Economie

Geactualiseerd 8 maart 2018

(Ruimtelijk) Economische visies U10 en Zeist

De visie “Economisch Kompas Zeist 2018-2021” werd samen met de regionale “Ruimtelijk Economische Visie U 10” voor de lange termijn (tot 2040) besproken in de Ronde Tafel van 14 december 2017. Het Zeister Kompas is mede gebaseerd op drie onderzoeksrapporten van Buck Consultants International. Die hebben betrekking op het economisch DNA, een economische foto van Zeist en de economisch kansrijke sectoren.
Tijdens de Ronde Tafel van 5 september waardeerden burgerorganisaties het regionale initiatief, maar wilden wel dat Zeist eerst zou komen met een eigen visie. Stichting Beter Zeist en anderen konden nu beide visies in onderling verband beoordelen, zie verder.

Convenant Regionale Detailhandelsafspraken
Binnen de U10-bestuurstafel Economie wil men tot regionale afspraken komen over detailhandel op perifere locaties en over de bestaande winkelstructuur. Het doel is te komen tot vitale winkelcentra en een eigentijdse structuur van de voorzieningen in de regio en de individuele kernen. De afspraken zijn vastgelegd in het ‘Convenant Regionale Detailhandelsafspraken U10’, van september 2017. De afspraken zijn in overeenstemming met de in de structuurvisie (2011) beschreven koers voor de detailhandel in Zeist. Verder sluiten ze aan op de uitgangspunten in de Centrumvisie Zeist “Beleef Zeist. Groen, Gezond en Gastvrij” (2015). Zie voor de stukken de rubriek.

Het convenant wordt op een nader te bepalen datum in het tweede kwartaal van 2018 ondertekend, onder voorbehoud van goedkeuring door gemeenteraden.
De raad van Zeist wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie van de afspraken en het verdere vervolgproces. Verder krijgt de raad jaarlijks schriftelijke informatie over nieuwe winkelontwikkelingen in de regio en de betekenis daarvan voor winkelvoorzieningen in Zeist, zie het raadsvoorstel.


Print page
Share Button