Burgeracties

Geactualiseerd 17 augustus 2016

Suggesties acties en visieontwikkeling
Waar moet je als burgers bij acties over ruimtelijke plannen op letten?

Reacties, zienswijzen en procedures
Stichting Beter Zeist heeft op basis van opgedane ervaringen een lijst met suggesties voor actiegroepen opgesteld. Personen en groepen kunnen die hanteren bij acties over bouwplannen e.d. Met behulp van de lijst zijn plannen te beoordelen. De uitkomsten daarvan kunnen worden gebruikt bij inspraakreacties, zienswijzen en eventuele procedures bij de rechtbank en/of de Raad van State.

Ook preventief kan het nodige worden gedaan. Zo heeft de Vereniging Bosch en Duin in navolging van de gemeente Bilthoven het initiatief genomen richtlijnen op te stellen voor (bouw)ontwikkelingen in de eigen omgeving. Dat om in samenwerking met de gemeente te zorgen dat de voorbeeldwerking van ongewenste ontwikkelingen wordt gestopt. Ook de Vereniging Lyceumkwartier Zeist is hiermee bezig.

Visieontwikkeling vooraf
De gemeente Zeist heeft in 2015 een zgn. GONS-werkwijze vastgesteld voor de ontwikkeling van gebiedsvisies. Dergelijke visies vormen de grondslag voor een bestemmingsplan. De gekozen aanpak loopt als het ware vooruit op de ontwikkeling van een omgevingsvisie als grondslag voor een omgevingsplan van de gemeente. In het kader van de nieuwe Omgevingswet 2019 zal een vergelijkbare aanpak worden geïmplementeerd. mede in dit verband wordt ook geëxperimenteerd flexibele planvorming.

Stichting Beter Zeist heeft samen met de groene organisaties een checklist optimalisering beleidsvisies ontwikkeld. De checklist is bedoeld als voorlopige handreiking voor het proces van visievorming en vervolgens het gebruik van visies. De (keuze)punten uit de checklist zouden dan vooraf helder moeten worden onderbouwd en verantwoord, afgesproken en toegepast. Daarbij is het van belang de uitvoering te monitoren en te evalueren.
De organisaties zullen in de toekomst de ontwikkeling en het gebruik van gemeentelijke visies mede beoordelen op basis van de checklist. Hetzelfde zou kunnen gebeuren door de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad. De checklist kan uiteraard op basis van het gebruik door de diverse betrokkenen worden bijgesteld.

Zie verder ook de rubriek Beleid Zeist.