Evaluatie Centrumvisie

Geactualiseerd 07 juli 2020

Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com

INHOUDSOPGAVE

Vervolg terugdraaien verkeersmaatregelen centrum
Raad draait enkele omstreden verkeersmaatregelen terug
Evaluatie blijkt nulmeting
Al gedane aanpassingen van de verkeerscirculatie

Activiteiten burgerorganisaties

VERVOLG TERUGDRAAIEN VERKEERSMAATREGELEN CENTRUM

Het is stil geworden over het terugdraaien van de belangrijkste verkeersbesluiten. Wel zijn er bezwaren ingediend door burgers die zich nu benadeeld voelen. Stichting Beter Zeist vraagt in haar bezwaar dat de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers weer wordt verbeterd. Dat houdt in dat waar nodig een onveilige ‘shared space’ inrichting wordt aangepast en voet- en fietspaden terugkomen. Dat geldt zeker voor de Voorheuvel bij de rotonde, de doorgang bij het vroegere tunneltje en de ingang van de Jagerlaan bij de Slotlaan, zie het bezwaar van Beter Zeist.

Op 3 maart 2020 zijn raadsvragen van Seyst.nu beantwoord over de status en voortgang van het terugdraaien van het uitgevoerde verkeersmaatregelen in het Wilhelminapark en het Lyceumkwartier. Daaruit blijkt dat in maart 2020 inhoudelijke gesprekken beginnen over het wijkverkeersplan. Daar worden de onderwerpen veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid behandeld starten. De uitkomst (advies) van dit proces en de eventueel hieruit volgende verkeersmaatregelen worden aan het gemeentebestuur ter besluitvorming voorgelegd. Als tijdens dit proces blijkt dat (simpele)aanpassingen van verkeersmaatregelen geen negatief gevolg heeft voor alle betrokken kan dit vooruitlopend aan het definitief advies worden uitgevoerd, zie de raadsvragen van Seyst.nu.

Op 10 juni 2020 heeft Ir. Hoorn in een brief aan de raad de centrummaatregelen en de procesgang geanalyseerd. Daarin pleit hij voor een eerlijke evaluatie die hard nodig is om het vertrouwen van de amenleving te herwinnen. De daarop volgende raadsvragen van de CDA-fractie over de voortgang van de evaluatie zijn op 3 juli beantwoord. Op 6 juli heeft Ir. Hoorn nog een aanvullende ondebouwing van zijn brief gestuurd op basis van de beschikbare verkeerstellingen.
terug naar top

RAAD  DRAAIT ENKELE OMSTREDEN VERKEERSMAATREGELEN TERUG

De raad was op 26 november 2019 eindelijk om. Dat mag ook wel na 6 jaar touwtrekken met veel gemeentelijke geldverspilling, verlies aan tijd, energie en omzet van winkeliers. De raadleden verzekerden de toehoorders dat zij goed hadden geluisterd naar de meer dan 40 insprekers. De raadsfracties van de coalitiepartijen hebben een amendement ingediend om de belangrijkste verkeersmaatregelen terug te draaien. Ook de oppositie wil dat, waarvoor Seyst.nu en Nieuw Democratisch Zeist verdergaande amendementen indienden. Omdat het erop leek dat er onvoldoende haast werd gemaakt heeft Stichting Beter Zeist na overleg met betrokken bezwaarmakers nog een brief naar de raad gestuurd.

Het geamendeerde raadsvoorstel is op dinsdag 1o december aangenomen. Ook werd een aanvullend amendement van D66, PvdA en Seyst.nu aangenomen om de centrumvisie te gaan afronden en na maximaal 1 jaar de effecten te meten en daarover binnen 2 maanden aan de raad te rapporteren.

Inmiddels zijn op 13 december 2 verkeersbesluiten gepubliceerd en werden de Korte Steynlaan en de Voorheuvel/Marktdoorgang weer opengesteld. Het busstation blijft dicht, zie besluit Korte Steynlaan. Per motie wordt het college gevraagd te onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn voor veilige Slotlaan. Op 30 december is ook een verkeersbesluit gepubliceerd voor openstelling van de Jagerlaan (tussen Slotlaan en Antonlaan). Daarna wordt met de betrokkenen overlegd om in het centrum en in de wijken te komen tot een goede balans tussen veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Inmiddels heeft het college voorgesteld om het Retailperspectief ‘Centrum als ontmoetingsplek van Zeist’ vast te stellen. Het raadsvoorstel is bedoeld als gemeentelijke ontwikkelrichting ten behoeve van een aantrekkelijk en goed functionerend centrum als plek van ontmoeting. In het kader van de evaluatie van de centrumvisie brak Annemiek Verstappen nog een lans voor het bepalen van het ‘dna van Zeist’ in haar ogen: een groen, duurzaam, innovatief en inclusief Zeist.
terug naar top

EVALUATIE BLIJKT NULMETING

Het college van B&W wil niet terugkijken maar vooruitzien. Dat blijkt uit de doelstelling van het eerder aangekondigde ‘evaluatieonderzoek’. Het gaat in feite om een nulmeting met het oog op doorontwikkeling van het centrum, zoals in de collegebrief met de onderzoeksopzet van bureau Enneüs staat. Het is een gemiste kans dat er geen evaluatie van de effecten en kosten van het uitgevoerde beleid wordt gehouden. Er wordt vooral  gevraagd naar beleving en tevredenheid met aanvullend informatie over resultaten van verkeersmetingen van auto- en fietsverkeer. Dat kan waardevolle informatie opleveren, maar het voorziet niet in een door bewonersorganisaties gewenste evalutatie met leerpunten voor het beleid.
Lees verder de door het college geanonimiseerde, ingezonden brief die naar de raad is gezonden.

Voor de raadsstukken zie de aankondiging van de evaluatie in de brief van het college van mei 2019, de informatiebrief en de brief met het projectvoorstel. De volgende stukken zijn na de zomervakantie van 2019 gepresenteerd:
Verkeersonderzoek Mobycon;
Rapport Evalutie centrum Enneüs (realisatie- en belevingsonderzoek);
Sheets Presentatie Evaluatie centrum (t.b.v. raad op 15 oktober);
Raadsvoorstel Evaluatie centrum.

In het raadsvoorstel wordt voorgesteld de huidige verkeerssituatie te bestendigen door:
– Het besluit over het busstation nu niet te effectueren;
– Het eenrichtingsverkeer op de Korte Steijnlaan richting de Antonlaan middels een
verkeersbesluit permanent te maken;
– In overleg met bewoners na te gaan of en op welke wijze de verkeerscirculatie in de wijken verder kan worden aangepast.

Op 17 en 23 oktober 2019 zijn er informatiebijeenkomsten gehouden voor inwoners. Op 17 oktober mochten de inwoners geen vragen stellen en sommigen zijn toen boos vertrokken. Op 23 oktober mochten wel vragen gesteld worden, maar werden de alternatieve verkeersmodellen niet getoond. De gang van zaken wekte bij inwoners en de raad de indruk dat de aanpak niet goed doordacht was.
Op 14 en 21 november werd een hoorzittingen en een Ronde Tafel over de evaluatie en het raadsvoorstel gehouden, zodat op 10 of 12 december de raad daarover zou kunnen besluiten.

Meer dan 40 insprekers hebben op beide zeer druk bezochte avonden hun inspraakeactie gegeven. De zaal liet zich goed horen als ondersteuning van de insprekers, dit tot ergernis van de voorzitter.  De ondernemers en hun organisaties gingen in op de grote omzetdalingen toen de verkeersbesluiten werden ingevoerd en op de noodzaak die in te trekken, zie als voorbeeld de reactie van Bella Mode en de Slotlaanvereniging.

Ook vanuit de meest betrokken buurten werd opnieuw aangedrongen op terugdraaien van de verkeersbesluiten, zie bijvoorbeeld die van het Lyceumkwartier, Jacob van Lenneplaan, omgeving busstation, de oud-voorzitter van de themagroep bereikbaarheid, Wilhelminapark en een initiatiefnemer van een enquête in die buurt, een bewoner van het Wilhelminapark, een oud wethouder, twee burger-deskundigen te weten Ir. H.J. Hoorn en prof. H. van Beijeren en zijn aanvullende opmerkingen op basis van de hoorzittingen, en Stichting Beter Zeist die de burgerreacties en procedures heeft ondersteund en gecoördineerd. Slechts enkele burgerinsprekers kwamen meer voor hun persoonlijk belang uit.

Een extra raadsinformatiebijeenkomst wordt op 25 november om 20.00 uur gehouden om Raadsleden in de gelegenheid te stellen vragen te stellen aan burger-deskundige Ir. H.J. Hoorn over de onderbouwing van de inspraakreactie.
terug naar top

AL GEDANE  AANPASSINGEN VAN DE VERKEERSCIRCULATIE

Het college heeft in mei 2019 alvast enkele kleine veranderingen aangebracht in de verkeersafwikkeling van de centrumvisie. Het gaat om het onder voorwaarden verlenen van ontheffingen voor de Voorheuveldoorgang, het gedeeltelijk opheffen van de eenrichting in de Meester de Klerkstraat en het nemen van begeleidende maatregelen. Verder is het wel waarschijnlijk dat de openstelling voor autoverkeer van het busstation niet zal doorgaan. Deze openstelling tast de verkeersveiligheid aan en zal een aanzuigende werking hebben voor het autoverkeer op de Slotlaan. Dat laatste staat haaks op de door omwonenden en winkeliers bepleite autoluwheid van de belangrijkste winkelstaat van Zeist. Verder is de oorspronkelijke situatie van de Jacob van Lenneplaan weer grotendeels hersteld. Ook blijft het technisch mogelijk tweezijdig lijnbussen te laten rijden over het eerste deel van de Slotlaan tussen de Hogewegen en de Weeshuislaan. Wel blijft de autodoorgang bij de Voorheuvel nog afgesloten ook gezien de plannen van het college om de markt grotendeels te bebouwen en De klinker (De Punt) af te breken, zie de rubriek.
terug naar top

ACTIVITEITEN BURGERORGANISATIES

De burgerorganisaties zullen deze punten naar aanleiding van de ‘evaluatie nauwlettend volgen. Hetzelfde geldt voor de door het college aan de Raad van State toegezegde compenserende maatregelen in geval van verkeersonveiligheid van de Lindenlaan. En idem de toezegging dat wanneer blijkt dat verkeersmaatregelen niet of minder effectief zijn deze zullen worden heroverwogen. In dat verband gaat het ook om  het in 2019 genomen besluit tot eenzijdige afsluiting van de Korte Steynlaan. Dat besluit leidt samen met de reeds genomen maatregelen in die omgeving  tot een verkeerstoename op de Lindenlaan e.o. en tast de bestaansmogelijkheden aan van winkeliers die afhankelijk zijn van deze weg.

Bij het onderzoek zijn verkeersmetingen worden gedaan om een beeld te krijgen van de huidige situatie van verkeersintensiteiten en de verkeerscirculatie.  In het verleden was het mogelijk opgeslagen informatie van de verkeersregelinstalaties (VRI’s stoplichten) op te vragen en te ontvangen. Op die manier kon o.a. de Vereniging Lyceumkwartier Zeist daarop analyses uitvoeren. Die laten zien hoeveel verkeer op welke momenten langs bepaalde punten passeert. De laatste Wob-vraag naar de gegevens van januari 2019 leidde tot het gemeentelijk antwoord dat sinds die tijd deze informatie door het uitvoerende bedrijf niet meer dan 1 dag wordt bewaard. Inmiddels heeft de gemeente het bedrijf gevraagd de VRI-gegevens weer langer te bewaren. Zie bijlage 1 van de brief van VLZ van 27 september 2019 aan de raad over het opheffen van de eenzijdige afsluiting van de Korte Steynlaan. De vraag is wie besloten heeft de informatie niet meer te bewaren en of dat verband houdt met het feit dat alleen besloten is tot een nulmeting i.p.v. een evaluatie van de verkeersmaatregelen.
terug naar top