Downloadarchief

Geactualiseerd 5 november 2013

Bestanden waarnaar wordt verwezen
BELEIDSDOCUMENTEN T/M 2013, PER RUBRIEK GEORDEND

 

ADVIEZEN BURGERPARTICIPATIE

 • hier het Eindrapport Verstand
 • hier het Rapport Interactieve Planvorming van de gemeente Zeist
 • hier de Checklist burgerparticipatie van de Stichting Beter Zeist
 • hier het Verslag van het contact  van Beter Zeist met de wethouder over burgerparticipatie d.d. 26-01-2011
 • hier het Voorstel Raamwerk Burgerparticipatie van Beter Zeist aan de gemeente d.d. 31-03-2011
 • hier de Discussiepunten d.d. 30-05-2010 over het Voorstel Raamwerk Burgerparticipatie
 • hier de Beleidssuggesties over burgerparticipatie 

FINANCIEN

o Bezuinigingsdialoog

 • hier: de Reactie over ruimtelijke ordening
 • hier de Reactie over het proces
 •  de Brief met algemene reactie
 • hier: de Brief over algemene bezuinigingsmogelijkheden
 • hier: de Notitie over algemene bezuinigingsmogelijkheden

o Zorgen om Zeist

ACTIES

 • hier: de Flyer over de bosmiddag in het Sanatoriumbos

WIJKEN

Zeist-Noord

 • hier: de Zienswijze van de stichting over ontwerpbestemmingsplan Buurtschap Sanatoriumterrein.
 • hier: de Samenvatting enquête Valckenbosch

Zeist-West

 • hier: de Voorlopige reactie van de Provincie op het Woonpark
 • hierde Zienswijze van Beter Zeist over de Zeister Warande

Zeist-Oost

 • hier: de Zienswijze van de stichting over ontwerpbestemmingsplan Kerckebosch-Hoge Dennen

OVERHEDEN

Zeist

 • hier: de Enquête van Stichting Beter Zeist voor de fractieleiders van Zeist
 • hier: de Brief over het volledige coalitieakkoord

Provincie Utrecht

 • hier: onze Brief d.d.31-03-2011 over het Regiodocument van het BRU aan de Provincie
 • hierde Inspraakreacties over de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 
 • hier: de Inspraakreactie naar gemeente over de PRV/PRS 
 • hier: de Zienswijze van Beter Zeist naar de Provincie over de PRV/PRS
 • ……. de Reactie van Beter Zeist naar de Provincie op de beantwoording van de zienswijze
 • hier: de Reactie van Zeister milieu-organisaties op de concept-Kadernota Ruimte van de provincie

BELEID ZEIST

Beleid Ruimtelijke Ordening

 • hier: de Stellingen van de stichting over het Beleidsproces Gemeente Zeist
 • hier: het Verslag van de Studiebijeenkomst wet Wabo (nieuwe omgevingsrecht per 1 oktober 2010)

Structuurvisie

 • hier: de Brief aan de raad over de Structuurvisie d.d. 31-01-2011
 • hier: Top vijf voor de kwaliteiten van Zeist, jan 2011, het manifest voor een betere Structuurvisie
 • hierde Brief over de Structuurvisie d.d. 11-01-2011 van de vier organisaties
 • hier: de Brief over de Structuurvisie d.d. 14-11-2010 van de Stichting Beter Zeist aan de raad.
 • hier: de Reactie op de Structuurvisie d.d. 13-11-2010 van de lokale milieu-organisaties en de Stichting Beter Zeist met tekstvoorstellen en een voorstel voor een nieuwe dialoogronde.
 • hier: de Conclusies d.d. 20-04-2010 van de Stichting over de Inspraakreactie van de Ontwerp-Structuurvisie

Woonvisie

 • hier: het Rapport Woonvisie 2006 – 2010 van de gemeente Zeist
 • hier: de Inspraakreactie van Beter Zeist op de concept-Woonvisie Zeist 2013-2015
 • hier: de Zienswijze van Beter Zeist op de concept-Woonvisie 2013-2015
 • hier: het Rapport Woonvisie 2013-2015

Groenstructuurplan

 • hier: het Beeldkwaliteitsplan Zeist.
 • hier: de Zienswijze van de Stichting Beter Zeist op het concept-Groenstructuurplan d.d. 10-12-2011

Verkeer en Vervoer

 • hierde Zienswijze van Beter Zeist op het Centrumplan.
 • hier: de Brief van E. Visscher over het Centrumplan.

Centrumvisie

 • hier: de Inspraaknotitie van mr. M. Laanen namens de “Stichting geen verhoging van de maximale bouwhoogte in centrum Zeist” over het Masterplan Centrum Zeist.

ACHTERGRONDEN

 • hier: de PowerPoint presentatie van Wil Nuijen: Bevolkingsontwikkeling en Woningbehoefte Zeist

STICHTING BETER ZEIST

 • hier: de Statuten van de Stichting Beter Zeist
 • hier: de Folder Oproep Medewerkers van de Stichting Beter Zeist
 • hier: de Brochure van de Stichting Beter Zeist: Zeistenaren voor een mooi en groen Zeist
 • hier: de Resultaten van de Enquête onder donateurs (februari/ maart 2013)
 • hier: het complete Strategiedocument van de Stichting Beter Zeist
 • hier: de Accentuering van de strategie van de Stichting Beter Zeist
 • hierhet Jaarverslag 2012 van Beter Zeist
 • hier: de Evaluatie 2012 en actiepunten 2013 van Beter Zeist
 • hierhet Meerjarenplan van Beter Zeist

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *