelichting gegeven op de samenhang met het programma Duurzaamheid, in het bijzonder de Brede Milieuvisie Zeist 2016, het Uitvoeringsplan BMV 2017 en de (burger)activiteiten van Samen Duurzaam Zeist.

Een groep bij het Energieplan betrokken inwoners net als Stichting Beter Zeist ziet enkele punten anders, zie de oplegnotitie. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze, de doelstelling en de uitvoering. De groep stelt het volgende voor:

 1. Het proces evalueren en er regels uit afleiden voor de inrichting van de volgende fase;
 2. Heroverwegen van de doelstelling “In 2030 klimaatneutraal op eigen grondgebied”;
 3. Duidelijke voorlichting geven aan de inwoners over de effecten van energie opwekkende maatregelen vanuit verschillende perspectieven en over de timing van die maatregelen.

Enkele inzichten uit het concept Energieplan Zeist

 • In Zeist wordt zo’n 48% van de energie gebruikt voor verwarming en warm water (dat gebeurt in het overgrote deel met behulp van gas), 34% is benzine/diesel/LPG voor het verkeer en 18% van de energievraag in Zeist bestaat uit elektriciteit voor met name verlichting en apparaten. Woningen, bedrijven en mobiliteit dragen elk voor ongeveer een derde deel bij aan het energieverbruik.
 • Het Energieplan gaat er van uit dat het energieverbruik in Zeist in 2030 ongeveer is gehalveerd. Dit kan door isolatie, energiezuinige technieken en energiebesparend gedrag.
 • Uitgaande van deze besparing, blijft in 2030 een jaarlijkse energiebehoefte over die gelijk staat aan wat (bijvoorbeeld) 100 windmolens van 3 megawatt kunnen produceren.
 •  De overig benodigde energie moet duurzaam worden opgewekt. Deze behoefte aan energie is alleen te vervullen met een mix van duurzame energiebronnen, zoals windmolens, zonnepanelen, warmte uit diepere lagen in de aardbodem, warmtepompen, enzovoort. Deze hebben elk hun eigen voor- en nadelen, maar tezamen kunnen ze een passende oplossing bieden. Hoe de mix van energiebronnen er precies uit gaat zien, wordt in de loop van de komende jaren steeds duidelijker.
 • Er gebeurt al veel rond de omslag naar een duurzamere energievoorziening, zie bijvoorbeeld www.mijngroenehuis.nu en www.samenduurzaamzeist.nl. Veel inwoners, bedrijven, woningcorporaties, instellingen en de gemeente zijn bezig met het isoleren van hun gebouwen. Maar er moet nog veel gebeuren.

Inspraakreacties Ronde Tafel 4 april 2019
Tijdens de Ronde Tafel over het concept Energieplan Zeist op 4 april 2019 hebben diverse personen en groepen ingesproken. Naast loftuitingen waren er ook kritischer geluiden, vooral van Beter Zeist en Corinne van Roijen. Hierbij die van
Stichting Beter Zeist, Stichting Milieuzorg Zeist e.o. en Corinne van Rooijen.

Stichting Beter Zeist ondersteunt het nemen van energiemaatregelen, maar constateert wel over het plan dat:
– e
r geen consent is over belangrijke uitgangspunten en doelen/ambities;
– het ook niet voldoet aan de kenmerken van een concreet en operationeel plan, het is nu vooral een visie;
– een klimaatneutraal Zeist in 2030 onhaalbaar is en niet haalbaar op eigen grondgebied (vergelijk de rapporten van CE Delft en bureau Over Morgen);

– te weinig wordt nagegaan wat het netto-effect van de mogerlijke maatregelen en middelen is op de reductie van broeikasgassen en op de aantasting van de omgeving (de totale kringloopeffecten); 
– de afstemming met andere beleidssectoren vrijwel ontbreekt en de implementatie niet is uitgewerkt.

Kortom: er is veel werk aan de winkel voor het opstellen van een uitvoering die recht doet aan het commentaar. Beter Zeist beveelt aan om te beginnen met technisch en financieel haalbare en geaccepteerde maatregelen. Daarnaast zal ook aandacht moeten worden besteed aan de noodzakelijke klimaat-adaptatie: het aanpassen aan de klimaatverandering.

Routekaart: Nieuwe energie voor Zeist
Het college kiest in de Routekaart voor een energieneutraal Zeist als realistische ambitie: ‘een energieneutraal Zeist in 2050, of zoveel eerder als mogelijk’. Dat sluit aan bij de landelijke doelstelling en wijkt af van de oorspronkelijke ambitie: Zeist klimaatneutraal in 2030.

Om dit doel te bereiken beschrijft de Routekaart een lange reeks maatregelen. Zo gaat de gemeente de komende jaren met alle wijken en buurten één voor één in gesprek over een haalbare en betaalbare overstap van aardgas naar een nieuwe, duurzame energiebron voor koken, verwarmen en warm water. Energie besparen is daarbij essentieel. Dat gebeurt door isolatie van gebouwen, energiebesparend gedrag van iedereen, en nieuwe energiezuinige technologieën. Het college gaat onderzoeken welke mix van duurzame energiebronnen gebruikt kan worden. Daarbij gaat het tot 2030 om het in gebruik stellen van 4 windmolens en 35 hectare zonneveld in de gemeente, naast andere vormen van duurzame energie die beschikbaar komen.

De gemeenteraad besprak de Routekaart op 13 juni tijdens de Ronde Tafel. Daar werd ingesproken door Samen Duurzaam Zeist en Stichting Energie Zeist. Die ondersteunden in grote lijnen de – vooral procesmatige – concretisering van het Energieplan.

Daarnaast spraken in Stichting Milieuzorg Zeist e.o., vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West en Stichting Beter Zeist. Milieuzorg Zeist pleit voor een terugkeer naar de ambitie van ‘Zeist Energieneutraal in 2030’ en net als Beter Zeist voor het oprichten van organisatie voor de transitie. Ook plaatsen de 3 organisaties vraagtekens bij het in de gemeente oprichten van windmolens en het neerleggen van zonnevelden. Stichting Beter Zeist is het eens met de doelstelling van de gemeente, maar vindt deze net als Werkgroep Natuurlijk Zeist-West nog niet ver genoeg gaan. Zij pleiten voor het verder kijken dan de gemeentegrenzen bij het gebruik maken van duurzame energie. Verder missen Beter Zeist en Milieuzorg Zeist in de routekaart de samenhang met verwante beleidsuitdagingen, zoals de aanpassing aan de klimaatverandering (klimaatadaptatie) en de bedreiging van de biodiversiteit. Op 9 juli 2019 ging de raad akkoord met de de Routekaart.

Eind oktober 2019 publiceerde het college een raadsinformatiebrief over grootschalige duurzame elektriciteitsopwekking in Zeist en in november een huis aan huiskrant over Nieuwe Energie. Veder is intewressant de kritische brief van een Katwijkse raadsfractie aan de raadleden van Nederland over de verplichting tot afkoppeling van het gas als brandstof.
Zie verder de rubriek U10.
terug naar top

REGIONALE ENERGIE STRATEGIE (RES)

Het doel van de Regionale Energoe Stategie is om in geheel Nederland in 2030 een totaal van 91 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken. Daarvan wordt 49 TWh tegen die tijd opgewekt met windmolenparken op zee. De rest zal op land geproduceerd worden.

De 30 regionale energieregio’s in Nederland leveren uiterlijk 1 juni 2020 hun voorlopige concept Regionale Energie Strategie (RES) en de Transitievisie Warmte bij het Nationale Programma RES. De bestuurlijk vastgestelde conceptversie wordt uiterlijk 1 oktober ingestuurd. Dat betekent dat het nog zin heeft commentaar te leveren op de eerste opzet voor de plaats van windmolens en velden zonnepanelen, zie het persbericht. De raad moet zich immers nog buigen over haar reactie aan de energieregio (U-16).
Stichting Beter Zeist ziet weinig in het plaatsen van deze voorzieningen in de gemeente, behalve mogelijk in delen van het gebied tussen de spoorlijn naar Arnhem en de A12. In andere delen van de gemeente worden ons inziens woongenot, leefomgeving, natuur en landschap te veel aangetast door zo’n ingrijpende infrastructuur.

Voorgeschiedenis
Op 15 mei 2019 ontving  U10 (U16) de Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) van de Bestuurstafel Klimaatneutrale Regio. Het gaat om energiebesparing en opwekken van duurzame energie. De regionale energiestrategie moet ervoor zorgen dat duurzame energieopwekking goed past binnen de beschikbare ruimte in de regio. Daarnaast zoeken gemeenten manieren om woningen zonder aardgas te verwarmen.. Deze notitie is van belang voor de onderlinge afstemming van het Zeister beleid en met dat van U10 (U16). Op 5 september is het raadsvoorstel Startnotitie RES besproken in de Ronde Tafel met de inspraakreactie van vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West. en die van Stichting Milieuzorg Zeist e.o.

Op 26 september is de startnotitie besproken in de commssie ruimte van de raad. Duidelijk werd dat veel punten nog nader zullen worden uitgewerkt in een Plan van aanpak. Het gaat volgens NDZ bijvoorbeeld om de samenwerking van 16 gemeenten, de provincie en 4 waterschappen, de begroting en de bijdrage van Zeist, de mogelijke risico’s en de beheersing ervan, de organisatiestructuur, de ambtelijke opdrachtgever en de werkruimten, betrokkenheid van deskundigen, invloed en draagvlak van  inwoners en de rapportage vanuit U16 naar de raad. Verder werd gevraagd om een monitoring, evaluatie, herijking en actualisering per 2 jaar van het RES.

GroenLinks en Seyst.nu hebben een motie ingediend om in verband met het energieverbruik ook de regionale, duurzame mobiliteitsstrategie in het RES te verwerken. In dit verband is ook van belang de Uitgangspuntennotitie MIRT Onderzoek Metropoolregio Utrecht. Deze noritie heeft U Ned in samenwerking met het Provinciaal Economisch Programma op 20 juni 2019 gepubliceerd. De daarin voorgestelde meerjareninvestering in ruimte en transport heeft grote gevolgen voor het energieverbruik in de regio.

Tijdens het debat op 26 september 2019 stelde wethouder Catsburg dat het in de RES verwerken van de energievraag voor mobiliteit nog niet door het Rijk was gevraagd en dat opname ervan de tijdsdruk te veel zou opvoeren. Bovendien zouden alle rapporten in het Regionaal Economisch Programma (REP) zijn/worden verwerkt. Dat geldt wat het REP betreft overigens alleen voor de mobiliteitsvraag en niet voor de daarvoor benodigde energie.
Bij de besluitvorming op 8 oktober bleek het college inmiddels een andere mening te zijn toegedaan. De (gewijzigde) motie werd unaniem door de raad aanvaard.

Ten aanzien van het Regionale Economische Strategie (RES) werd de motie over het opnemen van de bijdrage van duurzame mobiliteit aan de energie-opgave ook unaniem aanvaard. Hiervoor geldt dat U10/U16 dit nog zou moeten overnemen.
Op 19 mei vindt de Ronde Tafel van de Zeister raad plaats over het conceptbod van de regio, zie de aanbiedingsbrief van 16 maart 2020. Daarover zal de raad op 16 juni besluiten. Het raadsvoorstel is om in te stemmen met:
– het uitgangspunt ‘iedereen draagt bij’, dus alle gemeenten in de regio;
– het regionale concept bod van 1,8 TWh, de daarbij behorende randvoorwaarden richting het Rijk en disclaimer;
– de verzending van de Ontwerp-RES met het Concept-Bod naar het Nationaal Programma RES/ Rijk. De RES U16 staat op www.energieregioutrecht.nl.

Ten behoeve van de Ronde Tafel van 19 mei 2020 zijn 3 inspraakreacties naar de raad gestuurd, die van Stichting Beter Zeist over 4 hoofdlijnen, Stichting Milieuzorg Zeist e.o. over het gehele proces en de inhouden van het bod RES, de vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West over vooral de gevolgen voor de natuur en landschap, de Belangenvereniging Couwenhoven over het gebrekkige participatieproces en Bewoners Initiatieven Zeist (BIZ) over 3 aspecten van het bod. Naar aanleiding van de Ronde Tafel heeft het college vragen van VVD en Zeister Belang beantwoord. In dit verband is de aangenomen motie van de gemeente Peel en Maas interessant. Die gaat over het gebruik van nieuwe vormen van kernenergie die weinig CO2 zouden vergen en minder tot geen radioactief afval zouden produceren.

Ten behoeve van de besluitvorming van de RES heeft Beter Zeist samen met de groene organisaties nog op 8 juni een brief naar de Raad gestuurd om het raadvoorstel te amenderen. En vervolgens op 15 juni een aanvullende brief over de verantwoordelijkheid van de raad i.p.v. het college voor dit dossier.

Besluitvorming Raad
Op 16 juni 2020 aanvaarde de Zeister raad unaniem het bod van 16 Utrechtse gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht van de RES U16. Voor de regio betekent dit het in 2030 opwekken van 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit. Dat is bijvoorbeeld haalbaar door 15% van grote (bedrijfs)daken te benutten, samen met 45 grote windmolens en 800 hectare zonnevelden. Als bod van Zeist gaat het gedurende de periode tot 2030 om het realiseren van (indicatief) 35 hectare zonnevelden en 2 tot 4 windmolens (afhankelijk van de grootte ervan). Over dit onderwerp werd een motie van VVD, Nieuw Democratisch Zeist en Zeister Belang aanvaard. In de motie wordt het college verzocht:
– in de onderzoeken een maximale variant met zonne-energie uit te werken;
– kaders te ontwikkelen ter bescherming van de inwoners tegen eventuele overlast van windmolens;
– in te zetten op innovatie en draagvlak.

Voor  de uitwerking van het raadsbesluitbetreft is op 1 juli een internetbijeenkomst gehouden over het voorstel van Zeist. Het betreft de aandachtspunten, voorwaarden en kansen die de gemeente ziet voor het opwekken van duurzame elektriciteit in Zeist. Het geeft aan welke delen van Zeist meer, minder of niet kansrijk kunnen zijn voor zonnevelden of windmolens. Ook beschrijft het onder welke voorwaarden de gemeente eventueel wil meewerken aan zonnevelden of windmolens, zie verder de raadsinformatiebrief over lokale participatie d.d. 23 juni. Ten behoeve van de besluitvorming stuurde Beter Zeist nog een brief naar de raad over de gewenste volwaardige participatie van de bevolking bij initiatieven op het gebied van energie. De te beperkte formulering over participatie moet worden aangepast. Op 1 juli werd nog een digitale verkenning gehouden met stakeholders en belangstellenden over mogelijke gebieden voor plaatsing van windturbines en zonnevelden.

Voorstel kansrijke gebieden in Zeist voor windturbines en zonnevelden
In juli besloot het college over het raadsvoorstel zodat na de zomervakantie daarover bij de raad kan worden ingesproken. Het college stelt daarin onder meer voor, het gebied tussen de spoorweg en de A12 (de ‘A12/spoorzone’) als het meest kansrijke gebied voor zonnevelden en windmolens verder te verkennen. Daarnaast ziet het college in de rest van het buitengebied tussen Zeist, Bunnik, Driebergen en Utrecht (463 hectare) beperkt kansen voor enkele kleinere, goed ingepaste zonnevelden, met een gezamenlijk maximum van 10 hectare. Bij voorkeur zijn de velden elk ongeveer 3 hectare, maar ook een goed inpasbaar veld van 10 hectare is denkbaar. De gemeente weegt bij iedere aanvraag voor een zonneveld het belang van duurzame energieopwekking af tegen de belangen van landschap, natuur, cultuurhistorie, recreatie, archeologie, landbouw, bodem, water en het belang van bewoners, omwonenden en gebruikers van het gebied, zie verder het persbericht. en  www.zeist.nl/zonenwind.
terug naar top

LINKS

Informatie beschikbaar bij buurtorganisaties
www.wilhelminaparkzeist.nl –> rubriek Duurzaam
www.lyceumkwartierzeist.nl –> rubriek Duurzaam
www.hogedennen.net –> rubriek Duurzaam

Informatieve links
www.samenduurzaamzeist.nl
mijngroenehuis.nu

www.jouwhuisslimmer.nl
(15 gemeenten)
www.allesduurzaam.nl Algemene informatie over duurzaamheid
www.bleeve.nl online energieloket huiseigenaren gemeenten regio Utrecht, zie bericht
www.stichtingernergiezeist.nl Mijn Groene Huis, Meester de Klerkstraat naast de bankautomaat; open ’s middags donderdag – zaterdag 
www.zeistenergiek.nl (Voorbeeldhuis Nijenheim 63-18)
www.wattsnext.nl (energiebesparing in de buurt)
De op deze site vermelde links op het gebied van milieu, gezondheid en duurzaamheid.

Zakelijke links
www.sungevity.nl/zeist (aanbieder zonnepanelen buurtinitiatief Christelijk Lyceum Zeist)
www.groene-oplossingen.nl (dakwarmte-buisleidingen: advies, installatie, service)
www.energiecentrumzeist.nl (energieadvies en uitvoering woningen)
www.greenrecovery.nl (Dit bedrijf heeft bij de Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide werk geleverd. Ook is de solar installatie op het Allegro terrein door hen ter beschikking gesteld).
terug naar top

Zie verder de rubrieken:

1 Reactie naar Energie-initiatieven

 1. Henk Radstake schreef:

  Ik ben best bereid deel te nemen in collectieve zonnepanelen. Mijn woning is door de ligging ten opzichte van de zon en de prachtige bomen in de directe omgeving niet geschikt voor zonnepanelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *