Jaarverslag en plannen

Geactualiseerd 08 februari 2017


Beleid en realisatie

Jaarlijks stelt de stichting Beter Zeist op advies van het platform haar Jaarverslag vast en evalueert zij haar activiteiten. Op basis daarvan worden de actiepunten opgesteld en wordt het meerjarenplan bijgesteld. Voor de verschillende jaarstukken van de Stichting Beter Zeist:

VERKORT OVERZICHT 2016

Het afgelopen jaar is voor het platform van buurten goed verlopen. Het bestuur werd versterkt door hernieuwde toetreding van de adviseur en vroegere secretaris Egbert Visscher tot het bestuur, ditmaal als voorzitter. Hanna van den Dool werd secretaris waardoor deze functie werd afgescheiden van die van penningmeester (Anton Moll van Charante). Het bestuur onderhield contact met het netwerk donateurs, buurt- en milieu- en andere maatschappelijke organisaties/groepen en met politieke partijen/fracties in Zeist en de provincie Utrecht. Verder werd een voorzichtig financieel beleid gevoerd en bleven de inkomsten op peil: meer donaties en minder sponsoropbrengsten als gevolg van minder acties.

Op allerlei terreinen had de stichting inbreng bij trajecten van burgerparticipatie en de gewenste aanpak daarvan in Zeist. In dit verband werd actief deelgenomen aan Gebieds Ontwikkeling Nieuwe stijl (GONS-werkwijze) Ronde Tafels en planontwikkeling.

De inspraak vanuit de Stichting had betrekking op die onderwerpen die buurtoverstijgend zijn en/of die een precedentwerking hebben. Dit gebeurde bij voorstellen over de (winkel)Centrumvisie (burgerinitiatief en zienswijzen), voorbereiding ontwerp BP Zeister Warande, ontwerp BP Houtenergiecentrale Dijnselburg, Gebiedsvisie WA Hoeve, ontwerp BP Sanatoriumlaan (Sanatoterrein), Bomenverordening, Brede Milieuvisie Zeist, Woonvisie Zeist 2016-2020, Versnelling huisvestingsopgave. In dat kader werden o.m. brieven geschreven, inspraakreacties en zienswijzen ingediend en zijn deze tijdens de Ronde Tafel van de gemeenteraad toegelicht. Ook werd een kort geding aangespannen over de afbraak van het tunneltje Voorheuvelplein. Verder werd deelgenomen aan gemeentelijke werkgroepen zoals voor het Bomenbeheer en Natuur Inclusief Ontwerpen.

Ten aanzien de Herijking Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie is succesvol actie gevoerd door middel van lobby en brieven voor het weer verwijderen van de rode contouren om een groot deel van Bosch en Duin en rond het terrein van Altrecht op de WA Hoeve. Dit gebeurde naar de Provinciale Staten en naar de gemeenteraad.
Voor diverse kleinere bouwplannen hebben zijn mondeling en schriftelijk reacties gegeven op de plannen zoals t.a.v. Oldenbarneveltlaan (van bedrijfsterrein naar woningen), Kroostweg Noord (inbreiding met woningen op binnenterrein) en Dreef (transitie kantoor naar appartementen).

Behalve het zelf reageren werden andere buurtgroepen en organisaties ondersteund bij het opstellen van hun reacties. In dat kader is relevante informatie uitgewisseld of werd verwezen naar andere (praktijk)deskundigen.
Met raadsleden en B&W werd contact onderhouden en informatie uitgewisseld. Fracties van de raad en van Provinciale Staten werden mondeling en schriftelijk geattendeerd op informatie en opvattingen van de Stichting. Dit gebeurde ten behoeve van de meningsvorming en soms ook voor de besluitvorming door het aanleveren van vragen, voorstellen en concepten voor amendementen, moties en suggesties.

Het burgerinitiatief Allegro Tuin werd voortgezet en uitgebreid. Veel belangstelling was er voor de regelmatige (duurzame) markten op het terrein.
Het burgerinitiatief van Stichting Beter Zeist en Stichting Telluris te Dordrecht om te komen tot een internationaal erkend Geopark voor de gehele heuvelrug en de natte randgebieden werd intensief ondersteund. In dat kader werd onder meer overlegd met landelijke, regionale en plaatselijke instanties en organisaties, Provincie Utrecht, Geopark Gooi en Vecht i.o. en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Ook werd een website ontwikkeld: www.geopark-heuvelrug.nl.

Eerste prioriteit had het verbeteren van de beleidsinformatie aan Zeistenaren. Enerzijds gebeurde dit door concrete voorstellen te doen voor verbetering van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van beleidsstukken op de site(s) van de gemeente Zeist. Anderzijds door het technisch en inhoudelijk onderhouden van de eigen website van de stichting. Die fungeert sinds november 2013 als een volwassen informatiemedium. Het aantal ‘unieke bezoekers’ van de site nam toe van gemiddeld circa 750 per maand in 2014 tot gemiddeld circa 1000 per maand in 2016. Daarnaast ontvangen de donateurs en belangstellenden de Nieuwsbief en werden de Zeistenaren geïnformeerd door mededelingen en artikelen in de publiciteitsorganen.

Zie verder het Jaarverslag 2016.

PLANNEN 2017

Dit jaar blijft de aandacht gericht op het streven naar een mooi en groen Zeist en aantoonbaar invloed van burgers.
Het motto voor 2017 is het vroegtijdig en samen met andere organisaties meer invloed krijgen op het gemeentebeleid door informatievoorziening en burgerparticipatie.

Prioriteiten 2017

  1. Informeren van burgers en het onderhouden van het eigen netwerk.
  2. Uitvoeren van de denktankfunctie voor de samenwerkende groepen.
  3. Desgewenst en waar nodig ondersteunen van buurt- en groene groepen bij hun activiteiten op het gebied van woon- en leefomgeving: ruimtelijke ordening, groen en verkeer.
  4. Voorbeeldmatig ondersteunen van burgerinitiatieven conform de doelstelling zoals de Allegro Tuin en Geopark Heuvelrug Midden Nederland.
  5. Beïnvloeden van het beleid van de gemeente en andere organisaties. Dit gebeurt door deelname aan interactieve beleidstrajecten, enquêtes. studies, adviezen, inspraakreacties, zienswijzen, acties en (beroeps)procedures.

Keuzecriteria activiteiten
Het bestuur kiest uit het jaarprogramma 2017 de activiteiten die een meerwaarde hebben. Daarbij gelden als belangrijkste keuzecriteria:

  1. De relatie met de statuten, de vastgestelde strategie, de bovengenoemde prioriteiten en de canon.
  2. De precedentwerking van de activiteiten en het belang van buurt overstijgende zaken voor de lange termijn. NIMBY-zaken van individuen en groepen behoren niet tot de taakstelling van Beter Zeist.
  3. Activiteiten zijn aanvullend op het werk van buurt- en andere organisaties.
  4. De kosten – baten analyse: de beschikbare tijd, inzet en geld versus de verwachte kansrijke effecten.

Zie verder: Evaluatie 2o16 en consequenties jaarprogramma 2017.


Print page
Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *