Leefomgeving

Presentatie 24 augustus 2017 Olav Lamme over luchtkwaliteit in Zeist:                                      ODRU  (bestand zelf openen vanuit eigen downloadlijst)                                                   Verslag door Charlotte Post                                                                                                      Verslag door Bosch&Duin

Gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven
PIJLER 4 VAN BREDE MILIEUVISIE ZEIST
Geactualiseerd 17 februari 2018

Inleiding
Volgens deze pijler zet Zeist zich in voor een goede lucht- en waterkwaliteit, minder geluidshinder en een duurzame voedselvoorziening.
Los van het interactieve beraad over de uitvoering van dit voornemen heeft de raad de Kadernota Integraal Gezondheidsbeleid 2017-2020 vastgesteld. Daarmee is de nota “Zeist kernGEZOND 2013-2016” ingetrokken.

Over de conceptversie van de kadernota hebben diverse organisaties en personen tijdens de Ronde tafel van 9 mei 2o17 hun inspraakreacties gegeven. Zie o.a. de bijdragen van Stichting Milieuzorg Zeist e.o., de Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide, E. Notenboom en E. Star. Tijdens het raadsdebat op 23 mei is afgesproken het alcohol preventiebeleid te verbreden en verder aandacht te geven aan luchtkwaliteit in het kader van de ontwikkeling van het toekomstige omgevingsplan. Dat leidde tot een aangepast raadsvoorstel en een gewijzigde Kadernota. Zie ook de rubriek Duurzaamheid en milieu.

Rapport Gezondheidsraad
Op 15 juni 2017 heeft de Gezondheidsraads het adviesrapport Gezond groen in en om de stad gepubliceerd. Nieuw daarin is de conclusie dat in de stedelijke omgeving een stijgend tekort is aan gelegenheden voor groene recreatie. Daarom adviseert de Gezondheidsraad adviseert in en om steden meer groen voor recreatie aan te leggen. Dan kan beter in de groeiende behoefte worden voorzien. Daarbij is aandacht gewenst voor de bijdrage die de groeninfrastructuur kan leveren aan andere ecosysteemdiensten zoals waterberging en verkoeling bij hittegolven.

De Omgevingswet biedt gemeenten de gelegenheid om bovenstaande aanbevelingen te verwerken in visies en plannen voor een gezonde, duur- zame, klimaatbestendige en waterveilige stad.

Geluidshinder: wet- en regelgeving
Volgens de Wet Geluidshinder wordt bij nieuwe ontwikkelingen (m.b.t. wegverkeer) uitgegaan van een (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB. Voor binnenstedelijk gebied ligt maximale (ontheffings)waarde van 63 dB hoger dan voor het buitenstedelijk gebied 53 dB. Zie voor nadere informatie www.infomil.nl onder het kopje Geluid. Daarnaast hebben veel gemeenten een eigen Geluidsnota,, zoals de Geluidsnota Zeist 2006. Verder kent de gemeente streefwaarden voor onderscheiden gebiedstypen, waaronder het Centrum. Deze streefwaarden zijn vastgelegd in het gemeentelijke Milieubeleidsplan 2008 – 2011 ‘Milieu op de kaart’.

Voor het meten van de geluidsbelasting op een bepaalde plek wordt in het algemeen uitgegaan het jaargemiddelde. Dat gebeurt op basis van het Meet- en Rekenvoorschrift Geluid. Ook voor het berekenen van het geluid bij evenementen zijn inmiddels protocollen ontwikkeld, zoals in de provincie Friesland.

Luchtkwaliteit
De belangrijkste indicatoren voor de luchtkwaliteit zijn stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM 10) en ultra fijnstof (PM 2,5). Daarbij gelden in Nederland de Europese grenswaarden zoals deze in de Wet Luchtkwaliteit en de Zeister Luchtnota 2013-2017 zijn overgenomen. De luchtkwaliteit in Zeist voldoet echter nog niet geheel aan de gezondheidsnormen van de WHO. Wat betreft de effecten van fijn stof, moet met name roet van belang worden geacht. Recent is door het RIVM dan ook de ‘Roetkaart’ gepresenteerd. Over het onderwerp luchtkwaliteit werd in het kader van pijler 4 ook een informatieve presentatie gehouden door ODRU (bestand zelf openen vanuit eigen downloadlijst).

Vooral fijnstof en in het bijzonder ultra fijnstof in de lucht dringt diep door in onze longen. Het is een ‘silent killer’, die ons leven met gemiddeld 13 maanden bekort. Minder fijnstof gedurende het leven is beter voor de kwaliteit van leven, de productiviteit, en de levensduur. Om te weten hoe het gesteld is met de luchtvervuiling in onze directe woonomgeving is het burgerinitiatief Samen Meten Aan Luchtkwaliteit gestart. U kunt de vervuiling door het gevaarlijke fijnstof dan zelf op een redelijk betrouwbare manier meten. Dat gebeurt in samenwerking met Het RIVM en het KNMI.

Crowdfunding actie
Stichting Beter Zeist steunt het burgerinitiatief van harte. U ook al? Lees verder over de crowdfunding actie en de adoptie van meetstations.

Zie verder de rubrieken:

Share Button