Economie

Geactualiseerd 02 mei 2020

Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com

(Ruimtelijk) Economische visies U10 en Zeist

De visie “Economisch Kompas Zeist 2018-2021” werd samen met de regionale “Ruimtelijk Economische Visie U 10” voor de lange termijn (tot 2040) besproken in de Ronde Tafel van 14 december 2017. Het Zeister Kompas is mede gebaseerd op drie onderzoeksrapporten van Buck Consultants International. Die hebben betrekking op het economisch DNA, een economische foto van Zeist en de economisch kansrijke sectoren.
Tijdens de Ronde Tafel van 5 september waardeerden burgerorganisaties het regionale initiatief, maar wilden wel dat Zeist eerst zou komen met een eigen visie. Stichting Beter Zeist en anderen konden nu beide visies in onderling verband beoordelen, zie verder.

Convenant Regionale Detailhandelsafspraken
Binnen de U10-bestuurstafel Economie wil men tot regionale afspraken komen over detailhandel op perifere locaties en over de bestaande winkelstructuur. Het doel is te komen tot vitale winkelcentra en een eigentijdse structuur van de voorzieningen in de regio en de individuele kernen. De afspraken zijn vastgelegd in het ‘Convenant Regionale Detailhandelsafspraken U10’, van september 2017. De afspraken zijn in overeenstemming met de in de structuurvisie (2011) beschreven koers voor de detailhandel in Zeist. Verder sluiten ze aan op de uitgangspunten in de Centrumvisie Zeist “Beleef Zeist. Groen, Gezond en Gastvrij” (2015). Zie voor de stukken de rubriek.

Het convenant wordt op een nader te bepalen datum in het tweede kwartaal van 2018 ondertekend, onder voorbehoud van goedkeuring door gemeenteraden.
De raad van Zeist wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie van de afspraken en het verdere vervolgproces. Verder krijgt de raad jaarlijks schriftelijke informatie over nieuwe winkelontwikkelingen in de regio en de betekenis daarvan voor winkelvoorzieningen in Zeist, zie het raadsvoorstel.

Stichting centrumorganisatie ‘Hart van Zeist’
De huidige samenwerking van ondernemers, eigenaren van bedrijfspanden en de gemeente om het centrum te vitaliseren wordt geformaliseerd in een stichting. Dit zal gebeuren door het organiseren en stimuleren van onderling overleg, door gezamenlijke activiteiten en het zorgen voor evenementen. Per jaar wordt daartoe een actieagenda met bijbehorende begroting opgesteld. De activiteiten zijn gericht op het bevorderen van de aantrekkelijkheid, leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en/of de economische ontwikkeling van het centrum van Zeist, zie verder de raadsinformatiebrief met bijlage  van 13 februari 2018.

Recreatie en toerisme in Zeist
In 2019 heeft een taskforce van maatschappelijke instellingen en bedrijven een advies over recreatie en toerisme in Zeist opgesteld voor het college van B&W van Zeist. In het advies wordt ingegaan op de uitgangspunten voor het beleid, wat Zeist te bieden heeft, de beleidsambities, de aanbevelingen voor een actieprogramma 2019-2021 en die voor de langere termijn.  Het actieprogramma gaat over het formuleren van een sterk merk voor Zeist, meer verbinding en samenwerking tussen partijen en betere promotie van het recreatieve en toeristische aanbod. Op 27 mei 2019 werd het advies gepresenteerd, zie ook de bijlagen met reacties op de bijdragen van de deelnemers. Zie ook de inbreng van Stichting Beter Zeist.

Op 8 october 2019 heeft de raad het raadsvoorstel unaniem aanvaard. Ook is nog een amendement aangenomen om natuur en biodiversteit te laten samengaan met recreatie en toerisme met de leuze ‘groen is ons goud’. Het is de vraag is of dit wel met elkaar verenigbaar is. Inmiddels wil de gemeente ook komen tot een evenementenbeleid.

Digitale LED-schermen langs invalswegen voor informatie en reclame
De gemeente kondigde begin 2019 aan grote digitale aankondigingsborden te willen plaatsen langs de Driebergseweg, Koelaan, Boulevard en Utrechtseweg. Stichting Milieuzorg Zeist e.o., Vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West en Stichting Beter Zeist verzetten zich tegen uitbreiding van de bebording van deze invalswegen. Hetzelfde geldt voor Vereniging Lyceumkwartier Zeist wat de Boulevard betreft. Zie de gezamenlijke inspraakreactie en het bezwaarschrift van de 3 organisaties. Op 3 maart 2020 heeft het college verweer gevoerd, zie het voorbeeld voor de Driebergseweg. Op 2 mei hebben de 4 maatschappelijke organisaties daarop gereageerd met een gezamenlijke memorie.