Adviezen


Geactualiseerd 17 augustus 2016

Raadpleeg verder de nieuwe site www.beterzeist.com

Stichting Beter Zeist heeft in de loop der tijd over allerlei onderwerpen advies gegeven bij inspraak, in zienswijzen, in studiebijeenkomsten en op de directe lijn in contacten met de gemeente en derden.
In deze rubriek staan belangrijke algemene adviezen die de Stichting Beter Zeist en haar voorloper “Zeist voor Zeist” hebben uitgebracht over:

  • De optimalisering van gemeentelijke (beleids)visies. Stichting Beter Zeist heeft samen met de groene organisaties in april 2016 een checklist opgesteld. Deze is bedoeld als voorlopige handreiking voor het proces van visievorming en vervolgens het gebruik van visies. De (keuze)punten uit de Checklist visies zouden dan vooraf helder moeten worden onderbouwd en verantwoord, afgesproken en toegepast. Daarbij is het van belang de uitvoering te monitoren en te evalueren. Zie verder Beleid Zeist.
  • De “verstandhouding ” tussen de burgerorganisaties en de gemeente,     zoals weergegeven in het Rapport Verstand: “Democratie is meer dan een systeem, het is een instelling“d.d. 1 april 2008 en de daarop volgende discussie,
  • De burgerparticipatie in Zeist en de voorwaarden daarvoor,                            in het voorstel “Raamwerk Burgerparticipatie Zeist” d.d.  april 2010 en de daarop volgende discussie,
  • De financiële situatie van de gemeente Zeist en de risico’s die deze neemtin het Rapport “Zorgen om Zeist” d.d. 5 november 2012 en de daarop volgende stukken.