Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 47794

Gepubliceerd op 21 augustus 2017 09:00
Inhoudsopgave

Verkeersbesluit inzake het instellen van eenrichtingsverkeer op diverse straten in het kader van het wijkverkeersplan ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’

Logo Zeist

Datum: 14 augustus 2017

Kenmerk: 0238103

Burgemeester en wethouders,

INLEIDING

Bevoegdheid:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op 17 november 2011 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de Teammanager beheer openbare ruimte.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • 2.

  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie.

Motivering

Het centrum van Zeist, dat globaal wordt begrensd door de Slotlaan, 1e Hogeweg, Voorheuvel en Steynlaan, heeft sinds enkele decennia te kampen met een terugloop van het aantal bezoekers en bestedingen, een toenemende (winkel)leegstand en een onvoldoende kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte. Dit heeft een negatief effect op zowel het lokale woon- als winkelplezier. Om het tij in positieve zin te doen keren zijn aanpassingen en herinrichtingen in het centrumgebied noodzakelijk om de woon- en winkelkwaliteit substantieel te verbeteren.

De basis voor de beoogde veranderingen in het centrum is in 2009 gelegd in het destijds opgestelde masterplan. Naar aanleiding hiervan volgden jaren van discussie en het opstellen van vele (alternatieve) plannen. Na het houden van onder meer een centrumdialoog medio 2013, waarbij inwoners en ondernemers hun bijdrage aan de plannen konden leveren, heeft dit uiteindelijk geresulteerd in het opstellen van een samenhangende visie op het centrum van Zeist: de centrumvisie “Beleef Zeist Groen, Gezond en Gastvrij”. Deze centrumvisie is op 3 maart 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

Om de beoogde doelstellingen voor het centrum te realiseren wordt vanuit de centrumvisie ingezet op het realiseren van een compact kernwinkelcentrumgebied dat begrensd wordt door de 1e Hogeweg, Voorheuvel, Weeshuislaan en de Slotlaan, met het Emmaplein als hart. De realisatie van deze visie vergt onder meer dat de huidige infrastructuur en openbare ruimte rondom dit gebied zowel functioneel als visueel meer bij het kernwinkelcentrumgebied getrokken wordt. Om dit te bewerkstelligen wordt voorzien in het uitvoeren van diverse herinrichtingen en het in samenhang daarmee implementeren van ondersteunende verkeersmaatregelen. Belangrijke uitgangspunten ten aanzien van deze herinrichtingen zijn onder andere dat in de nieuwe situatie sprake is van een aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied, een verkeerssituatie waarbij de auto “te gast” is en een goede bereikbaarheid van de parkeerfaciliteiten in/rondom het kernwinkelcentrumgebied.

Vanwege de verkeerseffecten van de door de gemeenteraad (geamendeerde) centrumvisie, zijn nadien diverse gesprekken met belanghebbenden gevoerd onder de naam “Verkeersdialoog”. Op 8 maart 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zeist kennisgenomen van de uitkomsten van de Verkeersdialoog en de aanvullende verkeersmaatregelen die nodig zijn. Tevens heeft het College naar aanleiding van de uitkomsten besloten om met twee omliggende wijken een tweetal wijkverkeersplannen op te stellen. Dit vanwege mogelijke uitstralingseffecten op straten in deze wijken als gevolg van de onlangs genomen verkeersbesluiten in het centrum van Zeist. De twee omliggende wijken zijn het ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ en de ‘Jagerlaan – Torenlaan – Cronjélaan e.o.’.

In periode april 2016 tot en met september 2016 zijn in overleg met de wijken ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ en de ‘Jagerlaan – Torenlaan – Cronjélaan e.o.’ gesprekken gevoerd. Deze hebben geleid tot twee wijkverkeersplannen, te weten een plan voor de Jagerlaan – Torenlaan – Cronjélaan e.o. en een plan voor het ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’. Voor beide wijkverkeersplannen geldt dat op verschillende wegen eenrichtingsverkeer wordt ingesteld. Daarnaast worden op de Lindenlaan in het Lyceumkwartier infrastructurele maatregelen genomen.

Dit specifieke ontwerp-verkeersbesluit heeft betrekking op de verkeerscirculatie en daarmee samenhangende verkeersmaatregelen die in het kader van het wijkverkeersplan ‘Lyceumkwartier(zuid)/Wilhelminapark’ worden uitgevoerd.

Lyceumkwartier(zuid)//Wilhelminapark

In het Lyceumkwartier(-zuid) en het Wilhelminapark, ten noordoosten van het centrum, staan vrijwel uitsluitend woningen. Op de wegen in deze wijken geldt een maximumsnelheid van 30 km/h en vrijwel alle aansluitingen zijn gelijkwaardig. Bestuurders die van rechts komen hebben hier recht op voorrang (gelijkwaardige aansluitingen). Dit is overeenkomstig de richtlijnen van Duurzaam Veilig; de wegen hebben de status van erftoegangsweg waar verblijven centraal staat. Parkeren gebeurt op veel plaatsen op de rijbaan. Het snelheidsregime past bij de verblijfsfunctie die het gebied uitstraalt. In het Wilhelminapark is aan de Stationslaan basisschool ‘Het Spoor’ gevestigd. In het Lyceumkwartier(-zuid) is in de Verlengde Slotlaan de Zeister Schoolvereeniging gevestigd. Het Christelijk Lyceum Zeist is gevestigd op Lindenlaan 23. Op de wegen rondom scholen is een adviessnelheid van 15 km/h aanbevolen. De snelheidsregimes passen bij de verblijfsfunctie die het gebied uitstraalt en zorgen voor een verkeersveilige omgeving, ook voor de voetgangers en fietsers die van de wegen gebruik maken.

De aanpassingen in de verkeerscirculatie in het centrum van Zeist hebben gevolgen voor de wegen in de omliggende wijken. Als er geen aanvullende verkeerscirculatiemaatregelen worden genomen in het Lyceumkwartier(-zuid) en Wilhelminapark worden verschillende straten zwaarder belast door doorgaand verkeer. Dit staat op gespannen voet met de verblijfsfunctie die het gebied nu kenmerkt. Om deze verblijfsfunctie ook in de toekomst centraal te stellen en leefbaarheid en verkeersveiligheid te borgen moet dit woongebied zoveel mogelijk van doorgaande verkeer worden gevrijwaard. Dit kan worden bewerkstelligd door het instellen van eenrichtingsverkeer op een aantal wegen in het gebied. In aanvulling op het al bestaande eenrichtingsverkeer op sommige wegen in beide wijken wordt een situatie gecreëerd waarin sprake is van een minimaal aandeel aan doorgaand verkeer.

Verlengde Slotlaan

De verkeersmaatregelen in het centrum kunnen leiden tot een ongewenste doorgaande verkeersstroom over de Verlengde Slotlaan richting de Lindenlaan Dit wordt veroorzaakt door het afsluiten van de Voorheuvel voor autoverkeer. Het verkeer dat van deze route (Voorheuvel) gebruik maakte, zoekt een nieuwe route via de straten in het Lyceumkwartier(-zuid) en Wilhelminapark. Op het gedeelte van de Verlengde Slotlaan tussen de Lindenlaan en rotonde Boulevard-Verlengde Slotlaan-Lyceumlaan-Slotlaan-Antonlaan is daarnaast op dit moment al sprake van eenrichtingsverkeer van de Lindenlaan richting de rotonde van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 9:00 uur. Dit eenrichtingsverkeer wordt uitgebreid tot 7 dagen per week en geldt voor de hele dag. Deze maatregel voorkomt dat een doorgaand verkeerstroom ontstaat door het Lyceumkwartier(-zuid) en Wilhelminapark. Daarnaast draagt deze maatregel bij aan een meer overzichtelijke situatie ter hoogte van de school en duidelijkheid richting de weggebruiker.

Lyceumlaan

De verkeersmaatregelen in het centrum kunnen leiden tot een ongewenste doorgaande verkeersstroom over de Lyceumlaan richting het Wilhelminapark en Lindenlaan. Dit wordt veroorzaakt door het afsluiten van de Voorheuvel voor autoverkeer. Het verkeer dat van deze route (Voorheuvel) gebruik maakte, zoekt een nieuwe route via de straten in het Lyceumkwartier(-zuid) en Wilhelminapark. Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Lyceumlaan tussen de Fransen van de Puttelaan en de rotonde Boulevard-Verlengde Slotlaan-Lyceumlaan-Slotlaan-Antonlaan in de richting van de Fransen van de Puttelaan naar de rotonde voorkomt dat een doorgaand verkeerstroom ontstaat door het Lyceumkwartier(-zuid) en Wilhelminapark.

Pauw van Wieldrechtlaan

Naast een ongewenste verkeersstroom door de Lyceumlaan moet ook rekening worden gehouden met het ontstaan van een verkeersstroom van noord naar zuid door het Lyceumkwartier(-zuid) en Wilhelminapark naar de 1e Hogeweg. Dit wordt veroorzaakt door het afsluiten van de Voorheuvel voor autoverkeer. Het verkeer dat van deze route gebruik maakte, zoekt een nieuwe route via de straten in het Lyceumkwartier(-zuid) en Wilhelminapark. Met het instellen van eenrichtingsverkeer op de Pauw van Wieldrechtlaan tussen de Boslaan en Fransen van de Puttelaan van de Boslaan naar de Fransen van de Puttelaan wordt deze ongewenste verkeersstroom tegengegaan. De Pauw van Wieldrechtlaan kent over de gehele lengte dezelfde inrichting; een smal dwarsprofiel, waarbij aan een zijde van de weg op de rijbaan geparkeerd wordt. Op het gedeelte tussen de Stationslaan en Boslaan is al sprake van eenrichtingsverkeer. De inrichting en gebruik van de weg sluit dan aan bij het al geldende eenrichtingverkeer.

Professor Lorentzlaan

Met het instellen van eenrichtingsverkeer in de Pauw van Wieldrechtlaan moet ook rekening worden gehouden met een verschuiving van de noord-zuidroute door de Lyceumkwartier(-zuid) en Wilhelminapark van de Pauw van Wieldrechtlaan naar de Professor Lorentzlaan. Dit is ongewenst, aangezien deze straat ook behoort tot het verblijfsgebied. Met het instellen van eenrichtingsverkeer op de Professor Lorentzaan tussen de Boslaan en Fransen van de Puttelaan van de Boslaan richting de Fransen van de Puttelaan kan deze ontwikkeling worden voorkomen. Deze stroom schuift hiermee uiteindelijk op naar de Woudenbergseweg. Deze weg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg en daarmee geschikt om het doorgaande verkeer te verwerken. Om de bereikbaarheid voor bestemmingsverkeer te borgen wordt een uitzondering ingesteld voor bestemmingsverkeer. Het instellen van deze maatregel wordt 1 jaar na effectuering geëvalueerd, waarbij wordt gekeken of de maatregel het beoogde en gewenste effect heeft.

In te stellen eenrichtingsverkeer uitsluitend voor gemotoriseerd verkeer

Het eenrichtingsverkeer op de hierboven genoemde wegen geldt uitsluitend voor gemotoriseerd verkeer. Een uitzondering op het eenrichtingsverkeer wordt ingesteld voor (brom)fietsers, zodat deze categorie de meest directe routes kan blijven gebruiken.

Omrijden

Instellen van eenrichtingswegen leidt ertoe dat sommige bewoners of bezoekers moeten omrijden naar hun bestemming. Door de wegenstructuur is het effect in toename van afstand en tijd echter relatief beperkt. Aan het realiseren van een aantrekkelijk en autoluw centrumgebied en het voorkomen van doorgaande verkeersstromen door verblijfsgebieden kent de gemeente een zwaarder belang toe dan aan de beperkte omrijdafstand die bepaalde bestuurders moeten afleggen.

Infrastructurele maatregelen Lindenlaan

Modelberekeningen laten zien dat t door het instellen van eenrichtingsverkeer op de hiervoor genoemde wegen de Lindenlaan zwaarder wordt belast. Om de verkeersintensiteit op de Lindenlaan tot een aanvaardbaar niveau te beperken, worden aanvullende infrastructurele maatregelen genomen. Het betreft de volgende maatregelen:

 • 1.

  verwijzing parkeerroute centrum over Lindenlaan is verwijderd;

 • 2.

  doseren instroom verkeer vanaf Geroplein door het aanpassen van de verkeerslichtenregeling op dit kruispunt;

 • 3.

  aanbrengen dynamische routeinformatie op de Woudenbergseweg om verkeer richting de A28 te stimuleren via de Krakelingweg te rijden;

 • 4.

  reconstructie van de Lindenlaan (aanleg overrijdbare middengeleider en aanbrengen versmallingen);

 • 5.

  reconstructie kruispunt Woudenbergseweg-Jagersingel, waarbij beweging naar Jagersingel/ Lindenlaan wordt ontmoedigt.

We blijven de komende jaren structureel in overleg met belanghebbenden om de verkeerssituatie actief te monitoren (ook aan de hand van metingen). Als blijkt dat de beoogde maatregelen niet het beoogde effect hebben dan wordt in overleg met belanghebbenden nagegaan welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn.

Doelstellingen verkeersbesluit

Met dit verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het voorkomen of beperken van het door verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of de functie van een gebied.

Zienswijzen

In deze verkeersbesluitprocedure is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Awb (afdeling 3.4) gevolgd. Op 6 december 2016 zijn twee ontwerp-verkeersbesluiten genomen, die op 16 januari 2017 zijn gepubliceerd. Belanghebbenden zijn hierna zes weken in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Op de twee ontwerp-verkeersbesluiten zijn zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen zijn betrokken bij de heroverweging van de ontwerp-verkeersbesluiten. Dit heeft geleid tot een aanpassing van dit specifieke verkeersbesluit.

Op de ingediende zienswijzen is gereageerd in twee Nota’s van beantwoording. Alle zienswijzen hebben betrekking op het ontwerp-verkeersbesluit inzake het instellen van eenrichtingsverkeer op diverse wegen in het kader van het wijkverkeersplan ‘Lyceumkwartier/Wilhelminapark’. Op deze zienswijzen is gereageerd in de Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluit inzake het instellen van eenrichtingsverkeer op diverse straten in het kader van het wijkverkeersplan ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’.

Aanpassing in het verkeersbesluit naar aanleiding van zienswijzen

Op basis van de binnengekomen zienswijzen is besloten om het onderdeel ‘eenrichtingsverkeer Stationslaan’ uit het verkeersbesluit te halen en dit verder op te pakken in de wijkverkeersplannen fase 2. Deze maatregel betreft een aanvullende maatregel die als gevolg van de overleggen met vertegenwoordigers uit de wijk is opgenomen in het wijkverkeersplan en is niet noodzakelijk om het sluipverkeer door de wijk tegen te gaan. Daarnaast is besloten om een uitzondering voor bestemmingsverkeer op het eenrichtingsverkeer in de Professor Lorentzlaan en het eenrichtingsverkeer in te stellen tussen de Boslaan en Fransen van de Puttelaan in plaats van tussen de Boslaan en Aristoteleslaan in te stellen. De overige onderdelen van het oorspronkelijke ontwerp-verkeersbesluit blijven in het definitieve verkeersbesluit ongewijzigd.

BESLUITEN

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om:

 • 1.

  het eenrichtingsverkeer op de Verlengde Slotlaan, tussen Lindenlaan en Slotlaan, waarbij het enkel is toegestaan om van de Lindenlaan richting de rotonde Boulevard-Verlengde Slotlaan-Lyceumlaan-Slotlaan-Antonlaan te rijden, van kracht te verklaren voor 24 uur per dag en zeven dagen per week door het verwijderen van het onderbord met de tekst ‘ma t/m vrij 08:00 – 09:00 U’;

 • 2.

  door het plaatsen van borden model C2 en C3 uit Bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van een onderbord OB54 een eenrichtingsweg te stellen op de volgende wegen:

  • a.

   Lyceumlaan tussen Fransen van de Puttelaan en rotonde Boulevard-Verlengde Slotlaan-Lyceumlaan-Slotlaan-Antonlaan, waarbij het enkel nog is toegestaan om van de Fransen van de Puttelaan richting de rotonde Boulevard-Verlengde Slotlaan-Lyceumlaan-Slotlaan-Antonlaan te rijden;

  • b.

   Pauw van Wieldrechtlaan tussen Boslaan en Fransen van de Puttelaan, waarbij het enkel nog is toegestaan om van de Boslaan richting Fransen van de Puttelaan te rijden;

  • c.

   Professor Lorentzlaan, tussen de Boslaan en de Fransen van de Puttelaan, waarbij het enkel nog is toegestaan om van de Boslaan richting de Fransen van de Puttelaan te rijden. Bestemmingsverkeer wordt uitgezonderd van dit eenrichtingsverkeer door het aanbrengen van een onderbord met de tekst ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 1 december 2017 in werking.

Beroepsclausule

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een belanghebbende tegen dit verkeersbesluit beroep aantekenen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daartoe moet binnen zes weken een gemotiveerd beroepschrift worden ingediend. De termijn voor het indienen van een beroepschrift begint met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Alleen belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht kunnen beroep instellen. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure.

Voorlopige voorziening

Daarnaast kunt u na het indienen van het beroepschrift (als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist) schriftelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Ook aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het verzoek om voorlopige voorziening krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Communicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op www.zeist.nl/verkeersbesluiten. Daarnaast ligt het besluit gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

burgemeester en wethouders van Zeist,

namens dezen,

de teammanager Beheer en Openbare Ruimte,

Florien (A.C.) Westermann

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl