Milieuvisie en Energie

Geactualiseerd 31 oktober 2017

BREDE MILIEUVISIE ZEIST

Samen met belangstellende personen en burgerorganisaties, waaronder Beter Zeist en de groene groepen, werd in 2014/2015 een nieuwe milieuvisie ontwikkeld, zie het concept en bijlage 3. Daarin wordt ook veel aandacht besteed aan duurzaamheid in brede zin. De discussie over afvalverwerking is echter (nog) niet behandeld.
De gemeenteraad heeft de visie op 4 oktober 2016 vastgesteld, zie Brede Milieuvisie Zeist. Het is een samenstel van wensen en mooie vergezichten geworden. Het ontwikkelen was een moeizaam proces zeker gezien het bestaan van een aantal deelbelangen.

Inmiddels was ook een collegeversie van de visie beschikbaar die iets is aangepast. Daarin worden de genoemde doelstellingen veranderd in ‘streefrichtingen’. Ook wilde het college de doelstelling van 2030 voor energieneutraliteit veranderen in 2050. Wellicht werd toen nog het rapport Routekaart Zeist Klimaatneutraal 2050 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht van september 2012 als grondslag voor het gemeentebeleid genomen. Inmiddels is de streefdatum toch weer 2030 geworden.

De conceptvisie is tijdens de Ronde Tafel van 6 september besproken. Zie verder de inspraaknotities van Beter Zeist, Milieuzorg Zeist en Platform Stadslandbouw Zeist. Unaniem was de conclusie van insprekers, raadsleden en college dat er aanvullend concreet uitvoeringsprogramma moet komen met richtinggevende doelen. Dat zal samen met ‘stakeholders’ worden opgesteld. De raad zal het vervolgens jaarlijks bespreken. Bijgaand het raadsvoorstel hiervoor dat op 4 oktober 2016 samen met de Brede Milieuvisie Zeist is vastgesteld.

De visie berust op vier pijlers:
1. Klimaat en energie: Zeist gaat op weg naar een klimaatneutraal Zeist in 2030;
2. Circulaire economie: Zeist handelt vanuit kringlopen en hergebruik, delen en gebruiken in plaats vanuit bezit;
3. Levend netwerk van natuur, landschap en cultuurhistorie: Zeist zorgt voor een met groen dooraderd Zeist;
4. Gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven: Zeist zet zich in voor een goede lucht- en waterkwaliteit, minder geluidshinder en een duurzame voedselvoorziening.

In verband met het algemeen karakter van de brede visie en de vele suggesties is een concreet en haalbaar uitvoeringsprogramma van belang, het liefst met een prijskaartje en een indicatie van wenselijkheid. Het uitvoeringsprogramma zou bij voorkeur ook moeten aanhaken bij de Structuurvisie Zeist 2020 en het Coalitieakkoord 2014-2018. Ook is daarbij te gebruiken de evaluatie met conclusies in opdracht van de Rekenkamer Zeist over 15 initiatieven met aspecten van duurzaamheid. Het gaat om projecten op het gebied van bouw, buurttuinen, hergebruik, herfinanciering, energiebesparing en -opwekking. Zie het Telos-rapport van januari 2014.

Tijdens de raadsvergadering van 24 januari 2017 werd het collegebrief genoemd om te komen tot een energievisie Zeist. In een motie bepleitte GroenLinks het starten van een “Werkatelier schone energie Zeist”. In dat kader kunnen dan bewoners, bedrijven en instellingen hun inbreng leveren voor de energievisie.

Uitvoeringsplan in Raad
Begin februari 2017 presenteerde het college het concept Uitvoeringsplan Milieuvisie samen met een persbericht. De druk bezochte Ronde Tafel daarover met 8 insprekers, waaronder Stichting Beter Zeist, was op 23 februari. Er was ondersteuning voor de hoofdlijnen van het uitvoeringsplan, maar weinig begrip voor het door het college aanpassen van de door de werkgroep voorgestelde doelen, zie het overzicht van de gemeente. Dat zal zeker in het debat nog aan de orde komen. Ook werd kritiek gegeven op houtenergiecentrale al is daar nog geen concreet voorstel over. Dat moet gebeuren in het nog op te stellen energieplan waarvoor veel suggesties werden gedaan.

De volgende organisaties en personen spraken op 23 februari in:
Stichting Beter Zeist
Stadslandbouw Zeist
Stichting Milieuzorg Zeist
Stichting Energie Zeist
Bewoners Initiatieven Zeist (BIZ)
E. Nootenboom
C. van Rooij (houtenergiecentrale)
S. van Aalst (houtenergiecentrale)

De Brede Milieuvisie Zeist werd op 28 maart 2017 door de raad vastgesteld. Wel werd een amendement aangenomen dat het houtenergiestation onderdeel is van de komende afweging in het Energieplan. In een aangenomen motie is bepaald dat raadsvoorstellen voortaan een groene paragraaf krijgen.

Over het thema Natuur Inclusief Ontwerpen werd in januari 2o17 een presentatie gehouden voor een werkgroep met burgers. In de werkgroep werden de volgende afspraken gemaakt.

Eind oktober 2017 is een brief met een link naar een vragenlijst onder de alle inwoners, ondernemers en instellingen verspreid. Dit gebeurde door “Samen Duurzaam Zeist”, een brede, groeiende beweging van alle betrokkenen bij dit thema. De bedoeling is na te gaan wat inwoners belangrijk vinden voor een duurzame, groene en gezonde gemeente Zeist. Ook gaat het om het ophalen van ideeën over hoe in de gemeente energie kan worden bespaard en hoe (hier) meer duurzame energie kan worden opgewekt. De resultaten worden gebruikt om nóg meer acties te starten. En om mensen met elkaar in contact te brengen over onderwerpen waarvoor ze zich interesseren. Zie voor de vragenlijst: www.samenduurzaamzeist.nl/vragenlijst. Zie verder ook: samenduurzaamzeist.

Voor duurzaamheid op het gebied van energie wordt verder verwezen naar de subrubriek Energie-initiatieven van de subrubriek Klimaat en Energie (zie hieronder) en de op deze site vermelde links op het gebied van milieu, gezondheid en duurzaamheid. Zie ook de site van de landelijke Vereniging Leefmilieu en de www.groenerekenkamer.nl.

Zie verder de rubrieken:

terug naar top

Share Button

4 reacties op Milieuvisie en Energie

 1. Derk de Groot schreef:

  CO2 afkomstig uit verbranding van hout is identiek aan CO2 afkomstig van verbranding van fossiele brandstoffen. Bomen zijn wel belangrijk voor de CO2 – huishouding maar dan in levende staat. HES is een heilloos project. Investeer in energiebesparing en zonnepanelen, b.v. op de daken van de nieuw gebouwde woningen ten noorden van station Den Dolder. Wat een kans voor open doel is daar gemist. Zie ook het artikel van prof Katan in NRC van 15 okt. 2016.

 2. Biz (Bewonersinitiatieven Zeist) schreef:

  (Bericht op facebook/bizzeist) Omstreden biomassacentrale komt er waarschijnlijk toch. Er was een expert meeting voor nodig, maar een meerderheid van de gemeenteraad steunt nu het plan voor de bouw van een biomassacentrale in Dijnselburg. Een deel van de raad, bewoners van de L-flat en omwonenden, waaronder de bewoners van de L-Flat.hebben grote bedenkingen bij de komst van de centrale. Op 6 december neemt de raad een besluit. Tenzij bewoners dan een massaal protest laten horen, lijkt de uitkomst vast te liggen. Groen Links: “Als je echt duurzame energie wilt opwekken, moet je gaan werken met zonnepanelen.” De biomassacentrale zorgt voor extra fijnstofuitstoot en mogelijk stankoverlast in een wijk waar de luchtkwaliteit toch al te wensen overlaat vanwege de A28. Meer informatie op: http://beterzeist.nl/?page_id=7216#HOUTENERGIECENTRALE

 3. Sandra de Rijk- Kooij schreef:

  Ook ik deel de bezorgdheid van de tegenstanders van dit plan.
  Mijn grote ontsteltenis zit hem vooral in het feit dat we als burgers te weinig horen en gehoord worden als er dergelijke besluiten worden genomen. Waar had ik deze informatie moeten oppikken? Dit is voor het eerst dat ik, via de Nieuwsbode, op de hoogte ben gesteld van dit al bijna voldongen feit. Heeft de gemeente niet de plicht om burgers hierover van te voren goed te informeren? En niet via een gratis krant waarvan de bezorging nooit zeker is òf die ongelezen de prullenbak in gaat… Dus een huis aan huis brief lijkt me zeker op zijn plaats. Ik kan me niet herinneren dat ik die heb ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *