Milieuvisie en Energie

Geactualiseerd 10 mei 2017

INHOUDSOPGAVE

Brede milieuvisie Zeist

Samen met belangstellende personen en burgerorganisaties, waaronder Beter Zeist en de groene groepen, werd in 2014/2015 een nieuwe milieuvisie ontwikkeld, zie het concept en bijlage 3. Daarin wordt ook veel aandacht besteed aan duurzaamheid in brede zin. De discussie over afvalverwerking is echter (nog) niet behandeld.
De gemeenteraad heeft de visie op 4 oktober 2016 vastgesteld, zie Brede Milieuvisie Zeist. Het is een samenstel van wensen en mooie vergezichten geworden. Het ontwikkelen was een moeizaam proces zeker gezien het bestaan van een aantal deelbelangen.

Inmiddels was ook een collegeversie van de visie beschikbaar die iets is aangepast. Daarin worden de genoemde doelstellingen veranderd in ‘streefrichtingen’. Ook wilde het college de doelstelling van 2030 voor energieneutraliteit veranderen in 2050. Wellicht werd toen nog het rapport Routekaart Zeist Klimaatneutraal 2050 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht van september 2012 als grondslag voor het gemeentebeleid genomen. Inmiddels is de streefdatum toch weer 2030 geworden.

De conceptvisie is tijdens de Ronde Tafel van 6 september besproken. Zie verder de inspraaknotities van Beter Zeist, Milieuzorg Zeist en Platform Stadslandbouw Zeist. Unaniem was de conclusie van insprekers, raadsleden en college dat er aanvullend concreet uitvoeringsprogramma moet komen met richtinggevende doelen. Dat zal samen met ‘stakeholders’ worden opgesteld. De raad zal het vervolgens jaarlijks bespreken. Bijgaand het raadsvoorstel hiervoor dat op 4 oktober 2016 samen met de Brede Milieuvisie Zeist is vastgesteld.

De visie berust op vier pijlers.
1. Klimaat en energie: Zeist gaat op weg naar een klimaatneutraal Zeist in 2030;
2. Circulaire economie: Zeist handelt vanuit kringlopen en hergebruik, delen en gebruiken in plaats vanuit bezit;
3. Levend netwerk van natuur, landschap en cultuurhistorie: Zeist zorgt voor een met groen dooraderd Zeist;
4. Gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven: Zeist zet zich in voor een goede lucht- en waterkwaliteit, minder geluidshinder en een duurzame voedselvoorziening.

In verband met het algemeen karakter van de brede visie en de vele suggesties is een concreet en haalbaar uitvoeringsprogramma van belang, het liefst met een prijskaartje en een indicatie van wenselijkheid. Het uitvoeringsprogramma zou bij voorkeur ook moeten aanhaken bij de Structuurvisie Zeist 2020 en het Coalitieakkoord 2014-2018. Ook is daarbij te gebruiken de evaluatie met conclusies in opdracht van de Rekenkamer Zeist over 15 initiatieven met aspecten van duurzaamheid. Het gaat om projecten op het gebied van bouw, buurttuinen, hergebruik, herfinanciering, energiebesparing en -opwekking. Zie het Telos-rapport van januari 2014.

Tijdens de raadsvergadering van 24 januari 2017 werd het collegebrief genoemd om te komen tot een energievisie Zeist. In een motie bepleitte GroenLinks het starten van een “Werkatelier schone energie Zeist”. In dat kader kunnen dan bewoners, bedrijven en instellingen hun inbreng leveren voor de energievisie.

Uitvoeringsplan in Raad
Begin februari 2017 presenteerde het college het concept Uitvoeringsplan Milieuvisie samen met een persbericht. De druk bezochte Ronde Tafel daarover met 8 insprekers, waaronder Stichting Beter Zeist, was op 23 februari. Er was ondersteuning voor de hoofdlijnen van het uitvoeringsplan, maar weinig begrip voor het door het college aanpassen van de door de werkgroep voorgestelde doelen, zie het overzicht van de gemeente. Dat zal zeker in het debat nog aan de orde komen. Ook werd kritiek gegeven op houtenergiecentrale al is daar nog geen concreet voorstel over. Dat moet gebeuren in het nog op te stellen energieplan waarvoor veel suggesties werden gedaan.

De volgende organisaties en personen spraken op 23 februari in:
Stichting Beter Zeist
Stadslandbouw Zeist
Stichting Milieuzorg Zeist
Stichting Energie Zeist
Bewoners Initiatieven Zeist (BIZ)
E. Nootenboom
C. van Rooij (houtenergiecentrale)
S. van Aalst (houtenergiecentrale)

De Brede Milieuvisie Zeist werd op 28 maart 2017 door de raad vastgesteld. Wel werd een amendement aangenomen dat het houtenergiestation onderdeel is van de komende afweging in het Energieplan. In een aangenomen motie is bepaald dat raadsvoorstellen voortaan een groene paragraaf krijgen.

Over het thema Natuur Inclusief Ontwerpen werd in januari 2o17 een presentatie gehouden voor een werkgroep met burgers. In de werkgroep werden de volgende afspraken gemaakt. 

Voor duurzaamheid op het gebied van energie wordt verder verwezen naar de subrubriek Energie-initiatieven en de op deze site vermelde links op het gebied van milieu, gezondheid en duurzaamheid. Zie ook de site van de landelijke Vereniging Leefmilieu en de www.groenerekenkamer.nl.

Geluidshinder: wet- en regelgeving
Volgens de Wet Geluidshinder wordt bij nieuwe ontwikkelingen (m.b.t. wegverkeer) uitgegaan van een (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB. Voor binnenstedelijk gebied ligt maximale (ontheffings)waarde van 63 dB hoger dan voor het buitenstedelijk gebied 53 dB. Zie voor nadere informatie www.infomil.nl onder het kopje Geluid. Daarnaast hebben veel gemeenten een eigen Geluidsnota,, zoals de Geluidsnota Zeist 2006. Verder kent de gemeente streefwaarden voor onderscheiden gebiedstypen, waaronder het Centrum. Deze streefwaarden zijn vastgelegd in het gemeentelijke Milieubeleidsplan 2008 – 2011 ‘Milieu op de kaart’.

Voor het meten van de geluidsbelasting op een bepaalde plek wordt in het algemeen uitgegaan het jaargemiddelde. Dat gebeurt op basis van het Meet- en Rekenvoorschrift Geluid. Ook voor het berekenen van het geluid bij evenementen zijn inmiddels protocollen ontwikkeld, zoals in de provincie Friesland.

HOUTENERGIECENTRALE DIJNSELHOEK IN DISCUSSIE

Juni 2016 is het ontwerpbestemmingsplan Houtenergiestation Zeist Dijnselhoek ter visie gelegd  Het plan maakt een houtenergiestation mogelijk, hierna te noemen het “HES”. Het is gepland tussen het zwembad Dijnselburg en de A28 op een plek waar nu nog bos aanwezig is.

De warmte die met de verbranding van houtsnippers in het houtenergiestation opgewekt wordt, maximaal 4.1 MW, zal worden gebruikt voor een aan te leggen warmtenet ten behoeve van het bestaande zwembad Dijnselburg, de nabij gelegen sporthallen, circa 1.100 appartementen in ten minste twee flatgebouwen in Vollenhove, de L-flat en de Geroflat. Verder vindt overleg plaats over aansluiting van de Montessoriflat, vastgoedexploitant Lisman en de Torenflat. Secundair wordt nog maximaal 1 MW aan elektriciteit opgewekt. Volgens het ontwerp BP wordt met het HES een hoog rendement van meer dan 90% bereikt. De resterende verbrandingsas zal worden afgevoerd en toegepast in de wegenbouw. Volgens mondelinge mededeling van het bedrijf Bio Forte BV zal het afvangstof (vliegas) zo mogelijk worden gemengd met de verbrandingsas of anders worden gestort. Zie verder het luchtkwaliteitsonderzoek

Belangrijke bronnen van aerosol-emissies (en ultrafijn stof)

Zienswijzen
Stichting Beter Zeist is met Stichting Milieuzorg Zeist e.o. van mening dat de zinvolheid van het plan pas goed kan worden beoordeeld, wanneer Zeist zou beschikken over een energienota met uitgangspunten (o.a. Zeist energieneutraal in 2030), criteria en toetsingsnormen voor dit soort initiatieven. In dat kader zouden de kritische vragen en opmerkingen in de zienswijzen van de twee organisaties moeten worden beantwoord. Dat biedt ook de mogelijkheid het totale netto (milieu)rendement van de centrale integraal te beoordelen. Verder vragen zij in afwachting van de gewenste energienota het plan nu niet vast te stellen c.q. aan te houden. Dat geldt des te meer zolang er geen duidelijkheid bestaat over de continuïteit van de voor het energiestation voorwaardelijke subsidieregeling. Zie verder de zienswijzen van Stichting Beter Zeist, de aanvulling daarop en de zienswijze van Stichting Milieuzorg Zeist e.o.

Antwoord op zienswijzen en Ronde Tafel
Het college heeft geantwoord  met een nota van zienswijzen.
Tijdens de Ronde Tafel van  4 oktober 2016 werden inspraaknotities ingebracht van Stichting Beter Zeist, Stichting Milieuzorg Zeist en bewoners van Zeist noord, waaronder de bewonerscommisie L-Flat. Duidelijk werd dat er nog een haalbaarheidsonderzoek moet plaatsvinden. Dat wordt waarschijnlijk pas afgerond na de besluitvorming over het bestemmingsplan in november. Dat allemaal omdat de initiatiefnemer graag wil gebruik maken van de nog bestaande subsidieregeling voor de exploitatie van onder meer houtstookcentrales. Een integraal onafhankelijk onderzoek of de voorgestelde verbranding van hout het geëigende middel is om de doelen van de Brede Milieuvisie Zeist te bereiken bleef achterwege. Zie in dit verband de kritiek op het verbranden van hout in o.a. het blad Houtwereld. Ook de burger afnemers tasten in het duister over de te verwachten tarieven voor de warmtelevering. Kortom een haastige stap in het duister. De raad huldigt kennelijk het standpunt: bij onzekerheid toch doen.

Vragen, toetsingscriteria en openbare informatiebijeenkomst gemeenteraad
Op 17 oktober 2016 heeft het college vragen over het raadsvoorstel beantwoord en ook de vragen van  GroenLinks. Daarop heeft Beter Zeist een brief naar de raad gestuurd met een onderbouwing om te komen tot een breed onafhankelijk breed onderzoek. Op 26 oktober besloot de raad het raadsvoorstel aan te houden en vooraf een expertmeeting te houden over het plan voor een houtenergiecentrale. Daarvoor heeft Beter Zeist nog toetsingscriteria aangeleverd

De bijeenkomst is gehouden op donderdagavond 17 november om 20.00 uur in het gemeentehuis. Toelichting werd gegeven door:
– Prof. Dr. Junginger, bio-based economy aan Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht;
– De heer Gresnigt van het onderzoeksbureau Duurzaam gebouw, zie rapport. Daarin wordt aangenomen dat het geproduceerde CO2 volledig wordt opgenomen door de natuur. Die opnamecapaciteit is echter al overschreden, anders zou er geen toename zijn van CO2 in de lucht. Ook wordt niet ingegaan op de financiële aspecten van een dubbele voorziening i.v.m. 90 % leveringszekerheid.

Inmiddels heeft de fractie van Christenunie/SGP een serie vragen gesteld. Deze gaan over de borging van de te gebruiken duurzaam verkregen houtsnippers en over de jaarlijks beschikbaar komende hoeveelheden houtsnippers, zie de vragen.
Verder hebben op 29 november bewoners van Huis ter Heide een onderbouwde Petitie tegen de HoutenEnergieFABRIEK aangeboden aan de raad. Ook dienden zij op 1 december een bezwaarschrift in tegen het bestemmingsplan Houtenergiestation Zeist Dijnselhoek. De Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide adviseerde het bestemmingsplan nog niet vast te stellen, zie de brief.

Informatiebijeenkomst van GroenLinks en constateringen Beter Zeist
Op donderdag 1 december 2016 hield professor Rudy Rabbinge van de KNAW op verzoek van GroenLinks een toelichting over biomassa en houtstook. Naar aanleiding van de beschikbare stukken, onderzoeksliteratuur en de antwoorden van de geraadpleegde materiedeskundigen maakte Beter Zeist voor de raad een feitenoverzicht met nog openstaande vragen.

Bespreking in gemeenteraad 6 december
De publieke tribune was overvol tijdens de behandeling van het agendapunt BP Houtenergiestation Dijnselhoek. Na de aanbieding van een 2e petitie met handtekeningen van bezorgde bewoners tegen het plan diende de VVD een ordevoorstel in om de behandeling van het bestemmingsplan uit te stellen, zodat het plan beter kan worden overwogen. Toen dat voorstel werd aangenomen diende Nieuw Democratisch Zeist de volgende motie in die werd aangenomen:
1 Het college te vragen te werken aan draagvlak door een brede dialoog aan te gaan met de samenleving;
2 Het college te vragen een Stappenplan op te stellen om tot een realisatie van de voor Zeist vastgestelde milieudoelstellingen te komen met de hoogste milieuopbrengst.
Kwaliteit gaat voor snelheid, dus dat kan best een half jaartje gaan duren. Het wachten is op de contouren van een energievisie (met toetsingscriteria) op basis waarvan het BP beter kan worden beoordeeld.

terug naar top


Print page
Share Button

4 reacties op Milieuvisie en Energie

 1. Derk de Groot schreef:

  CO2 afkomstig uit verbranding van hout is identiek aan CO2 afkomstig van verbranding van fossiele brandstoffen. Bomen zijn wel belangrijk voor de CO2 – huishouding maar dan in levende staat. HES is een heilloos project. Investeer in energiebesparing en zonnepanelen, b.v. op de daken van de nieuw gebouwde woningen ten noorden van station Den Dolder. Wat een kans voor open doel is daar gemist. Zie ook het artikel van prof Katan in NRC van 15 okt. 2016.

 2. Biz (Bewonersinitiatieven Zeist) schreef:

  (Bericht op facebook/bizzeist) Omstreden biomassacentrale komt er waarschijnlijk toch. Er was een expert meeting voor nodig, maar een meerderheid van de gemeenteraad steunt nu het plan voor de bouw van een biomassacentrale in Dijnselburg. Een deel van de raad, bewoners van de L-flat en omwonenden, waaronder de bewoners van de L-Flat.hebben grote bedenkingen bij de komst van de centrale. Op 6 december neemt de raad een besluit. Tenzij bewoners dan een massaal protest laten horen, lijkt de uitkomst vast te liggen. Groen Links: “Als je echt duurzame energie wilt opwekken, moet je gaan werken met zonnepanelen.” De biomassacentrale zorgt voor extra fijnstofuitstoot en mogelijk stankoverlast in een wijk waar de luchtkwaliteit toch al te wensen overlaat vanwege de A28. Meer informatie op: http://beterzeist.nl/?page_id=7216#HOUTENERGIECENTRALE

 3. Sandra de Rijk- Kooij schreef:

  Ook ik deel de bezorgdheid van de tegenstanders van dit plan.
  Mijn grote ontsteltenis zit hem vooral in het feit dat we als burgers te weinig horen en gehoord worden als er dergelijke besluiten worden genomen. Waar had ik deze informatie moeten oppikken? Dit is voor het eerst dat ik, via de Nieuwsbode, op de hoogte ben gesteld van dit al bijna voldongen feit. Heeft de gemeente niet de plicht om burgers hierover van te voren goed te informeren? En niet via een gratis krant waarvan de bezorging nooit zeker is òf die ongelezen de prullenbak in gaat… Dus een huis aan huis brief lijkt me zeker op zijn plaats. Ik kan me niet herinneren dat ik die heb ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *