Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 47808

Gepubliceerd op 21 augustus 2017 09:00
Inhoudsopgave

Verkeersbesluit inzake het instellen van eenrichtingsverkeer op diverse wegen in het kader van het wijkverkeersplan ‘Jagerlaan en omgeving’

Logo Zeist

Datum: 14 augustus 2017

Kenmerk: 0238102

Burgemeester en wethouders,

INLEIDING

Bevoegdheid:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op 17 november 2011 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de Teammanager beheer openbare ruimte.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • 2.

  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de politie. Deze heeft positief geadviseerd op het verkeersbesluit.

Motivering

Het centrum van Zeist, dat globaal wordt begrensd door de Slotlaan, 1e Hogeweg, Voorheuvel en Steynlaan, heeft sinds enkele decennia te kampen met een terugloop van het aantal bezoekers en bestedingen, een toenemende (winkel)leegstand en een onvoldoende kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte. Dit heeft een negatief effect op zowel het lokale woon- als winkelplezier. Om het tij in positieve zin te doen keren zijn aanpassingen en herinrichtingen in het centrumgebied noodzakelijk om de woon- en winkelkwaliteit substantieel te verbeteren.

De basis voor de beoogde veranderingen in het centrum is in 2009 gelegd in het destijds opgestelde masterplan. Naar aanleiding hiervan volgden jaren van discussie en het opstellen van vele (alternatieve) plannen. Na het houden van onder meer een centrumdialoog medio 2013, waarbij inwoners en ondernemers hun bijdrage aan de plannen konden leveren, heeft dit uiteindelijk geresulteerd in het opstellen van een samenhangende visie op het centrum van Zeist: de centrumvisie “Beleef Zeist Groen, Gezond en Gastvrij”. Deze centrumvisie is op 3 maart 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

Om de beoogde doelstellingen voor het centrum te realiseren wordt vanuit de centrumvisie ingezet op het realiseren van een compact kernwinkelcentrumgebied dat begrensd wordt door de 1e Hogeweg, Voorheuvel, Weeshuislaan en de Slotlaan, met het Emmaplein als hart. De realisatie van deze visie vergt onder meer dat de huidige infrastructuur en openbare ruimte rondom dit gebied zowel functioneel als visueel meer bij het kernwinkelcentrumgebied getrokken wordt. Om dit te bewerkstelligen wordt voorzien in het uitvoeren van diverse herinrichtingen en het in samenhang daarmee implementeren van ondersteunende verkeersmaatregelen. Belangrijke uitgangspunten ten aanzien van deze herinrichtingen zijn onder andere dat in de nieuwe situatie sprake is van een aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied, een verkeerssituatie waarbij de auto “te gast” is en een goede bereikbaarheid van de parkeerfaciliteiten in/rondom het kernwinkelcentrumgebied.

Vanwege de verkeerseffecten van de door de gemeenteraad (geamendeerde) centrumvisie, zijn nadien diverse gesprekken met belanghebbenden gevoerd onder de naam “Verkeersdialoog”. Op 8 maart 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zeist kennisgenomen van de uitkomsten van de Verkeersdialoog en de aanvullende verkeersmaatregelen die nodig zijn. Tevens heeft het College naar aanleiding van de uitkomsten besloten om met omliggende wijken een tweetal wijkverkeersplannen op te stellen. Dit vanwege mogelijke uitstralingseffecten op wegen in deze wijken als gevolg van de onlangs genomen verkeersbesluiten in het centrum van Zeist. De twee omliggende wijken zijn het ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ en de omgeving ‘Jagerlaan – Torenlaan – Cronjélaan e.o.’.

In periode april 2016 tot en met september 2016 zijn met de wijken ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark‘ en de ‘Jagerlaan – Torenlaan – Cronjélaan e.o.’ gesprekken gevoerd. Deze hebben geleid tot twee wijkverkeersplannen, te weten een plan voor de ‘Jagerlaan – Torenlaan – Cronjélaan e.o.’ en een plan voor het ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’.

Dit specifieke verkeersbesluit heeft betrekking op de verkeerscirculatie en daarmee samenhangende verkeersmaatregelen die in het kader van het wijkverkeersplan ‘Jagerlaan – Torenlaan – Cronjélaan e.o.’ uitgevoerd.

Jagerlaan – Torenlaan – Cronjélaan e.o.

In het gebied Jagerlaan – Torenlaan – Cronjélaan e.o. ten noordoosten van het centrum, zijn naast een aantal winkels en bedrijven veel woningen gelegen. Op de wegen binnen dit gebied geldt een maximumsnelheid van 30 km/h en vrijwel alle aansluitingen zijn gelijkwaardig. Bestuurders die van rechts komen hebben hier recht op voorrang. Dit is overeenkomstig de richtlijnen van Duurzaam Veilig; de wegen hebben de status van erftoegangswegen waar verblijven centraal staat. Midden in de wijk ligt basisschool ‘De Hoeksteen’. Op de wegen rondom de school is een adviessnelheid van 15 km/h aanbevolen. De snelheidsregimes passen bij de verblijfsfunctie die het gebied uitstraalt en zorgen voor een verkeersveilige omgeving, ook voor de voetgangers en fietsers die van de wegen gebruik maken.

De aanpassingen in de verkeerscirculatie in het centrum van Zeist hebben gevolgen voor de wegen in de omliggende wijken. Als er geen aanvullende verkeerscirculatiemaatregelen worden genomen in de ‘Jagerlaan – Torenlaan – Cronjélaan e.o.’ worden verschillende wegen zwaarder belast door doorgaand verkeer. Dit staat op gespannen voet met de verblijfsfunctie die het gebied nu kenmerkt. Om deze verblijfsfunctie en ook in de toekomst centraal te stellen en leefbaarheid en verkeersveiligheid te borgen moet dit gebied zoveel mogelijk van doorgaand verkeer worden gevrijwaard. Dit kan worden bewerkstelligd door het instellen van eenrichtingsverkeer op een aantal wegen in het gebied. In aanvulling op het al bestaande eenrichtingsverkeer op sommige wegen in beide wijken wordt een situatie gecreëerd waarin sprake is van een minimaal aandeel doorgaand verkeer.

Krugerlaan

De Krugerlaan is een relatief smalle straat, die op dit moment vanuit twee richtingen bereden mag worden. De kruising Steynlaan/Krugerlaan is krap vormgegeven. Vanwege de inrichting van de Krugerlaanstraat is het niet wenselijk dat gemotoriseerd verkeer richting bijvoorbeeld parkeergarage Voorheuvel via deze weg rijdt. Daarnaast hebben bewoners aangegeven dat er door de straat regelmatig verkeer rijdt dat op zoek is naar een parkeerplaats. De Bergweg is hier beter geschikt voor. Met het instellen van eenrichtingsverkeer op de Krugerlaan tussen de Joubertlaan en Steynlaan, van Joubertlaan richting de Steynlaan, kan dit verkeer worden tegengegaan. Dit verkeer zal zich verplaatsen naar de Bergweg, welke gezien de inrichting daarvan geschikt is om het extra verkeersaanbod op veilige wijze te verwerken. Het instellen van eenrichtingsverkeer op Krugerlaan staan in principe staat los van de centrumvisie, maar is wel aangedragen tijdens de gehouden dialoog met het Jagerlaan – Torenlaan – Cronjélaan e.o..

Costerlaan

Ook in de Costerlaan neemt door de verkeersmaatregelen in het centrum het doorgaand verkeer van de Jagerlaan naar de Steynlaan naar verwachting toe. Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Costerlaan tussen de Steynlaan en Krugerlaan en tussen het hofje ter hoogte van de Costerlaan huisnummer 11 en de Jagerlaan met het eenrichtingsverkeer van de Steynlaan richting de Jagerlaan, kan deze verkeersstroom tegengegaan. Tussen de Krugerlaan en het hofje ter hoogte van Costerlaan huisnummer 11 wordt bewust geen eenrichtingsverkeer ingesteld om de bereikbaarheid van het hofje te kunnen waarborgen.

Jagerlaan

Modelberekeningen laten zien dat, door de verkeersmaatregelen in het centrum, de hoeveelheid doorgaand verkeer op de Jagerlaan (van de Antonlaan/Torenlaan richting de Bergweg) zal toenemen. Dit is een ongewenste ontwikkeling. Uit verkeerskundig oogpunt is het gewenst dat dit verkeer via de Antonlaan en Steynlaan wordt afgewikkeld. Door het instellen van eenrichtingsverkeer op Jagerlaan tussen de Costerlaan en Antonlaan, met de rijrichting van de Costerlaan naar de Antonlaan, kan doorgaand verkeer van de Jagerlaan worden geweerd. Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Jagerlaan draagt ook bij aan vermindering van doorgaand verkeer op de Torenlaan. Daarbij zorgt het instellen van eenrichtingsverkeer dat ter hoogte van basisschool ‘De Hoeksteen’ een meer overzichtelijke en daardoor veiliger verkeerssituatie ontstaat. Deze school blijft met alle maatregelen goed bereikbaar en al het autoverkeer wordt afgevoerd via de overzichtelijke kruising Jagerlaan/Antonlaan.

Cronjélaan

Met de verkeersmaatregelen in het centrum neemt ook het doorgaand verkeer van de Antonlaan/Torenlaan richting de Steynlaan via de Cronjélaan toe. Vanwege de inrichting van de weg en de verblijfsfunctie is dit ongewenst. Bovendien is de Cronjélaan relatief smal. Met het instellen van eenrichtingsverkeer op de Cronjélaan van Steynlaan naar Jagerlaan wordt doorgaand verkeer tegengegaan. Modelberekeningen laten zien dat dit verkeer zich dan naar de Antonlaan verplaatst, die wel geschikt is voor het verwerken van dit verkeer. Daarnaast zorgt deze maatregel voor een afname van het doorgaand verkeer door de Torenlaan, welke ook een weg met een verblijfsfunctie is.

Eenrichtingsverkeer uitsluitend voor gemotoriseerd verkeer

Het eenrichtingsverkeer op de hierboven genoemde wegen geldt uitsluitend voor gemotoriseerd verkeer. Een uitzondering op het eenrichtingsverkeer wordt ingesteld voor (brom)fietsers, zodat deze categorie de meest directe routes kan blijven gebruiken.

Omrijden

Instellen van eenrichtingswegen leidt ertoe dat sommige bewoners of bezoekers moeten omrijden naar hun bestemming. Door de wegenstructuur, waarin veel verbindingen tussen parallel lopende wegen aanwezig zijn, is het effect in toename van afstand en tijd echter relatief beperkt. Aan het realiseren van een aantrekkelijk en autoluw centrumgebied en het voorkomen van doorgaande verkeersstromen door verblijfsgebieden kent de gemeente een zwaarder belang toe dan aan de beperkte omrijdafstand die bepaalde bestuurders moeten afleggen.

Doelstellingen verkeersbesluit

Met dit verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het voorkomen of beperken van het door verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of de functie van een gebied.

Zienswijzen

In deze verkeersbesluitprocedure is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Awb (afdeling 3.4) gevolgd. Op 6 december 2016 zijn twee ontwerp-verkeersbesluiten genomen, die op 16 januari 2017 zijn gepubliceerd. Belanghebbenden zijn hierna zes weken in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Op de twee ontwerp-verkeersbesluiten zijn zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen zijn betrokken bij de heroverweging van de ontwerp-verkeersbesluiten. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing van dit specifieke verkeersbesluit.

Op de ingediende zienswijzen is gereageerd in twee Nota’s van beantwoording. Op de zienswijzen zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerp-verkeersbesluit is gereageerd in de Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluit inzake het instellen van eenrichtingsverkeer op diverse wegen in het kader van het wijkverkeersplan ‘Jagerlaan en omgeving’.

BESLUITEN

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om:

1.door het plaatsen van borden model C2 en C3 uit Bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van een onderbord OB54 een eenrichtingsweg te stellen op de volgende wegen:

 • a.

  Krugerlaan tussen Joubertlaan en Steynlaan, waarbij het enkel nog is toegestaan om van de Joubertlaan richting de Steynlaan te rijden;

 • b.

  Costerlaan tussen de Steynlaan en Krugerlaan, waarbij het enkel nog is toegestaan om van de Steynlaan richting de Krugerlaan te rijden;

 • c.

  Costerlaan tussen het hofje ter hoogte van de Costerlaan huisnummer 11 en de Jagerlaan, waarbij het enkel nog is toegestaan om van de Krugerlaan richting de Jagerlaan te rijden;

 • d.

  Jagerlaan tussen de Costerlaan en Antonlaan, waarbij het enkel nog is toegestaan om van de Costerlaan richting de Antonlaan te rijden;

 • e.

  Cronjélaan, waarbij het enkel nog is toegestaan om van de Steynlaan richting de Jagerlaan te rijden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 1 december 2017 in werking.

Beroepsclausule

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een belanghebbende tegen dit verkeersbesluit beroep aantekenen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daartoe moet binnen zes weken een gemotiveerd beroepschrift worden ingediend. De termijn voor het indienen van een beroepschrift begint met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Alleen belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht kunnen beroep instellen. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure.

Voorlopige voorziening

Daarnaast kunt u na het indienen van het beroepschrift (als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist) schriftelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Ook aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het verzoek om voorlopige voorziening krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Communicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op www.zeist.nl/verkeersbesluiten. Daarnaast ligt het besluit gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

burgemeester en wethouders van Zeist,

namens dezen,

de teammanager Beheer en Openbare Ruimte,

Florien (A.C.) Westermann

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl