Hoger beroep RvS

Vervolg voortgang procedures (verkeers)besluiten centrum Zeist
Geactualiseerd 17 september 2019

Raad van State over hogere beroepen verkeersbesluiten
Op 18 juli 2019 in de ochtend heeft de Raad van State (RvS) de zitting houden over hogere beroepen die 5 organisaties waaronder stichting Beter Zeist hebben aangespannen tegen de verkeersbesluiten in het centrum van Zeist. De RvS beoordeelt de beroepen alleen op rechtmatigheid. Kortom: had de raad de besluiten zo mogen nemen, inclusief motivering, onderbouwing en belangenafweging. In dat verband heeft de raad veel beleidsvrijheid. De doelmatigheid van de besluiten heeft de raad afgewogen; de RvS beoordeelt die niet. Overigens zijn nog steeds niet alle besluiten uitgevoerd, zoals de openstelling van het busstation. Voor de zitting konden tot en met 7 juli nog stukken worden ingeleverd.

Op 28 augustus 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de hogere beroepen. Deze zijn ongegrond verklaard en de besluiten blijven dus in stand, zie de uitspraak. Wel heeft de gemeente namens het college toezeggingen gedaan aan de RvS. Het gaat over het nemen van compenserende maatregelen op de Lindenlaan als er verkeersonveiligheid optreedt. Dat geldt ook voor het heroverwegen van verkeersmaatregelen wanneer die niet of minder effectief zijn. Het college ziet de in het najaar van 2019 voorgenomen evaluatie van de centrumvisie en de besloten verkeerscirculatie als middel om zo nodig besluiten en maatregelen aan te passen.

Het college heeft in mei 2019 alvast enkele kleine veranderingen aangebracht in de verkeersafwikkeling van het centrum. Het gaat om het onder voorwaarden verlenen van ontheffingen voor de Voorheuveldoorgang, het gedeeltelijk opheffen van de eenrichting in de Meester de Klerkstraat en het nemen van begeleidende maatregelen. Verder is het wel waarschijnlijk dat de openstelling voor autoverkeer van het busstation niet zal doorgaan. Deze openstelling tast de verkeersveiligheid aan en zal een aanzuigende werking hebben voor het autoverkeer op de Slotlaan. Dat laatste staat haaks op de door omwonenden en winkeliers bepleite autoluwheid van de belangrijkste winkelstaat van Zeist. Verder is de oorspronkelijke situatie van de Jacob van Lenneplaan weer grotendeels hersteld. Ook blijft het technisch mogelijk tweezijdig lijnbussen te laten rijden over het eerste deel van de Slotlaan tussen de Hogewegen en de Weeshuislaan. Wel blijft de aautodoorgang bij de Voorheuvel nog afgesloten ook gezien de plannen van het college om de markt grotendeels te bebouwen en De klinker (De Punt) af te breken.

Voorgeschiedenis
Op 28 juni 2018 heeft de Rechtbank Midden Nederland de beroepen tegen de 5 verkeersbesluiten ongegrond verklaard. Het beroep van de Vereniging Lyceumkwartier Zeist tegen verkeersbesluiten van het wijkverkeersplan Wilhelminapark – Lyceumkwartier zuid is wel deels gegrond verklaard. Zie voor beide uitspraken de betreffende rubriek. Het ingestelde beroep van Stichting Beter Zeist over de herinrichting van het eerste deel van de Slotlaan tussen de Hogeweg en de Weeshuislaan is ingetrokken. Daar is namelijk tussentijds overeenstemming over bereikt. Dat maakt het mogelijk dat lijnbussen daar zo nodig toch in beide richtingen blijven rijden, zie rubriek.

Vijf beroepsgangers waaronder Stichting Beter Zeist zijn bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen de voorgenomen verkeersmaatregelen bij het busstation en tegen het het sluiten van de doorgang voor auto’s bij De Punt. De appellanten zien echter voldoende redenen om bij de Raad van State in hoger beroep te gaan. Zij vinden dat de rechtbank onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van Zeistenaren, zowel centrumbewoners en winkeliers als bewoners van omliggende buurten. Bovendien verwachten zij onder meer veiligheidsproblemen bij het busstation, de Jacob van Lenneplaan en de Lindenlaan. Deze lanen worden straks feitelijk hoofdwegen voor binnenkomend en uitgaand verkeer, terwijl die daar helemaal niet voor bedoeld zijn. Bovendien rijden er per dag op de Lindenlaan duizenden scholieren. En het busstation zou het eerste zijn dat in Nederland wordt opengesteld voor autoverkeer, zie het hoger beroep van Stichting Beter Zeist. Onthullend is casus Jacob van Lenneplaan over het verkeersbeleid en de kritiek van Prof. van Beijeren op het Zeister verkeersmodel. Dat model laat de verwachte gevolgen zien van de verkeersbesluiten en dient tevens als onderbouwing van de verkeersmaatregelen. Nadien heeft Stichting Beter Zeist nog voor de zitting van de Raad van State van 18 juli 2919 een supplement en een toelichting op het beroepschrift  ingediend.

De appellanten dachten dat er nog steeds mogelijkheden waren om met het nieuwe college tot een werkbaar en acceptabel compromis te komen. Maar dan moest het college wel bereid zijn tot overleg en dat werd steeds afgewezen. Op 16 februari 2019 hebben Zeistenaren een demonstatie gehouden om de verkeersbesluiten te heroverwegen. Die werd ondersteunt door een petitie met 2.800 handtekeningen. Ook zo’n 200 Zeister ondernemers vroegen hierom gezien de dreiging van omzetdaling en het voortbestaan van hun winkels en bedrijven.


Op 19 februari 2019 werd het verzoek echter vrijwel direct na de aanbieding van de petitie aan de burgemeester op 19 februari door de verantwoordelijke wethouder van tafel geveegd. Volgens het college zou alles wel worden behandeld na de zomervakantie bij de evaluatie van de centrumvisie (ergens in de herfst). Als tegemoetkoming kreeg het centrum-management de beschikking over een incidenteel budget van 360.000 euro voor initiatieven om het imago van het winkelcentrum van Zeist te versterken. Overigens kreeg Beter Zeist ondanks verzoeken daartoe van de gemeente nog steeds geen inzicht in de tellingen van het aantal passanten in het winkelcentrum.

Aanpassingen van de verkeerscirculatie in 2019
Het college heeft in mei 2019 enkele veranderingen aangebracht in de verkeersafwikkeling, namelijk het onder voorwaarden verlenen van ontheffingen voor de Voorheuveldoorgang, het opheffen van de eenrichting in de Meester de Klerkstraat en het nemen van begeleidende maatregelen. Verder wordt in de brief van het college ingegaan op de uitvoering van verkeersmetingen van auto- en fietsverkeer. De resultaten daarvan zullen worden gebruikt voor de op de komende evaluatie van het totale centrumplan.

Het instellen van eenrichtingsverkeer in de Korte Steynlaan van de Antonlaan naar de Slotlaan heeft geleid tot verminderde bereikbaarheid van het Wilhelminapark. Ook zorgt de gedeeltelijke afsluiting voor extra verkeer door het Lyceumkwartier, in het bijzonder de Lindenlaan, en het lokt tegen de rijrichting inrijden van de Lyceumlaan uit. Dat is de reden dat Vereniging Lyceumkwartier Zeist tegen de verkeersmaatregel bezwaar heeft aangetekend. Ook Stichting Beter Zeist en 2 VvE’s Belleville hebben bezwaarschriften ingediend. Verder is er ondersteuning vanuit het Wilhelminapark en van ondernemers van de Slotlaan.

Voor de raadsvergadering van dinsdag 11 juni 2919 heeft de PvdA-fractie een motie ingediend om de verkeersmaatregel van april 2019 in te trekken. Ter ondersteuning van de motie heeft Stichting Beter Zeist nog een brief gestuurd naar de raad. De raad wilde de motie in meerderheid echter niet aannemen, alleen de lokale partijen, PvdA en DP stemden voor. Men wilde de evaluatie van de centrumvisie afwachten.

Op 25 juni hebben de bezwaarmakers nog een brandbrief naar de raad gestuurd om toch op 11 juli te beslissen dat de eenzijdige afsluiting van de korte Steynlaan direct wordt teruggedraaid. Dat heeft de raad niet gedaan. Wel is er in juli een bijeenkomst gehouden tussen bezwaarmakers, benadeelden en raadsleden over het heroverwegen van het besluit. Daaruit bleek dat een meerderheid van de fracties dat van belang acht, maar pas daartoe te besluiten op basis van de resultaten van de voorgenomen evaluatie.

Zie verder de voorgeschiedenis van de procedures.