Nieuws

Samen voor een beter ZeistStadsomroeper
Stichting Beter Zeist zet zich sinds 2007/2008 in voor een mooi en groen Zeist en voor meer invloed van burgers op hun woon- en leefomgeving, zie ook de rubriek Beter Zeist in het kort.
Het platform van buurten en dorpen:

o beschikt over een netwerk van personen en organisaties;
o werkt samen met buurtgroeperingen van Zeist e.o.;
o kent alleen vrijwilligers en werkt zonder subsidie;
o is onafhankelijk van politieke partijen en zakelijke belangen;
o is een algemeen nut beogende instelling (ANBI-status).

Ook al vriend van Stichting Beter Zeist? Steun het werk en geef u op als vriend/donateur
U ontvangt dan de maandelijkse nieuwsbrief en andere berichten. Vul hiernaast in >

Voor eerder uitgebrachte Nieuwsflitsen, zie rubriek Nieuwsflits
Voor vroegere nieuwsberichten van 2010 -2014 zie de rubriek NIEUWSARCHIEF

AGENDA

 • Woensdag 4 oktober 19.30-21.30 uur, gemeentehuis Zeist: Openbare presentatie gebiedsvisie Utrechtseweg Noord.
 • Dinsdag 10 oktober 16.00-21.00 uur in en bij het gemeentehuis: Duurzame markt. www.zeist.nl/dagvandeduurzaamheid.
 • Zaterdag 14 oktober 11.00 – 16.00 uur Open dag opgravingen Franse Kamp Austerlitz tijdens de Nationale Archeologiedagen: Weideweg 44 Austerlitz.
 • Maandag 26 oktober 19.30-21.30 uur, Informatiebijeenkomst Bomenbeheerplan wijk Zeist Oost (Hoge Dennen, Kerckebosch, Austerlitz), zie ook www.zeist.nl/bomen.
 • Dinsdag 31 oktober Algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Hoge Dennen. Locatie Het Binnenbos Hoog Kanje: www.hogedennen.net
 • Maandagavond 13 november 19.30 uur: 2e Dialoogavond over de toekomst van de Wegh der Weegen (de Amersfoortseweg): www.weghderweegen.nl.
 • Woensdagavond 15 november 19.45-22.oo uur: Platform buurten en dorpen, Stichting Beter Zeist, opgave beterzeist@gmail.com.

LAATSTE NIEUWS

Vraag om een goede registratie van verkeersongelukken in Zeist
Tot nu toe worden verkeersongelukken, zoals tussen auto’s en fietsers, maar af en toe geregistreerd. Dat gebeurt in beperkte mate door de politie, ziekenhuizen, scholen en omwonenden. Niet alleen is de registratie gebrekkig, er vindt daarover ook geen uitwisseling van informatie plaats. Hoe moet de gemeente dan zicht krijgen op de onveilige verkeerssituaties? En vervolgens daaraan het nodige doen? Zij is echter wel verantwoordelijk voor een verkeersveilige inrichting van de openbare wegen. Stichting Beter Zeist en buurtorganisaties pleitten daarom al langer voor een gedegen registratie van verkeersongelukken. Daarbij kan de gemeente de regierol vervullen. Ook omwonenden zouden dan informatie over ongelukken kunnen aanleveren via de gemeentelijke site of via een app. Nieuw Democratisch Zeist heeft daarom op 9 oktober 2017 raadsvragen gesteld over de registratie, zie ook verder de rubriek over fietsbeleid.

Testlab lokale democratie van 10 gemeenten voor de verkiezingen van 2018
In juli 2017 stemde de raad in met deelname aan het Testlab Lokale Democratie. De bedoeling ervan is zicht te krijgen op van de lokale democratie in Zeist.
Opvallend is dat geen van de burgerorganisaties is betrokken bij Testlab, terwijl het volgens de doelstelling ook gaat om initiatieven vanuit de samenleving en maatschappelijke democratie. Dat is meer dan een gemiste kans, het is een negeren van een essentiële schakel in de lokale democratie. Een enquête aan een steekproef van burgers en 3 open avonden maken dit niet goed. Dit testlab lijkt op ‘window dressing’ voor de verkiezingen zonder hinderlijke pottenkijkers, zie verder de rubriek lokale democatie.

Opgravingen legerkamp van Napoleon in Austerlitz op 14 oktober 2017
Op dit moment doen archeologen opgravingen op het Franse Kamp in Austerlitz. Vondsten van internationaal belang zijn het resultaat: sporen van legerbarakken, tentgreppels, uniformknopen, kogels, persoonlijke gebruiksvoorwerpen en meer. Allemaal achtergelaten door de 18.000 soldaten van Napoleon, ruim tweehonderd jaar geleden. Op zaterdag 14 oktober is de open dag van 11.00 – 16.00 uur, Weideweg 44 Austerlitz. Bezoekers zijn welkom bij de opgravingen, kunnen vondsten bekijken en mogen zelfs de archeologen een handje helpen! Ook kunt u op de foto met Napoleon, tientallen soldaten in vol ornaat in actie zien, een nagebouwd tentenkamp bekijken, zelf zoeken met een metaaldetector en nog veel meer, zie verder.

Dag van de duurzaamheid dinsdag 10 oktober gemeentehuis 16.00-22.00 uur
Op 10 oktober is de Dag van de Duurzaamheid. Dit alles in het kader van de Brede Milieuvisie Zeist voor een groen, gezond en klimaatneutraal Zeist. Daar geeft Mijn Groene huis het startschot voor de isolatiecampagne “Heel Zeist isoleert”, worden er workshops gehouden over de does and don’ts van isolatiemaatregelen en kun je bij de stands van de bedrijven langsgaan die in deze campagne samenwerken. Tijdens de duurzame markt is er uiteraard nog veel meer te doen, zoals een markt met duurzame en zelfgemaakte producten en activiteiten op het gebied van recyclen en duurzaamheid. Zie alle informatie.

Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord en omgeving gereed
Veel belanghebbenden en omwonenden hebben zich tijdens de start op 22 mei 2017 opgegeven voor de participatiewerkgroep om de gebiedsvisie op te stellen. Dat gebeurde samen met de gemeente en OKRA Landschapsarchitecten. Het resulteerde in een conceptvisie die op 4 oktober aan de wethouder is aangeboden. De visie is bedoeld als ontwikkelingsperspectief voor het gebied van de Utrechtseweg noord tot 2030. Na vaststelling door de raad is het een toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen. Per ontwikkelingslocatie kunnen dan plannen worden opgesteld. Die worden vervolgens vastgelegd in aanpassingen van het bestemmingsplan Zeist West en Utrechtseweg Noord.
Er zal nog een lijst van errata/correcties worden toegevoegd aan de visie. Dat bleek nodig tijdens de slotbijeenkomst. Zie voor de visie de rubriek.

Versnelde huisvesting zonder inspraak en raad?
Op 24 januari 2017 heeft de raad ingestemd met versnelde huisvesting voor kwetsbare groepen. Op 28 september stuurde het College een voorstel naar de raad om ook de procedures voor deze huisvesting te bekorten. Dat zou betekenen dat zowel de raad als de bevolking geen invloed meer kunnen uitoefenen op projecten met minimaal 50% sociale of middeldure huur. Een zorgvuldige (ruimtelijke) afweging en inpassing van dergelijke projecten met behoud van de kwaliteiten van Zeist komt daarmee in het gedrang. Dat geldt zeker wanneer ook aan het begin van een dergelijke ontwikkeling geen inspraak plaatsvindt. Bovendien is het zeer de vraag of er tijdswinst zal worden behaald. Geen inspraak betekent dat het college sneller naar de rechter kan verwijzen en dat vertraagt juist de uitvoering van projecten. Zie verder de reacties  van de groene groepen en Beter Zeist.

Wordt het Walkartpark toch een pretpark? /  september 2017
Volgens het ontwerp bestemmingsplan Parkpaviljoen komt er in het park een  horecagelegenheid van maximaal 330 m2 vloeroppervlak met een groot terras.
De kritiek van burgerorganisaties en omwonenden is dat de horeca veel te grootschalig  wordt. Dat past niet in het Rijksmonument Walkartpark. De Visie Walkartpark wordt door het voorstel veel te veel opgerekt. Het paviljoen en het grote terras zullen het park in feite in tweeën delen. Er worden bomen gekapt en de eekhoornpopulatie zal sterk worden aangetast. Voor de omgeving ontstaat er tot 23.00 uur geluids- en lichtoverlast en bij festiviteiten blijft het paviljoen nog later open. Het parkeren wordt een probleem en er is geen onderbouwing van de behoefte voor een dergelijke voorziening. En last but not least: het is de vraag of het legaat uit 1906 van jonkvrouw M.H. Walkart dit toelaat. Lees verder.

Behandeling U10-nota Ruimtelijk-Economische Koers 2040 uitgesteld /  september 2017
In deze nota van de 10 Utrechtse regiogemeenten staan mooie woorden over een internationaal erkende regio voor life sciences, gezondheid en duurzaamheid. In de praktijk betekent het vooral inzetten op groei en kwantiteit. Dat blijkt uit een extra bouwopgave van 75.000 woningen, meer spoorlijnen en de gevolgen ervan voor de omgevingwaarden. Tijdens de Ronde Tafel van 5 september 2017 hadden de groene groepen en Stichting Beter Zeist daarom de nodige kanttekeningen. Het ging over (juridische) status en betekenis van de nota, het verschil met de vastgestelde beleidskaders van Zeist en het ontbreken van burgerparticipatie. Verder kritiseerden zij de onderbouwing van de keuzen en het ontbreken van zicht op de (ruimtelijke) consequenties.

De raadsleden voelden zich zichtbaar ongemakkelijk bij alle onzekerheden. Wat hebben zij straks nog in te brengen als zij de nota vaststellen? Wat zullen de kiezers in maart 2018 vinden van hun keuzen? Het college zal nu een document maken waarin staat in hoeverre de nota overeenstemt met de beleidskaders van Zeist. Ook zal de gemeente eerst een eigen nota Ruimtelijk-Economische Koers opstellen waarbij de burgers worden betrokken. Die nota wordt dan gebruikt om de U-10 nota te beoordelen. Lees verder voor de documenten.

Aanvullende verkeersbesluiten centrum en procedures / augustus 2017
Op 21 augustus 2017 zijn twee aanvullende verkeersbesluiten gepubliceerd. Deze zijn gebaseerd op de zgn. wijkverkeersplannen voor het Lyceumkwartier Zuid – Wilhelminapark en op de Jagerlaan en omgeving. De termijn voor het indienen van beroepschriften bij de rechtbank loopt tot en met 2 oktober.

Ook zijn er omgevingsbesluiten gepubliceerd voor het herinrichten van de 1ste Hogeweg en de Slotlaan. Voor de Slotlaan heeft Beter Zeist bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend in verband met de relatie met het door Beter Zeist bij de rechtbank betwiste circulatieplan voor auto- en busverkeer. Ook zijn bezwaarschriften ingediend tegen verkeersbesluiten voor (eenrichtingverkeer voor) de Berkenlaan en de kruispunten van de Bergweg/Dalweg en de Scharweijdelaan/Jacob van Lenneplaan, zie voor de genoemde stukken de rubriek.

Zitting rechtbank over de ingediende beroepschriften/ augustus 2017
Op donderdagochtend 17 augustus vond de zitting plaats van de meervoudige kamer van de Rechtbank Midden-Nederland. Voor de gezamenlijke zitting was veel belangstelling en ook RTV Utrecht was aanwezig. Alle zes beroepsgangers hebben hun punten gemaakt waarop de gemeente kon reageren. Ook gaf Stichting Beter Zeist een presentatie van de ontwikkeling en gevolgen van de diverse plannen en besluiten voor de verkeerscirculatie. Voor een mogelijk vergelijk tussen de beroepsgangers en de gemeente heeft Stichting Beter Zeist nog een notitie opgesteld en aan de aanwezige partijen (gemeente en appellanten) uitgedeeld. Lees verder de rubriek.

conceptplattegrond beeldkwaliteit winkelcentrum Zeist

Beroepsprocedure verkeersbesluiten centrum Zeist / juli 2017
Uiterlijk 4 augustus hebben de appellanten (de beroepsgangers) aanvullingen op hun beroepschriften ingediend. Vlak daarvoor kwam namelijk nog het gemeentelijk verweerschrift op de beroepen. Daarin verklaarde het college alle beroepen niet ontvankelijk. Kennelijk hebben volgens de gemeente belanghebbenden in Zeist niets over hun omgeving en de verkeersmaatregelen te zeggen. Ook hadden er nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden en was relevante informatie beschikbaar gekomen. Zo werden in opdracht van appellanten vier onderzoeken verricht naar de verkeersvoorstellen. In de aanvullingen is uiteraard gereageerd op de vermeende niet-ontvankelijkheid en op de inhoud van het verweerschrift. 
Verder heeft Stichting Beter Zeist over de voorgenomen verandering van de route van lijnbussen een brief naar Gedeputeerde Staten gestuurd en een reactie op de enquête gegeven. Voor de stukken en achtergronden: lees de rubriek.

Toch een fietspad door de “Lage Grond” naar de uithof? / juli 2017
Tijdens het raadsdebat over de kadernota 2018 is de portefeuillehouder ingegaan op de reacties van de natuurorganisaties over deze kwestie. Daarop aansluitend stuurde B&W ten behoeve van de raad van 4 juli nog een brief met informatie over de snelfietsverbinding Utrecht Science Park. Op donderdag 21 september vindt in het gemeentehuis van Zeist een informatiebijeenkomst plaats. Die gaat over het tot nu toe gevoerde proces, de positie van de groene groepen en de Fietsersbond en het woon-werk verkeer Utrecht Oost. Verder wordt ingegaan op de verwerking van de verkregen inhoudelijke informatie en de rapportage over het variantenonderzoek van Tauw Infraconsult. Uiteindelijk zal de provincie 1 van de 3 voorgestelde verkeersvarianten uitwerken. Lees verder de rubriek.

TNO: dit gedeelte van de TNO-gebouwen blijft staan maar krijgt een andere functie

Minder “overschot’ werkgelegenheid in Zeist / juli 2017
Uit de Structuurvisie Zeist 2020 viel af te leiden dat er in 2008 in de gemeente een ‘overschot’ was van ca. 6.500 arbeidsplaatsen. Zo werkten er 20.000 mensen van buiten de gemeente in Zeist. Omgekeerd werkten er ca. 13.500 Zeistenaren buiten de gemeente. Er was toen dus een overschot van ca. 6.500 arbeidsplaatsen. Dat zorgde ook voor veel inkomend en uitgaand verkeer: 33.500 personen. In 2016 was het ‘overschot’ verminderd tot ca. 4.300 arbeidsplaatsen. De teruggang in werkgelegenheid in Zeist wordt sterk bepaald door een afname van het aantal banen bij enkele grote bedrijven/organisaties in de zorg (was 25% van het totaal) en de financiële en zakelijke diensten (was 21% en 16%). Daar komt het komende vertrek van Rabo Facet en TNO bij. Overigens zorgt De Uithof met het Utrechts Science Park voor veel extra werkgelegenheid. Lees verder over de economische situatie en wat de gemeente wil doen.

Archiefvisie in raad behandeld / oktober 2015 – juli 2017
Er is de komende 2-3 jaar uitzicht op een beter kunnen vinden van de Zeister beleidsstukken. Die documenten zijn van groot belang voor burgers, bedrijven en ook de ambtenaren. Tot nu toe had de archivering en toegankelijkheid van dergelijke documenten geen hoge prioriteit. Sinds eind 2014 heeft Beter Zeist geijverd om dat te verbeteren. Zij agendeerde het onderwerp, inventariseerde de problemen en gaf suggesties voor verbetering aan de gemeente. Ook de Rekenkamer Zeist en de provincie waren niet tevreden. Zeist voldeed maar ten dele aan de wettelijke eisen van de Archiefwet. Vandaar dat de gemeente een archiefvisie heeft laten opstellen die op 4 juli door de raad werd vastgesteld. Tijdens de Ronde Tafel van 22 juni heeft Stichting Beter Zeist haar inspraakreactie met aanvullende aanbevelingen toegelicht. De aanbevelingen worden ondersteund door de raad. Daarmee ontstaat een hoopvol perspectief voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van beleidsstukken. Lees verder de rubriek.

Suggesties Beter Zeist voor partijprogramma’s en coalitieakkoord / juni 2017
In maart 2018 worden de verkiezingen gehouden voor de nieuwe gemeenteraad. Stichting Beter Zeist denkt mee over de toekomst van Zeist. Vandaar dat het bestuur op basis van praktijkervaringen concept suggesties heeft opgesteld voor de partijprogramma’s. Deze zijn ook te gebruiken voor het coalitieakkoord dat in het voorjaar van 2018 wordt opgesteld. Het platform van buurten en dorpen heeft er al over gesproken. Ook u kunt inbreng leveren door uw commentaar en aanvullingen te geven. Wij zullen de reacties verwerken en doorgeven aan de partijen en met de fracties bespreken. Zie de concept suggesties.

Onderzoeksrapport over klimaatneutraal Zeist als basis voor Energieplan? /  juni 2017
Bureau CE Delft heeft in opdracht van gemeente Zeist een onderzoeksrappport opgeleverd over de (technische) mogelijkheden van een klimaatneutraal Zeist in 2030. De resultaten zullen worden gebruikt bij het opstellen van het Energieplan. Dat gebeurt in de werkgroep Klimaat en (duurzame) Energie voor het uitvoeren van de Brede Milieuvisie Zeist. In het rapport staan antwoorden op de volgende vragen:

1. Wat is het energieverbruik in Zeist in 2030 als het energieverbruik zo sterk mogelijk wordt verlaagt?
2. Welke mogelijkheden zijn er in Zeist voor het opwekken van duurzame (hernieuwbare) energie in 2030?
Lees het voorlopig commentaar op het rapport.

Uitvoering gemeentelijk bomenbeheer komt op gang; in 2017/2018 pilots voor lanen en buurten / juni 2017
De burger-adviesgroep bomen met o.a. representanten van Beter Zeist en de groene groepen geeft de gemeente ook advies over de uitvoering van het bomenbeheerplan. Er zullen aparte vervangingstrajecten worden gevolgd voor cultuur-historische lanen en voor gewone lanen en buurtgroen. Bij het laatstgenoemde groen wordt voorzien in meedenken door de bewoners. Er zullen tijdens het proefjaar 2017/2018 voor de verschillende soorten buurten en lanen pilotprojecten worden uitgevoerd. Dat is van belang om ervaring op te doen voor de implementatie van het bomenbeheerplan en voor het opstellen van het vijfjarig uitvoeringsprogramma. Daartoe worden de pilotprojecten ook geëvalueerd. Inmiddels zijn een korte introductiefilm en een flyer ontwikkeld. Ook is het Bomenfonds voor de vervanging van gemeentelijke bomen verder toegenomen tot 2,5 miljoen euro door toevoeging van 5 ton uit het overschot van de jaarrekening 2016. Zie verder de projectbrief.

De voorgenomen fietstunnel Dreef – Kromme Rijnlaan: relatie met nieuw fietspad door de ecologische verbindingszone tussen Zeist en De Uithof? / juni 2017
In het kader van het programma VERDER werken de overheden (Utrechts Verkeer- en Vervoer beraad, UVVB) samen om de mobiliteit in de regio te verbeteren. In dat verband worden ook 5 fietstunnels gerealiseerd voor het hoofdfietsnet tussen Utrecht, De Bilt en Utrechts Science Park. In Zeist was het oorspronkelijk een fietstunnel bij Vollenhove gepland. Die werd daarna verschoven naar de Jordanlaan – Schorteldoeksesteeg. Uiteindelijk is om technische redenen de keuze gevallen op de verbinding Dreef – Kromme Rijnlaan. Gedeputeerde Staten zijn op 23 mei 2017 met het voorstel akkoord gegaan. De provincie reserveert daarvoor 2,1 miljoen euro. De groene organisaties vrezen dat deze tunnel de aansluiting moet worden voor een fietspad tussen de Kromme Rijnlaan en De Uithof, dus dwars door de ecologische verbindingszone Lage Grond, zie ook de vragen van Werkgroep Natuurlijk Zeist-West. En er ligt al een fietspad door deze zone: de Bisschopsweg. Een tunnel aan de noordkant van de Utrechtseweg, dus onder De Dreef door, sluit beter aan op het aantal fietsbewegingen bij het kruispunt.

Inspraak over verbetertraject Dorpsstraten; hoe los je de problemen op? / juni 2017
De Zeister Dorpsstraten kampen met allerlei problemen zoals geluids- en verkeersoverlast, diefstal, vandalisme en een cultuurhistorische waarde die te wensen overlaat. De klankbordgroep van omwonenden en horeca-ondernemers wil verbetering van de verkeersveiligheid, maar niet door het tijdens uitgaansuren afsluiten van de 2e Dorpsstraat. Dat zou voor de omliggende straten veel extra verkeersoverlast betekenen. Ze is voorstander van meer handhaving en dan niet zozeer gekoppeld aan een pilot flexibele sluitingstijden. Dat zou ook leiden tot een ongelijk speelveld voor horecaondernemers elders in Zeist. Andere wensen zijn het opknappen van de gevels en het zorgen voor veel meer capaciteit voor het stallen van fietsen. Zie het verslag van de inspraak

Beroepen tegen nieuwe buurt op vliegbasis afgewezen. Alleen nog wat maatregelen mogelijk om de natuur te beschermen / juni 2017
De RvS heeft de ingestelde beroepen tegen het bouwplan vliegbasis voor 225 woningen afgewezen. De huizen en percelen moeten 28 miljoen euro opbrengen voor het opvangen van het tekort op het programma Hart van de Heuvelrug. Dat betekent dat in feite alleen nog wat flankerende maatregelen kunnen worden genomen. Deze zijn dan bedoeld om om de negatieve effecten van de nieuwe buurt op de beschermde natuurlijke omgeving (o.m. broedgebied bedreigde veldleeuwerik) te beperken. Over deze maatregelen vond op 6 juni 2017 overleg plaats tussen burgergroeperingen, ontwerpers en de provincie Utrecht. Nader onderzoek naar de geologisch interessante glaciale spoelzandwaaier/sandr zal nog moeten plaatsvinden. Zie de voorlichting over het bouwplan en verder de siterubriek Herinrichting Vliegbasis.

Interactief traject gebiedsvisie Utrechtseweg Noord gestart voor vooral   herontwikkeling TNO, Eikenstein en Rabo Facet / mei 2017
Op 11 april 2017 stelde de gemeenteraad het voorstel “Uitgangspunten en kaders gebiedsvisie Utrechtseweg Noord” vast. Over het verbinden van de Laan v. Eikenstein met De Dreef zal de komende gebiedsvisie uitsluitsel moeten geven. Wel werd een motie aangenomen om de bebouwing van het gebied divers te maken, zowel naar doelgroepen en aard van de bebouwing. Op 22 mei 2017 is een interactief ontwikkeltraject voor de gebiedsvisie gestart met belanghebbenden en omwonenden. Hierbij het verslag. Lees verder over de voorgeschiedenis.

Voorschot provincie op afloop beroepsprocedures verkeersbesluiten centrum Zeist? Zal Qbuzz per januari 2018 een andere route gaan rijden?
De provincie heeft als opdrachtgever voor het regionale vervoer het plan om de bussenloop van Qbuzz per januari 2018 te veranderen. Dat is gebeurd na overleg met U-OV en de gemeente Zeist. Dit betekent dat de bussen niet meer via de Weeshuislaan en de 2e Hogeweg rijden, maar gebruikmaken van de 1ste Hogeweg en de Slotlaan (Donkere laan). De lijnwijziging is een gevolg van de door de raad genomen (verkeers)besluiten. Tot en met 2 juli 2017 kan men via een enquête reageren op het plan. Vervolgens besluit het College van Gedeputeerde Staten. Het probleem is wel dat ondertussen de verkeersbesluiten, waarop de wijziging van de bussenloop is gebaseerd, nog bij de rechtbank worden betwist.

Bestemmingsplan Zeister Warande eindelijk akkoord. Lees de evaluatie van tien jaar strijd voor een beter plan / mei 2017
Zeker 10 jaar heeft het geduurd voordat er een voor de Zeister bevolking acceptabel plan lag voor het braakliggende terrein Kromme Rijnlaan – Utrechtseweg. Na een lange strijd hebben de direct omwonenden, Stichting Beter Zeist en de groene organisaties ervoor kunnen zorgen dat een precedent voor ongewenste hoogbouw in de Stichtse Lustwarande en andere cultuurhistorische wegen is voorkomen. Tijdens de Ronde Tafel bijeenkomst van 28 maart gaf Stichting Beter Zeist een evaluatie gaf van de ontwikkelingen en wat daarvan valt te leren voor andere projecten. Op 15 mei meldde de gemeente dat het enigszins gewijzigde BP ter inzage werd gelegd tot 5 juli 2017.
Inmiddels dreigt de groene rand van het bouwplan toch nog te worden aangetast door een wegverbreding van de Kromme Rijnlaan en een mogelijke fietstunnel tussen deze laan en De Dreef.

Stichting Geopark Heuvelrug opgericht. De stichting wil (inter)nationaal erkenning voor de waarden van de heuvelrug en de natte omgeving / mei 2017
Op initiatief van Stichting Beter Zeist is op 8 mei 2017 Stichting Geopark Heuvelrug opgericht. Deze stichting met een verenigingsstructuur zal de komende jaren het Geopark verder voorbereiden. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met het Nationaal Park Heuvelrug i.o. (inclusief ’t Gooi). Ook het initiatief om de Nieuwe Hollandsche Waterlinie te nomineren tot Werelderfgoed kan versterkend werken voor het Geopark Heuvelrug. Het burgerinitiatief zal openstaan voor samenwerking met en bundeling van initiatieven op dit terrein bij een combinatie van stuwwallen en rivierengebieden. Zie verder de rubriek Geopark Heuvelrug en de website www.geopark-heuvelrug.nl. 

Stand van zaken beroepsprocedures over 5 verkeersbesluiten centrum Zeist
Ga de gevolgen na van de verkeersbesluiten voor uw weg of laan, klik hier voor het laatste overzicht!
Vanuit diverse buurten en door Stichting Beter Zeist zijn bij de rechtbank onderbouwde beroepen ingediend tegen vijf verkeersbesluiten van het college.  De rechtbank heeft de behandeling van de beroepen in een zelfde procedure ondergebracht. De zitting vindt plaats op donderdagochtend 17 augustus 2017. Of de rechtbank voor haar vonnis zal wachten op de afronding van de beroepsprocedures over de aanvullende 2 verkeersbesluiten (over Jagerlaan e.o. en over Wilhelminapark en Lyceumkwartier zuid) is nog onbekend. Overigens is het niet waarschijnlijk dat er voor de raadsverkiezingen van maart 2018 helderheid is over de uitspraken in hoger beroep. Dat betekent dat de uitvoering van de plannen inzet wordt van deze verkiezingen. Zie verder de rubriek.

Wegen met percentages toename verkeer motorvoertuigen per etmaal

Ruimtelijke ontwikkelingen Utrechtseweg, sportvelden en buitengebied / februari 2017 – heden
De gemeenteraad heeft de uitgangspunten en kaders voor de gebiedsontwikkeling Utrechtseweg Noord vastgesteld. Het daarbij om de vrij komende terreinen van Eikenstein, Rabo Facet en TNO. Overigens blijven de voor-gebouwen van TNO en Eikenstein behouden. Over het verbinden van de laan van Eikenstein met de Dreef zal de komende gebiedsvisie uitsluitsel moeten geven. Het amendement van NDZ en GroenLinks om geen onnodige aansluiting te maken (op basis van een brief van Beter Zeist en de groene groepen) is niet aangenomen, maar heeft daarmee wel effect gehad, lees verder.
Verder is het Masterplan buitensport accommodaties vastgesteld. Dat betekent een concentratie van sportvelden en waarschijnlijk verhuizen voor SV Zeist naar Zeist-west naast de ecologische verbindingszone. Het gevolg is dat de mensen uit Huis ter Heide en omgeving daar dan moeten gaan voetballen. Wel is voorlopig voorkomen dat er een kanoroute komt tussen het Slot en Kromme Rijn dwars door rustgebied voor wild.

RNO: dit gedeelte van de TNO-gebouwen blijft staan maar krijgt een andere functie

Evaluatie GONS: ervaringen met invloed van burgers bij projectontwikkeling / november 2015 – heden
Na een aantal initiatieven waarbij de werkwijze Gebieds Ontwikkeling Nieuwe Stijl (GONS) werd toegepast, heeft de gemeente onder de deelnemers een enquete gehouden over de opgedane ervaringen. De resultaten voor de groepen deelnemers lieten een gemengd beeld zien. Omwonenden waren niet erg enthousiast over de werkwijze, terwijl initiatiefnemers en procesbegeleiders van de gemeente juist wel positief waren. Hoe komt dat? Om dat duidelijk te maken hebben Beter Zeist en de groene groepen hun ervaringen met de werkwijze in aanbevelingen omgezet. Er komt nog een follow up om de werkwijze te verbeteren, zie verder.

Rekenkamer Zeist niet tevreden over informatievoorziening gemeente / februari 2016 – juli 2017
Na een gedegen onderzoek publiceerde de Rekenkamer Zeist haar rapport over de archivering en vindbaarheid van gemeentelijke documenten. Stichting Beter Zeist heeft de Rekenkamer daarover geadviseerd gezien haar ervaringen met de (on)vindbaarheid van stukken op de gemeentelijke sites. Volgens het rapport moet het archief- en informatiebeheer worden verbeterd en er moet een verbeterplan komen. De Rekenkamer stelt ook voor inwoners van Zeist en gemeenteraadsleden daarbij te betrekken. Zal het rapport net zo eindigen als de aanbevelingen over de financiële projectbeheersing? Dat onder het motto: waarom zouden we het veranderen, we doen het toch best goed? Lees verder.

Allegrotuin en NL-Doet / maart 2017
Op 11 maart hebben de vrijwilligers en anderen zich enthousiast ingezet voor de Allegrotuin. Dat gebeurde met behulp van het Oranjefonds en sponsoring door winkeliers en Pandarve. Bloembollen werden gepoot, moestuinbakken gerepareerd en volgestort en snoeiresten opgeruimd. De vernielde omheining is hersteld, het graspad geëffend, het onkruid gewied en grasranden werden afgestoken. Helaas moest ook hondenpoep worden opgeruimd, terwijl er nota bene een apart hondenveld is en daar zakjes hangen om de eigen ‘productie’ op te ruimen. Elke donderdagochtend wordt er weer aan de tuin gewerkt. Er is genoeg te doen: verven, zaaien, compost verspreiden, wieden en maaien. Ook meedoen? Graag! Laat maar weten of je komt: hannavandendool@gmail.com of 06 460 826 57. Lees verder de nieuwsbrief.

Brief van burgers over beslotenheid raadsinformatie-bijeenkomsten
Op 14 februari 2017 werd enkele belangstellende burgers de toegang ontzegd tot een raadsinformatiebijeenkomst of -markt over (verkeers)aanpassingen in het centrum. Zij zijn van mening dat daar waar de raadsleden in vergadering kennisnemen van niet geheime informatie het principe van openbaarheid moet gelden. Met de besloten bijeenkomst(en) in februari 2015 over de verkeerscirculatie in het geheugen pleiten zij voor openbaar toegankelijke informatie-bijeenkomsten van de raad. Het gemeentebestuur is toch voor transparantie, burgerparticipatie en versterking van de lokale democratie? Zie de brief.

Uitvoeringsplan Brede Milieuvisie in Ronde Tafel besproken / februari 2017
Begin februari 2017 presenteerde het college het concept Uitvoeringsplan Brede Milieuvisie Zeist. De druk bezochte Ronde Tafel daarover met 8 insprekers, waaronder Stichting Beter Zeist, was op 23 februari. Er was ondersteuning voor de hoofdlijnen van het uitvoeringsplan, maar weinig begrip voor het door het college aanpassen van de door de werkgroep voorgestelde doelen. Dat zal zeker in het debat nog aan de orde komen. Ook werd kritiek gegeven op houtenergiecentrale al is daar nog geen concreet voorstel over. Dat moet gebeuren in het nog op te stellen energieplan waarvoor veel suggesties werden gedaan, zie de rubriek.

Het Veldheim terrein waar Azarias buurtontwikkeling o.a. belangstelling voor heeft

Ontwikkeling gebiedsvisie Utrechtseweg: Rabo Facet, Eikenstein en TNO / februri 2017
De burgerorganisaties reageerden eensgezind tijdens de Ronde Tafel van 21 februari, dat het gemeentelijk proces veel te traag en bureaucratisch verloopt. Daardoor bestaat de kans dat initiatiefnemers afhaken en het onroerend goed apart gaan verkopen aan de hoogst biedende. Ook had men kritiek op het opdelen van het voorgestelde interactieve proces per deelgebied. Dat staat haaks op de samenhang van de Stichtse Lustwarande. Wethouder Jansen bleef echter bij zijn voorstel. Wel zal waarschijnlijk worden voorkomen dat de Laan van Eikenstein wordt verbonden met De Dreef. De organisaties vinden dat onnodig om redenen van groenstructuur en verkeer. Raadsdebat op donderdag 16 maart, lees verder.

Versnelling huisvestingsopgave / januari 2017
De raad heeft ingestemd met de versnelling van de huisvesting voor speciale groepen. In Zeist groeit de groep mensen die starten of herstarten op de woningmarkt. Dit zijn vooral mensen uit Zeist die zelfstandig willen gaan wonen of uit de omgeving die zich in Zeist willen vestigen, mensen uit zorginstellingen die zelfstandig gaan wonen, jongeren, studenten, gescheiden mensen en statushouders (vergunninghouders). Voor deze laatste groep is bovendien een verplichte rijkstaakstelling aan de gemeente opgelegd. Dit zorgt voor een extra vraag naar kleine, goedkope (huur-)woningen. Stichting Beter Zeist ondersteunt de aandacht voor speciale groepen woningzoekenden, maar heeft wel een aantal vragen daarover. Lees verder.


Het binnenbos van Kerckebosch voor en na de eerste fasen van de nieuwbouw. Staat de WA Hoeve eenzelfde lot te wachten?

Raad akkoord met Gebiedsvisie WA Hoeve / januari 2017
Op 24 januari 2017 ging de raad in meerderheid akkoord met het raadsvoorstel van het college. Het amendement van de coalitiepartijen en PvdA om rekening te houden met de Woonvisie werd bijna raadsbreed (exclusief NDZ) aangenomen. Een amendement van NDZ om het beleidskader niet aan te vullen met financiële steun voor Altrecht werd door de rest van de raad verworpen.
Ook het amendement van GroenLinks en D66 om woningbouw op het Vierde Kwadrant te voorkomen haalde het niet. Het coalitieakkoord wordt op dat punt dus opengebroken. Tijdens het debat over het amendement trok coalitiepartner D66 zich terug. Alleen GroenLinks en NDZ steunden tenslotte het amendement. Onze conclusie is dat voor de raad natuur kennelijk niet zo belangrijk is. Zie verder de rubriek.

Follow de money in Den Dolder I / januari 2017
Op 12 januari ondersteunde de raad in meerderheid de gebiedsvisie WA Hoeve. De financiële opbrengst van 15 miljoen die Altrecht wenst is kennelijk leidend voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Weinig woorden dus dat het terrein onderdeel uitmaakt van de Ecologische hoofdstructuur. Daar zijn de verbindingen juist uiterst mager. Ook wenste de raad geen invloed af te staan aan een ‘Raad van wijze mensen’. Die zou over de transitie van het terrein moeten beslissen bij verschil van mening in de planbegeleidingsgroep. Ten slotte zou als aanvullend kader de Woonvisie moeten worden toegevoegd. Dat betekent dan (meer) sociale woningen en nog minder ruimte voor de natuur. Lees de persoonlijke indruk van het raadsdebat.

Omgevingswet: geen inspraak van gemeenteraad en burgers?/  januari 2017
Medio 2015 zegde de gemeente aan Beter Zeist en de groene groepen haar medewerking toe voor een startbijeenkomst in september voor belanghebbenden over de komende omgevingswet. Die wet gaat half 2019 in. Ondanks herinneringen aan de toezegging is er niets gebeurd om de burgers te informeren, laat staan om hen inspraak te geven over reactie van de gemeente op de wet. Ook de raad heeft daarover nog geen debat gevoerd. Op 11 januari heeft Nieuw Democratisch Zeist vragen gesteld aan het college over de voorbereiding van de reactie van de gemeente. Die kan nog uiterlijk 2 februari worden ingediend. Passeert het college de raad en de burgers opnieuw? Dit na de tevergeefs verborgen pogingen de rode contouren van Zeist op te rekken? Lees verder de vragen.

JAAR 2016

Overzicht verkeersbesluiten / december 2016
Het college heeft op 6 december 2016 besluiten genomen over het centrum en over de wijkverkeersplannen buiten het centrum. De besluiten worden op 16 januari 2017 gepubliceerd. Dan kunnen gedurende 6 weken over de nieuwe ontwerpbesluiten zienswijzen worden ingediend. Verder is een beroep bij de rechtbank mogelijk over de oude besluiten. We wachten nog op de toegezegde resultaten van de tellingen die voor en tijdens de afsluiting van het tunneltje zijn gehouden. Zie verder de pijnpunten van de verkeersbesluiten.

Unieke mierenkolonie uitgestorven! / december 2017
De afgelopen 10 jaar is de kolonie bosmieren tussen de laan van Eikenstein en de Utrechtseweg dramatisch achteruit gegaan. Het gaat om de Kale Rode Bosmier (Formicea polyctena), die volgens de Flora- en Faunawet Beschermd is. Deze staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Waren er vier jaar geleden nog vijf plekken met 24 grote nesten, nu zijn ook de laatste nesten uitgestorven. Daarmee is deze unieke binnenstedelijke mierenkolonie in Nederland verdwenen. De kolonie was minstens 50 jaar oud en behoorde tot de paar grootste kolonies in ons land. Lees verder over de oorzaken van het uitsterven.

Rekenkamer kritisch over financiële beheersing projecten Zeist / december 2016
Nog voor Kerst 2016 heeft de Rekenkamer Zeist haar eindrapport uitgebracht over de financiële projectbeheersing van de gemeente. Met de door de raad onderschreven aanbevelingen ‘Richtingwijzers voor kaderstelling’ is sinds 2011 weinig gedaan. Voor Beter Zeist komt de conclusie niet als een verrassing. Het klopt met onze eigen ervaringen hoe Zeist omgaat met grote projecten. Een pluspunt is dat raad en gemeente het risicobeheer van projecten mede op basis van ons rapport ‘Zorgen om Zeist” (2012) hebben geïntensiveerd. Het aanbevolen projectmatig werken, informeren – bijsturen – verantwoorden, is echter niet doorgevoerd. De Zeister werkwijze van “maatwerk en projectmatig creëren” bij de financiële beheersing van projecten is niet vastgelegd in procedures en regels. Hoe is dan de uitvoering van projecten nog te sturen en controleren? Zie voor het rapport en de samenvatting de rubriek.

Hoeveel invloed hebben burgers? / december 2016
In Zeist kunnen burgers en belanghebbenden naar believen deelnemen aan inspraak en planontwikkeling. Daarmee feliciteert de gemeente zichzelf. Helaas constateren we keer op keer dat dat niet met open vizier gebeurt. Zo werd in het geheim, zelfs zonder de raad te informeren, in februari 2016 met de provincie afgesproken de WA Hoeve en een groot deel van Bosch en Duin binnen de Rode contouren te brengen. Dat biedt dan meer mogelijkheden voor verstedelijking. Tegelijkertijd was er overleg met de dorpsorganisaties over de ruimtelijke ordening. Daar werd het niet gemeld. Door oplettendheid van Stichting Milieuzorg Zeist e.o. werd het ontdekt.

Gemeente wees open en transparant en neem de burgers serieus / december 2016
Beter Zeist heeft samen met Milieuzorg Zeist en de dorpsorganisaties van Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide alles uit de kast moeten halen de raad en Provinciale Staten op te roepen de rode contouren niet vast te stellen. Ach, zei de wethouder Jansen, het ging Bij Bosch en Duin alleen om administratief-procedurele verbeteringen voor de burgers. En bij de WA Hoeve moet toch woningbouw komen. Uit het verslag van het overleg bleek echter dat het bij de WA Hoeve vooral ging om het bij voorbaat voorkomen van beroepsprocedures. Ook bij de verkeersbesluiten voor centrum Zeist en de houtcentrale voelen burgergroepen zich gedwongen met acties en procedures de gemeente te dwingen rekening te houden met hun belangen. Zo worden burgers met negatieve zaken bezig gehouden en komen burgerinitiatieven in de knel zoals het Geopark Heuvelrug i.o.

Beroepsprocedures 5 verkeersbesluiten centrum / december 2016
Nu het college van B&W 5 van de 6 verkeersbesluiten heeft vastgesteld, kunnen vanaf 16 januari beroepsprocedures worden gestart. Merkwaardig is dat burgers (en het college?) nog niet de resultaten kenden van de verkeerstellingen voor en tijdens de afbraak van de tunnel bij de Voorheuvel. Toen klaagden ondernemers en burgers steen en over het winkelbezoek en het omrijden. Dat laatste zorgde ook voor de nodige files en drukte in de omliggende wijken. Overigens is het overleg over de inrichting van het busstation in verwarring uiteen gegaan. En er is weinig zicht op een autoluwe Slotlaan en daar was vrijwel iedereen het juist over eens. In januari zal Beter Zeist met de buurtgroepen nagaan wat de mogelijkheden zijn van beroepsprocedures.

WA Hoeve Den Doklder; Rood Dennendal; Geel Altrecht; Groen Utr. Landschap; Paars Seyster Veste

WA Hoeve Den Dolder: Rood Dennendal; Geel Altrecht; Groen Utr. Landschap; Paars Woongoed Zeist; Onder spoorlijn; Links Dolderseweg

Ronde Tafel over Gebiedsvisie WA Hoeve / december 2016
Tijdens de Ronde Tafel van 20/22 december werd (in)gesproken over de Gebiedsvisie en het Raadsvoorstel. Het hete hangijzer was hoeveel van het natuurgebied wordt opgeofferd voor woningbouw. Altrecht wil zoveel mogelijk opbrengst maar dat is geen overweging van ruimtelijke ordening. De gemeente heeft al genoeg ruimte in de bebouwde kommen om huizen te bouwen. Wil de gemeente er een wijk van maken zoals Kerckebosch en veel natuur opofferen? Dat is strijdig met de ligging van het gebied in het Nationaal Natuur Netwerk zoals de Ecologische Hoofdstructuur nu heet. Hoe meer woningen des te meer verstoring van de omliggende natuur. De gemeente is al niet echt natuurvriendelijk bezig, wel met woorden, maar niet met daden, zie onze inspraaknotitie en verder de Ronde Tafel over de concept Gebiedsvisie.

Geen rode contour voor Bosch & Duin en de WA Hoeve / december 2016
De gemeenteraad heeft op 6 december voor veel publiek de rode contour voor Bosch en Duin unaniem verworpen. Dat is op 12 december bij amendement van PvdA, D66, GL en CU overgenomen door de provinciale Staten. Voor de WA Hoeve zouden volgens de raad de bouwvlakken van de gebiedsvisie de grondslag moeten vormen voor de rode contour. Dat hebben de provinciale Staten afgezwakt bij amendement van GL, D66 en PvdA. Een rode contour kan pas worden getrokken op basis van een vastgesteld bestemmingsplan. Een groot succes voor de samenwerkende burgerorganisaties in Stichting Beter Zeist. Voor de rode contouren lees hier.

Bestemmingsplan houtcentrale in koelkast / december 2016
De publieke tribune van de raadszaal zat tjokvol op 6 december tijdens de behandeling van het agendapunt BP Houtenergiestation Dijnselhoek. Eerst werd een 2e petitie met handtekeningen van bezorgde bewoners tegen het plan aangeboden. Daarop diende de VVD een ordevoorstel in om de behandeling van het bestemmingsplan uit te stellen. Dan kan het plan beter worden overwogen. Toen dat voorstel werd aangenomen kreeg een motie Nieuw Democratisch Zeist brede steun. Het gaat in feite om het opstellen van een energievisie op basis waarvan het BP beter kan worden beoordeeld. Een geweldig succes voor de gezamenlijke inspanningen van Beter Zeist, BIZ, de initiatiefgroep Huis ter Heide en in de raad Nieuw Democratisch Zeist en GroenLinks. Voor de houtenergie centrale lees hier.

schoorsteenrook-76280754Column van Jack Mirror over houtstook / november 2016
Op een vrijwel windstille middag loop ik door het dorp. Het is nevelig en her en der zie ik blauw-gele rook uit de schoorstenen komen. Ongetwijfeld een gevolg van het hout stoken dat steeds meer in de mode komt. Een houtkachel of open haard is wel zo gezellig en bovendien prettig voor de portemonnee. Je spaart er gas mee en dat zou dan ook goed zijn voor milieu. Kortom, zo doe je nog eens wat voor de omgeving. Lees verder.

Kans op terugdraaien van het uitbreiden van de bebouwde kom / november 2016
Na briefwisselingen en een dringend beroep op de fracties van de raad lijkt het erop dat de rode contouren niet worden opgerekt. Het wachten is op de raadsvergadering van 6 december. Dan zullen er moties over de rode contouren worden ingediend. Ook is er beweging bij Provinciale Staten die op 12 december over de verruiming zullen beslissen. Bij amendement kunnen deze de verruiming niet toestaan. Een hoopvol bericht voor allen die het landelijk gebied van Bosch en Duin en Den Dolder willen behouden. Lees verder voor de achtergronden en de stukken.  

Provinciale visie: uitbreiden bebouwde kom in Bosch en Duin en Den Dolder? / november 2016
De kritiek van burgerorganisaties richt zich vooral op het verder oprekken van de rode contouren in Bosch en Duin en Den Dolder (WA Hoeve). Dat leidt tot meer mogelijkheden voor woningbouw in natuurgebieden en anderzijds tot minder mogelijkheden voor bezwaar en beroep. Met de bevolking en inwoners van de gebieden is hierover niet gecommuniceerd. En raadsleden weten van niets. Kortom: ons inziens een politiek een-tweetje tussen de gemeente en de provincie om de Zeister bevolking buitenspel te zetten. Ambtenaren proberen de aanpassing voor te stellen als een procedurele, administratieve zaak. Burgerorganisaties proberen de aanslag op hun omgeving te voorkomen, lees verder.

Enkele gebouwen van de historische middenas van de WA Hoeve

Gebouwen van historische middenas WA Hoeve

Dreigend precedent bij gebiedsvisie WA Hoeve / november 2016
Er ligt een concept gebiedsvisie die is opgesteld door de gemeente. Dat gebeurde (mede) op basis van resultaten van de werkgroep met omwonenden en enkele organisaties. Stichting Beter Zeist en de organisaties van Bosch & Duin, Den Dolder en Milieuzorg Zeist hebben kritiek op de visie. Een belangrijk punt is het financieel compenseren van zorginstelling Altrecht voor het zelf gekozen vertrek van de WA Hoeve. Dat vergt samen met plankosten 15 mln. euro. Dat kan leiden tot het bouwen van veel meer woningen dan goed is voor het gebied en voor Den Dolder. Bovendien zorgt het voor een ongewenste precedentwerking bij soortgelijke ontwikkelingen. Zie de brief van vier organisaties en de rubriek.

Ontwikkeling terreinen Rabo Facet en Eikenstein, TNO / november 2016
Het overleg van de burgerorganisaties met de ontwikkelaars/eigenaars loopt voorspoedig. De burgerorganisaties zijn het in grote lijnen eens met de ontwikkelaars en eigenaren over de ruimtelijke/groene inbedding van de bouwplannen. Binnenkort komt de invulling van de bouwvlakken aan de orde. Het is duidelijk dat de ervaringen met Zeister Warande de ontwikkelaars voorzichtig hebben gemaakt. Zo krijgen de burgerorganisaties steeds meer uitnodigingen voor overleg over andere transformaties in Zeist, zoals het Lyceumkwartier (Lindehorst) en in Den Dolder (Almata /De Eng).

Bomenverordening voor private terreinen: witte en groene gebieden / oktober 2016
Binnen de groene gebieden zijn nog kapvergunningen nodig, behalve voor enkele soorten bomen. In de witte gebieden is het kappen in principe vergunningvrij. Wel zijn er uitzonderingen in de Bomenverordening Zeist 2016. Deze moet worden gebruikt bij het aanvragen van kapvergunningen. Daarbij wordt rekening gehouden met de criteria voor (vergunningvrij) kappen. De groene groepen hebben aanvullingen op de Groene kaart voorgesteld. Zij vragen met steun van Beter Zeist om een grondiger inventarisatie. Voor de Bomenverordening en de Groene kaart: lees verder.

Hoezo tijdelijke afsluiting na de sloop?

Tijdelijke situatie na de sloop of zo laten?

Verkeersbesluiten in november? / oktober 2016  
Het wachten is op de nota van beantwoording van de zienswijzen op de 6 ontwerp verkeersbesluiten. Deze nota komt eind november beschikbaar. Dan kan het college gelijk definitieve verkeersbesluiten nemen. Belanghebbenden die al zienswijzen hebben ingediend kunnen dan in beroep gaan bij de rechtbank. Verder komen er nog aanvullende besluiten over het verkeer in het Wilhelminapark en het Lyceumkwartier. Daar geldt hetzelfde voor, lees verder.

Beleidsinformatie gemeente Zeist: hoe vind je belangrijke stukken? / oktober 2016
Veel visies en plannen zijn niet of slecht te vinden op de site www.zeist.nl. Wel is er inmiddels de verplichting bestemmingsplannen op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl te zetten. Voor enkele visies is inmiddels de volgende link https://www.zeist.nl/organisatie-bestuur/gemeentebestuur/visiedocumenten/ te gebruiken. Verder is een medewerker aangewezen om de specifieke vragen om beleidsinformatie te beantwoorden. Verzoeken voor het toezenden van (digitale) bestanden van plannen, visies e.d. kunnen worden gericht aan Steven van Vulpen: s.van.vulpen@zeist.nl.

Brede Milieuvisie vastgesteld / oktober 2016
Samen met belangstellende personen en burgerorganisaties, waaronder Beter Zeist en de groene groepen, werd in 2014/2015 een nieuwe milieuvisie ontwikkeld. Daarin wordt ook veel aandacht besteed aan duurzaamheid in brede zin. De discussie over afvalverwerking is echter (nog) niet behandeld. Op 4 oktober 2016 heeft de raad de Brede Milieuvisie Zeist aangenomen. De visie wordt aangevuld met een resultaat gericht uitvoeringsprogramma met richtinggevende doelen. Dat programma zal samen met ‘stakeholders’ worden opgesteld. De raad zal het vervolgens jaarlijks bespreken, zie verder.

Steeds meer aandacht voor duurzame energie / oktober 2016
In de milieuvisie staat als doel: Zeist energie neutraal in 2030. In dat kader opent op zaterdag 15 oktober 11.00 – 16.00 uur informatiepunt Mijn Groene Huis. Het is gevestigd aan de Meester de Klerkstraat naast de bankautomaat. Op de middagen van donderdag tot zaterdag kunt u zich oriënteren over het verduurzamen van uw woning. Daarnaast zal het een belangrijke plek worden voor informatieavonden, voorlichtingsbijeenkomsten en spreekuren van energieambassadeurs en experts. Kijk ook eens naar andere energie-initiatieven in Zeist en omgeving, zie verder.

Houtenergiecentrale Dijnselhoek stap dichterbij / oktober 2016
Op 4 oktober was de Ronde Tafel over de centrale. Beter Zeist, Milieuzorg Zeist en bewoners van Vollenhove uitten toen hun bedenkingen over het voorstel. Tijdens de bijeenkomst bleek dat het haalbaarheidsonderzoek waarschijnlijk pas wordt afgerond na de besluitvorming over het bestemmingsplan in november. Een breder onafhankelijk onderzoek of de voorgestelde verbranding van hout het geëigende middel is om de milieudoelen van Zeist te bereiken blijft achterwege. Ook de burger afnemers van de Vollenhove flats tasten in het duister over de te verwachten tarieven voor de warmtelevering. Kortom, een haastige stap in het duister. Het college huldigt kennelijk het standpunt: bij onzekerheid toch doen, zie verder.

Allegrotuin / september 2016
In september informeerden we u over het te starten project van het COA en de Allegro-tuin, en we vroegen uw support. Inmiddels komen acht bewoners van het AZC op dinsdagmiddag naar de tuin om te werken en kennis te maken met Zeistenaren en hun cultuur. Ook hebben zich enkele mensen aangemeld die asielzoekers willen begeleiden bij hun kennismaking met de Nederlandse taal en cultuur. Om de taken goed te verdelen zijn er nog 4 mensen nodig.Dit jaar komen we waarschijnlijk nog 2 keer op de dinsdagmiddag bij elkaar, daarna lassen we een pauze in tot de lente. Mogen we nog 1 of 2 keer in oktober een beroep op u doen?

In het prachtige fotoalbum Allegro 2016 legt Steffie de ontwikkeling in de Allegro-tuin vast. Uit de beelden spreekt het plezier van het bezig zijn in de tuin en het ontmoeten van elkaar! Op dinsdagmiddag of donderdagochtend kunt u zelf de vrijwilligers in de tuin ontmoeten en in de pauze een kopje koffie of thee meedrinken. U bent van harte welkom! Meer weten of meedoen? Zie onze siterubriek en mail naar beterzeist@gmail.com of bel Hanna van den Dool 0646082657.

Emmaplein 2007

Uitspraak Kort geding tunnel markt / september 2016
Op verzoek van de organisatoren van het burgerinitiatief heeft Stichting Beter Zeist een aanvraag gedaan voor een voorlopige voorziening. De reden was het spoedeisend belang en de complexiteit van de afbraak van de tunnel bij de markt.
De rechter heeft in de uitspraak na zitting op 23 september het verzoek afgewezen. Zij keek uitsluitend naar het betreffende verkeersbesluit: de tijdelijke afsluiting met hekwerken van de tunnelverbinding. Dus beoordeelde de rechter niet de grondslag voor het afbreken van de tunnel. Die komt wel aan de orde bij de verwachte procedures over de 6 (ontwerp) verkeersbesluiten. lees
verder

College van B&W wil tunneltje Voorheuvel overhaast gaan afbreken / september 2016
Het college wacht niet tot de indieners van zienswijzen antwoord hebben gekregen. Direct na de deadline voor het indienen van de reacties op een nieuw verkeersbesluit is de afbraak van de tunnel per 26 september gepland. Hoe kunnen belanghebbenden dan nog in hun beroepen rekening houden met de beantwoording van de zienswijzen door het college? Beter Zeist heeft een voorbeeld bezwaarschrift opgesteld dat iedereen kan  ondersteunen en aanvullen. Het bestuur heeft de rechtbank Midden Nederland verzocht om een voorlopige voorziening voor het opschorten van het slopen, lees verder.

Kijk naar de gevolgen van de afsluiting van het tunneltje op de markt / september 2016
De gevolgen zijn in kaart gebracht door Hendrik Jan Hoorn, een van de organisatoren van het burgerinitiatief, zie ook de toelichting en conclusies. Hiervoor werden uitsluitend gemeentelijke gegevens gebruikt. Al deze gegevens moesten bij elkaar worden gezocht. Waarom publiceert de gemeente niet zo’n kaart? Bang voor weerstand van burgers en andere belanghebbenden? Lees verder.

Verkeerstoenamen rond het centrum na iinvoering van de verkeersmaatregelen inclusief de wijkinrichtingsplannen

Verkeerstoenamen rond centrum na invoering van de verkeersmaatregelen  inclusief de wijkinrichtingsplannen Wilhelminapark en Lyceumkwartier zuid

Initiatiefgroep Geopark Heuvelrug van start / augustus 2016
De voorbereidingen om te komen tot de kwalificatie Geopark van de gehele Heuvelrug zijn in volle gang. Tegelijk loopt het proces om de gehele Heuvelrug erkend te krijgen als Nationaal Park. De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn daarin leidend. De leidende rol om het hele gebied ook als Geopark erkend te krijgen ligt vooralsnog bij de initiatiefnemers. Die zijn verenigd in de Werkgroep Geopark Heuvelrug. Hieraan nemen nu al deel Stichting Beter Zeist, Provincie Utrecht, Universiteit van Utrecht en Utrechts Landschap. Verder wordt er met meer potentiële deelnemers overlegd. Zie verder de rubriek Geopark 

Raad wijst burgerinitiatief unaniem af / juli 2016
Stichting Beter Zeist en een aantal burgerorganisaties zijn erg verontrust over de gevolgen van de voorgenomen verkeersbesluiten. Zij vroegen de raad de zelf bedachte verkeersvariant te heroverwegen. Deze is vooraf nooit besproken met de burgers en andere belanghebbenden. Zij willen een Ronde Tafel met de samenleving over deze variant en de gevolgen ervan. De raad wees echter unaniem het burgerinitiatief niet te honoreren, lees verder

Nieuwe columns over politiek in Zeist / juli-augustus 2016
Warrie Schuurman vond de discussie in de raad over het burgerinitiatief hopeloos. Zijn column werd niet geplaatst in Zeister Magazine waarvoor het volgens afspraak was geschreven. Hij besluit zijn reactie daarop met: “Ceterum censeo Belcouram esse delendam!” “En overigens ben ik van mening dat Belcour verwoest moet worden!”, naar analogie van de herhaalde uitspraak van de Romeinse senator Cato over Carthago. lees de column.
Janus
gaat in op de onderbuikgevoelens van de oud-fractieleider van GroenLinks over kritiek van burgers. De columnist vindt dat de politiek zichzelf opnieuw zal moeten uitvinden wil zij acceptabel blijven voor de meerderheid van de bevolking. En de politiek moet vooral insprekers en kritiek serieus nemen. lees de column.

Verbeterd plan voor Zeister Warande (Utrechtseweg / Kromme Rijnlaan) / juli 2016

Zeister Warande bovenaanzicht; links de Utrechtseweg' onderaan de Kromme Rijnlaan

Zeister Warande; links Utrechtseweg, onderaan de Kromme Rijnlaan

Het intensieve overleg tussen alle belanghebbenden leidde medio 2016 tot een gewijzigd bouwplan. Het past nu beter in de Stichtse Lustwarande, het bouwvolume is verminderd en de bouwhoogte werd beperkt. Verder komen er achter de twee appartementsgebouwen twee-onder-een-kap woningen en richting Crosestein eengezinswoningen. Ook is al rekening gehouden met de voorgenomen verkeersaanpassingen van de Utrechtseweg. Daarmee is dan een dreigend precedent voor de aantasting van de cultuurhistorische assen in Zeist en omgeving voorkomen. Het nieuwe ontwerp bestemmingsplan Zeister Warande wordt in de herfst van 2016 ter inzage gelegd voor het zo nodig indienen van zienswijzen.

Aanpassing Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie / juli 2016
De kritiek van burgerorganisaties richt zich vooral op het verder oprekken van de rode contouren in Bosch en Duin en Den Dolder (WA Hoeve). Dat leidt tot meer mogelijkheden voor woningbouw in natuurgebieden en anderzijds tot minder mogelijkheden voor bezwaar en beroep. Met de bevolking en inwoners van de gebieden is hierover niet gecommuniceerd. Kortom: ons inziens een politiek een-tweetje tussen de gemeente en de provincie om de Zeister bevolking buitenspel te zetten, lees verder.

Burgerinitiatief massaal ondersteund, maar raad weigert op 31 mei 2016 heroverweging van de eigen verkeersvariant / juni 2016
Dat was de uitkomst van het debat met de commissie ruimte in aanwezigheid van circa 100 burgers op bij de publieke tribune. Het laat zien dat burgers niet tevreden zijn over de effecten van de verkeersvariant. En ook dat de raad zijn eigen voorstellen niet wil of niet durft te bespreken met de samenleving, laat staan deze te heroverwegen. Dat ondanks het burgerinitiatief met bijna 600 adhesiebetuigers en het grote aantal kritische zienswijzen. De onderhandelingen met de buurten zullen harder worden en mogelijk worden beroepsprocedures onvermijdelijk. Kortom de gehele raad kiest voor eigen wijsheid in plaats van overleg met alle belanghebbenden over het geheel van de maatregelen. Zie ook de bedankbrief voor de ondersteuners van het initiatief en verder de zienswijzen over de ontwerp verkeersbesluiten.

Aanbieding lijst burgerinitiatief / mei 2016
Vrijdagmiddag 20 mei is de voorlopige lijst met 569 namen van het burgerinitiatief aan wethouder Fluitman aangeboden. Hendrik Jan Hoorn voerde namens de groep kort het woord en stipte pregnant de onvolkomenheden in de gevolgde procedures aan. Bijgaand de foto van Maudie van der Gun. Nog steeds komen er adhesiebetuigingen binnen. Op 31 mei spreekt de themagroep ruimte van de gemeenteraad met de initiatiefnemers over hun vraag. Daarna wordt besloten of de raad het onderwerp behandelt en of er een Ronde Tafel bijeenkomst komt.

Aanbieding lijst burgerinitiaitief 20-05-2016, horizontaal DSC_2598

Column Tjeerd Postma over verkeersbeleid of verkeerd beleid / juni 2016
Deze tekst werd al op 17 november 2013 als brief verzonden naar de Rekenkamer Zeist maar hij blijft nog steeds actueel. Het gaat over simpele oplossingen zoals ‘shared space’, het onderbouwen van beweringen en het feitelijk effect van verkeersmaatregelen. Overleg met betrokken burgers in een veel vroeger stadium en op basis van concrete gegevens m.b.t. tot het veronderstelde ‘probleem’ is essentieel. Het gemeentelijk beleidsproces lijkt nog steeds op een traag door het laagland stomende brede rivier (vrij naar Marsman), zie de column.

Column Janus: beter ten halve gekeerd, dan …. / zomer 2016.
Raakt u ook in de war door de discussies over het centrum? Niet zozeer over het doel van de centrumvisie: een groen, gezond en gastvrij centrum. Dat klinkt mooi maar welke problemen moeten dan worden opgelost? Verkeersproblemen of gaat het eigenlijk om wensen van vastgoedexploitanten? Kan Belcour zijn eigen zaken niet regelen? Waarom moet de bevolking daarvoor opdraaien en houdt de gemeente haar poot niet stijf? Laten we eerst eens goed nadenken voordat onomkeerbare besluiten worden genomen. Lees de column van Janus.

Allegro Tuin

Nieuws uit de Allegro Tuin / mei 2017
De tuin blijft voorlopig een mooie plek voor gezellige informele markten zoals het afgelopen jaar bleek. Zo is er op zondag 29 mei een happy hippy-markt. Op zaterdagochtend 18 juni informatie van Groei&Bloei en Bijenhouders en zaterdag 25 juni weer een duurzame markt.  Verder bent u altijd welkom om een keer mee te werken. Ook twee bewoners van het AZC doen enthousiast mee. Verder kunt u  struiken of planten aanleveren, zoals rozenbottels, lavendel en siergraspollen. Mail dan naar beterzeist@gmail.com of bel Hanna van den Dool 0646082657. Lees het laatste bericht.

Nieuwbouw WA Hoeve en Dennendal: een wereld van verschil / herfst 2015 –  juni 2016
Tijdens de laatste bijeenkomst van de werkgroep gebiedsvisie stelde Altrecht dat het veel extra woningen op de WA Hoeve wil bouwen, naast de appartementen in de monumenten. Dit alles om het noodzakelijk vertrek van de instelling te kunnen bekostigen. Dat zorgt  echter ook voor extra druk op de voorzieningen van Den Dolder. Bovendien wordt daardoor de kwaliteit van de natuurgebieden van de WA Hoeve aangetast. De plannen van Reinaerde-Dennendal daarentegen krijgen wel bijval. Die voorzien in een verbreding van de ecologische corridor tussen Dennedal en de WA Hoeve. Verder zal de groene laanstructuur worden versterkt. zie verder.

Ervaringen met nieuwe site(s) Zeist (2) / mei 2016
De vindbaarheid en toegankelijkheid van beleidsinformatie van Zeist blijft een probleem. Dat geldt zowel voor de sites zeist.nl en zeist.raadsinformatie.nl. De digitale ontsluiting voldoet niet aan de wettelijke eisen. De hoeveelheid informatie in de Nieuwsbode over het gemeentelijk beleid wordt ook steeds minder. Soms kan men beter de site beterzeist.nl gebruiken. Op deze manier wordt het lastig voor de burgers en andere belanghebbenden te weten wat er speelt. Hoe kun je dan opkomen voor je belangen? Inmiddels heeft Beter Zeist overlegd met de Rekenkamer Zeist die hiernaar onderzoek doet. Lees de brief met suggesties en de rubriek Voorlichting gemeente en raad.

Vervolg procedure verkeersbesluiten Centrumvisie / mei 2016
Zes ontwerp-verkeersbesluiten lagen van 6 april 2016 tot en met 18 mei ter visie voor informatie en het indienen van zienswijzen. Belanghebbenden hebben massaal zienswijzen ingediend. Daarna kunnen degenen die zienswijzen indienden tegen de besluiten in beroep gaan bij de rechtbank.
Verder wordt voor twee omliggende woonbuurten, Wilhelminapark en enkele centrumstraten, een aanvullend verkeersplan opgesteld. Maar voor buurten zoals Centrum-west, Valckenbosch, Lyceumkwartier, Dichtersbuurt en Kerckebosch, die ook met extra doorgaand verkeer te maken zullen krijgen, gebeurt dat (nog) niet. lees verder.

Voorgenomen verkeersbesluiten centrum Zeist doorgerekend / mei 2016
Na lang wachten zijn twee hoofdverkeersvarianten ten opzichte van de huidige situatie op hun gevolgen doorgerekend. Het gaat onder meer om de veranderingen in de verwachte verkeersintensiteit per straat. Dat levert hier en daar grote verschillen op, ook voor de omgeving van Zeist-centrum.  De beschikbare informatie staat in de rubriek centrumvisie

Hoe vinden we de belangrijke stukken over het Zeister beleid? / december 2014 – juli 2017
In samenwerking met de gemeente werken Stichting Beter Zeist en het Gehandicapten en Patiënten Platform Zeist (GPPZ) aan het verbeteren van de site van de gemeente Zeist. Veel stukken zijn namelijk niet te vinden op de site of niet in te zien. Ook kan de communicatie over het Zeister beleid beter. In dit verband zal Beter Zeist deelnemen aan het onderzoek van de Rekenkamer Zeist over digitale archivering en ontsluiting, zie verder

Checklist voor visies van de gemeente Zeist / april 2016
Op 5 april 2016 heeft Stichting Beter Zeist samen met de lokale groene organisaties tijdens het politiek spreekuur een voorlopige Checklist Visies aangeboden en besproken met de fracties. De lijst is bedoeld om de ontwikkeling en het gebruik van visies te verbeteren. De fracties zullen nagaan hoe de kaderstelling voor het proces en de inhoud van de visies valt te verbeteren. Lees verder over het gemeentebeleid.

Geopark ontwikkelen als burgerinitiatief / april 2016
Volgens de provincie Utrecht staat het initiatief voor een geopark los van het streven naar een nationaal park voor heel de heuvelrug (inclusief het Gooi). Het is allereerst een burgerinitiatief dat breder is dan het beoogde nationaal park. Wel kan het er een versterking voor vormen. Het is meer allesomvattend ten aanzien van de ondergrond/stuwwal, de natuur en de cultuurhistorie en wellicht ook de omvang.
Stichting Beter Zeist zal voor het geopark een plan van aanpak opstellen en een conferentie met belanghebbenden en deskundigen organiseren. Ook zijn er met het geopark i.o Gooi en Vechtstreek afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van informatie-uitwisseling, het beschrijven van geologische sites en het gezamenlijk gebruik maken van een wetenschappelijke commissie. Lees verder over het initiatief
Geopark.

Gastcolumn: ervaringen van een centrumbewoner / april 2016
Ook wel eens de behoefte gehad als inwoner van Zeist iets te zeggen over wat je dagelijks in het centrum tegenkomt? An Koba doet dat vanuit haar eigen ervaring als bewoner van het centrum. Lees over overvallen en inbraken, wildplassers en kleurrijke figuren in Zeist. Ze bericht over zwervende mensen in en rond het Walkartpark. En ze zet vraagtekens bij de zinvolheid van de centrumvisie en bij het effect van de uitvoering ervan op de praktijk van alledag. Lees verder.

Woonvisie geeft weinig handvatten voor beleid, maar wel woningaantallen / april 2016
De nieuwe Woonvisie 2016-2020 moet vooral richting geven aan de afspraken van de gemeente met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties. De kritiek van burgerorganisaties is dat de visie niet voldoende klopt met de Structuurvisie Zeist 2020 (SV) van Zeist. Er wordt in de nieuwe woonvisie namelijk gestuurd op harde aantallen nieuwe woningen (minimaal 2.2oo tot het jaar 2028). Dit in plaats dat kwaliteit van de omgeving leidend is (SV pagina 16). Als gevolg van de inspraak tijdens de slotbijeenkomst van 29 maart is de visie iets genuanceerd. Verder bestaat de indruk dat de gemeente met deze visie inhoudelijk alle kanten op kan. Daarmee biedt de beleidsvisie een soort legitimering voor ad hoc beleid., lees verder.

Utr. Heuvelrug en Veluwe

Ontwikkeling naar een Geopark Heuvelrug Midden Nederland? / maart 2016
In februari en maart 2016 zijn twee landelijke bijeenkomsten gehouden waarin dit initiatief van Stichting Beter Zeist en Stichting Telluris te Dordrecht ook aan de orde kwam. Verder wordt nagegaan of het Geopark Gooi en Vechtstreek i.o. is te verbinden met dat voor de rest van de heuvelrug. Op langere termijn kan worden gedacht aan een verder uitbreiden naar de Veluwe en mogelijk andere stuwallen zoals tussen Nijmegen, Mook en Kleef. Voor 1 mei wordt een zgn. bidboek opgesteld voor de eventuele aanwijzing van de heuvelrug en omgeving als Nationaal park van wereldklasse. Daaraan zou dan ook de kwalificatie van Geopark kunnen worden gekoppeld, lees verder.

Brede milieuvisie en initiatieven duurzaamheid / februari 2016
Om Zeist in de toekomst klimaatneutraal te maken is de gemeente vorig jaar gestart met het opstellen van de Brede Milieuvisie. Het ontwerp wordt op 8 februari gepresenteerd aan de raad. Inmiddels wordt alvast in commissies gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. Een brede werkgroep richt zich op de ambitie van het coalitieakkoord om 3.000 particuliere woningen te ‘verduurzamen’ met ten minste 1 maatregel. Bedrijfsleven en burgers – waaronder ‘energie-ambassadeurs’ – werken daaraan mee. Veel investeringen leveren al na een paar jaar winst op en het milieu is ook bij gebaat. Met gerichte acties wordt het voor bewoners gemakkelijk gemaakt om duurzame maatregelen te nemen. Zie verder Duurzaamheidsinitiatieven.

DSC00432-2

Bezwaren tegen nieuwe supermarkt en auto’s over het busstation / januari 2016
De raad stelde op 26 januari het bestemmingsplan Antonlaan-Steynlaan (De Wending) vast. De geplande supermarkt zal daar veel verkeer aantrekken. De gemeente wil mede daarom in 2018 het streekbusstation openstellen voor autoverkeer. Het gaat dan mogelijk om een stroom van 4.000 – 6.000 auto’s per etmaal. Omwonenden, Stichting Beter Zeist, Bewoners Initiatieven Zeist (BIZ), reizigersorganisatie Rover en enkele politieke partijen (NDZ en SP) maakten met een fietsactie, brieven en een amendement bezwaar tegen de komst van de supermarkt. Lees verder het laatste nieuws over De Wending op het Enecoterrein.

Toetsingskader nodig voor vrijkomende terreinen langs Utrechtseweg / januari 2016 – heden
Veel instellingen die gevestigd zijn in vroegere landgoederen van de Stichtse Lustwarande zullen de komende jaren Zeist verlaten. Het gaat om Eikenstein, Rabo Facet, TNO, Veldheim en Stenia en een vestiging van Triodos Bank. Vastgoedeigenaren en bouwbedrijven kunnen de locaties gaan ontwikkelen. Daarvoor is een duidelijk kader nodig van wat wel en niet kan. Vandaar dat Beter Zeist in samenwerking met de groene groepen met de gemeente overlegt over een gebiedsvisie of toetsingskader voor de terreinen langs de Utrechtseweg. Dit om te zorgen dat de herontwikkeling past binnen de cultuurhistorische as van de Stichtse lustwarande, lees ook. Inmiddels pleit de lokale partij NDZ voor een gebruik van de vrijkomende gebouwen in samenhang met het Science Park in De Uithof, zie het persbericht van 11 maart 2016.

Loesje Waarom moeilijk doen als het samen kan

Nieuwe gebiedsvisie voor herontwikkeling WA Hoeve in de maak / januari 2016
Zorginstelling Altrecht gaat de komende tien jaar de WA hoeve verlaten. Tegelijkertijd wil zij haar verliezen op het terrein en het vastgoed zoveel mogelijk compenseren. Dat kan door transformatie van gebouwen en extra woningbouw. De gemeente, de provincie en Altrecht hebben daartoe een afsprakenkader gemaakt. Maximaal 10.2 hectare natuurterrein mag worden opgeofferd voor (woning)bouw. Tegelijkertijd moet zoveel mogelijk monumentaal vastgoed en waardevolle natuur behouden blijven. Belanghebbenden zoals omwonenden, de Belangenvereniging Den Dolder, Beter Zeist, Erfgoedpartners Zeist en Utrechts Landschap werken mee aan het opstellen van de gebiedsvisie voor de herontwikkeling. Lukt het ze de waarden van het gebied veilig te stellen? Lees verder.

Oog op Zeist

Nieuwjaarsbijeenkomst 2016 / januari 2016
Petronella van Seyst (met grote hoed) bezocht met haar vriendinnen de druk bezochte bijeenkomst in Slot Zeist.
(Foto Mel Boas)

Column Freule Petronella van Seyst: overdenking/ december 2015
Ik staar in de vlammen van het open haardvuur. Samen met mijn levenspartner Clementia heb ik mij tijdens de jaarwisseling teruggetrokken op een Waddeneiland. Gevlucht voor het geknal en het fijnstof van de vreugde van de Nederlanders, lees verder over vuurwerkterreur.

Column Freule van Seyst over megalomaan besturen / december 2016
Op Cyprus, samen met mijn Hongaarse vriendin douairière Clementia, ligt Zeist ver weg. Ik denk nauwelijks meer na over wat in het dorp gebeurt. Maar soms komen zaken weer terug in mijn herinnering. Meestal is er een aanleiding voor, zoals nu het echec van ROC
Leiden. Lees over op hol geslagen bestuurders en toezichthouders in Zeist en omstreken: Megalomanie.

Precedent voorkomen voor bouwplannen Zeister Warande en Sanatoterrein / december 2016
Eind 2015 is hebben Stichting Beter Zeist, de Zeister groene groepen en de direct omwonenden in principe overeenstemming bereikt over de al jaren veranderende plannen. Dat was nodig om precedentwerking elders in Zeist en omgeving te voorkomen. Vooral de bouw van het 9 lagen hoge landmark ‘Woonpark Zeist’ en later de ‘Zeister Warande’ op het vroegere Cadansterrein zorgde voor een langdurig touwtrekken. De reden was dat vanuit de gemeente al financiële toezeggingen  waren gedaan over de opbrengsten voor de ontwikkelaars. Dat maakte het lastig de bouwvolumes terug te brengen om te passen aan de omgeving van de Stichtse Lustwarande, zie verder.

Ervaringen met nieuwe site(s) Zeist / december 2016
Hierover vindt vanuit Beter Zeist samen met het Gehandicapten Platform Zeist nog steeds overleg plaats met de gemeente. De gemeente heeft op de nieuwe site sinds eind 2014 prioriteit gegeven aan de circa 10 procent informatie die het meeste wordt gevraagd zoals aanvraagformulieren e.d. Veel gegevens over beleid zijn daardoor op de nieuwe site(s) niet meer beschikbaar. Deze staan al of niet in vier aparte digitale archieven. De huidige gebrekkige archivering is niet acceptabel en past niet bij het streven van de gemeente om van déze tijd te zijn. Met de uitvoerend ambtenaar wordt bezien hoe de beleidsstukken snel en op een eenvoudige wijze toegankelijk zijn te maken. Inmiddels zal ook de Rekenkamer Zeist onderzoek doen naar de vindbaarheid en teogankelijkheid van gemeentelijke stukken.

JAAR 2015

Nieuwe woonvisie in de maak / november 2015
Op 17 november 2015 stuurde het college een startnotitie en een trajectschema voor een nieuwe Woonvisie naar de raad. Ook kregen de raadsleden een samenvatting van een onderzoek naar de woningbehoefte in Zeist. De raad besloot daarop op 24 november over de kaders, het ontwikkelproces en de ambities van de visie.
Wat het ontwikkelproces betreft wordt o.a. voorzien in twee “sleutelbijeenkomsten”. Een met het college en de raad, en een tweede met het college, de raad en de samenleving.
De lokale groene organisaties en Stichting Beter Zeist vinden dat er inspraak had moeten zijn over de startnotitie. Dat is niet gebeurd, zie verder de rubriek Woonvisie Zeist.

Werkwijze gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl, GONS / november 2015 – heden
Steeds meer ruimtelijke plannen worden in een gezamenlijk traject met belanghebbenden voorbereid of afgerond. Voorbeelden zijn Zeister Warande en Rabo Facet. De gemeente heeft in de eerste helft van 2015 in een breed overleg met belanghebbende groeperingen en belangstellenden een werkwijze opgesteld. Zij verwerkte echter niet de overgebleven principiële en praktische opmerkingen van groene groepen en Beter Zeist. Dat klopt niet met de consent-werkwijze zoals die in de GONS-werkwijze wordt voorgesteld. De Gemeente wil haar eigen invloed kennelijk niet erg prijsgeven. Voor de notitie GONS-werkwijze, het commentaar daarop en de ervaringen met GONS zie de rubriek Beleid Ruimtelijke Ordening.

Positieve reacties op initiatief Geopark Heuvelrug Midden Nederland / oktober 2015
Het initiatief van Stichting Beter Zeist om de gehele heuvelrug en omgeving als Geopark te helpen kwalificeren begint wortel te schieten. Ook de gedeputeerde van de provincie Noord Holland heeft een positieve grondhouding tegenover het voorstel. De groep Gooi- en Vechtstreek wil nu ook over het initiatief spreken. Er wordt nog een haalbaarheidsstudie uitgevoerd die eind dit jaar klaar moet zijn. Begin 2016 hopen we dat er duidelijkheid is over de mogelijkheden van het Geopark op landelijk (en internationaal) niveau. Daarmee kan voor Zeist en omgeving de drie-eenheid “aardkundige waarden, natuur en cultuurhistorie” maximaal worden ondersteund. Zie verder Geopark.

Kritiek op ontwerp Bestemmingsplan Enecoterrein / oktober 2015
Het bestemmingsplan voor ‘De Wending’ op de hoek Steynlaan/Antonlaan moet een extra supermarkt mogelijk maken, terwijl daar geen behoefte aan is. Bovendien zorgt zo’n extra super voor veel verkeersoverlast. Die wil de gemeente dan weer oplossen door eenrichtingsverkeer over de Antonlaan in te stellen. Dat betekent voor het doorgaand verkeer een ‘rondje Belleville’ over het busstation. Dat zorgt daar voor net zoveel autobewegingen als over de Utrechtseweg richting Zeist-centrum. Stichting Beter Zeist, Bewoners Initiatieven Zeist, VvE Belleville en omwonenden hebben veel bezwaren. Zij willen dat de  gemeente de resultaten van nader onderzoek afwacht zoals de raad al in maart 2015 unaniem voorstelde, lees verder.

Slotlaan toch niet autoluw en Wilhelminapark met sluipverkeer? / oktober 2015
Het College van B&W blijft op basis van nieuwe cijfers toch bij het besluit het busstation open te stellen voor autoverkeer vanuit het centrum. Wanneer een supermarkt op het vroegere Enecoterrein wordt toegestaan zal dat leiden tot (extra) verkeersproblemen. Die zouden worden opgelost door het instellen van eenrichtingverkeer op de aangrenzende Antonlaan en de Korte Steynlaan en door de openstelling van het busstation. Maar de Slotlaan wordt dan niet minder druk en omliggende buurten zoals het Wilhelminapark krijgen meer verkeer te verwerken. Inmiddels overlegt de gemeente met de belanghebbenden om dreigende problemen te voorkomen. Daarvoor wordt extra onderzoek uitgevoerd.  Zie verder Nieuwsitem 5 en Uitvoering centrumvisie.

Duurzame markt in Belcour en Allegro Tuin op zaterdag 10 oktober / oktober 2015
Voor de tweede maal organiseerde de gemeente Zeist en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) een duurzame markt. Lokale en regionale ondernemers en vrijwilligers deden daar aan mee met biologische en fairtrade producten. Ook Beter Zeist stond met een kraam met spullen in de Allegro Tuin, te koop voor het goede doel, zie verslag. De opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud en de verfraaiing van de de tuin! Dat gebeurde ook bij de Happy-Hippie-Markt op 20 september 2015, zie het verslag.

Wat vindt u van de Allegro Tuin? Geef ons uw mening via de enquête / september 2015
We willen ook weten of er behoefte is om deze tuin te blijven onderhouden en of u daaraan wilt bijdragen. De vrijwilligers van de tuin komen ongeveer één keer in de week bij elkaar, meestal op de donderdag. Zin om een keertje me te helpen of zelfstandig aan de slag te gaan? Wilgentenen vlechten, gras maaien of een bloemperkje bijhouden? Je doet jezelf en de bezoekers er een groot plezier mee, mail naar
beterzeist@gmail.com. Je bent er ook elke dag welkom om te genieten! Zie fotoalbum en het laatste bericht van 25 augustus.

Intiatiefgroep Geopark Heuvelrug Midden Nederland / september 2015
In een positief gesprek van initiatiefnemers vanuit Stichting Beter Zeist met gedeputeerde Bart Krol is afgesproken dat er een Initiatiefgroep wordt gevormd. Deze bestaat uit gedeputeerde Utrecht (Bart Krol), de voorzitter van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (voorlopig Dick Wijte), Stichting Beter Zeist (Marc Hofstra). Zodra beschikbaar en bereid zal de betreffende gedeputeerde van de provincie Noord-Holland ook toetreden. De initiatiefgroep wordt ondersteund door een ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers van dezelfde groeperingen. Zie verder rubriek Geopark.

Ronde Tafel wordt dialoog / september 2015
Op 30 april kreeg ‘24 uur Zeist’ een vervolg in de vorm van een brainstorming met acht gemengde groepen van burgers, ambtenaren en politici. Op verzoek van velen leidde dit in september 2015 tot het invoeren van de dialoogvorm voor de Ronde Tafel. Tot nu was dit een ritueel gebeuren van vraag en antwoord zonder een echte dialoog. Verder wordt maandelijks een gezamenlijk inloopspreekuur van de negen fracties georganiseerd (1 persoon per fractie). Wanneer burgers iets bij fracties willen bepleiten vergt dat nu één bespreking in plaats van acht. De vroegere inloopbijeenkomsten vervallen daarmee.

Proces uitvoering Centrumvisie gestart / augustus 2015
De gemeente heeft op 15 juni 2015 het Procesplan uitvoering Centrumvisie vastgesteld. Dit plan schetst de werkwijze, de gewenste resultaten en sluit af met een planning op hoofdlijnen voor 2015. De gemeente wil daarbij via een interactief proces de gebruikers van het centrum betrekken zie de oproep daartoe. Ook is er nu een beeldkwaliteitsplan beschikbaar voor de mogelijke inrichting van de straten. Daarop kan tot 25 september naar de gemeente worden gereageerd.
Inmiddels heeft inspreker Hendrik Jan Hoorn een korte enquête met aanvullend een historische toelichting gestuurd naar de inwoners van het Wilhelminapark. Dit in verband met de door de gemeente pas nu (!) berekende verdubbeling van het autoverkeer door de buurt als gevolg van de realisering van de centrumvisie.
Verder heeft Bewoners Initiatieven Zeist (BIZ) een peiling/petitie opgesteld over de verwachte verkeerstoename op en rond de Jagerlaan. Het gaat om een voorstel eenrichtingverkeer over de Jagerlaan in te stellen in de richting van de Antonlaan. Soortgelijke peilingen/petities organiseert BIZ voor de Dwarsweg en de buurt Wilhelminapark e.o.. Voor de reacties van belangengroepen en meer informatie zoals de peilingen/petities zie de rubriek Centrumvisie onder Uitvoering Centrumvisie.

Brede Milieuvisie Zeist/ juli 2015
Samen met belangstellende personen en burgerorganisaties, waaronder Beter Zeist en de groene groepen, werd in 2014/2015 een nieuwe milieuvisie ontwikkeld, zie de rubriek Milieuvisie. Daarin wordt ook veel aandacht besteed aan duurzaamheid in brede zin. De discussie over afvalverwerking is echter (nog) niet behandeld. De visie is nu beschikbaar en zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
In verband met het algemeen karakter van de brede visie en de vele suggesties is een concreet en haalbaar uitvoeringsprogramma van belang. Vandaar dat Beter Zeist pleit voor het zetten van een volgende stap door mogelijke uitvoeringsscenario’s te bedenken. De vastgestelde keuze kan dan in een lokaal akkoord worden vastgelegd. Een uitvoeringsprogramma zou bij voorkeur ook moeten aanhaken bij de Structuurvisie Zeist 2020 en het Coalitieakkoord 2014-2018.

Zeist toch groeikern? / juni 2015
Volgens de indicatieve planning van de gemeente zal het aantal aantal woningen in Zeist verder toenemen. Tot en met 2021 zou het gaan om bijna 1.700 extra woningen, dat is gemiddeld 243 extra per jaar. Zeist heeft volgens onderzoek van de TUDelft echter voldoende aan circa 80 woningen per jaar. De gemeente zet dus toch in op een rol als groeikern, terwijl de inwoners dat in meerderheid niet wensen. Zie voor de overzichten uit 2014 en 2015 de rubriek bouwen en groen.

Steeds meer vastgoed in Zeist staat leeg / juni 2015
De leegstand van kantoren en winkels neemt in Nederland en ook in Zeist steeds verder toe. Zo is de leegstand in Zeist van kantoren 23,1 % en in de regio is het niet veel beter. Er worden wel kantoren gesloopt en omgebouwd, maar er komt nog steeds meer bij. Het overvloedig beschikbare goedkope geld wordt toch in nieuw commercieel vastgoed gestoken. Dat zorgt voor het aantasten van de schaarse ruimte en het leidt tot een onaantrekkelijke leef- en woonomgeving. Bovendien is het maatschappelijk gezien een vorm van kapitaalvernietiging. Het ligt op de weg van de provincie en de gemeenten om leegstand te voorkomen, maar gebeurt dat ook?
De provincie Utrecht nodigt gemeenten en marktpartijen uit om te komen tot een gezamenlijke aanpak van de groeiende leegstand in winkelcentra. Aanleiding is het op 13 juli 2015 gepubliceerde rapport ‘Provincie Utrecht – Op weg naar een toekomstbestendige retailstructuur’. Ook de gemeente Zeist laat zich voorlichten over de mogelijkheden, lees
 verder.

Rabo Facet terrein / juni 2015
Bouwfonds Ontwikkeling, onderdeel van Rabo Vastgoedgroep, heeft het voormalig datacenter aan de Laan van Eikenstein in Zeist gekocht van Rabobank Nederland. De projectontwikkelaar wil op dit terrein een woonwijk voor ca 130 woningen neerzetten. De initiatiefnemer wil daarbij rekening houden met de cultuurhistorische identiteit van het gebied. Daartoe is op verzoek van de gemeente een overleg tot stand gekomen over de invulling van het terrein. Aan het overleg met de ontwikkelaar doen mee: Stichting Beter Zeist, de groene groepen en de bewonersvereniging BBDichterbij.

Buurtschapterrein Sanatoriumbos nu weer bosbestemming / juni 2015
Met het unaniem aannemen van het bestemmingsplan Sanatoriumbos heeft het terrein voor het beoogde buurtschap na jaren weer de oude bestemming teruggekregen. Tien jaar van actievoeren en beroepsprocedures zorgde voor uitstel. Dat is nu afstel geworden omdat de behoefte aan een dergelijk buurtschap is verdwenen. Dat laatste hadden de burgerorganisaties al jaren eerder aangevoerd. Bovendien is inmiddels het subsidie van circa 30 miljoen voor de bouw van het buurtschap vervallen. In de zorg worden bakstenen niet meer apart bekostigd. Stichting Beter Zeist heeft de beroepsgangers, Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist, Vereniging BBDichterbij en Stichting Milieuzorg Zeist e.o., intensief ondersteund bij hun procedures door middel van coördinatie van de acties, het opstellen van conceptreacties en het laten uitvoeren van onderzoek.

Column Freule Petronella van Seyst / juni 2015
Waarom ontsporen projecten? lessen voor Zeist. Ze houdt een pleidooi voor een (raads)enquete over de ontspoorde Zeister projecten.

Boswiggen naar Utrechts Landschap / juni 2015
Juni 2015 worden de restanten van het binnenbos van Kerckebosch, de zogenaamde boswiggen, overgedragen aan het Utrechts Landschap. Deze organisatie zal dan ook het beheer en het onderhoud gaan verzorgen. Wellicht dat er dan ook af en toe heideschapen te zien zijn in de nieuwe woonwijk Kerckebosch.

Resultaten enquêtes afvalscheiding hebben politiek effect / mei 2015
Lokale partij Nieuw Democratisch Zeist (NDZ) nam het initiatief voor een enquête over het gemeentelijk plan voor afvalscheiding. Mensen werden gealarmeerd over het zelf afvoeren van hun vuilniszakken. Dat bleek later wat genuanceerder te liggen. Vandaar dat Stichting Beter Zeist na contact met de fractievoorzitter van NDZ de enquête wat heeft aangepast en aan haar eigen contacten heeft aangeboden. De resultaten zijn aan NDZ gestuurd om die te verwerken in haar eigen totaaloverzicht van NDZ. De resultaten van de bij Beter Zeist ingediende enquêtes staan in de rubriek Burgerpeilingen. Op donderdag 21 mei 2015 vond in de raadscommissie Ruimte het debat plaats over het afvalbeleidsplan en het uitvoeringsprogramma. Wethouder Roy Luca heeft tijdens de bijeenkomst toegezegd voor het uitvoeringsprogramma met een aangepast collegevoorstel te komen. Dat zal niet voor oktober 2015 gereed zijn.

Kwaliteit van Zeist steeds lager gewaardeerd / mei 2015
De aantrekkelijkheid van Zeist wordt laag ingeschat. Dat is het resultaat van een NRC-inventarisatie d.d. 14 mei 2015 van 215 gemeenten met meer dan 25.000 inwoners. Als bronnenmateriaal werden 23 open databestanden gebruikt. Wat de veiligheid betreft is Zeist van de 315e plaats in 2013 verder gezakt naar de 344ste plek in 2014. Lees verder.

Zeist en bijeenkomsten over lokale democratie / mei 2015 
Het college van B&W blijft ideeën verzamelen over het versterken van burgerparticipatie en lokale democratie. Op 30 april kreeg ‘24 uur Zeist’ een vervolg in de vorm van een brainstorming met acht gemengde groepen van burgers, ambtenaren en politici. Het was een geanimeerde bijeenkomst die per groep wordt vervolgd. Stichting Beter Zeist nam deel aan de onderwerpen nieuwe werkwijzen voor de raad en aan burgerinvloed (burgerpanel, burgerjury en inbreng/visitatie door burgerdeskundigen). Zie verder rubriek Burgerparticipatie, stellingname Beter Zeist. Verder valt nog het nodige te leren van de voorstellen van de Europese Commissie over verbetering van regels. Die zijn deels ook toepasbaar op de gemeentelijke regelgeving
Verder werd op maandag 11 mei een volgende bijeenkomst gehouden over Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl (GONS). Daar zijn twee casussen gekozen die zullen worden gebruikt bij het oefenen van de GONS-werkwijze. Daaraan zullen burgergroeperingen, burgers, ontwikkelaars en gemeenteambtenaren deelnemen.

‘Benen op Tafel’ overleg over Zeister Warande / mei 2015
Op woensdag 13 mei is het brede overleg voortgezet over de toekomstige bebouwing van het terrein op de hoek Utrechtseweg – Kromme Rijnlaan. De omwonenden, de groene groepen, Beter Zeist e.a. hadden al eerder hun wensen neergelegd over de invulling van dit stuk van de Stichtse Lustwarande. De architect kwam met mogelijke voorstellen die nader zullen worden bestudeerd. Voor Beter Zeist gaat het ook om de voorbeeldwerking voor alle cultuurhistorische assen van Zeist.

Overeenkomst beheer nesten Rode Bosmieren / mei 2015
Op 23 april 2015 is de werkgroep Mierenbos met de gemeente overeen gekomen een deel van het beheer zelf uit te voeren van de zeer bedreigde kolonie beschermde bosmieren tegenover TNO. Het klein onderhoud doet de werkgroep, het grote werk gebeurt door de gemeente. Daarover zijn inmiddels heldere afspraken gemaakt. Dat alles met de bedoeling de kolonie weer te reactiveren. Dat zal lastig zijn omdat de soort kwetsbaar is en zich moeilijk ergens kan vestigen.  Ook zal de werkgroep in samenwerking met de milieu- en buurtorganisaties voorlichting gaan geven aan bewoners en (school)kinderen. Zie verder.

Initiatief Beter Zeist voor een Geopark Heuvelrug Midden Nederland / mei 2015
Het bestuurslid Marc Hofstra heeft op initiatief van Beter Zeist een voorstudie gemaakt over de mogelijkheden voor (internationale) erkenning van de Utrechtse Heuvelrug en omstreken als Geopark. Dit in navolging van het reeds bestaande Geopark De Hondsrug e.o. Het trapport wordt inmiddels met relevante belanghebbenden besproken. Uiteraard kan zo’n initiatief alleen worden gerealiseerd in het kader van een brede samenwerking van vele partners. Zie hier de rubriek over een geopark met het rapport van het verkennend vooronderzoek Geopark Heuvelrug Midden Nederland.

Burgerinitiatieven energie / april 2015
Op verzoek van het platform buurten en dorpen van Beter Zeist staat op deze site nu een rubriek over burgerinitiatieven energieopwekking en -besparing. U kunt er uw voordeel mee doen. Ook wordt daarbij verwezen naar relevante informatie van buurtorganisaties, voorlichtingsinstellingen en enkele zakelijke aanbieders. Een nieuw initiatief is de voorlichtingssite van een aantal gemeenten in de regio Utrecht. Het gaat om een online energieloket voor huiseigenaren, zie www.bleeve.nl.

Ervaringen met nieuwe site(s) Zeist / april 2015
Hierover vindt vanuit Beter Zeist overleg plaats met de gemeente. De gemeente heeft prioriteit gegeven aan de 10 procent informatie die het meeste wordt gevraagd zoals aanvraagformulieren e.d. Veel gegevens over beleid zijn daardoor op de nieuwe site(s) niet meer beschikbaar of niet snel te vinden. Hierover zal Beter Zeist opnieuw met de verantwoordelijke wethouder spreken.

Column Freule Petronella van Seyst: Mijn Cassandra gevoel / april 2015
Ze lijdt onder haar helaas uitgekomen waarschuwingen over gemeentelijke projecten van Zeist.

OUDER NIEUWS 2015

 • Voor eerder uitgebrachte Nieuwsflitsen, zie rubriek Nieuwsflits
 • Koningsdag 2015: het was weer gezellig druk in de Allegro Tuin ->nieuws
 • Zeister democratie: voor burgerparticipatie en GONS –> Stellingname Beter / maart 2015
 • Verbreding Utrechtseweg in discussie / maart 2015, lees verder –> Beleid gemeente Zeist
 • Parkeeroverlast Rabobank Laan van Eikenstein / maart 2015, lees verder –> Beleid gemeente Zeist
 • Partiële herziening plan Kerckebosch / maart 2015, zie rubriek ‘Aanpassing bestemmingsplan’
 • Kritiek op woningbouw Soesterberg / maart 2015, zie inspraak onder ‘Nieuw afsprakenkader’ HvdH
 • NLDoet in de Allegro Tuin was een succes / maart 2015 lees het verslag
 • Freule Petronella van Seyst over Kunst op een koopje / maart 2015, lees de column
 • Raad neemt maart 2015 Centrumvisie aan inclusief verkeersamendement, lees verder
 • Kritiek op ontwerp Bestemmingsplan Sanatoterrein / maart 2015
 • Ronde Tafel 5 maart 2015 over Stationsgebied Driebergen-Zeist: lees verder
 • Informatie 13/14 februari 2015 Beter Zeist over lokale democratie: zie burgerparticipatie
 • 24 uur feest van de democratie, 13/14 februari 2015 in gemeentehuis

JAAR 2014 EN EERDER

 • Janus doolt rond op de nieuwe site van de gemeente Zeist / december 2014, lees de column
 • Freule Petronella van Seyst laat zich inspireren door Franciscus / december 2014, lees de column
 • Nieuwe zaakbehandeling bij beroepsprocedures in het bestuursrecht /december 2014, lees verder
 • Meedenken over een nieuwe, Brede Milieuvisie Zeist? / decmber 2015, lees de uitnodiging
 • Nieuw voorstel College en reacties erop over verkeerscirculatie centrum / december 2014, lees verder
 • Beter Zeist bepleit transparantie over de gemeentefinanciën / november 2014, lees verder
 • Beter Zeist helpt bewonersinitiatief met ontwikkelen van nieuwe site / november 2014, www.walaardtsacrepark.beterzeist.nl.
 • Freule van Seyst over financiële risico’s voor Zeist / oktober 2014, lees de column
 • Veel oppositie tegen plan Zeister Warande / oktober 2014, lees verder
 • Op ons verzoek: een overzicht van de inbreng van raadsleden, zie rechterkolom — > Politiek, foto raadslid
 • Burgerinitiatief: Programma Stadslandbouw Zeist / oktober 2014, lees verder
 • Column Hanneke van Eck: Laat het Walkart Park met Rust! oktober 2014, lees verder
 • Burgerinitiatief Walaardt Sacré terrein / oktober 2014, lees verder
 • Kerckebosch: 10 % meer bomen weg / oktober 2014, lees verder
 • Sanatoriumbos krijgt weer bosbestemming / september 2014, lees verder -> Toekomst van het bos
 • Parkeerbeleid kost te veel geld: lees onze inventarisatie  van juli 2014 en de rubriek verkeer
 • Huisvestingswet 2014: Zeist kan sturen op woonruimte / juni 2014, lees verder
 • Kritiek Ronde Tafel op visie stationsgebied Driebergen Zeist/ juni 2014, lees verder
 • Laat u inspireren om ook buurtactiviteiten te organiseren / juni 2014
 • Column Janus: hij bespreekt lagen en listen in Kerckebosch / juni 2014
 • Column Freule van Seyst: Triodos Bank investeert ‘duurzaam’ geld voor een nieuw kantoor in de ecologische hoofdstructuur / juni 2014
 • Voor vroegere nieuwsberichten van 2010 -2014 zie de rubriek Nieuwsarchief
 • terug naar top

ALLEGRO TUIN OP EERSTE KONINGSDAG 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Al op koningsdag 26 april 2014 werd de tuin druk gebruikt. Veel kinderen vermaakten zich met speeltoestellen, de speelheuvel, de speelhut en andere voorzieningen, terwijl de volwassenen een glaasje dronken. Vrijwilligers zijn meestal woensdag en zaterdag in touw om alle voorgestelde voorzieningen te realiseren. Ook u kunt meedoen door planten, struiken en materiaal te geven, door mee te helpen of te zorgen voor sponsoren en donaties. Voor elk wat wils. Lees daarover in de speciale rubriek met de nieuwsbrieven.

ALLEGRO TUIN IN DE WINTER

20141227-Kerstboom-4


Print page
Share Button

Één reactie op Nieuws

 1. C.Rippen schreef:

  Een goed begin in het nieuwe jaar met gemeenteraadsverkiezingen
  Voor de gemeenteanalyse, klik hier.

Reacties zijn gesloten.