Omgevingswet

Geactualiseerd 10 februari 2018

Studiebijeenkomst Omgevingswet
INVOEREN VAN DE NIEUWE WET EEN HELE KLUIF

Over dit onderwerp hield Stichting Beter Zeist op 5 februari 2018 in de Trouwzaal van het gemeentehuis een studiebijeenkomst, zie de informatie vooraf . Daarmee gaf het platform van buurten en dorpen het startschot voor de voorbereiding van de invoering van de wet in Zeist. Aanwezig waren belangstellenden vanuit buurt-, dorps- en milieuorganisaties en verder raadsleden, de gemeente, architecten en marktpartijen.

Wie weet nog de weg in de wetten voor onze woon- en leefomgeving? Denk bijvoorbeeld aan milieukwaliteit en veiligheid, duurzaamheid, natuur en landschap, monumentenzorg. De nieuwe omgevingswet moet daar het antwoord op geven. Deze is al door de Eerste Kamer aangenomen en ze zal in 2021 geleidelijk worden ingevoerd met een overgangstermijn tot 2029.

Wat gaat er veranderen?
De wet gaat uit van het principe “decentraal wat kan, centraal wat moet”. 26 Specifieke wetten worden vervangen door een samenhangende wet. Ook vermindert het aantal regelingen van 120 naar 4. Verder komt er per gemeente 1 integrale omgevingsvisie en 1 omgevingsplan in plaats van de structuurvisie en de vele bestemmingsplannen. Gemeenten kunnen nu al experimenteren met de nieuwe wet.

Zo wil de overheid de regeldruk verminderen. De hoop is dat daarmee ook flexibeler en sneller op maatschappelijke ontwikkelingen kan worden ingespeeld. De overheid kan een stapje terug doen en gaat meer vertrouwen op het overleg tussen direct belanghebbenden zoals burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Ook komt er een digitaal loket (“digitaal stelsel met informatiehuizen”) voor de uitvoering van de wet.

Over de wet en de mogelijke gevolgen ervan sprak Gelinde Groeneveld van de gemeente. Na de pauze gaf Henk van Kempen van bureau Los Stadomland een presentatie over hoe je kunt komen tot een Omgevingsvisie. Zo’n visie met omgevingsdoelen voor een gebied vormt de grondslag voor het Omgevingsplan van een gemeente. De doelen geven aan wat belangrijk is voor de gemeente en wat voor gemeente zij wil zijn. De visie komt in de plaats van de vele bestemmingsplannen die nu nog gelden. Een omgevingsplan omvat echter ook andere onderwerpen, zoals gezonde leefomgeving, veiligheid en duurzaamheid.

Vragen en aandachtspunten
Tijdens de druk bezochte bijeenkomst werden allerlei vragen gesteld over de mogelijke gevolgen van de wet. Een greep uit de vragen:

  • Wie bewaakt het algemeen belang als de overheid meer terugtreedt, toch nog de overheid vooraf of achteraf?
  • Op welke wijze worden de omgevingskwaliteiten en streefwaarden bepaald?
  • Hoe komt de afstemming met andere gemeenten en hogere overheden tot stand?
  • Wat wordt de rol van de maatschappelijke organisaties? Hebben ze voldoende informatie en deskundige mensen voor hun bijdragen? En zal de burgerparticipatie straks goed worden vorm gegeven?
  • Wordt de cultuurverandering die nodig is voor de invoering niet onderschat?
  • Tast de flexibiliteit van de nieuwe wet de bestaande rechtszekerheid van de burger en belanghebbenden te veel aan?

Verder werd aangegeven dat digitalisering op zich geen oplossing voor problemen is. Eerst moeten de processen goed worden beschreven en vastgelegd. Bovendien gaat het om een enorme, complexe operatie. De kosten ervan kunnen juist dan oplopen. Willen de ambities van de omgevingswet de komende 10 jaar worden gerealiseerd dan is er veel werk aan de winkel.

Vervolg burgerinitiatief
Tijdens de bijeenkomst werden veel punten geagendeerd waarop helderheid moet komen. Volgens de nieuwe wet heeft de gemeente voldoende vrijheid om daarin haar eigen keuzen te maken. Vandaar dat Stichting Beter Zeist wil meewerken aan een project om de invoering van de wet in Zeist zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat zou moeten gebeuren in samenwerking met de gemeente en andere belanghebbenden. De komende maanden zal over een dergelijk initiatief worden overlegd.

Provincie
Inmiddels is de provincie Utrecht ook bezig met de voorbereiding van de provinciale omgevingsvisie in relatie de Lange termijnvisie Omgevingswet 2050, zie de informatie.  

Share Button