Jaarverslag en plannen

Geactualiseerd 22 februari 2018


Beleid en realisatie

Jaarlijks stelt de stichting Beter Zeist op advies van het platform haar Jaarverslag vast en evalueert zij haar activiteiten. Op basis daarvan worden de actiepunten opgesteld en wordt het meerjarenplan bijgesteld. Voor de verschillende jaarstukken van de Stichting Beter Zeist:

VERKORT OVERZICHT 2017

Het afgelopen jaar is voor het platform van buurten goed verlopen. Wel is het bestuur nog steeds onderbezet. Het onderhield contact met het netwerk donateurs, buurt- en milieu- en andere maatschappelijke organisaties/groepen en met politieke partijen/fracties in Zeist en de provincie Utrecht. Verder werd een voorzichtig financieel beleid gevoerd en stegen de inkomsten: meer (persoonlijke) donaties en hogere sponsoropbrengsten als gevolg van acties. Dat zorgde voor een gezonde financiële positie van de stichting.

Burgerinitiatieven en -activiteiten
De sinds 2014 ontwikkelde Allegro Tuin in het centrum van Zeist werd samen met vrijwilligers onderhouden. eind 2017 is het bericht binnen gekomen dat de tuin waarschijnlijk in de tweede helft van 2018 moet worden verlaten in verband met de voorbereiding van nieuwbouw op deze plek.

Het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug i.o. vergde veel tijd en energie van het bestuur en van de bestuursadviseur Piet van Driel. De ambitie is de gehele heuvelrug en de natte randgebieden internationaal te kwalificeren als Unesco Geopark. Zowel in uitvoerende als in beleidsmatige zin fungeren bestuursleden (vicevoorzitter en ook de voorzitter) en de adviseur als trekkers van het initiatief. In dat kader werd onder meer overlegd met landelijke, regionale en plaatselijke instanties en organisaties, Provincie Utrecht, Geopark Gooi en Vecht i.o. en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Ook is de website verder ontwikkeld en ingevuld: www.geopark-heuvelrug.nl.
Op 18 mei werd stichting Geopark Heuvelrug i.o. opgericht. Eind 2017 is een door de gemeente bekostigd uitvoeringsproject gestart om Zeist te voorzien van geo-wandelroutes, les- en voorlichtingsmateriaal.

In 2017 nam de voorzitter deel aan de adviesgroep Bomenbeheer die het proces begeleidt van de implementatie van het Bomenbeheerplan. In dat kader is door Beter Zeist ook een evaluatieopzet gemaakt voor de voorgestelde pilotprojecten.

De burgeractiviteit Samen Duurzaam Zeist voert de eerder aangenomen Brede Milieuvisie Zeist uit. Dit gebeurt met steun van de gemeente. Vanuit het bestuur van Stichting Beter Zeist werd veel tijd en energie besteed aan deelname aan de pijlers van de activiteit. De secretaris was trekker van 2 van de 4 pijlers, namelijk (3) Natuur, landschap en cultuurhistorie en (4) Gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven. In dat verband werd in de gemeente Zeist een enquête verspreid over duurzaamheid die een grote respons kende.

Ondersteuning buurtgroepen en -organisaties e.a.
Gewerkt werd aan het verbeteren van de beleidsinformatie aan Zeistenaren. Enerzijds gebeurde dit door concrete voorstellen te doen voor verbetering van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van beleidsstukken op de site(s) van de gemeente Zeist. Anderzijds door het technisch en inhoudelijk onderhouden van de eigen website van de stichting. Die fungeert sinds november 2013 als een volwassen informatiemedium. Het aantal ‘unieke bezoekers’ van de site nam overigens af ten opzichte van 2016. Mogelijk heeft dat te maken met het minder frequent uitsturen van de Nieuwsflits aan de donateurs en belangstellenden. Verder werden de inwoners van Zeist geïnformeerd door mededelingen en artikelen in de publiciteitsorganen.

Voor wijken en dorpen van Zeist heeft de stichting desgewenst activiteiten van buurtgroepen en -organisaties door uitwisseling van informatie, verwijzing naar (praktijk)deskundigen, het geven van advies en hulp bij burgerparticipatie. In een aantal gevallen mondde de hulp uit in het bijdragen aan inspraakreacties en officiële zienswijzen van de betrokken belanghebbenden.

Inspraak naar de gemeenteraad en andere instanties
De inspraak vanuit de Stichting zelf had betrekking op die onderwerpen die buurt overstijgend zijn en/of die een precedentwerking hebben. Dat gold bijvoorbeeld voor de (gewenste) aanpak van burgerparticipatie. 
In dit verband werd actief deelgenomen aan Gebieds Ontwikkeling Nieuwe stijl (GONS-werkwijze), Ronde Tafels en planontwikkeling.

Onder meer werd bijgedragen aan inspraak over de archiefvisie Zeist, de omgevingsvisie voor de Utrechtseweg Noord, het beraad over het bouwplan voor Rabo Facet, de fietstunnel onder de Utrechtseweg, de afronding van het Ontwerp BP Zeister Warande, het ontwerp BP Walkartpaviljoen, de gebiedsvisie Amersfoortseweg van de Stichting Wegh der Weegen, de reacties op de gebiedsvisie WA Hoeve, de versnelling van de huisvestingsprocedure voor kwetsbare groepen, het Economisch Kompas Zeist en de regionale Ruimtelijk economische Koers 2018-2040.

Met raadsleden en B&W werd contact onderhouden en informatie uitgewisseld. Fracties van de raad en van Provinciale Staten werden mondeling en schriftelijk geattendeerd op informatie en opvattingen van de Stichting. Dit gebeurde ten behoeve van de meningsvorming en soms ook voor de besluitvorming door het aanleveren van vragen, voorstellen en concepten voor amendementen, moties en suggesties. Ook werden suggesties gegeven aan de politieke partijen voor hun verkiezingsprogramma’s 2018-2022.

Bezwaar- en beroepsprocedures
In nauwe samenwerking met andere belanghebbenden werd bij uitzondering beroep aangetekend tegen 5 verkeersbesluiten van de Centrumvisie. Die procedure daarover loopt nog. Ook zijn in overleg met buurtgroepen bezwaarschriften ingediend over verkeersmaatregelen in Zeist. Daarvan werden sommige zonder verkeersbesluiten uitgevoerd. Een reeds gerealiseerde maatregel moest al worden teruggedraaid (de verwijdering van stoplichten Hoek Schaerweijdelaan/Jacob van Lenneplaan). Bij de provincie is over de verandering van de bussenloop ook een bezwaarschrift ingediend.
Het probleem is dat het college het totaal aan verkeersmaatregelen in delen aanbiedt en dan ook nog successief. Daardoor ontbreekt het overzicht voor de belanghebbenden en kunnen zij niet op tijd reageren.  

Zie verder het Jaarverslag 2017

PLANNEN 2018

Dit jaar blijft de aandacht gericht op het streven naar een mooi en groen Zeist en aantoonbaar invloed van burgers.
Het motto voor 2017 is het vroegtijdig en samen met andere organisaties meer invloed krijgen op het gemeentebeleid door informatievoorziening en burgerparticipatie.

1 Prioriteiten 2018

Minimumactiviteiten

 • Informeren van burgers en het onderhouden van het eigen netwerk.
 • Uitvoeren van de denktankfunctie voor de samenwerkende groepen.
 • Desgewenst en waar nodig ondersteunen van buurt- en groene groepen bij hun activiteiten op het gebied van woon- en leefomgeving, ruimtelijke ordening, groen, milieu en duurzaamheid, verkeer en vervoer.

Overige activiteiten

 • Voorbeeldmatig ondersteunen van burgerinitiatieven en -activiteiten conform de doelstelling zoals de Allegro Tuin, Geopark Heuvelrug Midden Nederland, Adviesgroep Bomenbeheer, Samen Duurzaam Zeist en voorbereiding Omgevingswet.
 • Beïnvloeden van het beleid van de gemeente en andere organisaties. Dit gebeurt door deelname aan interactieve beleidstrajecten, enquêtes. studies, adviezen, inspraakreacties, zienswijzen, acties en (beroeps)procedures.

Keuzecriteria activiteiten
Het bestuur kiest uit het jaarprogramma 2018 de activiteiten die een meerwaarde hebben. Daarbij gelden als belangrijkste keuzecriteria:

 1. De relatie met de statuten, de vastgestelde strategie, de bovengenoemde prioriteiten en de canon.
 2. De precedentwerking van de activiteiten en het belang van buurt overstijgende zaken voor de lange termijn. NIMBY-zaken van individuen en groepen behoren niet tot de taakstelling van Beter Zeist.
 3. Activiteiten zijn aanvullend op het werk van buurt- en andere organisaties.
 4. De kosten – baten analyse: de beschikbare tijd, inzet en geld versus de verwachte kansrijke effecten.

2 Adviezen, studies / Inspraak / zienswijzen

 • Beïnvloeden van het beleid van de gemeente en andere organisaties; dit gebeurt door onderhouden van contacten met ambtenaren en politici, deelname aan interactieve beleidstrajecten, enquêtes, studies, adviezen, inspraakreacties, zienswijzen, acties en (beroeps)procedures. NB: Stichting Beter Zeist is aanvullend op het werk van de buurt- en andere organisaties. Ze richt zich vooral op activiteiten met precedentwerking en buurt overstijgende zaken voor de lange termijn. De met Stichting Beter Zeist samenwerkende organisaties blijven uiteraard zelf verantwoordelijk voor hun activiteiten.
 • Burgerparticipatie vroegtijdig bij gebiedsvisies en toetsingscriteria RO.
 • Zienswijzen meer gewicht geven door onderbouwing, acties en enquêtes.
 • Interactieve trajecten: wie doet mee en probleem voorbereiding/uitvoering.
 • Projectkaders Zeist: invloed ontwikkelaars (te) groot t.o.v. kaders gemeente.

3 Voorwaardelijke activiteiten

Bestuur

 • Aanvulling bestuur.
 • Aantrekken van medewerkers die deelactiviteiten uitvoeren.
 • Stringente prioriteitstelling en meer evenwichtige taakverdeling.
 • Statuten zo nodig aanpassen aan voorwaarden voor ontvankelijkheid en aan de nieuwe Omgevingswet.

Platform

 • Behandeling van speciale thema’s tijdens platform bijeenkomsten uitbreiden.

Donateurs en bevolking

 • Het geven van voorlichting over de standpunten van politieke partijen in het kader ter voorbereiding van de raadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Zie verder: Evaluatie 2o17 en consequenties jaarprogramma 2018

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *