Leefomgeving

Gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven
Geactualiseerd 8 juni 2017

Pijler 4 van de Brede Milieuvisie Zeist van mei 2016
Volgens deze pijler zet Zeist zich in voor een goede lucht- en waterkwaliteit, minder geluidshinder en een duurzame voedselvoorziening. Los van het interactieve beraad over de uitvoering van dit voornemen heeft de raad de Kadernota Integraal Gezondheidsbeleid 2017-2020 vastgesteld. Daarmee is de nota “Zeist kernGEZOND 2013-2016” ingetrokken. Over de conceptversie van de kadernota hebben diverse organisaties en personen tijdens de Ronde tafel van 9 mei 2o17 hun inspraakreacties gegeven. Zie o.a. de bijdragen van Stichting Milieuzorg Zeist e.o., de Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide, E. Notenboom en E. Star.

Tijdens het raadsdebat op 23 mei is afgesproken het alcohol preventiebeleid te verbreden en verder aandacht te geven aan luchtkwaliteit in het kader van de ontwikkeling van het toekomstige omgevingsplan. Dat leidde tot een aangepast raadsvoorstel en een gewijzigde Kadernota. Zie ook de rubriek Duurzaamheid en milieu.

Rapport Gezondheidsraad
Op 15 juni 2017 heeft de Gezondheidsraads het adviesrapport Gezond groen in en om de stad gepubliceerd. Nieuw daarin is de conclusie dat in de stedelijke omgeving een stijgend tekort is aan gelegenheden voor groene recreatie. Daarom adviseert de Gezondheidsraad adviseert in en om steden meer groen voor recreatie aan te leggen. Dan kan beter in de groeiende behoefte worden voorzien. Daarbij is aandacht gewenst voor de bijdrage die de groeninfrastructuur kan leveren aan andere ecosysteemdiensten zoals waterberging en verkoeling bij hittegolven.

De Omgevingswet biedt gemeenten de gelegenheid om bovenstaande aanbevelingen te verwerken in visies en plannen voor een gezonde, duur- zame, klimaatbestendige en waterveilige stad.


Print page
Share Button