Ingezonden brieven

Geactualiseerd 20 november 2013; zie ook de lezersreacties per rubriek onderaan

Voorwaarden voor publikatie

Schrijven is schrappen

 • Inzending betreft actueel onderwerp
 • Onderwerp en inhoud moeten passen binnen het redactiebeleid
 • Maximaal 500 woorden, liefst korter
 • Gebruik Nederlands binnen de wettelijke grenzen van meningsuiting
 • Inzenden per e-mail in word.doc(x) naar beterzeist@gmail.com
 • Vermelden van naam, adres en telefoonnummer; bij plaatsing wordt alleen naam vermeld
 • Vergoedingen worden niet gegeven

_____________________________________________________

“Burger”jaarverslag
L. van Egeraat, 21-03-2010
(Open brief aan de gemeenteraad en het gemeentebestuur)

Lotgenoten,

Wat een huichelarij is dat weer, dat “Burger”jaarverslag.
 De titel suggereert dat het door de burgers is samengesteld en U weet beter dan wie ook, dat dat niet zo is.
 Als dat werkelijk zo zou zijn, ja dan was het een loflied op Uw bestuur. Maar dat is het niet. Het is een schijnvertoning, die ten koste van veel geld is opgetuigd. Jammer, dat de kosten van het blad er niet in staan, zodat de “burgers” konden zien wat Uw “apparaat” er voor over heeft om de burgers te misleiden! 
Als dan ook nog eens de kosten werden openbaar gemaakt, die besteed zijn aan Mevrouw Verstand en aan de Projectgroep (ik schat ze al gauw op ruim een half miljoen), dan zouden de burgers die nu zo breed lachend in het verslag staan al snel het lachen vergaan. En niet alleen die burgers.

En dan te bedenken, dat er vele inwoners zijn, die grote moeite hebben om rond te komen. En ook te bedenken, dat Zeist in de top 10 onveiligste gemeenten is gerangschikt! Had U dat geld niet veel beter,  ja héél veel beter anders kunnen besteden?
 Steeds vaker vraag ik mij af, waar Uw schaamtegevoel gebleven is…..
 Misschien kom ik er nog eens achter…..

Veel wijsheid kan ik U ter zake niet meer toewensen, het kwaad is geschied en Uw tijd, in deze constellatie, zit er op. 
Gelukkig voor de burgers….
__________________________________________________________

Impressie Centrumbijeenkomst
L. van Egeraat, 20-02-2010

Lotgenoten,
 
Met stijgende verbazing heb ik kennis genomen van de Reactienota die dezer dagen in mijn brievenbus gleed. Het aantal bezoekers van de informatiebijeenkomst over het bestemmingsplan voor het centrumgebied van Zeist bedroeg naar uw zeggen circa 500 en het aantal  “reacties” volgens de nota 51. Mooi 10 % denk je dan in eerste instantie.
Maar als je gaat lezen, wordt het minder mooi en houd je op met tellen van het aantal zaken dat minder duidelijk, onvolledig en/of onjuist bleek te zijn.
 En wat te denken van de niet verkregen overige reacties van mensen die eenvoudig niet konden komen, om welke reden dan ook. Of ze kwamen niet omdat ze dachten, “dat het wel in orde zou zijn”.

Met hun inbreng hebben de bezoekers huiswerk gedaan, dat de ambtenaren (vóóraf) hadden moeten doen, zodat er inderdaad sprake had kunnen zijn van een laatste controle. Bedenk wel dat de “inspraak” toch maar van die ondeskundige bewoners komt…. De laconieke reacties van gemeentewege in de nota getuigen ook niet van enig schuldbewust zijn.

Ik had het genoegen (?) bij wijze van oefening ook aanwezig te zijn, hoewel het niet Bosch en Duin betrof dat binnenkort aan de beurt is. Daardoor mocht ik persoonlijk ervaren welke houding de aanwezige ‘toelichters’ hadden bij het (vaak niet) geven van informatie. Eenvoudig omdat ze het niet wisten: “ik denk dat het zo is.”, “Ja zo ongeveer.”, “Dat weet ik niet precies, zou je aan m’n collega moeten vragen, die hier ook moet rondlopen.” enz. 
De mensen die wanhopig zoekend naar een antwoord rondliepen heb ik niet geteld, maar het waren er vele.

Kortom, helaas wederom een manifestatie waarin het vertrouwen in ons (!) gemeentelijk apparaat niet werd versterkt. Hopelijk gaat het voor Bosch en Duin straks inderdaad beter, met de goede uitgesproken voornemens….
 Wat zou ik graag ook eens een positieve reactie schrijven, uit ervaring wetend dat dát zo kan motiveren!
 Ik blijf daarop hopen.
_________________________________________________________

Is VVD wel echt tegen hoogbouw?
H. Fontijn, 2-12-2009

Woensdag 4 november 2009 presenteerde de afdeling Zeist van de VVD in tien punten het programma 2010-2014 voor de komende Raadsverkiezingen.
 Het was die avond moeilijk om vragen te stellen, zeker voor de aanwezigen die achter in de zaal zaten. Na afloop heb ik per e-mail vragen gesteld over het programmapunt 6: Geen hoogbouw in Zeist.
 Voor zover ik kan nagaan spelen op het punt van Hoogbouw in Zeist drie concrete zaken en één algemene visie.
 


Concrete plannen

 1. In het Bestemmingsplan Kerckebosch zijn vijf woontorens gepland van elk tien verdiepingen bovenop een half verzonken garage. Daarnaast komt nog een gebouw dat wat lager is. Een aantal van de gebouwen zal tot ver in het aangrenzende natuurgebied van het Utrechts Landschap te zien zijn.
 2. In de Stichtse Lustwarande, vlak langs de Utrechtseweg op de terreinen van het vroegere Cadans en Delta Lloyd, heeft projectontwikkelaar Modulus met instemming van de Gemeente een hoge woonflat gepland (ook ‘S-Flat’ of ‘Gudde-flat’ of ‘hoge Berlijnse muur’ genoemd).
 3. Aan de A28 bij de geplande autoboulevard wil de Gemeente als ‘landmark’ een hoog kantoorgebouw laten neerzetten. 
De vraag is: hoe is het standpunt van de VVD over deze drie concrete hoogbouw-plannen?

Algemene visie
In de Bouwvisie (begin 2008) gaat de gemeente er van uit dat in het centrum nieuwbouw mag komen. Die kan maximaal drie verdiepingen hoger zijn dan de gebouwen in ‘de omgeving’. Die omgeving zou ook een hele wijk kunnen zijn. Langs belangrijke toegangswegen en op bijzonder markante plaatsen kan ook hoger dan de omgeving worden gebouwd.

Tijdens de presentatie van het programma werd het voorbeeld gegeven van het gebouw Figi. Volgens de visie van de Gemeente zou daarnaast dus iets gebouwd mogen worden dat nog drie verdiepingen hoger is. 
De vraag is: hoe denkt de VVD daarover? Mede dankzij deze partij is de Bouwvisie aangenomen. Betekent het nieuwe programmapunt dat de VVD afstand neemt van de Bouwvisie en hoogbouw niet meer zal accepteren?

Op mijn vragen heeft de VVD geen antwoord gegeven.
________________________________________________________

PvdA-fractie Zeist schiet in eigen voet;
Antwoord aan de PvdA-fractie Zeist
Stichting Beter Zeist, 8 oktober 2009

Dank voor het toezenden van de “Open brief” van 2 oktober 2009 die wij op 6 oktober ontvingen. Hierbij ons antwoord. Wij zullen uw brief en deze reactie daarop op onze site zetten en verder verspreiden.

De Stichting Beter Zeist is geen partij maar een samenwerkingsverband van de Zeister buurtorganisaties en actieve burgers. Haar doel is de gemeente Zeist mooi en groen te houden, zodat het voor de inwoners goed wonen, leven en werken is. Daarom volgen de buurt- en milieuorganisaties het gemeentebeleid kritisch, omdat dit leidt tot een onnodige groei van Zeist en de omliggende dorpen, namelijk van 60.000 tot 64.000 of zelfs tot 70.000 inwoners.
 De PvdA-fractie van de Zeister gemeenteraad verwijt ons dat wij met onjuiste cijfers komen, verkeerde voorlichting geven, alles bij het oude willen laten, onduidelijk zijn in wat we wel willen, en de burgers niet serieus nemen. Wij vinden dat een kleinzielige reactie waarmee de PvdA-fractie meer over zich zelf zegt dan over de Stichting Beter Zeist.

Omkering van zaken.
De juistheid van de cijfers is simpelweg af te leiden uit de beleidsstukken van de gemeente, de regio en de provincie. Een onderzoek van de TU Delft heeft dat bevestigd. Voor Zeist zijn slechts een kleine honderd extra woningen per jaar nodig om het huidige aantal inwoners te behouden. Dat was ook het aantal dat tot voor enkele jaren gebruikelijk was en Zeist op ruim 60.000 inwoners hield. 
Maar de gemeente wil de komende tien jaar meer dan 3.000 woningen extra, dat is 300 per jaar. Dat kost veel ruimte binnen en buiten Zeist en de dorpen en tast het groene karakter aan. Het welzijn en de voorzieningen komen verder onder druk te staan. Zo wordt Zeist een stedelijke groeikern naast de officiële kernen Utrecht, Woerden, Amersfoort en Houten.

De Provincie ziet dat liever anders, omdat Zeist is omsloten door natuurgebieden en bufferzones. De rol van natuur en recreatie op de Utrechtse Heuvelrug en in het Kromme Rijngebied is voor de Randstad en de Zeistenaren van groot belang. 
Uiteraard hoeft Zeist niet op slot, maar een ongebreidelde groeiambitie zien de buurt- en milieuorganisaties niet zitten. Wat we niet en wèl willen staat concreet op onze site www. beterzeist.nl. Wij nodigen de PvdA dan ook uit die informatie eens goed te bekijken in plaats van de burgerorganisaties te verwijten dat zij op deze wijze voor hun belangen opkomen.

Bouwhoogte
Over de bouwhoogte nog het volgende. De folder is inderdaad prikkelend, maar zeker niet onrealistisch. De fotomontages laten een schrikbeeld zien wat in de toekomst kan gebeuren. Ze zijn daarom niet te diskwalificeren als “Volksverlakkerij”. Weliswaar wordt de uitbreiding van het gemeentehuis niet zo hoog, maar in de toekomst is alles mogelijk. In de Bouwvisie staat immers dat in het centrum van Zeist maximaal drie lagen hoger kan worden gebouwd dan de omgeving. Dat is een zeer relatieve maat. Bovendien vat de gemeente het begrip ‘omgeving’ ook zeer rekkelijk op. Dat kan zelfs een hele wijk zijn. Daar kun je dus alle kanten mee op, vooral in de hoogte.

Wat zal er bijvoorbeeld gebeuren wanneer een projectontwikkelaar een financieel aantrekkelijk voorstel doet om een ‘prachtige’ torenflat te bouwen in het centrum of een ‘landmark’ in Huis ter Heide? Waarschijnlijk hetzelfde als gebeurde met het voorgenomen “Woonpark”, de S-flat op het Cadansterrein, direct langs de Utrechtseweg in de Stichtse Lustwarande. Toen bezweek de PvdA-fractie ook voor het grote geld en gaf zij daarom haar bezwaren op.
Kortom: de PvdA-fractie kan beter naar de Zeister bevolking luisteren, dan naar projectontwikkelaars en haar eigen bouwambities. Ook de ‘stadspeiling 2009’ laat zien dat Zeistenaren de natuur in en om de gemeente het belangrijkste vinden; zij geven het de hoogste score 8,27! In haar stemgedrag volgt de fractie de bewoners niet ondanks de mooie woorden over een groen Zeist, waarvan acte.

De burger zal kiezen
De tijd van de gele kaarten tijdens inspraakrondes is voorbij. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 kunnen de burgers het rode potlood hanteren. Bij deze verkiezingen gaat het vooral om lokale en streekbelangen. Partijen die ‘rood voor groen’ willen kunnen zij dan inruilen ten gunste van partijen die in hun stemgedrag niet méér en hoger willen bouwen.

Het bestuur van Beter Zeist
_________________________________________________________

Open brief aan Stichting Beter Zeist,
PvdA-fractie, 2 oktober 2009                                                        


Geacht Bestuur,

Wij van de PvdA in de gemeente Zeist, zijn in het bezit gekomen van uw folder ‘Zeistenaren voor een mooi en groen Zeist’. U gebruikt deze folder als wervingsmateriaal voor uw doelstellingen.
 Het staat u volkomen vrij om uw mening op welke wijze dan ook te verkondigen. Dat mag u zelfs doen op een provocerende manier, immers dat schudt de mensen wakker.
Maar waar de PvdA Zeist zich in hoge mate aan ergert zijn de bewuste onjuistheden die u in de folder gebruikt, zowel in woord en beeld. Natuurlijk mag u nog zeggen, dat de bouwwoede van de gemeente Zeist te ver gaat. Maar wij wijzen u op het beleid van gemeente in deze raadsperiode, neergelegd in een woonvisie en een bouwvisie. Hierin is vastgelegd dat we ook moeten zorgen voor voldoende sociale huurwoningen. Hoogbouw is niet geschikt voor Zeist, nieuwbouw moet in evenwicht zijn met de omgeving. Beperkte hoogbouw is mogelijk, mits die goed inpasbaar is.
De zinnen in uw folder als “De gemeente heeft plannen die het welzijn in uw wijk bedreigen en men is van plan om er binnen enkele jaren 3.300 woningen bij te bouwen” zijn aantoonbaar onjuist.
 Zelfs in onze bossen zijn flats gepland, staat er in uw folder. Dat is regelrechte stemmingmakerij die nergens op slaat. 
U schrijft dat u niet tegen elke uitbreiding bent, maar dat u het mooie groen van Zeist wilt behouden! Dat mooie groen willen wij als PvdA ook behouden en we doen dat in evenwicht met bouwen. Voor welke uitbreiding u bent en hoe, is ons volstrekt onduidelijk.

Waar wij het meeste bezwaar tegen hebben in uw folder zijn de gemanipuleerde foto’s waar u hoogbouw heeft gesitueerd in het Walkartpark en naast het Slot. Het doen voorkomen dat er op deze wijze gebouwd gaat worden is ver bezijden de waarheid. Daarmee doet u aan valse voorlichting. “Volksverlakkerij’’ noemen wij dat. Om zo sympathisanten te werven is in onze ogen niet alleen hoogst onfatsoenlijk, deze plaatjes zijn ook een teken dat u de burger van de gemeente Zeist niet serieus neemt.

Op zaterdag 26 september jl. waren wij op een presentatie van ‘Beter Zeist”, gegeven door uw voorzitter ir. W. Nuijen. Deze presentatie was aangenaam in vergelijking met uw folder. Daar werd een mening gepresenteerd die zeker niet de onze is. Te gemakkelijk legt u o.i. de cijfers uit in uw voordeel. Maar dat mag in een politiek debat. Uw denkwijze om alles te laten bij het oude is ons te kort door de bocht en houd geen rekening met het feit, dat de wereld verandert ook in Zeist en mensen mee veranderen.
 Maar over cijfers en wensen willen wij graag argumenteren en debatteren. Wel zijn wij dan van mening dat u afstand moet nemen van de onjuiste informatie in uw folder. Daar zet u mensen mee op het verkeerde been en is er geen ruimte voor een dialoog.

Met vriendelijke groeten,

PvdA-fractie Zeist
_________________________________________________________

Ontwikkelingsperspectief 2030: inspraak?
L. van Egeraat, 14-06-2009
(brieven 3 en 27 april 2009 gecombineerd en redactioneel aangepast)

Aan de leden van de raad,

De brief van 27 mei j.l., kenmerk 09UIT03617, bevat enkele uitspraken, die tot misverstanden aanleiding zouden kunnen leiden, met name bij zgn. ‘buitenstaanders’, zoals Provinciale Staten, en de Raad van State. Waarheidsliefde dwingt mij hier aan toe te voegen, dat ik u er van verdenk dat u dat met opzet doet, omdat ik zelf heb deelgenomen aan verschillende bijeenkomsten en aan een intensieve briefwisseling terzake met u, c.q. leden van Uw bestuur.
 Ik bedoel met name, maar niet alleen de zinsneden:
A “De Raad is groot voorstander van het betrekken van burgers en andere belanghebbenden bij de voorbereiding van beleid en uitvoering”.
B “Door de positieve ervaring opgedaan in dit proces, zijn we gesterkt in de mening dat het Structuurvisieproject hèt aangewezen moment is voor dialoog met alle betrokkenen over de ruimtelijke ordening van Zeist in de toekomst”.

Toelichting
Ad A: Uit talloze voorbeelden is gebleken, dat u vrijwel alle inspraak eenvoudig negeert zonder inhoudelijk in te gaan op de inhoud daar van.
Ad B: De ervaring waarop u doelt, vond zijn eindpunt in de bijeenkomst in Austerlitz op het terrein van de KNVB, waar insprekers en raadsleden op elkaar konden ingaan, in verband met eerdere ‘inspraak’-rondes, waaronder de zes bijeenkomsten onder regie van een adviesbureau.
 Zowel aan de bijeenkomst in Austerlitz als aan één van de zes bijeenkomsten heb ik deelgenomen, evenals vele mij bekende Zeistenaren, als ook aan de afsluitende bijeenkomst dáárvan in de kerkzaal van de Broedergemeente.

Wethouder Gudde meende aan het einde van de bijeenkomst in de kerkzaal te moeten zeggen, dat hij zeer blij was met de positieve inbreng uit de zaal en aan het einde van de bijeenkomst in Austerlitz, dat hij niets nieuws had gehoord en het proces dus op de geplande wijze kon voortgaan.

Misleiding
Gelet op de zéér kritische toon van de insprekers, op alle drie de bijeenkomsten (echt niet alleen van mij zelf!), kunt u onmogelijk de zinsneden onder A en B als waarheidsgetrouw volhouden. De burgemeester al helemaal niet uit ‘eigen waarneming’, dus alleen ‘van horen zeggen’.
 Het kan voor de insiders, die de bijeenkomsten persoonlijk bijwoonden (en velen van u behoren daarbij, de burgemeester heb ik daarbij niet waargenomen), niet anders uitgelegd worden als pure misleiding van outsiders die deze niet bijwoonden en wel een kopie van die brief kregen of nog zullen krijgen.

Aldus de waarheid dienende, tekent
 Ir L. van Egeraat

_______________________________________________________________

Bericht Regiegroep Ontwikkelingsperspectief Zeist 2030
L. van Egeraat, 3 april 2009

Aan mevr. I. Appels

Projectmedewerker gemeente Zeist

Hartelijk dank voor het toezenden van uw bericht van de Regiegroep.
 Sta mij toe onderstaand enkele reacties te geven. Trek ze u niet persoonlijk aan, want ik begrijp dat u als ‘gereedschap’ dient voor de ‘beleidsmakers’.

 1. Het is voor een ervaren bedrijfsman niet te geloven, dat er tweeënhalve maand* “keihard” is gewerkt aan een brief van vier bladzijden.
 2. De Bijlage noemt – naast uzelf – dertien andere personen van divers pluimage uit verschillende volières.
 3. Gelet op het politieke aspect van de zaak – de hoofdzaak dus – is het voor de buitenstaander duidelijk, dat de conceptbrief meerdere stadia heeft doorlopen om uiteindelijk ieders ‘consent’ te verkrijgen.
 4. Voor een goed verstaander spreekt de brief van de Regiegroep dan ook boekdelen. Een summum van koorddansen, waar alle ‘vogels’ – ongeacht hun volière – alle kanten mee op kunnen. Dat geldt uiteraard niet voor de kritische burgers, die oprecht geprobeerd hebben een positieve inbreng te leveren. Het enige kleine beetje houvast dat ze in de brief kunnen vinden, is de toch wel vasthoudende manier waarop de Regiegroep geprobeerd heeft de “hoognodige investering” (Aanbevelingen, punt 1, regel 1) duidelijk te maken. Dit is als een soort conclusie van de woorden vervat in de paragraaf over de “Zwakke punten”.
 5. De ‘conclusie’ dat het oordeel over “het proces ondanks een aantal kritiek- en verbeterpunten positief” is, is dan ook te danken aan de ‘rijke inbreng’ van de Zeistenaren (al staat het er niet precies zó!) en niet aan de inbreng van de gemeentezijde. Immers, die behoeft een “aantal verbeterpunten”! Maar dat wisten de burgers al geruime tijd en dat probeerden ze de gemeenteheren duidelijk te maken. Die bleven echter horende doof.
 6. Jammer dan ook dat de wethouder Gudde niet aan het eind van de laatste bijeenkomst met overtuiging uitsprak dat hij er zeer veel van geleerd had. Als dat was gebeurd, ja dan hadden de burgers enige hoop kunnen hebben dat het misschien echt zo was. Nu beslist niet en moeten ze maar het beste hopen van wat er van die ‘hoognodige investering’ terecht komt.
 Zeker als je van de achterwacht te horen krijgt dat de burgemeester himself zei: “Die burgers denken dat ze met hun inspraak wat bereiken. Ze begrijpen niet dat ze daarvoor zèlf de politiek in moeten gaan”, of woorden van gelijke strekking.

Rest mij u te vragen of u de brief wilt doorsturen naar alle bij het proces betrokkenen, met name ook de leden van de Regiegroep.
 Bij voorbaat dankend, verblijf ik.

Met vriendelijke groeten.

* Op 7 april antwoordde mevrouw Appels, dat de vertraging te maken heeft met de uitwerking van het Ontwikkelingsperspectief, waarvan acte.

Naschrift L van Egeraat


Deze reactie heeft mij helaas niet heeft kunnen overtuigen. Integendeel. Mijn opvatting is versterkt door het lezen van de rapporten, die van nietszeggende gemeenplaatsen aan elkaar hangen.
 Inmiddels hebben we ook de “Ronde Tafel” in het voetbalbolwerk van Austerlitz achter de rug.
Voor zover het om het serieus nemen van inspraak ging was het geheel een aanfluiting. Uit de woorden van vrijwel alle insprekers kon men opmaken, hoezeer zij de gang van zaken betreuren. Ook punt 6 van mijn brief kwam niet aan de orde en de wethouder was nota bene vooraf gewaarschuwd.

Jammer dan ook dat de Regiegroep zijn taak als beëindigd beschouwt, terwijl we nu juist het echte werk moeten krijgen. Anders is de arbeid van de Regiegroep voor niets geweest. Dat werd wel duidelijk in het KNVB-centrum.
 Overigens heb ik op 27 april opnieuw verzocht mijn opvattingen aan de (opgeheven?) Regiegroep en de Raad door te geven.
_________________________________________________________

Verkeersinfarct in Zeist
Tony Geerlings, 9 maart  2009
Kunstschilder te Leersum, Member of Honour of AIAM at Rome.


Wat ziet de website van Beter Zeist er professioneel uit. Ik ben er in vogelvlucht door gegaan. Mijn eerste indruk is dat jullie betere ideeën hebben dan het ingeslapen collegeclubje in Zeist. Het doet me een beetje denken aan het Schaduwkabinet van toen.

Hopelijk doen jullie ook iets aan de verkeersdoorstroming in Zeist.
 Ik heb in verschillende Nederlandse gemeenten gewoond. In al die gemeenten was het opvallend, dat de straten met eenrichtingverkeer en de afgesloten straten (uitsluitend doorgaand voor fietsverkeer), voor het merendeel bewoond werden door collegeleden en aanverwanten. Ik heb daar ook wel cijfers over gehad.

Hoe dat in Zeist zit weet ik niet. Wel heb ik gehoord dat de gemeente Het Rond (deels) wilde sluiten voor doorgaand verkeer. In de plaats daarvan wil zij de Oude Woudenbergse Zandweg en de Krakelingweg verbreden door bomenkap om op deze manier het verkeer uit het centrum te weren. (Lees: om de gemeentehuisarbeiders een gemakkelijke oversteek naar Figi te garanderen).
Beter is het een groene golf in te stellen langs de Driebergseweg en de Utrechtseweg. Het kost nu erg veel tijd om vanuit de omliggende gemeenten naar Zeist te komen. Bovendien scheelt het energie en overlast van uitlaatgassen en geluid.

Ik wens de stichting heel veel succes.
__________________________________________________________

Samen op weg?
H. Fontijn, 7 april 2008 

Het stukje van de heer Otten in de Nieuwsbode van 2 april 2008 sprak mij aan. Ik heb reeds verscheidene malen in ingezonden brieven gewaarschuwd, dat wij hier in Zeist niet zozeer de weg kwijt zijn maar op ramkoers liggen. Tot mijn verontrusting krijg ik de indruk, ook uit de ingezonden brieven van sommige Gemeenteraadsleden, dat die ramkoers alleen maar dreigender wordt.

Een oplossing heb ik niet, maar ik zou hier een uitspraak over milieuproblemen willen citeren van een projectmanager van Shell: “Goed luisteren naar wat mensen eigenlijk zeggen achter hun emotie, en dat ook kunnen vertalen naar concrete veranderingen in het ontwerp, is nog de enige manier om in het dichtbevolkte en sterk gereguleerde Nederland projecten uit te kunnen voeren” (Shellvenster, maart/april 2008).
Het lijkt mij een uitspraak die politici en anderen die zich met ruimtelijke ordening bezig houden, ter harte zouden moeten nemen.
________________________________________________________________

Open brief aan de redactie van de Nieuwsbode
L. van Egeraat, november 2008

Het was op de bijeenkomst in Christophorus over dit onderwerp “Op weg naar 2030”, dat ik zelf kon ervaren 
hoe de aanwezige “vrije” burgers werden gemanipuleerd door de van gemeentezijde ingehuurde aanwezige ‘medewerkers’. Het spel is goed ingestudeerd en de ingehuurde medewerkers gaan, nauwelijks merkbaar voor de niet-ingewerkte vrije burger, te werk.
 Maar degenen die het verleden bewust hebben beleefd, dat wil zeggen het circus op 11 november 2007 in Figi, de “inspraak”-bijeenkomsten ten gemeentehuize, het inhuren van mevrouw Verstand en het niet willen bespreken van haar evenwichtige rapport door de gemeenteraad (“omdat deze zijn oude beloftes wilde waarmaken”), wat dus al bij voorbaat weggegooid geld was, veel geld, enz. 
Degenen die dat allemaal van nabij hebben meegemaakt, zijn inmiddels wèl wakker geworden voor volgende manipulaties door het gemeentebestuur.

Reeds in de Nieuwsbode van 5 november j.l. werden wij door de gemeente uitgenodigd aan de zittingen deel te nemen, met als extra aansporing van wethouder Gudde: “U bent aan het woord” en “de gemeente neemt die (uw) bijdrage serieus”.
 Helaas ervaren de burgers die de zaken al jaren volgen, dat de gemeente de inspraak aan zijn laars lapt, zoals zij ook het verlies van de BRU (inclusief Zeist) van de rechtszaak voor de Raad van State tegen de Provincie aan zijn laars lapt en gewoon op de oude voet doorgaat om de rode contouren van de gemeente op te rekken.

En de kostbare ‘medewerkers’ die de gemeente van buiten inhuurt, in Christophorus gewezen op die hele lijdensgeschiedenis van de zogenaamde inspraak, bleven daar maar liever niet bij stilstaan, want hun eigen regie mocht niet worden verstoord. De adviseur die de gemeente destijds had ingehuurd om een rapport samen te stellen over de situatie in Den Dolder, had voorgesteld een alternatief plan in zijn rapport op te nemen. Hij kreeg van wethouder Gudde te horen dat “maar niet te doen; de zaak lag immers toch al helemaal vast” (een uitspraak destijds van de adviseur ter vergadering waar de opdrachtgever, wethouder Gudde, bij stond en hem niet tegensprak!).

Inmiddels sprak ik meerdere vrije burgers die andere bijeenkomsten van dit Project “Zeist naar 2030” hebben bijgewoond. Zij hadden – wat te verwachten was – dezelfde ervaring: de vergadering werd knap gestuurd naar een gewenste uitkomst, ongewenste geluiden werden gebagatelliseerd of onder tafel gepraat, “bouw-suggesties” en “hoogbouw” werden breed uitgemeten. Ook zij hadden de indruk, dat er zelfs zogenaamde vrije burgers waren ingehuurd om suggesties te doen in de richting die de gemeente graag wilde. Dit klinkt natuurlijk erg achterdochtig, maar dat wordt je automatisch als je jaren “an die Nase mitgeführt” wordt, zoals onze oosterburen het zo mooi uitdrukken.

In dat zelfde kader even terug naar de Nieuwsbode van 12 november. Op blz. 43 “droomt Piet M. Oskam [directeur Bouwkolom (CIB) in Zeist] er wat op los” en stelt o.a.: “Als er dan toch gedroomd mag worden enz. 
Dat vraagt ook om een visie op de omvang van de woningvoorraad om Zeist een dynamische samenleving te laten zijn. De nieuwe structuurvisie is een uitgelezen moment om te bezien waar nog zo’n vijf à zesduizend woningen binnen de Zeister gemeentegrenzen kunnen worden ontwikkeld en gebouwd, enz.”

Je hoeft niet lang na te denken om te begrijpen in wiens belang Piet Oskam schrijft. In ieder geval niet in het belang van degenen die het mooie dorpskarakter van Zeist willen behouden. Wel van degenen die lekker ‘dynamisch’ (zo’n kreet doet het altijd goed) in de vaart der volken willen meegroeien om hun eigen inkomsten te zien groeien. Want al die adviezen en andere zaken kosten veel geld. Maar dat is geen probleem, we verhogen gewoon de belastingen in deze gemeente weer een beetje. Dat er intussen vele huizen en bedrijfspanden in Zeist leeg en/of te koop staan, daar wordt niet over gepraat. Het past niet in het door de keel drukken van het gemeenteplan, “want oude beloftes moeten worden nagekomen”.
 Alle inspraak is daarom alleen maar spel (procedures door het rijk voorgeschreven, maar papier is geduldig).

Vrije burgers van Zeist, laat U niet bij de neus nemen. Kom op voor de mooie plekjes in Uw buurt. Dat moet U echt zelf doen, de gemeente en haar adviseurs doen het zeker niet. En, er is nog nooit aangetoond, dàt er woningen echt nodig zijn. Dat gesprek gaat de gemeente óók uit de weg.

1 Reactie naar Ingezonden brieven

 1. Martien Schwewncke schreef:

  Je houdt het niet voor mogelijk. Koos Janssen staat op het lijstje genomineerden beste bestuurders van 2017. De Amarantis affaire is allang weer vergeten. Dat Koos brieven van burgers niet beantwoordt hebben we het ook even niet over. Dat het in Zeist bestuurlijk een aardig zooitje aan het worden is, daarover ook maar even niet. Zijn getrouwen waren weer bereid hem door dik en dun te steunen en geweldige positieve aanbevelingen over hem op te schrijven voor zijn nominatie.. nou ja…
  Maar dat hij het tragische drama in Den Dolder, waar door falend beleid en een tekort schietende gemeente, die niet reageerde op signalen uit de leefgemeenschap Den Dolder, terwijl het onderzoek hierna (ook naar de rol van de gemeente en de verantwoordelijke Burgemeester hierin) nog amper gestart is, gebruikt als affiche voor zijn ego, Ik als Zeistenaar, kan alleen maar een plaatsvervangende schaamte voelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *