V&D en Voorheuvel

Geactualiseerd 16 maart 2019

Strategievoorstel V&D pand en omgeving

Begin 2018 heeft het college een bestuursopdracht vastgesteld om te komen tot een scenario-en effectenstudie voor de locatie van het V&D-pand. Dit heeft geleid tot een samenwerking met Accres, eigenaar van het V&D pand. Het is de bedoeling samen met Accres te komen tot mogelijke scenario’s voor transformatie. De bestuursopdracht is op 2 oktober 2018 uitgebreid. Daarbij wordt het Emmaplein, de markt, de Voorheuvel en de 1e Hogeweg bij deze studie betrokken.

Daartoe heeft het stedenbouwkundig bureau SVP een ruimtelijke, schetsmatige vertaling in de maak in verschillende scenario’s voor het centrum van Zeist, met specifieke aandacht voor het Emmaplein en omgeving. Accres neemt nu als eigenaar het initiatief voor een invulling van de V&D met maatschappelijke functies en wonen, passend binnen de stedenbouwkundige uitgangspunten, zie verder het persbericht.

De vraag is wanneer en in hoeverre de bevolking en andere belanghebbenden bij de keuze van de scenario’s zullen worden betrokken. In het verleden hebben inwoners te hoop gelopen tegen bebouwing van de markt. En welke invloed heeft de keuze op de gekritiseerde verkeerscirculatie in het gebied van de Voorheuvel en de wijde omgeving? Verder kan de vraag worden gesteld of afbraak van de Punt geen onnodige kapitaalvernietiging is en of het geld niet beter kan worden besteed.

Besluit college 5 februari 2019
– Er mee in te stemmen als voorkeursvariant een transformatie van het V&D pand naar wonen gecombineerd met maatschappelijke functies nader te onderzoeken en uit te werken met Accres en de maatschappelijke instellingen. Deze uitwerking leidt tot een ruimtelijke, functionele en financiële afspraak tussen Accres, gemeente en maatschappelijke instellingen en heeft draagvlak onder omwonenden en ondernemers.
– In te stemmen met de planning voor de komende periode en het budget dat benodigd is.