Nieuws

Samen voor een beter ZeistStadsomroeper
Stichting Beter Zeist zet zich sinds 2007/2008 in voor een mooi en groen Zeist en voor meer invloed van burgers op hun woon- en leefomgeving, zie ook de rubriek Beter Zeist in het kort.
Het platform van buurten en dorpen:
o beschikt over een netwerk van personen en organisaties;
o werkt samen met buurtgroeperingen van Zeist e.o.;
o kent alleen vrijwilligers en werkt zonder subsidie;
o is onafhankelijk van politieke partijen en zakelijke belangen;
o is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status).

Ook al vriend van Stichting Beter Zeist? Steun het werk en geef u op als vriend/donateur. U ontvangt dan de maandelijkse nieuwsbrief en andere berichten. Vul hiernaast in >

Agenda bijeenkomsten
Help mee aan een beter Zeist
Laatste Nieuws

AGENDA DECEMBER/JANUARI

  • 7 januari 2019 20.00 – 22.00 uur: Nieuwjaarsbijeenkomst Zeist in het Slot
    terug naar top

HELP MEE AAN EEN BETER ZEIST!
Beter Zeist zoekt vrijwilligers die bereid zijn hun kennis en ervaring te gebruiken voor hun woon- en leefomgeving. Dat kan onder meer op het gebied van duurzaamheid en milieu, groen en ruimte, wonen en bouwen, verkeer en vervoer, burgerparticipatie en deelnemen aan burgerinitiatieven zoals actviteiten van het Geopark Heuvelrug i.o. U kunt meewerken als bestuurslid of in werkgroepen, functioneren als contactpersoon voor buurten, stukken schrijven, bijeenkomsten organiseren, meehelpen met projecten, inspreken bij de gemeenteraad, publiciteit verzorgen, donateurs werven, acquisitie van gelden, etc. Loop met ons mee en wordt enthousiast om samen met anderen mee te helpen  aan een mooi Zeist. Inlichtingen: Egbert Visscher, 030 – 6960 141 of Hanna van den Dool: 06 – 4608 2657 of Hanna van den Dool.
terug naar top

LAATSTE NIEUWS

Voor eerder uitgebrachte Nieuwsflitsen, zie rubriek Nieuwsflits 
Voor vroegere nieuwsberichten van 2010 -2017 zie de rubriek 
NIEUWSARCHIEF

Afscheid van de Allegrotuin, zie agenda
Door veel vrijwilligers is er met veel plezier gewerkt in de Allegrotuin. Na vier jaar komt er dan toch een einde aan dit veelgeprezen, tijdelijke project in Zeist-centrum, een initiatief van Stichting Beter Zeist. Zo kon iedereen ervaren dat er van braakliggende terreinen iets moois te maken valt. Een groene beleeftuin maakt plaats voor huizen en nog meer winkelruimte. Zoals jullie wellicht al hebben gezien zijn er hekken rond de tuin gezet. De volgende stap is dat de grond gesaneerd wordt. Daarna, als er tenminste genoeg (70%) appartementen verkocht zijn, zal er begin volgend jaar gebouwd worden. Bekijk de slotbeelden!

Voorlopige grenzen van Geopark Heuvelrug inclusief natte randgebieden

Ga op Geopad in het Zeist
Het initiatief Geopark Heuvelrug (ontstaan vanuit Stichting Beter Zeist) probeert van de gehele Heuvelrug een Geopark te maken. Dit vanwege de bijzondere, aardkundige waarden, reliëfverschillen, smeltwaterdalen en zandverstuivingen. Daarom bieden landschapsgidsen van het IVN nu speciale excursies aan, op plekken die geologisch of aardkundig zeer interessant zijn.  Maar u kunt zelf ook met behulp van smartphone of I-pad uw tocht maken.
 In de gemeente Zeist alleen al zijn  10 wandelingen beschreven. zie site: www.geopark-heuvelrug.nl.

Beter Zeist werkt mee aan Samen Duurzaam Zeist: nieuws
Het filmpje van de vorige bijeenkomst “Duurzaam op Dreef” op samenduurzaamzeist.nl geeft een goed beeld van de betrokkenheid van inwoners. In Pijler 1, “Klimaat en energie” , wordt hard gewerkt aan een Energieplan voor Zeist, samen met bureau Over Morgen. Naast inwoners zijn ook bedrijven en organisaties daarbij betrokken. Over 2 weken is het conceptplan klaar waarna dat door een consentgroep beoordeeld zal worden. Pijler 2, “Kringloop economie“, kwam op 31 oktober bij elkaar tijdens het grote Afval debat. 

Voor Pijler 4, “Gezonde leefomgeving“, ging op 17 oktober het “Fietsend Meetnet” van start: 10 mobiele sensorkastjes fietsen de komende weken in Zeist rond en leggen de fijnstofconcentraties op fietsroutes vast. Wil je ook een keer (of vaker) met zo’n kastje fietsen? Laat het weten! Op 2 november, bij het fietsmonument bij Austerlitz, maakt de werkgroep “Zeist op de fiets” hun plannend bekend. Wil je meer weten over projecten uit Samen Duurzaam Zeist? Of wil je luchtwachter worden? Zie de site van Samen Duurzaam Zeist en/of mail naar Hanna van den Dool.

Hoger beroep in procedure over 5 verkeersbesluiten Zeist Centrum
Vijf beroepsgangers waaronder Stichting Beter Zeist zijn bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen de voorgenomen verkeersmaatregelen bij het busstation en tegen het het sluiten van de doorgang voor auto’s bij De Punt. Zij vinden dat de rechtbank onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van Zeistenaren, zowel centrumbewoners en winkeliers als bewoners van omliggende buurten. Bovendien verwachten zij onder meer veiligheidsproblemen bij het busstation, de Jacob van Lenneplaan en de Lindenlaan. Deze lanen worden straks feitelijk hoofdwegen voor binnenkomend en uitgaand verkeer, terwijl die daar helemaal niet voor bedoeld zijn. Bovendien rijden er per dag op de Lindenlaan duizenden scholieren. En het busstation zou het eerste zijn dat in Nederland wordt opengesteld voor autoverkeer, zie de rubriek Hoger beroep RvS.

plattegrond beeldkwaliteit winkelcentrum Zeist

Voortgang procedures (verkeers)besluiten centrum Zeist / augustus 2018
Op 28 juni 2018 heeft de rechtbank Midden Nederland de beroepen tegen de 5 verkeersbesluiten ongegrond verklaard. De appellanten zien echter voldoende redenen om bij de Raad van State in hoger beroep te gaan. Zij zien echter ook mogelijkheden om met het nieuwe college tot een werkbaar en acceptabel compromis te komen. Het beroep van de Vereniging Lyceumkwartier Zeist tegen verkeersbesluiten van het wijkverkeersplan Wilhelminapark – Lyceumkwartier zuid is wel deels gegrond verklaard. Zie voor beide uitspraken de betreffende rubriek. Het ingestelde beroep van Stichting Beter Zeist over de herinrichting van het eerste deel van de Slotlaan tussen de Hogeweg en de Weeshuislaan is ingetrokken. Daar is namelijk tussentijds overeenstemming over bereikt. Dat maakt het mogelijk dat lijnbussen daar zo nodig toch in beide richtingen blijven rijden, zie rubriek.

Deelgebieden visie Dijnselburg (tussen A28, Panweg en Amersfoortseweg)

Kadernotitie gebiedsvisie Dijnselburg in Ronde tafel en Raad / augustus 2018
2 juli 2018 werd het concept voor de kadernotitie gebiedsvisie Dijnselburg gepresenteerd aan de insprekers. Tot en met 15 juli zijn er negen reacties ingediend, waaronder die van de BB Huis ter Heide en Stichting Milieuzorg Zeist e.o.. Deze zijn verwerkt in een reactienota die staan opgenomen in de inmiddels iets aangepaste kadernotitie. Op 20 september werd de Ronde Tafel gehouden, zie verder voor de inspraakreacties van de burgerorganisaties. Volgens de planning zal de raad  op 13 november over de kadernotitie besluiten. Begin 2019 wordt begonnen met een participatietraject voor de ontwikkeling van de gebiedsvisie Dijnselburg.

Inwonersinitiatief glasvezelnetwerk Zeist / juni 2018
In Zeist bestaat nog geen glasvezelnetwerk voor particulieren, terwijl omliggende gemeenten dat wel al hebben. Met een glasvezelaansluiting heb je snel en betrouwbaar internet. En over een open glasvezelnetwerk is meer concurrentie mogelijk, wat leidt tot beter aanbod, meer keuze en lagere tarieven op het gebied van tv, telefonie en internet.

Steun daarom het bewonersinitiatief glasvezel in Zeist! Laat aan gemeente en marktpartijen massaal weten dat je een glasvezelaansluiting belangrijk vindt via de site ikwilglasinzeist. Anders komt er de komende jaren geen glasvezelnetwerk, lees verder.

Mobiliteitsvisie Utrecht 2040: programma U Ned / juni 2018
Een gemengde stuurgroep van de regio Utrecht, de provincie en departementen heeft voor de “Metropoolregio Utrecht” een programmaplan voor 2040 opgesteld. Daarin worden de hoofdlijnen voor de mobiliteit en verstedelijking van de regio aangegeven. Uitgegaan wordt van een ‘gezonde groei’ van 84.000 – 100.000 woningen in de regio. In het programma van 23 mei 2018 wordt het strategisch kader geschetst. Verder wordt ingegaan op de uitvoeringsagenda en de sturing en organisatie. De vraag wordt niet gesteld of het  voor de bevolking, de omgeving en (macro-)economisch wel zo verstandig is te centraliseren in Nederland. Dat gaat onvermijdelijk ten koste van andere regio’s en het zorgt daar voor leegloop en extra kosten. Zie verder het Programma U Ned.

Logo Centrum Zeist Vernieuwt

Project herinrichting centrum was niet ‘in control’ / juni-juli 2018
De gemeenteraad had tijdens de Ronde Tafel van 14 juni veel kritiek op de na de verkiezingen gebleken grote overschrijdingen van het project centrum. De financiële commissie voor het project gaat de touwtjes nu stakker aantrekken om de ontwikkeling van de kosten te beteugelen. Dat kan nog wel eens lastig zijn, want er is ook nogal wat voorgenomen in om het centrum gelegen buurten, zoals het busstation, Wilhelminapark, Lyceumkwartier, Jagerlaan e.o., Jacob van Lenneplaan e.o. en Donkerelaan (Slotlaan langs het Walkartpark). Kortom: wat wordt straks het integrale kostenplaatje? De burgers krijgen waarschijnlijk geen goed inzicht in de projectrisico’s en de kostenontwikkeling. De belangrijkste stukken zijn geheim verklaard. De openbaarheid daarvan zou de uitvoerende aannemers in de kaart kunnen spelen. Alsof die niet eerder al extra kosten konden berekenen. Zie de bijdrage van Stichting Beter Zeist voor de Ronde Tafel en het in juli gewijzigd (in geel) aangenomen raadsvoorstel financiën project centrum. In verband hiermee en gezien de pilot met een autovrije Slotlaan is de planning van de uitvoering aangepast, zie bericht. De aanpassing van de (korte) Weeshuislaan en het busstation wordt uitgesteld.

Eerste resultaten Geopark Heuvelrug e.o. voor Zeist beschikbaar / juni 2018
Na half jaar hard werken overhandigde de stichting de ontdekkaart voor de gemeente Zeist van het geopark aan Wethouder Sander Jansen. Dit gebeurde op donderdagmiddag 7 juni  in de Boswerf. De Ontdekkaart is verkrijgbaar bij de VVV in de gemeente Zeist. Lees ook het persbericht.
Iedereen kan nu zelf ‘geopaden’ gaan lopen met GPS-aanduiding bij RouteYou op een smartphone, tablet of anders met een geprinte of digitale folder. Zie voor de wandelingen en het navigeren per GPS het geopad-overzicht. De wandelingen in de gemeente Zeist zijn al geactualiseerd en gecontroleerd, de andere volgen nog. Per wandeling is ook een toelichtende brochure en folder op de website van de stichting beschikbaar. Zie verder ook de site van Geopark Heuvelrug.

Gezamenlijk streefbeeld Wegh der Weegen klaar / juni 2018
Het afgelopen half jaar heeft Stichting Wegh der Weegen samen met allerlei belanghebbenden, aanwonenden, de provincie en 4 gemeenten een gezamenlijk streefbeeld ontwikkeld voor de Wegh der Weegen. Deze historische weg loopt van De Bilt tot Amersfoort en werd aan het einde van de tachtigjarige oorlog ontworpen door Jacob van Campen. Op 31 mei is het streefbeeld aangeboden aan gedeputeerde Dennis Straat van de provincie Utrecht. Het document geeft een basis voor een optimale combinatie van enerzijds de cultuurhistorische waarden en de eenheid van de Wegh der Weegen en anderzijds moderne uitgangspunten voor de inrichting van de weg. Het streefbeeld zal worden gebruikt voor het opstellen van een uitvoeringsovereenkomst met de provincie en de gemeenten. Zie verder de website Wegh der Weegen en een presentatie van de voorzitter van de stichting voor het platform van 18 april van Beter Zeist.

Vervolg beroepsprocedures verkeersbesluiten centrum Zeist / mei 2018
De brief van het burgerinitiatief aan de raad over het gezamenlijk heroverwegen van de centrumbesluiten heeft de raad op voorstel van het huidige college voor kennisneming aangenomen. Men wilde kennelijk de volgende zitting van de rechtbank afwachten. Die was op dinsdagochtend 29 mei. Allereerst werden de beroepen tegen de 5 verkeersbesluiten behandeld, zie verder. Daarna vond de zitting plaats over het beroep van de Vereniging Lyceumkwartier Zeist tegen maatregelen in het wijkverkeersplan Lyceumkwartier Zuid – Wilhelminapark, zie verder de websitepagina van VLZ.

Globaal coalitieakkoord met zicht op inwonersakkoord / mei 2018
Op 3 mei 2018 werd het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd van de vier coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA en CU/SGP. Het is een hoofdlijnenakkoord dat nog wordt aangevuld met een inwonersakkoord over de uitvoering. Zie ook het persbericht. Beter Zeist heeft een reactie gestuurd naar de raad aangezien het akkoord daar op 17 mei aan de orde komt. Voor een vergelijking van de punten van de kieswijzer met standpunten van de politieke partijen) en die van het akkoord, zie de aangevulde kieswijzer. Daaruit valt af te leiden met welke punten van de kieswijzer (voldoende) rekening is gehouden en met welke niet.

Laatste seizoen voor Allegro tuin / mei 2018
De projectontwikkelaar heeft aangekondigd 15 oktober te beginnen met de voorbereiding van de bebouwing van het vroegere Stinkensterrein. Volgens de goedgekeurde bestemming zullen daar appartementen verrijzen met een ‘plint’ van bedrijfsruimten of winkels, zie de website.  Gezien het vroegere gebruik zal de bodem voorafgaande aan de bouw (deels) worden gesaneerd. Inmiddels bestaat de tuin 4 jaar en wordt deze voor allerlei activiteiten gebruikt. Zie de foto’s van het nog bestaande lusthof in centrum Zeist, zie Allegro 2018.

Coalitie van VVD, GroenLinks, CDA en CU/SGP? / april 2018
Deze partijen proberen samen een coalitie te vormen voor de periode 2018-2022.
Het streven is een globaal coalitie-akkoord op te stellen en ook te komen tot een inwonersakkoord. Dat sluit aan bij het pleidooi van Beter Zeist om tussen de verkiezingen door de gehele raad en de burgers meer invloed te geven. Ten behoeve van beide akkoorden kan de beoogde coalitie gebruik maken van de onderwerpen van de Kieswijzer en de keuzen van de partijen daarin. Zodra er een concept ligt zullen we de burgers en maatschappelijke organisaties vragen daarop te reageren, zie de kieswijzer en de suggesties voor de partijen.

Ontwikkelingen in Huis ter Heide en omgeving / april 2018
Behalve de aandacht voor de eventuele houtcentrale spelen 3 andere kwesties in Huis ter Heide. Zo heeft de rechtbank de beroepen van de dorpsvereniging en de gemeente Zeist tegen de verhoging van de maximumsnelheid op de A 28 niet gehonoreerd. Verder heeft de vereniging samen met Beter Zeist en Milieuzorg Zeist overlegd over het nieuwe Cash Centre van de Nederlandse bank. Het gaat om de inpassing van het gebouw in de directe omgeving van de voormalige vliegbasis Soesterberg. Het overleg verliep in goede harmonie. En ten slotte deelde de gemeente mee dat er binnenkort wordt begonnen met de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Dijnselburg en omgeving. Dat gebeurt in een gezamenlijk overleg met de belanghebbenden.

Landhuis Veldheim langs de Utrechtseweg Zeist

Instellingsterreinen Utrechtseweg in de verkoop / april 2018
De vroegere instellingsterreinen van de failliete Zonnehuizen staan te koop. Ontwikkelaars e.d. kunnen zich daarvoor inschrijven. Het gaat om Veldheim, Stenia en Peronik (tussen Lommerlust en Steniaweg). Hoewel de terreinen thans nog grotendeels een maatschappelijke bestemming hebben is daar nu minder behoefte aan. Een woonfunctie ligt dan voor de hand en dat brengt voor de banken uit de failliete boedel meer geld op. Bij de herontwikkeling zal volgens het college rekening moeten worden gehouden met het monumentale karakter van de gebouwen, de tuinen en de ligging in de Stichtse Lustwarande van landgoederen van De Bilt naar Rhenen. Verder zal de ontwikkeling in samenspraak met de omwonenden plaatsvinden, zie verder de brief van het college.

Initiatief Geopark Heuvelrug en omgeving kansrijk / maart 2018
Het ‘Nederlands Forum Unesco Global Geoparks’ ziet kansen voor een geopark zoals in eerste instantie voorgesteld door het (burger)initiatief van Stichting Beter Zeist. In het eerste advies van maart 2018 adviseert het dat de twee initiatieven in Noord Holland en Utrecht gaan samenwerken om tot een kansrijke aanvraag als kandidaat-gebied te komen. Overigens streeft het initiatief Geopark Heuvelrug en omgeving al vanaf het begin naar samenwerking met het al langer bestaande Noord-Hollandse initiatief Gooi en Vecht. In het advies zijn 4 andere initiatieven als minder of niet kansrijk beoordeeld. In Nederland bestaat al sinds 2013 het Geopark Hondsrug. Verder is het grensoverschrijdende initiatief Schelde Delta positief beoordeeld, zie het advies en de nieuwe site van geopark-heuvelrug.

Brief Burgerinitiatief: samen verkeersplan heroverwegen / maart 2018
Aanstaande donderdagavond 8 maart om 20.00 uur vindt in de bibliotheek een gezamenlijk politiek debat plaats over verkeer. Ter voorbereiding daarop hebben de initiatiefnemers van het in 2016 gehouden burgerinitiatief een brief gestuurd naar de raadsleden. De brief met bijlage gaat over de verkeersgevolgen van het circulatieplan centrumvisie Zeist. De groep burgers constateert dat de huidige verkeersmaatregelen geen bijdrage leveren aan de doelen van de centrumvisie. Zij pleiten dan ook voor een heroverweging ervan in plaats van allerlei juridische procedures. In het kader van de verkiezingen vraagt de groep burgers de politieke partijen zich hierover expliciet over uit te spreken. Dit zal ongetwijfeld aan de orde komen tijdens de verkiezingsbijeenkomst, zie verder

Crowdfunding burgerinitiatief SMAL: Samen Meten Aan Luchtkwaliteit / februari 2018
Vooral fijnstof en in het bijzonder ultra fijnstof in de lucht dringt diep door in onze longen. Het is een ‘silent killer’, die ons leven met gemiddeld 13 maanden bekort. Minder fijnstof gedurende het leven is beter voor de kwaliteit van leven, de productiviteit, en de levensduur. Om te weten hoe het gesteld is met de luchtvervuiling in onze directe woonomgeving is het burgerinitiatief Samen Meten Aan Luchtkwaliteit gestart. U kunt de vervuiling door het gevaarlijke fijnstof dan zelf op een redelijk betrouwbare manier meten. Dat gebeurt in samenwerking met Het RIVM en het KNMI. Stichting Beter Zeist steunt het initiatief van harte. De gemeente inmiddels ook en de provincie heeft ook belangstelling. U ook al? Lees verder over de crowdfunding actie en de adoptie van meetstations.

Invoeren nieuwe omgevingswet een hele kluif / februari 2018
Over dit onderwerp hield Stichting Beter Zeist op 5 februari 2018 in de Trouwzaal van het gemeentehuis een studiebijeenkomst. Daarmee gaf het platform van buurten en dorpen het startschot voor de voorbereiding van de invoering van de wet in Zeist. Aanwezig waren belangstellenden vanuit buurt-, dorps- en milieuorganisaties en verder raadsleden, de gemeente, architecten en marktpartijen. Voor de inleidingen en discussiepunten klik hier.

Presentatie uitkomsten enquête duurzaamheid / januari 2018
Stichting Beter Zeist helpt ook mee aan het uitvoeren van de Brede Milieuvisie Zeist in het kader van “Samen Duurzaam Zeist”. Eind 2017 is een enquête gehouden naar de betrokkenheid van de inwoners van Zeist bij de vier zogeheten pijlers van de (burger) activiteit. Het gaat om 1) klimaat en energie, 2) circulaire economie, 3) natuur/landschap/cultuurhistorie en 4) gezonde leefomgeving. Voor de pijlers 3 en 4 is Beter Zeist de ‘trekker’. Ruim 1.500 mensen hebben die enquête ingevuld. Zie voor de resultaten Samen Duurzaam Zeist (rechtsboven van de startpagina). Laat u inspireren of inspireer anderen om mee te doen met concrete plannen!

Kozakkenput Zeist: een kunstmatige of natuurlijke laagte?

Duurzaam Geopark Zeist / januari 2018
Stichting Beter Zeist heeft in 2015 het burgerinitiatief genomen te komen tot een Unesco erkend Geopark Heuvelrug, inclusief de natte randgebieden. In het kader van het project “Samen Duurzaam Zeist” gaat de stichting Geopark Heuvelrug i.o. voor de gemeente Zeist de voorbereiding ervan versnellen. Zo kunnen in de loop van dit jaar de bewoners en bezoekers van de gemeente nader kennis maken met de geologische geschiedenis en ondergrond èn de natuur èn de cultuurhistorie van Zeist. Vrijwilligers hebben al veel voorwerk gedaan. Dat wordt met dit door de gemeente ondersteunde project aangevuld met 11 geopaden die met een smartphone zijn te lopen. Verder wordt er les- en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, zie verder.

Economische visies voor Zeist/ januari  2018
Op 14 december 2017 kwamen in de Ronde Tafel zowel het lokale Economisch Kompas Zeist als de regionale visie Ruimtelijk Economische Koers 2018-2040 van tien Utrechtse gemeenten (U10) aan de orde. Belangrijke bespreekpunten waren de status van beide visies en hoe deze zich onderling verhouden. En verder hoe ze corresponderen met het beleidskader van de Structuurvisie Zeist en andere beleidsdocumenten van de gemeente. Ook de betrokkenheid van belanghebbenden en burgers bij de uitwerking van de visies in actieplannen was een punt van zorg. Er is bezorgdheid dat de nadruk op economische groei de identiteit en de waarden van Zeist, waaronder het behoud van groen en landschap, teveel zal aantasten. Op dinsdag 16 januari 2018 besluit de gemeenteraad over de 2 economische visies, zie verder.

Share Button