Evaluatie Centrumvisie

Geactualiseerd 08 november 2019

Evaluatie Centrumvisie blijkt nulmeting

Het college van B&W wil niet terugkijken maar vooruitzien. Dat blijkt uit de doelstelling van het eerder aangekondigde ‘evaluatieonderzoek’. Het gaat in feite om een nulmeting met het oog op doorontwikkeling van het centrum, zoals in de collegebrief met de onderzoeksopzet van bureau Enneüs staat. Het is een gemiste kans dat er geen evaluatie van de effecten en kosten van het uitgevoerde beleid wordt gehouden. Er wordt vooral  gevraagd naar beleving en tevredenheid met aanvullend informatie over resultaten van verkeersmetingen van auto- en fietsverkeer. Dat kan waardevolle informatie opleveren, maar het voorziet niet in een door bewonersorganisaties gewenste evalutatie met leerpunten voor het beleid.
Lees verder de door het college geanonimiseerde, ingezonden brief die naar de raad is gezonden.

Voor de raadsstukken zie de aankondiging van de evaluatie in de brief van het college van mei 2019, de informatiebrief en de brief met het projectvoorstel. De volgende stukken zijn na de zomervakantie van 2019 gepresenteerd:
Verkeersonderzoek Mobycon;
Rapport Evalutie centrum Enneüs (realisatie- en belevingsonderzoek);
Sheets Presentatie Evaluatie centrum (t.b.v. raad op 15 oktober);
Raadsvoorstel Evaluatie centrum.

In het raadsvoorstel wordt voorgesteld de huidige verkeerssituatie te bestendigen door:
– Het besluit over het busstation nu niet te effectueren;
– Het eenrichtingsverkeer op de Korte Steijnlaan richting de Antonlaan middels een
verkeersbesluit permanent te maken;
– In overleg met bewoners na te gaan of en op welke wijze de verkeerscirculatie in de wijken verder kan worden aangepast.

Op 17 en 23 oktober zijn er informatiebijeenkomsten gehouden voor inwoners. Op 17 oktober mochten de inwoners geen vragen stellen en sommigen zijn toen boos vertrokken. Op 23 oktober mochten wel vragen gesteld worden, maar werden de alternatieve verkeersmodellen niet getoond. De gang van zaken wekte bij inwoners en de raad de indruk dat de aanpak niet goed doordacht was.
Op 14 en 21 november wordt een hoorzitting en een Ronde Tafel over de evaluatie en het raadsvoorstel gehouden, zodat op 10 of 12 december de raad daarover kan besluiten.

Inmiddels heeft het college voorgesteld om het Retailperspectief ‘Centrum als ontmoetingsplek van Zeist’ vast te stellen. Het raadsvoorstel is bedoeld als gemeentelijke ontwikkelrichting ten behoeve van een aantrekkelijk en goed functionerend centrum als plek van ontmoeting.

Al gedane aanpassingen van de verkeerscirculatie
Het college heeft in mei 2019 alvast enkele kleine veranderingen aangebracht in de verkeersafwikkeling van de centrumvisie. Het gaat om het onder voorwaarden verlenen van ontheffingen voor de Voorheuveldoorgang, het gedeeltelijk opheffen van de eenrichting in de Meester de Klerkstraat en het nemen van begeleidende maatregelen. Verder is het wel waarschijnlijk dat de openstelling voor autoverkeer van het busstation niet zal doorgaan. Deze openstelling tast de verkeersveiligheid aan en zal een aanzuigende werking hebben voor het autoverkeer op de Slotlaan. Dat laatste staat haaks op de door omwonenden en winkeliers bepleite autoluwheid van de belangrijkste winkelstaat van Zeist. Verder is de oorspronkelijke situatie van de Jacob van Lenneplaan weer grotendeels hersteld. Ook blijft het technisch mogelijk tweezijdig lijnbussen te laten rijden over het eerste deel van de Slotlaan tussen de Hogewegen en de Weeshuislaan. Wel blijft de autodoorgang bij de Voorheuvel nog afgesloten ook gezien de plannen van het college om de markt grotendeels te bebouwen en De klinker (De Punt) af te breken, zie de rubriek.

Activiteiten burgerorganisaties
De burgerorganisaties zullen deze punten naar aanleiding van de ‘evaluatie nauwlettend volgen. Hetzelfde geldt voor de door het college aan de Raad van State toegezegde compenserende maatregelen in geval van verkeersonveiligheid van de Lindenlaan. En idem de toezegging dat wanneer blijkt dat verkeersmaatregelen niet of minder effectief zijn deze zullen worden heroverwogen. In dat verband gaat het ook om  het in 2019 genomen besluit tot eenzijdige afsluiting van de Korte Steynlaan. Dat besluit leidt samen met de reeds genomen maatregelen in die omgeving  tot een verkeerstoename op de Lindenlaan e.o. en tast de bestaansmogelijkheden aan van winkeliers die afhankelijk zijn van deze weg.

Bij het onderzoek zijn verkeersmetingen worden gedaan om een beeld te krijgen van de huidige situatie van verkeersintensiteiten en de verkeerscirculatie.  In het verleden was het mogelijk opgeslagen informatie van de verkeersregelinstalaties (VRI’s stoplichten) op te vragen en te ontvangen. Op die manier kon o.a. de Vereniging Lyceumkwartier Zeist daarop analyses uitvoeren. Die laten zien hoeveel verkeer op welke momenten langs bepaalde punten passeert. De laatste Wob-vraag naar de gegevens van januari 2019 leidde tot het gemeentelijk antwoord dat sinds die tijd deze informatie door het uitvoerende bedrijf niet meer dan 1 dag wordt bewaard. Inmiddels heeft de gemeente het bedrijf gevraagd de VRI-gegevens weer langer te bewaren. Zie bijlage 1 van de brief van VLZ van 27 september 2019 aan de raad over het opheffen van de eenzijdige afsluiting van de Korte Steynlaan. De vraag is wie besloten heeft de informatie niet meer te bewaren en of dat verband houdt met het feit dat alleen besloten is tot een nulmeting i.p.v. een evaluatie van de verkeersmaatregelen.

Word vervolgd.

Share Button