Gemeente beleid

Geactualiseerd 21 december 2017

Raadpleeg verder de nieuwe site
www.beterzeist.com
INHOUDSOPGAVE

Wat wil Zeist met haar ruimte en leefomgeving?
RUIMTELIJKE ORDENING, LEEFOMGEVING EN DE GRONDSLAG DAARVAN

Bovenstaand  kunt u doorklikken naar de verschillende subrubrieken.
In deze rubriek staat informatie over het vroegere, huidige en voorgenomen beleid van de gemeente Zeist op het gebied van ruimtelijke ordening en leefomgeving.  Als grondslag daarvoor wordt ook ingegaan op het vastgestelde Ontwikkelingsperspectief Zeist 2030 en de uitwerking daarvan in de Structuurvisie Zeist 2020. 
 

De gemeente produceert regelmatig visies voor de diverse beleidsvelden, zoals voor wonen en bouwen, groen, verkeer en vervoer, winkelen en veel andere onderwerpen. Dergelijke voor de gemeente zelfbindende visies zijn bedoeld om richting te geven aan het gemeentebeleid, maar binden de burgers en belangengroepen niet. Bezwaar maken tegen vastgestelde visies of beroep daartegen aantekenen kunnen zij namelijk niet. Zij hebben vaak wel inspraak bij de voorbereiding en kunnen ten slotte meespreken bij de Ronde Tafel van de gemeenteraad.
Als visies leiden tot ontwerpbesluiten dan kunnen belanghebbenden wel bezwaar maken en beroep indienen.

Stichting Beter Zeist en de aangesloten buurtorganisaties hebben de afgelopen jaren veelvuldig hun reacties gegeven. Voor een deel zijn ze op deze site onder de diverse rubrieken terug te vinden. Mede door de inbreng van de organisaties en Stichting Beter Zeist geeft de gemeente inmiddels meer ruimte aan vormen van burgerparticipatie bij de voorbereiding van beleidsvisies. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het Ontwikkelingsperspectief Zeist 2030, de Structuurvisie 2020 en de Bezuinigingsdialoog.

Op 5 april 2016 heeft Stichting Beter Zeist samen met de lokale groene organisaties tijdens het politiek spreekuur een voorlopige Checklist Visies besproken met de fracties. De lijst is bedoeld om de ontwikkeling en het gebruik van visies te verbeteren. De fracties zullen nagaan hoe de kaderstelling voor het proces en de inhoud van de visies valt te verbeteren.

Politiek spreekuur over Checklist Visies van Beter Zeist en groene groepen

Politiek spreekuur over optimalisering Checklist Zeister Visies van Beter Zeist en groene groepen

Behalve visies stelt elk college van B&W een coalitieakkoord op met beleidsdoelen voor de vierjarige periode waarvoor het college functioneert, zie de rubriek coalitieakkoord. Noch de gemeenteraad als totaal, noch maatschappelijke organisaties hebben formeel inspraak over de inhoud van het akkoord. Belanghebbenden kunnen daartegen geen bezwaar maken en beroep aantekenen.  

Overigens maken veel gemeenten de fout te veel en te hoge ambities na te streven. Wat dat betreft kunnen zij nog wat leren van organisaties die doen wat zij concreet zeggen. Dat betekent een beleid dat gericht is op eenvoud en menselijke maat, realisme, eigen ‘unique selling points’ en een bestuur dat dichtbij de burgers staat. Zie ook het artikel over de voetbalkampioen 2016 in Engeland, Leicester city.

Intern heeft de gemeente Zeist in de jaren 2006 en 2007 een plan gemaakt haar eigen organisatie beter toe te snijden voor het benodigde beleid, ook op het gebied van ruimtelijke ordening. De nota “Op weg naar de kern” is daarvan het resultaat. Deze vormde de basis voor de reorganisatie in de jaren daarna. Op 11 december 2007 verscheen de Rapportage Interactieve Planvorming, Fase 2: Ontwerpfase.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *