Verkeersbesluiten 2017

Geactualiseerd 24 februari  2018

Gevolgen verkeersmaatregelen in beeld
OVERZICHTEN PROGNOSES EN PIJNPUNTEN IN EN ROND HET CENTRUM

INHOUDSOPGAVE RUBRIEK

INLEIDING

Het college heeft op 6 december 2016 besluiten genomen over het (winkel)centrum en over de wijkverkeersplannen buiten het centrum. Zie het gemeentelijk overzicht. Het college reageerde toen in 5 nota’s van beantwoording ook op de 156 ingediende zienswijzen over de zes ontwerpbesluiten, namelijk:

Het ontwerp-verkeersbesluit 174179 Oude Arnhemseweg werd door het college van B&W niet verder in procedure gebracht. Deze verkeersmaatregel wordt bezien in relatie tot de toekomstige herinrichting van de weg.
De zes eerder genomen ontwerpbesluiten voor het (winkel)centrum zijn omgezet in vijf besluiten.  De vijf vastgestelde verkeersbesluiten werden 16 januari 2017 in procedure gebracht. Dat betekent dat degenen die in 2016 zienswijzen hebben ingediend in beroep kunnen gaan bij de rechtbank. Voor de activiteiten in 2016 zie de rubriek

Wat de aanvullende verkeersmaatregelen buiten het (winkel)centrum betreft gaat het nu om het Wilhelminapark, Lyceumkwartier-Zuid en Jagerlaan en omgeving. Deze ontwerpbesluiten voor Jagerlaan e.o. en Lyceumkwartier(zuid)-Wilhelminapark liggen vanaf 16 januari voor zes weken ter inzage. Gedurende die periode kunnen belanghebbenden bij de gemeente zienswijzen indienen. Hierbij de zienswijze van Stichting Beter Zeist.

Na een aantal maanden wachten werden op 14 februari 2017 de toegezegde resultaten van de verkeerstellingen in het bulletin raadsinformatie opgenomen. De gegevens zijn gedurende het najaar 2016 voor en tijdens de afsluiting van het tunneltje verzameld. Hierbij de opmerkingen van ir. H.J. Hoorn op het resultaat van de tellingen.
terug naar top

OVERZICHT GEVOLGEN VERKEERSMAATREGELEN

Ir. H. J. Hoorn heeft eind december 2016 een handzaam overzicht gemaakt met berekende verkeersintensiteiten per etmaal inclusief de integrale variant wijkverkeersplannen, zie bijlage. Het is gebaseerd op de berekeningen die de gemeente door Antea heeft laten uitvoeren volgens haar eigen verkeersmodel. Het overzicht toont veel duidelijker waar de pijn zit dan het gemeentelijk overzicht. Zie de etmaalplots in het gemeentelijk verkeersmodel (Antea). 

Het overzicht ziet er bijna hetzelfde uit als de vorige versie van 4 oktober 2016, maar dan met een kolom minder. De meeste getalletjes in de laatste kolom zijn ook net iets anders. Het scheelt overigens niet veel ten opzichte van variant 3a+. Wel wordt de Lindenlaan nog iets drukker. Het kaartje met rode lijnen waar veel toename van verkeer is te verwachten moest ook iets worden aangepast. Verder werd nog een plaatje toegevoegd met de omwegen die men straks moet maken om vanuit het noorden in het Wilhelminapark te komen. Ook kan worden doorgeklikt naar de vier doorrekeningen waarop het overzicht is gebaseerd.

Overzicht op basis van berekeningen door de gemeente in het gemeentelijk verkeersmodel:

 1. Referentie 2025. Dit is de huidige situatie met de verwachte verkeersintensiteiten in 2025. Dit vormde de referentie in alle eerdere vergelijkingen. Eerst doorgerekend op 3-2-2016, gepubliceerd op centrumzeistvernieuwt.nl (‘variant autonoom’). Alle relatieve toe- en afnamen (%) in het overzicht zijn berekend t.o.v. deze referentie.
 2. Centrumvisie / amendementvariant zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 3-3-2015, met busstation open. Doorgerekend op 3-2-2016, gepubliceerd op centrumzeistvernieuwt.nl, maar nu weer verwijderd van die site.
 3. Ontwerpverkeersbesluiten d.d. 30-3-2016, centrumvisie met een paar wijzigingen o.a. afsluiting Korte Steynlaan. Eerst doorgerekend op 26-6-2016, gepubliceerd op centrumzeistvernieuwt.nl. De gemeente noemt deze variant nu ‘Referentie 2025 centrumvisie zonder aanvullende maatregelen’. Het is verwarrend dat nu twee varianten ‘referentie’ heten.
 4. Integrale variant centrumvisie plus wijkverkeersplannen / aanvullende maatregelen, overeenkomstig definitieve, resp. ontwerp-verkeersbesluiten B&W d.d. 6-12-2016, doorgerekend op 4-10-2016. Hierin is ook meegenomen het vervallen van het tweerichtingsverkeer op de Oude Arnhemseweg tussen Montaubanstraat en Lommerlust.

Verkeerstellingen voor en tijdens sloop tunnel Voorheuvel
Pas op 14 februari 2017 heeft het college onder druk van burgers de (bewerkte) resultaten van deze verkeerstellingen gepubliceerd. Er zijn diverse afwijkingen te constateren in vergelijking met de prognoses van de integrale verkeerseffecten op basis van het gemeentelijk model. Deze prognoses zijn veelal gebaseerd op verouderde tellingen (2008) en op discutabele aannamen. Ook de jongste tellingen (herfst 2016) blijken maar deels bruikbaar om een overzicht van de effecten van de verkeersmaatregelen te krijgen. Zij hebben alleen betrekking op mogelijke gevolgen van 1 maatregel, het afsluiten van de tunneldoorgang. Het gebrek aan bruikbaarheid van de cijfers heeft ook te maken met het beperkt aantal meetpunten en met het inzetten van verkeersregelaars waardoor een autonome doorstroming werd belemmerd. Zie verder de opmerkingen van Ir. H.J.Hoorn over de telresultaten.

terug naar top

PIJNPUNTEN VERKEERSMAATREGELEN 

 • De centrumvisie van 3-3-2015 leidt door afsluiting van het tunneltje bij de Klinker in eerste instantie tot toenamen van autoverkeer door de wijken rond het centrum in zuidwestelijke richting. Vooral door het Wilhelminapark (Stationslaan, Prins Hendriklaan, Huydecoperweg), de Bloemenbuurt en de route Dalweg, Berkenlaan, Van Lenneplaan, Schaerweijdelaan.
 • Door de aanvullende afsluiting van de Korte Steynlaan in het pakket ontwerp-verkeersbesluiten van 30-3-2016 worden de verkeerstoenamen op de Stationslaan, Prins Hendriklaan en Huydecoperweg verplaatst naar de Pauw van Wieldrechtlaan, Boslaan en Lorentzlaan.
 • In de wijkverkeersplannen (‘aanvullende maatregelen’) worden de verkeerstoenamen op de Pauw van Wieldrecht, Boslaan en Lorentzlaan d.m.v. eenrichtingsverkeer tegengegaan. Daarmee wordt de het Wilhelminapark voor verkeer vanuit het noorden compleet afgesloten. Het sluipverkeer door de straten wordt hiermee effectief tegengegaan. Deze oplossing komt grotendeels overeen met de eerdere integrale variant 3a+. Daardoor vanaf de Steynlaan en Boulevard grote omwegen naar het Wilhelminapark (o.a. school Het Spoor), via Lindenlaan en Woudenbergseweg. Zie afbeelding.
 • Door al deze afsluitingen wordt het sluipverkeer door het Wilhelminapark effectief tegengegaan, maar verplaatst het bestemmingsverkeer Wilhelminapark zich naar de zuidelijke ingang via de Choisyweg en Woudenbergseweg. Daar toenamen van meer dan 50 %.
 • Door de centrumvisie (vooral de afsluiting van het tunneltje bij de Klinker) en de wijkverkeersplannen ontstaan verkeerstoenamen op de Berkenlaan tussen de Dalweg en de Bergweg (+ 155 %), Choisyweg en Woudenbergseweg (+ 55 %), Dalweg (+ 120 %), Homeruslaan (+ 60 %), Van Lenneplaan (+ 25 %), Lindenlaan (+ 45 %), Lorentzlaan ten noorden van Lindenlaan (+ 100 tot 130 %), Oranje Nassaulaan (+ 35 %), Van Reenenweg (+ 90 %), Schaerweijdelaan (+ 30 %), Socrateslaan (+ 50 %), Bloemenbuurt (+ 175 %). Hiervoor zijn er geen oplossingen.
 • De relatieve toenamen (percentages) op de Lindenlaan, Oranje Nassaulaan, Van Lenneplaan en Schaerweijdelaan lijken mee te vallen, maar dat wordt mede veroorzaakt doordat er al (te) veel verkeer is. In absolute toenamen (aantallen auto’s per dag) zijn ze vergelijkbaar met de overige genoemde straten.
 • Op een groot aantal van deze straten worden de maximale verkeersintensiteiten volgens het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) overschreden, c.q. verder overschreden. Op de Lindenlaan wordt de GVVP-norm zelfs met meer dan 100 % overschreden. Zie verder voor de overschrijdingen de 2e kolom van de doorrekening van de  “integrale variant“.


terug naar top

BEROEPSPROCEDURES

Zes personen en organisaties hebben bij de rechtbank beroep aangetekend over de een of meer genomen verkeersbesluiten voor centrum Zeist. Stichting beter Zeist heeft dat voor alle 5 besluiten gedaan, zie het beroepschrift. Belangrijke punten daaruit zijn:

 1. Tekort schietende voorlichting en communicatie over de plannen en verkeerseffecten;
 2. Ontoereikende procesaanpak waarbij belanghebbneden buitenspel worden gezet;
 3. Ontoereikende onderbouwing maatregelen Weeshuislaan en Voorheuvel e.a. (ad majeur Verkeersbesluit 210535)
 4. Alle vijf verkeersbesluiten: de verwachte effecten ervan zijn onvoldoende gemotiveerd en ook niet definitief vastgesteld;
 5. Alle vijf verkeersbesluiten hebben effect op elkaar, maar het integrale beeld ontbreekt;
 6. Ontoereikende onderbouwing met modelberekeningen en verkeersmetingen; 
 7. Verwachte directe (negatieve) effecten van de 2 ontwerp verkeersbesluiten;
 8. Onderzoek second opinion van “de Verkeersdeskundige” en vergelijking met de aanpak in Den Dolder; zie o.a. het rapport 1 (Productie 4 van een beroepschrift) en het rapport 2, die in opdracht van de VvE Belleville Slotlaan zijn opgesteld;
 9. De veiligheidsaspecten van de gevolgen van de besluiten zijn niet goed afgewogen en  toezeggingen op dit vlak hebben geen juridische waarde.

Beroepsprocedures
Ook vanuit diverse buurten zijn bij de rechtbank onderbouwde beroepen ingediend tegen vijf verkeersbesluiten van het college, zie o.a. de beroepen van Vereniging Lyceumkwartier Zeist, VvE belleville Slotlaan en VvE belleville Boulevard. Verder hebben meerdere personen beroep aangetekend.

De rechtbank heeft de behandeling van de beroepen in eenzelfde procedure ondergebracht. De zitting vindt plaats op donderdagochtend 17 augustus 2017. Of de rechtbank voor haar vonnis zal wachten op de afronding van de beroepsprocedures over de twee aanvullende verkeersbesluiten (Jagerlaan e.o. en Wilhelminapark en Lyceumkwartier zuid) is nog onbekend. Overigens is het niet waarschijnlijk dat er voor de raadsverkiezingen van maart 2018 helderheid is over de uitspraken in hoger beroep. Dat betekent dat de uitvoering van de plannen inzet wordt van deze verkiezingen.

Uiterlijk 4 augustus hebben de appellanten (de beroepsgangers) aanvullingen op hun beroepschriften ingediend. Vlak daarvoor kwam namelijk nog het gemeentelijk verweerschrift op de beroepen. Daarin verklaarde het college alle beroepen niet ontvankelijk. Kennelijk hebben volgens de gemeente belanghebbenden in Zeist niets over hun omgeving en de verkeersbesluiten te zeggen. Ook hadden er nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden en was relevante informatie beschikbaar gekomen. Zo werden in opdracht van appellanten vier onderzoeken verricht naar de verkeersvoorstellen.
In de aanvullingen is uiteraard gereageerd op de vermeende niet-ontvankelijkheid en op de inhoud van het verweerschrift. Bijgaand de aanvulling op het beroepschrift van Stichting Beter Zeist 
en Vereniging Lyceumkwartier Zeist.

Op donderdagochtend 17 augustus vond de zitting plaats van de meervoudige kamer van de Rechtbank Midden-Nederland. Voor de gezamenlijke zitting was veel belangstelling en ook RTV Utrecht was aanwezig. Alle zes beroepsgangers hebben hun punten gemaakt waarop de gemeente kon reageren. Ook gaf Stichting Beter Zeist een presentatie van de ontwikkeling en gevolgen van de diverse plannen en besluiten voor de verkeerscirculatie. Voor een mogelijk vergelijk tussen de beroepsgangers en de gemeente heeft Stichting Beter Zeist nog een notitie opgesteld en aan de aanwezige partijen (gemeente en appellanten) uitgedeeld.

Belangrijk was dat de voorzitter van de kamer aan de gemeente duidelijk maakte, dat de centrumvisie en de verkeersbesluiten niet onherroepelijk zijn. Anders zou namelijk beroepsprocedure zinloos zijn. Ook gaf de gemeente toe dat wanneer een appellant voor 1 verkeersbesluit ontvankelijk (belanghebbend) is, deze beroepsganger ook voor alle verkeersbesluiten ontvankelijk is. Dit omdat de gemeente zelf toegeeft dat alle besluiten met elkaar te maken hebben, ook naar de effecten ervan. Op deze 2 punten heeft de gemeente de bevolking dus onjuist voorgelicht door steeds weer het tegendeel te beweren.

Gezien de complexiteit van het dossier zou de rechtbank binnen 12 weken uitspraak doen in plaats van binnen 6 weken. Dat was dus uiterlijk 9 november 2017. Gedurende die tijd ging de gemeente door met het herinrichten van het winkelcentrum. Dat betekent niet dat er voor die datum al permanente wegafsluitingen plaatsvinden. Als dat wel het geval is kunnen de beroepsgangers een kort geding aanspannen. De voorzieningenrechter kan dan bepalen dat het werk gestaakt moet worden.

Na herhaald uitstel door de rechtbank stuurde de rechtbank een brief waarin werd meegedeeld dat 2 van de 3 rechters van de meervoudige kamer waren vervangen. Ook werd de mogelijkheid geopend desgewenst een nieuwe zitting aan te vragen. Stichting Beter Zeist (en andere appellanten) hebben aangegeven inderdaad een nieuwe zitting te wensen, zie de brief van Beter Zeist. Ze zitting zal waarschijnlijk in mei/juni worden gehouden.

Inmiddels heeft de groep aanwonenden Jacob van Lenneplaan de rechtbank Midden Nederland verzocht om alsnog als belanghebbende partij te worden toegelaten tot de behandeling van de beroepsprocedures over de 5 verkeersbesluiten centrumvisie. De reden is zij niet wisten dat de laan  een ontsluitingsweg voor het centrum zou worden. Daardoor konden zijn niet op tijd een zienswijze indienen en beroep aantekenen.
terug naar top

AANVULLENDE PROCEDURES

Op 21 augustus 2017 zijn twee aanvullende verkeersbesluiten gepubliceerd. Deze zijn gebaseerd op de zgn. wijkverkeersplannen voor het Lyceumkwartier Zuid – Wilhelminapark en op de Jagerlaan en omgeving. De Vereniging Lyceumkwartier Zeist heeft tegen het eerstgenoemde besluit beroep ingesteld bij de rechtbank.
Ook zijn er omgevingsbesluiten gepubliceerd voor het herinrichten van de 1ste Hogeweg en de Slotlaan. Voor de Slotlaan heeft Beter Zeist bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend in verband met de relatie met het door Beter Zeist bij de rechtbank betwiste circulatieplan voor auto- en busverkeer. Op 3 oktober 2017 was de hoorzitting. Beter Zeist is in principe bereid de aanpassing toe te staan wanneer die feitelijk zonder problemen omkeerbaar is.

Ook heeft Beter Zeist een bezwaarschrift ingediend tegen 3 verkeersbesluiten voor (eenrichtingverkeer voor) de Berkenlaan en de kruispunten van de Bergweg/Dalweg en de Schaerweijdelaan/Jacob van Lenneplaan. En over het verkeersbesluit “Opheffen van de linksafbeweging voor autoverkeer Bergweg richting Schaerweijdelaan” hebben alle aanwonenden van de Jacob van Lenneplaan een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend. De verkeersmaatregel was al geheel uitgevoerd voordat het besluit erover was genomen. Pas na protest over deze gang van zaken werd alsnog het verkeersbesluit gepubliceerd. Het is overigens meermalen voorgekomen dat vergunningplichtige maatregelen werden uitgevoerd zonder wettelijke grondslag c.q. verkeersbesluit of omgevingsbesluit. Het gaat vooral om het laten vervallen van fietspaden.

Verder hebben de omwonenden van de Jacob van Lenneplaan bezwaar gemaakt tegen de al uitgevoerde reconstructie van het kruispunt Jacob van Lenneplaan/Bergweg. Dat is in een bijeenkomst met de gemeente besproken, zie de brief. In enkele bijeenkomsten met de gemeente zal worden bezien hoe de problemen kunnen worden opgelost.

Petitie Slotlaan: bewoners en winkeliers van de laan hebben op 7 november 2017 een petitie aangeboden voor een werkelijk autoluwe winkelstraat met een handhaving van de maximumsnelheid van 30 kilometer en het daarom ook niet openstellen van het busstation voor autoverkeer. Deze is nu te gevaarlijk als gevolg van het aantal auto’s, het te hard rijden en de ‘shared space’ inrichting. Ook bewoners van de 2e Hogeweg klagen over de verkeerssituatie van hun straat. Het gaat om milieu-overlast en verkeersveiligheid inclusief de busbewegingen op de relatief smalle weg, zie bijdrage werkgroep. Zij vragen de raad dat aan te pakken door een drietal maatregelen uit te voeren.

Provincie wil per januari 2018 de bussenloop veranderen
Inmiddels heeft de provincie als opdrachtgever voor het regionale vervoer het plan om de bussenloop van Qbuzz per januari 2018 te veranderen. Dat is gebeurd na overleg met U-OV en de gemeente Zeist. Dit betekent dat de bussen niet meer via de Weeshuislaan en de 2e Hogeweg rijden, maar gebruikmaken van de 1ste Hogeweg en de Slotlaan (Donkere laan). De lijnwijziging is een gevolg van de door de raad genomen (verkeers)besluiten. Tot en met 2 juli 2017 kan men via een enquête reageren op het plan. Vervolgens besluit het College van Gedeputeerde Staten. Het probleem is wel dat ondertussen de verkeersbesluiten, waarop de wijziging van de bussenloop is gebaseerd, nog bij de rechtbank worden betwist. Stichting Beter Zeist heeft over de besluitvorming een brief naar Gedeputeerde Staten gestuurd en een reactie op de enquête gegeven. Ook heeft zij op 27 oktober 2017 een bezwaar ingediend bij de provinciale Adviescommissie bezwaarschriften. Ten behoeve van de zitting op 6 februari 2018 is nog een reactie op het verweer van GS aangeleverd. de procedure loopt nog.

Evaluatie verkeersinrichting centrum
Evaluatie medio 2018: de gemeente wil de uitgevoerde verkeersmaatregelen evalueren ten einde dan eventueel aanpassingen voor te stellen. Het schijnt dat Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zeist de verkeersveiligheid zou moeten evalueren.
Financiën en de procedures: Beter Zeist zou daar nog eens naar moeten kijken i.v.m. rechtmatigheid en doelmatigheid.
terug naar top


Print page
Share Button