Nieuws

Alleen informatie tot 8 augustus 2020

Geen verdere verstedelijking – alleen bouwen voor lokale behoefte – geen groen opofferen – dorpskarakter behouden

Raadpleeg verder de actuele site

www.beterzeist.com

Samen voor een beter ZeistStadsomroeper

Stichting Beter Zeist zet zich sinds 2007/2008 in voor een mooi en groen Zeist en voor meer invloed van burgers op hun woon- en leefomgeving, zie ook de rubriek Beter Zeist in het kort.
Het platform van buurten en dorpen:
o beschikt over een netwerk van personen en organisaties;
o werkt samen met buurtgroeperingen van Zeist e.o.;
o kent alleen vrijwilligers en werkt zonder subsidie;
o is onafhankelijk van politieke partijen en zakelijke belangen;
o is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status).

Ook al vriend van Stichting Beter Zeist? Steun het werk en geef u op als vriend/donateur. U ontvangt dan de nieuwsbrief en andere berichten. Vul hiernaast in >

Agenda bijeenkomsten
Help mee aan een beter Zeist
Laatste Nieuws

AGENDA BIJEENKOMSTEN

  • Gezien het coronavorus zijn de bijeenkomsten afgelast of uitgesteld

HELP MEE AAN EEN BETER ZEIST!
Beter Zeist zoekt vrijwilligers die bereid zijn hun kennis en ervaring te gebruiken voor hun woon- en leefomgeving. Dat kan onder meer op het gebied van duurzaamheid en milieu, groen en ruimte, wonen en bouwen, verkeer en vervoer, burgerparticipatie en deelnemen aan burgerinitiatieven zoals activiteiten van het Geopark Heuvelrug i.o. U kunt meewerken als bestuurslid of in werkgroepen, functioneren als contactpersoon voor buurten, stukken schrijven, bijeenkomsten organiseren, meehelpen met projecten, inspreken bij de gemeenteraad, publiciteit verzorgen, donateurs werven, acquisitie van gelden, etc. Loop met ons mee en wordt enthousiast om samen met anderen mee te helpen  aan een mooi Zeist. Inlichtingen: Egbert Visscher, 030 – 6960 141 of Hanna van den Dool: 06 – 4608 2657 of Hanna van den Dool.
terug naar top

LAATSTE NIEUWS

Voor eerder uitgebrachte Nieuwsflitsen, zie rubriek Nieuwsflits 
Voor vroegere nieuwsberichten van 2010 -2017 zie de rubriek 
NIEUWSARCHIEF
Houd rekening met de eikenprossierups en meld nieuwe plekken voor de kaart!

Raad passeert de eigen bevolking met bod aan energieregio U16
Bij de ontwikkeling van plannen voor een duurzame energievoorziening wordt de Zeister bevolking nauwelijks betrokken. Toch gaat het om ingrijpende voorstellen voor de omgeving: een relatief hoog bod van de gemeente Zeist van 2 enorme windmolens van meer dan 200 meter hoog en 35 hectare zonnevelden. De bedoeling is daarmee landelijk en regionaal bij te dragen aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Wat zijn de gevolgen van het bod voor de omgeving en de leefbaarheid? Zijn er alternatieven voor Zeist en andere gemeenten? Op 16 juni zal de raad naar verwachting instemmen met het bod voor de regio U16. Op kritische reacties van de groene groepen, burgerorganisaties en die van Stichting Beter Zeist over 4 hoofdlijnen zit de raad in dit stadium niet te wachten. Het is immers toch al in de regio besproken en afgevinkt? Zie verder het dossier.

Raad laat grondslag Omgevingsbeleid over aan (metropool)regio Utrecht (U10)
Ook bij de andere aspecten van het omgevingsbeleid worden de inwoners niet geraadpleegd. Het is immers Coronacrisis en dan kun je geen bijeenkomsten houden met de bevolking. Ook een speciale krant over dit onderwerp is teveel gevraagd. De gemeente gaat rustig door met het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) van de regio Utrecht (U10). Daarin wordt al veel vastgelegd over verdere verstedelijking. Kennelijk is het inzetten op economische groei van de “Metropoolregio Utrecht” en het daarvoor verder bebouwen van de schaarse ruimte het hoofddoel. Maar uit een provinciale enquête blijkt dat verreweg de meeste inwoners natuur op de eerste plaats zetten.

Nog deze maand stelde het college van B&W de Contour REP t.b.v. de regio U 10 vast. Hoeveel vrijheidsgraden heeft de raad dan nog in oktober voor de definitieve besluitvorming? Hetzelfde geldt voor de inspraakreactie van de raad op de Provinciale Omgevingsvisie. Zie verder het dossier.

Ontwikkeling Woonvisie Zeist 2020-2025
In de herfst van 2019 besloot de raad de huidige Woonvisie Zeist te actualiseren. Als voorbereiding daarvoor werd een woningmarktonderzoek gehouden door bureau Companen. De planning is dat de gemeenteraad de geactualiseerde woonvisie op 9 juli 2020 vaststelt. Ter voorbereiding daarvan werd op 14 mei een informatiebijeenkomst gehouden voor de raad. Daarvoor hebben op eigen initiatief diverse organisaties, waaronder Stichting Beter Zeist, bijdragen ingestuurd. De organisaties pleiten voor een goed onderbouwde actualisering van de woonvisie met voldoende inspraak van inwoners en hun organisaties. In dat kader plaatsen zij ook kanttekeningen bij de voorgestelde actualisatie, doen zij aanbevelingen en stellen zij fundamentele vragen. Zie verder het dossier.

LED-schermen geven nog meer beeldvervuiling
Samen met de groene groepen en Vereniging Lyceumkwartier Zeist heeft Stichting Beter Zeist in augustus 2019 bezwaar gemaakt tegen de plaatsing van grote LED-schermen (4 m2) langs de belangrijke in- en uitvalswegen van Zeist. Het gaat om Utrechtseweg, Driebergseweg, Boulevard en Koelaan. De schermen zouden 60 procent van de tijd – naar nu ook blijkt tweezijdig -‘reclameboodschappen’ moeten uitzenden en voor 40 procent aankondigingen van de gemeente. Wie zit eigenlijk te wachten op nog meer boodschappen en borden langs deze wegen? Krijgen we al niet genoeg informatie via de digitale snelweg? Verkeersdeelnemers worden afgeleid, op cultuurhistorische assen ontstaat nog meer beeldvervuiling en faunapassages worden door lichtvervuiling gedegradeerd. Moet overal reclame de overhand krijgen? Wie stopt het college bij dit soort aantastingen? Zie verder de  aanvullende memorie van de 4 organisaties op hun inspraakreacties en bezwaarschriften.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd
Egbert Visscher lid in de Orde van Oranje Nassau te maken! Een verdiende blijk van waardering voor iemand die zich al sinds jaar en dag onvermoeibaar inzet voor Zeist.

Wie Egbert zegt, zegt burgerparticipatie en een betere communicatie tussen burgers en B&W. Dat begon al in de jaren 2006-2007, toen Egbert een betere basis bepleitte voor onderling overleg tussen wijkorganisaties. In 2008 kwam die er in de vorm van Stichting Beter Zeist, met Egbert als secretaris. Stichting Beter Zeist heeft door de jaren heen een belangrijke rol gespeeld bij het geven van een stem aan de burgers in de communicatie met B&W over tal van vaak heikele issues. Beter Zeist betekende een beweging van onderaf naar meer democratie en droeg ook bij aan een beter bewustzijn van de kernwaarden van Zeist. Egbert bracht en brengt de wensen van burgers op het goede moment in. Hij heeft oog voor wat anderen beweegt en wat hun belangen zijn.

Dat Egbert die rol vervult als geen ander, is met name ook te danken aan zijn enorme kennis op allerlei gebied, of het nu gaat om verkeersplannen, de woonvisie, de groene omgeving of de gezonde leefomgeving.  Noem hem gerust een wandelende encyclopedie op het gebied van bestuurlijke processen en procedures, landschap en natuur. Hij weet hoe de hazen lopen. Egbert is de man achter allerlei inspraak-documenten, rapporten, bezwaarschriften en achtergrondartikelen op de website van Stichting Beter Zeist, al jaren een goudmijn aan informatie over Zeist.

In dialoog met de gemeente streeft hij er altijd primair naar om er samen uit te komen, in plaats van ergens simpelweg tegen te zijn, op sociale media bijvoorbeeld. Confrontaties met de politiek gaat Egbert niet uit de weg, die horen erbij, maar hij blijft altijd streven naar constructieve oplossingen en draagvlak. Dat geldt ook in de groepen waarmee regelmatig vergaderd wordt, zoals het Platform van buurten en wijken. Ook daar weet hij mensen te verbinden om samen naar een Beter Zeist te streven.

Egberts energie, zijn drive, zijn liefde voor behoud, bescherming en revitalisatie van het groene en dorpse karakter van Zeist – denk bijvoorbeeld aan een hot topic als de nieuwe Omgevingswet – zijn inspirerend en motiverend voor anderen. Mede dankzij Egbert kwam ook de Stichting Geopark Heuvelrug i.o, tot stand, bedoeld om de samenhang van aardkundige en andere waarden van het gebied voor het voetlicht te brengen.

Egbert mag er dan bescheiden over zijn, met al deze activiteiten en zijn enorme (onbezoldigde) inzet levert hij een belangrijke positieve bijdrage aan het leefklimaat in Zeist en aan de samenwerking tussen inwoners en bestuur. Maar ook in persoonlijk contact is Egbert een geweldig mens om mee om te gaan, aimabel, humoristisch en vrolijk.

Egbert, gefeliciteerd met je lintje en laten we hopen dat we nog lang met je te kunnen samenwerken!

Ontdek uw omgeving digitaal
Nu we met de quarantaine maatregelen meer lokaal bezig zijn, kunnen we daar gebruik van maken door de eigen omgeving beter te verkennen. Dat hoeft nog niet direct fysiek maar het kan alvast digitaal gebeuren. De site van Geopark Heuvelrug – Gooi en Vecht biedt daar alle gelegenheid voor. Het is een product van het samengevoegde initiatief van Stichting Beter Zeist en dat van ’t Gooi en de Noord-Hollandse Vechtstreek. Er staat informatie in over de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijngebied, maar ook van Vecht en Plassen, het Gooi, het Eemgebied en de Utrechtse kant van de Gelderse Vallei. Een mooie ingang daarvoor is de digitale kaart met verschillende waarden en met geowandel- en geofietsroutes, zie geopark Geopark heuvelrug en klik op de kaart in de rechterkolom.

Verkeersmaatregelen in Zeist centrum
Het is sinds wereldoorlog II nog nooit zo stil geweest in Zeist. De maatregelen in het kader van het coronavirus hakken er in. Zo ook in centrum Zeist en de omliggende wijken. Het resterende overleg en de bezwaarprocedures over de verkeersmaatregelen liggen stil. Het zou mooi zijn wanneer de betrokkenen toch alvast met elkaar contact opnemen over de afronding van de procedures en de maatregelen. Het gaat dan om het zo nodig intrekken van de wijzigingen in het Wilhelminapark en het Lyceumkwartier, zie verder. Dat hoeft ons inziens niet te wachten op het voorlopig einde van de coronacrisis. Ook de verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers behoeft niet uitgesteld te worden. Juist nu hebben de ondernemers en klanten minder last van de daarvoor benodigde werkzaamheden.

Omgevingswet opnieuw uitgesteld / april 2020
De coronacrisis vormde voor het Rijk een mooi argument om zonder gezichtsverlies de invoering van de nieuwe Omgevingswet voor de zoveelste keer uit te stellen. Het was binnenskamers wel duidelijk dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) nog onvoldoende was ontwikkeld. Het is niet duidelijk wanneer de wet wel zal worden ingevoerd. Dat is afhankelijk van de volgende criteria:

  1. Mate van stabiliteit van de wetgeving;
  2. Voortgang op het DSO;
  3. Voortgang van de implementatie bij de bevoegde gezagen (van de overheden), zie verder de brief d.d. 1 april 2020 (geen grap).

Ontwikkeling Omgevingsplan

Omgevingsvisie Zeist: hoe nu verder? april 2020
Wat het uitstel voor invloed heeft op het ontwikkelproces in Zeist is nog onduidelijk. De gemeente Zeist loopt erg achter met de voorbereiding van de Omgevingsvisie Zeist en de bijbehorende uitwerking in het Omgevingsplan en de Verordening Fysieke Leefomgeving Ook kan door de coronacrisis vrijwel geen aandacht worden gegeven aan burgerinvloed op de belangrijke beleidskeuzen voor de toekomst. Dat staat op gespannen voet met een door de Eerste Kamer aangenomen motie. Daarin wordt de regering opgeroepen om in het Invoeringsbesluit Omgevingswet een regeling participatiebeleid op te nemen. Daarin wordt vastgelegd hoe participatie wordt vormgegeven en welke eisen daarbij gelden, zie de motie.
We schatten in dat de gemeente doorgaat met de voorbereiding van de wet. Daarom is het goed om digitaal uw opvattingen door te geven en invloed uit te oefenen op uw toekomstige woon- en leefomgeving. Dat kunt u doen door op de kaart of met een foto aan te geven welke waarden u in Zeist belangrijk vindt, zie de pagina. Deze is nu wel in te vullen in tegenstelling tot eerder.

De omgevingswet is van groot belang voor alle inwoners en ondernemers van Zeist. In de omgevingsvisie zal namelijk staan waar wordt er gebouwd en waar de wegen komen. Wat vindt u dat niet aangetast moet worden maar behouden moet blijven? En willen we die verstedelijking wel? Als achtergrondinformatie kunt u gebruik maken van de gezamenlijke oproep van Stichting Beter Zeist en de groene organisaties om Zeist mooi en groen te houden. Een uitgebreider overzicht staat in het gezamenlijke Manifest Toekomst van Zeist
Lees verder.

Landelijke energietransitie /april 2020
De 30 regionale energieregio’s in Nederland leveren uiterlijk 1 juni a.s. hun voorlopige concept Regionale Energie Strategie (RES) en de Transitievisie Warmte bij het Nationale Programma RES. De bestuurlijk vastgestelde conceptversie wordt uiterlijk 1 oktober ingestuurd. Dat betekent dat het nog zin heeft commentaar te leveren op de eerste opzet voor de plaats van windmolens en velden zonnepanelen. Het concept is echter nog niet beschikbaar, ook al heeft het college van B&W 2 het concept maart 2020 al onderschreven, zie het persbericht.
Stichting Beter Zeist ziet weinig in het plaatsen van deze voorzieningen in de gemeente, behalve mogelijk in delen van het gebied tussen de spoorlijn naar Arnhem en de A12. In andere delen van de gemeente worden ons inziens woongenot, leefomgeving, natuur en landschap te veel aangetast door zo’n ingrijpende infrastructuur.

Trias Energetica

Overige regionale en landelijke plannen / april 2020
Onduidelijk is hoe de bevolking wordt betrokken bij regionale en landelijke plannen waarop de gemeente nog invloed kan uitoefenen. Behalve de (RES), gaat het vooral om het Ruimtelijk Economische Programma (REP), de Mobiliteitsvisie en het landelijk BO-MIRT, Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Op deze site kunt u meer vinden in de rubrieken: Omgevingswet, Regio Utrecht, Provincie Utrecht, Verkeer en Vervoer en Energie (RES).

Hoe staat het met de verkeersmaatregelen in Zeist centrum? / januari 2020
Het is stil geworden over het terugdraaien van de belangrijkste verkeersbesluiten. Wel zijn er bezwaren ingediend door burgers die zich nu benadeeld voelen. Stichting Beter Zeist vraagt in haar bezwaar dat de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers weer wordt verbeterd. Dat houdt in dat waar nodig een onveilige ‘shared space’ inrichting wordt aangepast en voet- en fietspaden terugkomen. Dat geldt zeker voor de Voorheuvel bij de rotonde, de doorgang bij het vroegere tunneltje en de ingang van de Jagerlaan bij de Slotlaan. Over het zo nodig terugbrengen van de wijzigingen in het Wilhelminapark en het Lyceumkwartier start het overleg, zie verder.

Hebben Zeistenaren nog te zeggen over hun leefomgeving / januari 2020
Het burgerplatform Stichting Beter Zeist en de groene groepen hebben fundamentele kritiek op het proces voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie. De kritiek is vooral dat:
– voor burgerparticipatie en inspraak veel te weinig tijd is ingeruimd;
– de afweging van waarden en belangen aan de bevolking voorbij gaat;
– de conceptkaders voortijdig per 1 januari 2021 rechtskracht (dreigen te) krijgen met alle gevolgen voor de rechtszekerheid;
– het onduidelijk is hoe de evaluatie tijdens en na het proces zal plaatsvinden.
Over de wenselijkheid van burgerparticipatie en het uitstellen van de rechtsgeldige toepassing per 1 januari 2021 hebben de organisaties twee brieven gestuurd naar de raad. Die besluit daarover op 14 januari zonder al te beschikken over de toegezegde notitie van de burgemeester over de burgerparticipatie t.b.v. het proces, lees verder.

Succesvol traject ontwikkeling Groene Raamwerk Utrechtseweg Noord
januari 2020

In 2019 heeft Buro Lubbers in 2019 het Groene Raamwerk voor de Gebiedsvisie Utrechtseweg noord verder uitgewerkt samen met een overzicht van de verwerking van de reacties op het concept. Over het raamwerk en het procesvoorstel werd op 9 januari 2020 een Ronde Tafel gehouden waarop zowel omwonenden als burgerorganisaties hebben ingesproken. Er was in het algemeen veel waardering voor het resultaat. Het laat zien dat het vroegtijdig (sinds 2015!) nemen van initiatief door maatschappelijke organisaties en burgerparticipatie veel kan opleveren. Wel werden nog aanvullende suggesties gegeven voor de uitwerking van het raamwerk, zie verder de ontwikkelingsgang en de stukken. Op 14 januari 2020 heeft de raad het Raamwerk geakkordeerd.

Raad draait enkele omstreden verkeersmaatregelen terug / december 2019
De raad was op 26 november 2019 eindelijk om. Dat mag ook wel na 6 jaar touwtrekken met veel gemeentelijke geldverspilling, verlies aan tijd, energie en omzet van winkeliers. De raadsleden verzekerden de toehoorders dat zij goed hadden geluisterd naar de meer dan 40 insprekers. De raadsfracties van de coalitiepartijen samen met PvdA hebben een amendement ingediend om de belangrijkste verkeersmaatregelen terug te draaien. Ook de oppositie wil dat, waarbij Seyst.nu en Nieuw Democratisch Zeist verdergaande amendementen indienden.. Omdat het erop leek dat er onvoldoende haast werd gemaakt heeft Stichting Beter Zeist na overleg met betrokken bezwaarmakers nog een brief naar de raad gestuurd.

Omrijden door tunnelknip in beeld

Het geamendeerde raadsvoorstel is op dinsdag 1o december aangenomen. Ook werd een aanvullend amendement van D66, PvdA en Seyst.nu aangenomen om de centrumvisie te gaan afronden en na maximaal 1 jaar de effecten te meten.
Inmiddels zijn op 13 december 2 verkeersbesluiten gepubliceerd en werden de Korte Steynlaan en de Voorheuveldoorgang weer opengesteld. Het busstation blijft dicht. Per motie wordt het college gevraagd te onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn voor veilige Slotlaan. Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van 2020 ook de Jagerlaan (tussen Slotlaan en Antonlaan) weer wordt opengesteld, lees verder.

Hebben Zeistenaren nog te zeggen over hun leefomgeving?
december 2019

Al minstens vier jaar heeft de gemeente Zeist gewacht met het samen met haar inwoners voorbereiden op de Omgevingwet die per 1 januari 2021 van kracht wordt. Andere gemeenten, zoals Utrechtse Heuvelrug, zijn veel verder met het betrekken van de bevolking bij de visie- en planvoorbereiding. Ondertussen werden door de raad wel allerlei visies en programma’s in regionaal verband onderschreven. Eindelijk is het college zo ver dat ook de bevolking wordt geraadpleegd. Maar zelfs nu wordt maar een paar maanden uitgetrokken om de bevolking te consulteren. En die is niet geïnformeerd. Zonder aanpassingen van het raadsvoorstel dreigt de bevolking grotendeels buitenspel te staan. Dat kan de komende jaren ingrijpende gevolgen hebben voor de omgevingskwaliteiten van Zeist, lees verder.

Manifest Toekomst van Zeist: voorbereiding Omgevingsvisie Zeist / november 2019
Stichting Beter Zeist en de groene organisaties willen graag een brede dialoog over actuele thema’s. Zo worden momenteel op regionaal niveau allerlei afspraken gemaakt over verstedelijking om tot een “Metropoolregio Utrecht” te komen. Die afspraken hebben (ook) in Zeist ingrijpende gevolgen voor bouwoppervlak, economische ontwikkeling, ruimte, groen en landschap, energieopwekking en mobiliteit. Maar welke inwoner van Zeist weet eigenlijk het fijne van die regionale afspraken, wat ze concreet voor hem/haar betekenen en wat voor invloed hij/zij er nog op heeft? lees verder.

Hoorzittingen aanpassing centrum Zeist: geen steun voor voorstel college / november 2019
In de reactie van het college over het belevings- en tevredenheidsonderzoek wordt voorgesteld het busstation nu niet open te stellen voor autoverkeer. Wel wil het vasthouden aan de afsluiting van de Korte Steynlaan in de richting van de Slotlaan-Stationslaan. Ook wordt de markt grotendeels bebouwd. Dat zal zeer waarschijnlijk leiden tot het niet, zo niet nooit meer openen van de Voorheuvelroute voor autoverkeer. Op de 14 en 21 november werden om 19.30 uur in de raadszaal de hoorzittingen gehouden over het Raadsvoorstel Evaluatie Centrumvisie. Zie de rubriek met meer informatie en de stukken. Vrijwel alle insprekers, meer dan 40 (gemaximaliseerd), willen dat de verkeersbesluiten snel worden ingetrokken.

Bewonersinitiatief Glasvezelnetwerk in Zeist / november 2019
In tegenstelling tot omliggende gemeenten ligt er in de gemeente Zeist geen glasvezelnetwerk met een directe verbinding tot aan de voordeur. Zeker voor de toekomst is dat nodig om snel internet blijvend mogelijk te maken. De gemeente Zeist heeft indertijd een motie aangenomen waarin zij de aanleg van glasvezel van harte ondersteund. Maar door wetgeving mag zij geen commerciële partijen voortrekken/voorstellen. Wat zij wel kan doen is via scherpe leges de aanbieder van integrale aanleg helpen om de investering tot een succes te maken.

De huidige grote aanbieders van internetwerken hebben vooralsnog geen belang of interesse om in geheel Zeist zo’n glasvezelnetwerk aan te leggen. Zo dreigt Zeist een Digitale B-gemeente te worden. Het Zeister bedrijf ‘e-fiber’ is echter als enige aanbieder wel bereid in de gemeente een netwerk in te richten. Dit alleen als ten minste 30 % van de inwoners zich nog in 2019 voor een pakket inschrijven. Overigens kies je bij e-fiber niet voor het bedrijf, maar voor een radio-, TV- en internetaanbieder via het netwerk als dat is aangelegd. Een brief daarover is bij iedereen bezorgd.
Het bewonersinitiatief ‘Ik wil glas in Zeist’ heeft een overzicht gemaakt van de goedkoopste pakketten die beschikbaar als er een glasvezelnetwerk komt, zie hiervoor. Voor het overige verwijzen we naar de brief van e-fiber en informatie van het bewonersinitiatief Ik wil glas in Zeist.

Regio Utrecht stuurt aan op verdere verstedelijking / oktober 2019
De regio Utrecht van 10 of 16 gemeenten neemt in tal van rapporten een voorschot op een Metropoolregio Utrecht. Dat valt af te leiden uit het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) van U10 en de Regionale Energie Strategie (RES) van U16. In de rapporten staat zonder onderbouwing dat bij de daarvoor benodigde transformatie alles is te combineren. Ook ontbreken in het beoordelingskader voor het REP de criteria voor groen, recreatie, cultuurhistorie, gezondheid en duurzaamheid.
In de Zeister raadsvergadering van 8 oktober hebben de fracties de burgerorganisaties gevolgd om deze criteria alsnog aan te vullen. Maar zal dat ook in U10 gebeuren? En betekent het hoge scenario van verstedelijking dat de burgers maar weinig invloed kunnen hebben op de inhoud van de komende Omgevingsvisie voor Zeist? Zie een brief van 3 organisaties en verder de rubriek over het beoordelingskader REP.

Na 12 jaar gehele Drieluik Den Dolder in principe aanvaard /oktober 2019
Op 8 oktober aanvaardde de raad het voorstel om in Den Dolder de spoorwegovergang voor autoverkeer af te sluiten en een bypass aan te leggen via de provinciale weg (tweeluik). Eerder was namelijk al aan de Tolhuislaan een voetgangers/fietstunnel aangelegd.
Verder werd 4 miljoen euro gereserveerd voor aanvullende investeringen in Den Dolder. Tegen waren D66 en de lokale partijen. Zij vonden dat er bij de bevolking nog te veel verschil van mening was om een principebesluit te nemen. Bovendien concludeerden zij dat het onderzoek van bureau Goudappel Coffeng onvoldoende gericht was op integrale veiligheid van alle beoogde verkeersmaatregelen. Verder vonden zij de concretisering van de verkeersmaatregelen en de financiële uitwerking ervan onvoldoende. Zie voor het gehele verhaal de rubriek.

Woningbouwprogramma Zeist volgt hoge groeiambitie regio Utrecht september 2019
Tot 2035 staan er in Zeist voldoende bouwprojecten op stapel om zelfs te voldoen aan de hoge groeiambities van de Metropoolregio Utrecht. Voor de periode 2035 -2050 is er nog voldoende tijd om in de mogelijke behoefte aan woningbouw te voorzien. Dat blijkt uit een vergelijking van de regionale groeiambities met de cijfers van de woningbouwprojecten van de gemeente Zeist. De regionale ambities kunnen echter ook lager uitvallen of Zeist kan ervoor kiezen de hoge ambities toch niet te volgen om de kwaliteit van de leefomgeving niet verder aan te tasten. Verder zijn er ook met de extra woningbouw samenhangende ambities voor mobiliteit, productie van energie, natuur en recreatie. Die vergen ook extra ruimte, lees verder de rubriek.

Zeister muur: geen auto’s van noordoost naar zuidwest door Zeist-centrum

Evaluatie Centrumvisie blijkt nulmeting / zomer 2019
Het college van B&W wil niet terugkijken maar vooruitzien. Dat blijkt uit de doelstelling van het eerder aangekondigde ‘evaluatieonderzoek’. Het gaat in feite om een nulmeting met het oog op doorontwikkeling van het centrum, zoals in de collegebrief met de onderzoeksopzet van bureau Enneüs staat. Het is een gemiste kans dat er geen evaluatie van de effecten en kosten van het uitgevoerde beleid wordt gehouden. Er wordt vooral  gevraagd naar beleving en tevredenheid met aanvullend informatie over resultaten van verkeersmetingen van auto- en fietsverkeer. Dat kan waardevolle informatie opleveren, maar het voorziet niet in een door bewonersorganisaties gewenste evaluatie met leerpunten voor het beleid. Lees verder de door het college geanonimiseerde, ingezonden brief die naar de raad is gezonden en de rubriek met meer informatie en de collegestukken.

Hoger beroep verkeersbesluiten 2017 / september 2019
Op 28 augustus 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de hoger beroepszaken. De beroepen zijn ongegrond verklaard en de besluiten blijven dus in stand, zie de uitspraak. Wel heeft de gemeente namens het college toezeggingen gedaan aan de RvS. Het gaat over het nemen van compenserende maatregelen op de Lindenlaan als er verkeersonveiligheid optreedt. Dat geldt ook voor het heroverwegen van verkeersmaatregelen wanneer die niet of minder effectief zijn. Het college ziet de in het najaar van 2019 voorgenomen evaluatie van de centrumvisie en de besloten verkeerscirculatie als middel om zo nodig besluiten en maatregelen aan te passen, zie de voorgeschiedenis en de (ook verwachte) aanpassingen van de besloten verkeerscirculatie.

Steun de petitie: géén nieuwbouw voor horeca in het Walkartpark
Rond het Rijksmonument Walkartpark zijn 15 lunch-koffietentjes en 24 restaurants. Er is een wijziging van het bestemmingsplan nodig om in het park een nieuw horecapand te bouwen. Daarvoor gaan gezonde bomen en struiken gekapt worden. De gemeente wil hier een horecapand van 100m2 met souterrain en een terras van 200m2 laten bouwen. De omwonenden willen het cultuurhistorische park niet aantasten door nieuwbouw, de wijziging van het bestemmingsplan stoppen en het Walkartpark behouden als groene long voor Zeist. Genoeg is genoeg. Wilt u het initiatief ook steunen? Zie de petitie

Zitting Raad van State over hogere beroepen verkeersbesluiten / mei 2019
Op 18 juli in de ochtend zal de raad van State (RvS) de zitting houden over hogere beroepen die 5 organisaties waaronder stichting Beter Zeist hebben aangespannen tegen de verkeersbesluiten in het centrum van Zeist. De RvS beoordeelt de beroepen alleen op rechtmatigheid. Kortom: had de raad de besluiten zo mogen nemen, inclusief motivering en belangenafweging. De doelmatigheid van de besluiten heeft de gemeenteraad afgewogen, de RvS beoordeelt die niet. Overigens zijn nog steeds niet alle besluiten uitgevoerd, zoals de openstelling van het busstation. Wel heeft het college enkele verkeersaanpassingen uitgevoerd. Verder hebben 4 organisaties bezwaar gemaakt tegen de eenzijdige afsluiting van de Korte Steynlaan. Voor de zitting van de Raad van State kunnen tot en met  7 juli nog stukken worden ingeleverd. De uitspraak is eind augustus of later, zie ook de rubriek.

Transformatie V&D-pand en omgeving / mei 2019
Het college wil samen met de eigenaar van het V&D-pand het gebouw transformeren naar appartementen en in de eerste twee lagen ervan maatschappelijke voorzieningen huisvesten zoals de muziekschool, het Kunstrenhuis, de Peppel en de bibliotheek. Dat betekent dat De Punt waarschijnlijk wordt afgebroken en zal worden vervangen door appartementenflats. De markt moet dan ergens anders komen. Vooral het idee om de markt te gaan bebouwen en verkleinen roept vraagtekens op. Hebben we hier niet te maken met een eerder massaal afgewezen plan om de Markt te bebouwen? Ook laat de offerte-uitvraag van het college zien dat Belcour als winkelcentrum in feite wordt afgeschreven. En het vrijhouden van de toegangen tot Belcour vormde juist de onderbouwing voor de verkeersmaatregelen. Lees verder de rubriek.

Mars voor behoud Oude Tempel en overhandiging 1.250 handtekeningen aan gedeputeerde

Uitruil woningbouw Landgoed Oude Tempel en Kamp Zeist?
Op 16 maart werd er als laatste signaal nog een protestwandeling gehouden om landgoed Oude Tempel te vrijwaren van woningbouw. Uiteindelijk op 17 april 2019 heeft de Raad van State haar uitspraak gepubliceerd over de in december 2017 en februari 2018 ingediende beroepen van Stichting Milieuzorg Zeist e.o. tegen de aantasting van het landgoed. De stichting is nu deels in het gelijk gesteld. Dat betekent dat de politiek, provincie Utrecht en Soest (en mogelijk Zeist wat Kamp Zeist betreft), hun plan zullen moeten bijstellen. Of ze dat willen is echter de vraag gezien ook het vasthouden van Zeist aan het oude plan voor uitruil. De laatste eindjes van het programma Hart van de Heuvelrug zijn voorlopig nog rafelrandjes gebleken! Lees verder over de rubriek.

Concept Energieplan Zeist en Routekaart / april-mei 2019
Op 4 april 2019 is het concept Energieplan Zeist besproken in de Ronde Tafel van de gemeenteraad. Naast loftuitingen was er ook commentaar op het plan. Zo bestaat er geen overeenstemming over de inhoud en is het plan nog niet concreet genoeg; het is meer een visie. Verder lijkt een klimaatneutraal Zeist in 2030 niet haalbaar op het eigen grondgebied. Het netto-effect van de maatregelen en middelen is nog onvoldoende onderzocht. De afstemming met andere beleidssectoren ontbreekt vrijwel en ook de implementatie is niet uitgewerkt. Veel kritiek is verwerkt door het opstellen van een Routekaart met als meer realistische ambitie: een energieneutraal Zeist in 2050, of zoveel eerder als mogelijk; een derde van de opgave is gerealiseerd in 2030, zie verder de rubriek.

Verkiezingen Provincie en Waterschap 20 maart 2019
Aan de provinciale verkiezingen doen 14 partijen mee. 13 ervan zijn ook landelijk werkzaam. Verder is “U26gemeenten” opgericht, een samenwerkingsverband van 26 lokale partijen. Op die lijst staan bovenaan de fractievoorzitters van Seyst.nu en NieuwDemocratischZeist. Voor de waterschapsverkiezingen behoren 3 van de 10 lijsten niet tot de landelijke partijen, namelijk “Water Natuurlijk”, “Waterschap@inwonersbelangen” en “AWP niet politiek, wel deskundig”.
Stemhulp waterschap en Kieswijzer provincie

Transformatie V&D pand en omgeving / maart 2019
Eindelijk komt de planvorming over het V&D-pand van de grond. Vastgoedeigenaar Accres laat door stedenbouwkundig bureau SVP een scenario-en effectenstudie voor de transformatie uitvoeren. Bij de studie wordt ook Emmaplein, Markt, Voorheuvel en 1e Hogeweg betrokken. Het is de bedoeling dat twee verdiepingen van het pand onderdak bieden aan o.a. de bibliotheek Idea Zeist en het Kunstenhuis: locatie Egelinglaan, de muziekschool en de Peppel. De rest van het pand is bestemd voor appartementen in diverse typen en prijsklassen. Nu maar afwachten wat de invloed van de plannen is op de verkeerscirculatie en de vormgeving van de markt e.o. En krijgen de inwoners daarover ook nog wat te zeggen? Lees verder.

Ruimtelijk Economisch Programma 2040 – 2 U10 / februari 2019
Nadat de Zeister raadsleden op 30 januari in besloten kring waren bijgepraat over de beleidsvorming in het kader van REP werd op 14 februari voor de tweede maal voor raadsleden een informatiebijeenkomst gehouden. Beter Zeist en Milieuzorg Zeist hebben op eigen verzoek daaraan deelgenomen. De Regio Utrecht wil voor 1 april 2019 van de colleges van de aangesloten gemeenten horen of de rapporten de bouwstenen gaan vormen voor het REP. De rapporten worden hier op de site nog zonder commentaar opgenomen. Dat gebeurt wel zodra binnen Beter Zeist daarover is gesproken. Zie het raadsverslag en verder de rapporten en korte inleidingen.

De 3 stappen in de energietransitie, Energieplan Zeist / 2019 02 12

Energieplan Zeist met oplegnotitie over uitgangspunten / februari 2019
Namens Samen Duurzaam Zeist overhandigde Edith Haffmans 12 februari het concept Energieplan Zeist aan de gemeenteraad. Het plan beschrijft wat een klimaatneutraal Zeist concreet inhoudt, hoe er in Zeist al aan wordt gewerkt, en wat er nodig is om dit proces te versnellen. Woningen, bedrijven en mobiliteit dragen elk voor ongeveer een derde deel bij aan het energieverbruik. Het energieplan, dat nog door de raad moet worden vastgesteld, heeft als ambitie het energieverbruik in Zeist in 2030 ongeveer te halveren. Dit zou moeten gebeuren door isolatie, energiezuinige technieken en energiebesparend gedrag. De overig benodigde energie moet duurzaam worden opgewekt.
Een groep die bij het energieplan betrokkenen is heeft, net als Stichting Beter Zeist, fundamentele opmerkingen over het rapport en het opstellen ervan. Dit is in de oplegnotitie bij het energieplan aangegeven, lees verder in de rubriek en de 3 voorstellen van de groep.

Zeist Schoon, één buurt één missie!
Landelijke Opschoondag op 23 maart 2019. Doe mee!
Zaterdag 23 maart 2019 is het Landelijke Opschoondag. Overal in het land organiseren inwoners opruimacties in de buurt. Want, in een schone omgeving, is het prettiger wonen. Ook in de gemeente Zeist gaan op verschillende plekken inwoners aan de slag. Een mooi moment om samen met de buurt iets te doen. Ook sportverenigingen worden uitgenodigd om mee te doen. De Gemeente ondersteunt de initiatieven van harte met materialen zoals afvalgrijpers, hesjes en vuilniszakken. Op de website www.supportervanschoon.nl staan de locaties waar in Zeist al een opruimactie komt.
Aanmelden van een eigen actie kan ook op www.supportervanschool.nl. Ondersteunende materialen bestellen kan via www.boswerf.nl, ga naar de pagina ‘activiteiten’. Voor vragen of advies bij de organisatie kan vóór 5 maart 2019 contact worden opgenomen met Judith Stoker, j.stoker@odru.nl/088-0225083.

Oorspronkelijk voorgestelde omvang: een kleinschalig parkpaviljoen

Horeca paviljoen in Walkartpark? / februari 2019
Als sinds 2014 wordt gesproken over een parkpaviljoen in het Walkartpark. Het college ziet het als een voorziening om het Rond met het winkelcentrum te verbinden. Maar volgens het legaat is het park tot publieke wandeling opengesteld voor de inwoners van Zeist en daaraan zijn bepaalde eisen verbonden. Verder zitten omwonenden en burgerorganisaties helemaal niet te wachten op het vergroten van de oorspronkelijk voorgestelde kleinschalige voorziening. Die dreigt het park in tweeën te spitsen en zal veel overlast gaan geven. En willen de vele bestaande horeca-ondernemers wel zo’n extra voorziening? Inmiddels heeft de wethouder op 20 februari wel toegezegd dat de omvang van het paviljoen en het terras worden verkleind en dat er geen verdieping op komt, zie verder.

Ruimtelijk economisch programma van U10 / februari 2019
De Utrechtse regio van 10 of meer (16?) gemeenten wil voor 1 april 2019 van de colleges van de aangesloten gemeenten horen of vier onderzoeksrapporten de bouwstenen gaan vormen voor het Ruimtelijk Economisch Programma van U10 (REP U10) en een plan van aanpak. Het REP kent (minstens) drie resultaten:
1. Een integraal ruimtelijk perspectief voor de Metropoolregio Utrecht (MRU)
2. Gebiedsgerichte programma’s en/of projecten en de daarbij behorende uitgangspunten, randvoorwaarden en overeenkomsten.
3. Hoofdlijnen voor een regionale uitvoeringsagenda en set aan afspraken
De 4 rapporten worden nog besproken met de raad., zie de informatiebrief van het college. Mogen de burgers daar ook nog iets van vinden of vindt alles in beslotenheid plaats zoals op 30 januari, zie de brief. Lees ook de subrubrieken omgevingswet en U10.
Ook hebben de U10 gemeenten aan de provincie hun wensen op tafel gelegd voor de volgende periode, dat ook zonder de burgers tussentijds te raadplegen.

Foto Robert van der Gun: file Antonlaan na gedeeltelijke invoering van de verkeersmaatregelen in Zeist centrum op 1 februari 2019

De Zeister Muur: hoe bereikbaar is het winkelcentrum nog? / februari 2019
Direct na de invoering van de verkeersmaatregelen op 29 januari is op sociale media een storm van protest ontstaan over de ervaren effecten ervan. Inmiddels hebben het Centrummanagement, centrumondernemers en meer dan 2.000 ondersteuners van een onlinepetitie al gewaarschuwd voor de gevolgen. Op zaterdag 16 februari staat van 11-12 uur een demonstratie gepland bij de Voorheuvel.  Het college probeert de commotie te sussen, maar de geest lijkt nu uit de fles. ‘Je maintiendrai’ (ik zal handhaven) is kennelijk het devies van het college, maar kan de raad de maatschappelijke druk weerstaan? Al eerder hebben de beroepsgangers de gemeente tot 5 maal toe aangeboden om tot een vergelijk te komen. Kan het nu wel als de ondernemers en de bevolking massaal gaan protesteren?
Tot nu toe geeft de coalitie weinig krimp en gebruikt zij achteraf een andere motivering van de maatregelen dan tijdens de besluitvorming in 2015. Zo zou de bevolking vooraf over de gekozen verkeerscirculatie zijn geraadpleegd (onjuist) en zou in de raad zijn afgesproken dat het centrum autoluw zou zijn (geldt alleen voor de Slotlaan). Verder zou het nu verkeersveiliger zijn dan vroeger (nooit onderzocht). Lees verder.

Het uur U voor het verkeer in het centrum / januari 2019
Maandag 28 januari wil het college de verkeersborden in het centrum verhangen. Dat betekent dat de meeste verkeersmaatregelen dan worden doorgevoerd. Het geldt nog niet voor de openstelling van het busstation en de volledige afsluiting van de Korte Steijnlaan voor auto’s. Over de verwachte effecten daarvan, zoals opstoppingen en omrijden. vindt u op de site de belangrijkste informatie, zie alvast de kaart met wegafsluitingen en omwegen. Nog steeds wil het college niet overleggen met de procespartijen die meedoen aan het hoger beroep bij de Raad van State. Die wachten nu af wat de effecten in de praktijk zijn en zij zullen de gebleken gevolgen in de procedure inbrengen. Maar u kunt zich ook tot de raad en de pers wenden als er verkeersproblemen ontstaan. Inmiddels schuift het college de evaluatie van de maatregelen op de lange baan. Lees verder wat u te wachten staat.

Provinciale koers voor Omgevingsvisie en -verordening / december 2018

Omslag van het Koersdocument van de provincie Utrecht

Op 10 december 2018 heeft de provincie Utrecht haar koers vastgesteld voor het proces en de inhoud van de provinciale omgevingsvisie en -verordening. Over het document was geen inspraak georganiseerd, laat staan dat het in een interactief proces is ontwikkeld. De Zeister groene organisaties en Stichting Beter Zeist hebben toch hun reacties over het concept ingestuurd. Het hoofdprobleem is het ongebreidelde grootsteedse (wens)denken voor een ‘Metropoolregio Utrecht’. Het koersdocument laat echter weinig ruimte aan natuur en groen. Dat is volgens de provinciale enquête juist wat de inwoners op de eerste plaats stellen. Mede door de ingestuurde reacties is een motie van de PvdA-fractie aangenomen om rekening te houden met de effecten van 3 kwantitatieve groeiscenario’s voor de kwaliteiten van de provincie, lees verder.

Utrechtse omgevingswetdag van de provincie

Invloed van landelijk beleid op provinciale omgevingsvisie / december 2018
Het landelijk beleid heeft uiteraard ook invloed op de provinciale omgevingsvisie. Dat geldt in ieder geval voor het toekomstige meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport. De gemeente verwacht daarvan een oplossing voor de (te verwachten) capaciteitsproblemen voor de woningbouw en mobiliteit. Verder gaat het om het doortrekken van de Uithoflijn, het realiseren van een P+R Mooi Zeist, een goede fietsverbinding met het USP, de intercitystatus van het treinstation Driebergen-Zeist en de doorontwikkeling van station Driebergen-Zeist als regionaal knooppunt (mobiliteit, wonen, werken en recreatie). Kortom: de gemeente Zeist wil een graantje meepikken uit de verwachte Rijksruif voor de Metropoolregio Utrecht. Wel zal dan nog een Milieu Effect Rapportage (MER) t.b.v. de provinciale omgevingsvisie moeten worden uitgevoerd. zie voor de documenten de rubriek. Zie ook de plannen van de provincie c.q. U10 over mobiliteit.

Hoofdgebouw landgoed Dijnselburg vanaf de Amersfoortseweg

Bouwen op instellingsterreinen Eikenstein en landgoed Dijnselburg  / december 2018

Veel instellingsterreinen in de gemeente Zeist komen vrij voor andere doeleinden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vroegere jeugdgevangenis Eikenstein aan de Utrechtseweg en voor het landgoed Dijnselburg aan de Amersfoortseweg in Huis ter Heide. Voor Eikenstein zijn de kaders en uitgangspunten voor de ontwikkeling in goed overleg tot stand gekomen, lees verder.
Voor landgoed Dijnselburg (verkocht door het Bisdom) en omgeving is het lastiger. Het gebied ligt buiten de rode contour van de provincie, zodat het moeilijker te bebouwen is. Inmiddels heeft de raad de kaders voor de ontwikkeling vastgesteld en wat water in de wijn gedaan. Maar het belangrijke punt, het door de gemeente willen oprekken van de rode contour ten behoeve van (extra) woningbouw, is nog niet teruggenomen, lees verder.
De ervaringen met het opstellen van kaders voor gebiedsontwikkeling zijn te gebruiken voor andere instellingsterreinen zoals De Lindehorst (Lyceumkwartier) en Almata (Den Dolder).

Afscheid van de Allegrotuin / november 2018
Door veel vrijwilligers is er met veel plezier gewerkt in de Allegrotuin. Na vier jaar komt er dan toch een einde aan dit veelgeprezen, tijdelijke project in Zeist-centrum, een initiatief van Stichting Beter Zeist. Zo kon iedereen ervaren dat er van braakliggende terreinen iets moois te maken valt. Een groene beleeftuin maakt plaats voor huizen en nog meer winkelruimte. Zoals jullie wellicht al hebben gezien zijn er hekken rond de tuin gezet. De volgende stap is dat de grond gesaneerd wordt. Daarna, als er tenminste genoeg (70%) appartementen verkocht zijn, zal er begin volgend jaar gebouwd worden. Bekijk de rubriek en de slotbeelden!

Voorlopige grenzen van Geopark Heuvelrug inclusief natte randgebieden

Ga op Geopad in het Zeist
november 2018

Het initiatief Geopark Heuvelrug (ontstaan vanuit Stichting Beter Zeist) probeert van de gehele Heuvelrug een Geopark te maken. Dit vanwege de bijzondere, aardkundige waarden, reliëfverschillen, smeltwaterdalen en zandverstuivingen. Daarom bieden landschapsgidsen van het IVN nu speciale excursies aan, op plekken die geologisch of aardkundig zeer interessant zijn.  Maar u kunt zelf ook met behulp van smartphone of I-pad uw tocht maken.
 In de gemeente Zeist alleen al zijn  10 wandelingen beschreven. zie site: www.geopark-heuvelrug.nl.

Beter Zeist werkt mee aan Samen Duurzaam Zeist: nieuws / november 2018
Het filmpje van de vorige bijeenkomst “Duurzaam op Dreef” op samenduurzaamzeist.nl geeft een goed beeld van de betrokkenheid van inwoners. In Pijler 1, “Klimaat en energie” , wordt hard gewerkt aan een Energieplan voor Zeist, samen met bureau Over Morgen. Naast inwoners zijn ook bedrijven en organisaties daarbij betrokken. Over 2 weken is het conceptplan klaar waarna dat door een consentgroep beoordeeld zal worden. Pijler 2, “Kringloop economie“, kwam op 31 oktober bij elkaar tijdens het grote Afval debat. 

Voor Pijler 4, “Gezonde leefomgeving“, ging op 17 oktober het “Fietsend Meetnet” van start: 10 mobiele sensorkastjes fietsen de komende weken in Zeist rond en leggen de fijnstofconcentraties op fietsroutes vast. Wil je ook een keer (of vaker) met zo’n kastje fietsen? Laat het weten! Op 2 november, bij het fietsmonument bij Austerlitz, maakt de werkgroep “Zeist op de fiets” hun plannend bekend. Wil je meer weten over projecten uit Samen Duurzaam Zeist? Of wil je luchtwachter worden? Zie de site van Samen Duurzaam Zeist en/of mail naar Hanna van den Dool.

Hoger beroep in procedure over 5 verkeersbesluiten Zeist / oktober 2018
Vijf beroepsgangers waaronder Stichting Beter Zeist zijn bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen de voorgenomen verkeersmaatregelen bij het busstation en tegen het het sluiten van de doorgang voor auto’s bij De Punt. Zij vinden dat de rechtbank onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van Zeistenaren, zowel centrumbewoners en winkeliers als bewoners van omliggende buurten. Bovendien verwachten zij onder meer veiligheidsproblemen bij het busstation, de Jacob van Lenneplaan en de Lindenlaan. Deze lanen worden straks feitelijk hoofdwegen voor binnenkomend en uitgaand verkeer, terwijl die daar helemaal niet voor bedoeld zijn. Bovendien rijden er per dag op de Lindenlaan duizenden scholieren. En het busstation zou het eerste zijn dat in Nederland wordt opengesteld voor autoverkeer, zie de rubriek Hoger beroep RvS.

plattegrond beeldkwaliteit winkelcentrum Zeist

Voortgang procedures (verkeers)besluiten centrum Zeist / augustus 2018
Op 28 juni 2018 heeft de rechtbank Midden Nederland de beroepen tegen de 5 verkeersbesluiten ongegrond verklaard. De appellanten zien echter voldoende redenen om bij de Raad van State in hoger beroep te gaan. Zij zien echter ook mogelijkheden om met het nieuwe college tot een werkbaar en acceptabel compromis te komen. Het beroep van de Vereniging Lyceumkwartier Zeist tegen verkeersbesluiten van het wijkverkeersplan Wilhelminapark – Lyceumkwartier zuid is wel deels gegrond verklaard. Zie voor beide uitspraken de betreffende rubriek. Het ingestelde beroep van Stichting Beter Zeist over de herinrichting van het eerste deel van de Slotlaan tussen de Hogeweg en de Weeshuislaan is ingetrokken. Daar is namelijk tussentijds overeenstemming over bereikt. Dat maakt het mogelijk dat lijnbussen daar zo nodig toch in beide richtingen blijven rijden, zie rubriek.

Deelgebieden visie Dijnselburg (tussen A28, Panweg en Amersfoortseweg)

Kadernotitie gebiedsvisie Dijnselburg in Ronde tafel en Raad / augustus 2018
2 juli 2018 werd het concept voor de kadernotitie gebiedsvisie Dijnselburg gepresenteerd aan de insprekers. Tot en met 15 juli zijn er negen reacties ingediend, waaronder die van de BB Huis ter Heide en Stichting Milieuzorg Zeist e.o.. Deze zijn verwerkt in een reactienota die staan opgenomen in de inmiddels iets aangepaste kadernotitie. Op 20 september werd de Ronde Tafel gehouden, zie verder voor de inspraakreacties van de burgerorganisaties. Volgens de planning zal de raad  op 13 november over de kadernotitie besluiten. Begin 2019 wordt begonnen met een participatietraject voor de ontwikkeling van de gebiedsvisie Dijnselburg.

Inwonersinitiatief glasvezelnetwerk Zeist / juni 2018
In Zeist bestaat nog geen glasvezelnetwerk voor particulieren, terwijl omliggende gemeenten dat wel al hebben. Met een glasvezelaansluiting heb je snel en betrouwbaar internet. En over een open glasvezelnetwerk is meer concurrentie mogelijk, wat leidt tot beter aanbod, meer keuze en lagere tarieven op het gebied van tv, telefonie en internet.

Steun daarom het bewonersinitiatief glasvezel in Zeist! Laat aan gemeente en marktpartijen massaal weten dat je een glasvezelaansluiting belangrijk vindt via de site ikwilglasinzeist. Anders komt er de komende jaren geen glasvezelnetwerk, lees verder.

Mobiliteitsvisie Utrecht 2040: programma U Ned / juni 2018
Een gemengde stuurgroep van de regio Utrecht, de provincie en departementen heeft voor de “Metropoolregio Utrecht” een programmaplan voor 2040 opgesteld. Daarin worden de hoofdlijnen voor de mobiliteit en verstedelijking van de regio aangegeven. Uitgegaan wordt van een ‘gezonde groei’ van 84.000 – 100.000 woningen in de regio. In het programma van 23 mei 2018 wordt het strategisch kader geschetst. Verder wordt ingegaan op de uitvoeringsagenda en de sturing en organisatie. De vraag wordt niet gesteld of het  voor de bevolking, de omgeving en (macro-)economisch wel zo verstandig is te centraliseren in Nederland. Dat gaat onvermijdelijk ten koste van andere regio’s en het zorgt daar voor leegloop en extra kosten. Zie verder het Programma U Ned.

Logo Centrum Zeist Vernieuwt

Project herinrichting centrum was niet ‘in control’ / juni-juli 2018
De gemeenteraad had tijdens de Ronde Tafel van 14 juni veel kritiek op de na de verkiezingen gebleken grote overschrijdingen van het project centrum. De financiële commissie voor het project gaat de touwtjes nu stakker aantrekken om de ontwikkeling van de kosten te beteugelen. Dat kan nog wel eens lastig zijn, want er is ook nogal wat voorgenomen in om het centrum gelegen buurten, zoals het busstation, Wilhelminapark, Lyceumkwartier, Jagerlaan e.o., Jacob van Lenneplaan e.o. en Donkerelaan (Slotlaan langs het Walkartpark). Kortom: wat wordt straks het integrale kostenplaatje? De burgers krijgen waarschijnlijk geen goed inzicht in de projectrisico’s en de kostenontwikkeling. De belangrijkste stukken zijn geheim verklaard. De openbaarheid daarvan zou de uitvoerende aannemers in de kaart kunnen spelen. Alsof die niet eerder al extra kosten konden berekenen. Zie de bijdrage van Stichting Beter Zeist voor de Ronde Tafel en het in juli gewijzigd (in geel) aangenomen raadsvoorstel financiën project centrum. In verband hiermee en gezien de pilot met een autovrije Slotlaan is de planning van de uitvoering aangepast, zie bericht. De aanpassing van de (korte) Weeshuislaan en het busstation wordt uitgesteld.

Eerste resultaten Geopark Heuvelrug e.o. voor Zeist beschikbaar / juni 2018
Na half jaar hard werken overhandigde de stichting de ontdekkaart voor de gemeente Zeist van het geopark aan Wethouder Sander Jansen. Dit gebeurde op donderdagmiddag 7 juni  in de Boswerf. De Ontdekkaart is verkrijgbaar bij de VVV in de gemeente Zeist. Lees ook het persbericht.
Iedereen kan nu zelf ‘geopaden’ gaan lopen met GPS-aanduiding bij RouteYou op een smartphone, tablet of anders met een geprinte of digitale folder. Zie voor de wandelingen en het navigeren per GPS het geopad-overzicht. De wandelingen in de gemeente Zeist zijn al geactualiseerd en gecontroleerd, de andere volgen nog. Per wandeling is ook een toelichtende brochure en folder op de website van de stichting beschikbaar. Zie verder ook de site van Geopark Heuvelrug.

Gezamenlijk streefbeeld Wegh der Weegen klaar / juni 2018
Het afgelopen half jaar heeft Stichting Wegh der Weegen samen met allerlei belanghebbenden, aanwonenden, de provincie en 4 gemeenten een gezamenlijk streefbeeld ontwikkeld voor de Wegh der Weegen. Deze historische weg loopt van De Bilt tot Amersfoort en werd aan het einde van de tachtigjarige oorlog ontworpen door Jacob van Campen. Op 31 mei is het streefbeeld aangeboden aan gedeputeerde Dennis Straat van de provincie Utrecht. Het document geeft een basis voor een optimale combinatie van enerzijds de cultuurhistorische waarden en de eenheid van de Wegh der Weegen en anderzijds moderne uitgangspunten voor de inrichting van de weg. Het streefbeeld zal worden gebruikt voor het opstellen van een uitvoeringsovereenkomst met de provincie en de gemeenten. Zie verder de website Wegh der Weegen en een presentatie van de voorzitter van de stichting voor het platform van 18 april van Beter Zeist.

Vervolg beroepsprocedures verkeersbesluiten centrum Zeist / mei 2018
De brief van het burgerinitiatief aan de raad over het gezamenlijk heroverwegen van de centrumbesluiten heeft de raad op voorstel van het huidige college voor kennisneming aangenomen. Men wilde kennelijk de volgende zitting van de rechtbank afwachten. Die was op dinsdagochtend 29 mei. Allereerst werden de beroepen tegen de 5 verkeersbesluiten behandeld, zie verder. Daarna vond de zitting plaats over het beroep van de Vereniging Lyceumkwartier Zeist tegen maatregelen in het wijkverkeersplan Lyceumkwartier Zuid – Wilhelminapark, zie verder de websitepagina van VLZ.

Globaal coalitieakkoord met zicht op inwonersakkoord / mei 2018
Op 3 mei 2018 werd het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd van de vier coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA en CU/SGP. Het is een hoofdlijnenakkoord dat nog wordt aangevuld met een inwonersakkoord over de uitvoering. Zie ook het persbericht. Beter Zeist heeft een reactie gestuurd naar de raad aangezien het akkoord daar op 17 mei aan de orde komt. Voor een vergelijking van de punten van de kieswijzer met standpunten van de politieke partijen) en die van het akkoord, zie de aangevulde kieswijzer. Daaruit valt af te leiden met welke punten van de kieswijzer (voldoende) rekening is gehouden en met welke niet.

Laatste seizoen voor Allegro tuin / mei 2018
De projectontwikkelaar heeft aangekondigd 15 oktober te beginnen met de voorbereiding van de bebouwing van het vroegere Stinkensterrein. Volgens de goedgekeurde bestemming zullen daar appartementen verrijzen met een ‘plint’ van bedrijfsruimten of winkels, zie de website.  Gezien het vroegere gebruik zal de bodem voorafgaande aan de bouw (deels) worden gesaneerd. Inmiddels bestaat de tuin 4 jaar en wordt deze voor allerlei activiteiten gebruikt. Zie de foto’s van het nog bestaande lusthof in centrum Zeist, zie Allegro 2018.

Coalitie van VVD, GroenLinks, CDA en CU/SGP? / april 2018
Deze partijen proberen samen een coalitie te vormen voor de periode 2018-2022.
Het streven is een globaal coalitie-akkoord op te stellen en ook te komen tot een inwonersakkoord. Dat sluit aan bij het pleidooi van Beter Zeist om tussen de verkiezingen door de gehele raad en de burgers meer invloed te geven. Ten behoeve van beide akkoorden kan de beoogde coalitie gebruik maken van de onderwerpen van de Kieswijzer en de keuzen van de partijen daarin. Zodra er een concept ligt zullen we de burgers en maatschappelijke organisaties vragen daarop te reageren, zie de kieswijzer en de suggesties voor de partijen.

Ontwikkelingen in Huis ter Heide en omgeving / april 2018
Behalve de aandacht voor de eventuele houtcentrale spelen 3 andere kwesties in Huis ter Heide. Zo heeft de rechtbank de beroepen van de dorpsvereniging en de gemeente Zeist tegen de verhoging van de maximumsnelheid op de A 28 niet gehonoreerd. Verder heeft de vereniging samen met Beter Zeist en Milieuzorg Zeist overlegd over het nieuwe Cash Centre van de Nederlandse bank. Het gaat om de inpassing van het gebouw in de directe omgeving van de voormalige vliegbasis Soesterberg. Het overleg verliep in goede harmonie. En ten slotte deelde de gemeente mee dat er binnenkort wordt begonnen met de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Dijnselburg en omgeving. Dat gebeurt in een gezamenlijk overleg met de belanghebbenden.

Landhuis Veldheim langs de Utrechtseweg Zeist

Instellingsterreinen Utrechtseweg in de verkoop / april 2018
De vroegere instellingsterreinen van de failliete Zonnehuizen staan te koop. Ontwikkelaars e.d. kunnen zich daarvoor inschrijven. Het gaat om Veldheim, Stenia en Peronik (tussen Lommerlust en Steniaweg). Hoewel de terreinen thans nog grotendeels een maatschappelijke bestemming hebben is daar nu minder behoefte aan. Een woonfunctie ligt dan voor de hand en dat brengt voor de banken uit de failliete boedel meer geld op. Bij de herontwikkeling zal volgens het college rekening moeten worden gehouden met het monumentale karakter van de gebouwen, de tuinen en de ligging in de Stichtse Lustwarande van landgoederen van De Bilt naar Rhenen. Verder zal de ontwikkeling in samenspraak met de omwonenden plaatsvinden, zie verder de brief van het college.

Initiatief Geopark Heuvelrug en omgeving kansrijk / maart 2018
Het ‘Nederlands Forum Unesco Global Geoparks’ ziet kansen voor een geopark zoals in eerste instantie voorgesteld door het (burger)initiatief van Stichting Beter Zeist. In het eerste advies van maart 2018 adviseert het dat de twee initiatieven in Noord Holland en Utrecht gaan samenwerken om tot een kansrijke aanvraag als kandidaat-gebied te komen. Overigens streeft het initiatief Geopark Heuvelrug en omgeving al vanaf het begin naar samenwerking met het al langer bestaande Noord-Hollandse initiatief Gooi en Vecht. In het advies zijn 4 andere initiatieven als minder of niet kansrijk beoordeeld. In Nederland bestaat al sinds 2013 het Geopark Hondsrug. Verder is het grensoverschrijdende initiatief Schelde Delta positief beoordeeld, zie het advies en de nieuwe site van geopark-heuvelrug.

Brief Burgerinitiatief: samen verkeersplan heroverwegen / maart 2018
Aanstaande donderdagavond 8 maart om 20.00 uur vindt in de bibliotheek een gezamenlijk politiek debat plaats over verkeer. Ter voorbereiding daarop hebben de initiatiefnemers van het in 2016 gehouden burgerinitiatief een brief gestuurd naar de raadsleden. De brief met bijlage gaat over de verkeersgevolgen van het circulatieplan centrumvisie Zeist. De groep burgers constateert dat de huidige verkeersmaatregelen geen bijdrage leveren aan de doelen van de centrumvisie. Zij pleiten dan ook voor een heroverweging ervan in plaats van allerlei juridische procedures. In het kader van de verkiezingen vraagt de groep burgers de politieke partijen zich hierover expliciet over uit te spreken. Dit zal ongetwijfeld aan de orde komen tijdens de verkiezingsbijeenkomst, zie verder

Crowdfunding burgerinitiatief SMAL: Samen Meten Aan Luchtkwaliteit / februari 2018
Vooral fijnstof en in het bijzonder ultra fijnstof in de lucht dringt diep door in onze longen. Het is een ‘silent killer’, die ons leven met gemiddeld 13 maanden bekort. Minder fijnstof gedurende het leven is beter voor de kwaliteit van leven, de productiviteit, en de levensduur. Om te weten hoe het gesteld is met de luchtvervuiling in onze directe woonomgeving is het burgerinitiatief Samen Meten Aan Luchtkwaliteit gestart. U kunt de vervuiling door het gevaarlijke fijnstof dan zelf op een redelijk betrouwbare manier meten. Dat gebeurt in samenwerking met Het RIVM en het KNMI. Stichting Beter Zeist steunt het initiatief van harte. De gemeente inmiddels ook en de provincie heeft ook belangstelling. U ook al? Lees verder over de crowdfunding actie en de adoptie van meetstations.

Invoeren nieuwe omgevingswet een hele kluif / februari 2018
Over dit onderwerp hield Stichting Beter Zeist op 5 februari 2018 in de Trouwzaal van het gemeentehuis een studiebijeenkomst. Daarmee gaf het platform van buurten en dorpen het startschot voor de voorbereiding van de invoering van de wet in Zeist. Aanwezig waren belangstellenden vanuit buurt-, dorps- en milieuorganisaties en verder raadsleden, de gemeente, architecten en marktpartijen. Voor de inleidingen en discussiepunten klik hier.

Presentatie uitkomsten enquête duurzaamheid / januari 2018
Stichting Beter Zeist helpt ook mee aan het uitvoeren van de Brede Milieuvisie Zeist in het kader van “Samen Duurzaam Zeist”. Eind 2017 is een enquête gehouden naar de betrokkenheid van de inwoners van Zeist bij de vier zogeheten pijlers van de (burger) activiteit. Het gaat om 1) klimaat en energie, 2) circulaire economie, 3) natuur/landschap/cultuurhistorie en 4) gezonde leefomgeving. Voor de pijlers 3 en 4 is Beter Zeist de ‘trekker’. Ruim 1.500 mensen hebben die enquête ingevuld. Zie voor de resultaten Samen Duurzaam Zeist (rechtsboven van de startpagina). Laat u inspireren of inspireer anderen om mee te doen met concrete plannen!

Kozakkenput Zeist: een kunstmatige of natuurlijke laagte?

Duurzaam Geopark Zeist / januari 2018
Stichting Beter Zeist heeft in 2015 het burgerinitiatief genomen te komen tot een Unesco erkend Geopark Heuvelrug, inclusief de natte randgebieden. In het kader van het project “Samen Duurzaam Zeist” gaat de stichting Geopark Heuvelrug i.o. voor de gemeente Zeist de voorbereiding ervan versnellen. Zo kunnen in de loop van dit jaar de bewoners en bezoekers van de gemeente nader kennis maken met de geologische geschiedenis en ondergrond èn de natuur èn de cultuurhistorie van Zeist. Vrijwilligers hebben al veel voorwerk gedaan. Dat wordt met dit door de gemeente ondersteunde project aangevuld met 11 geopaden die met een smartphone zijn te lopen. Verder wordt er les- en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, zie verder.

Economische visies voor Zeist/ januari  2018
Op 14 december 2017 kwamen in de Ronde Tafel zowel het lokale Economisch Kompas Zeist als de regionale visie Ruimtelijk Economische Koers 2018-2040 van tien Utrechtse gemeenten (U10) aan de orde. Belangrijke bespreekpunten waren de status van beide visies en hoe deze zich onderling verhouden. En verder hoe ze corresponderen met het beleidskader van de Structuurvisie Zeist en andere beleidsdocumenten van de gemeente. Ook de betrokkenheid van belanghebbenden en burgers bij de uitwerking van de visies in actieplannen was een punt van zorg. Er is bezorgdheid dat de nadruk op economische groei de identiteit en de waarden van Zeist, waaronder het behoud van groen en landschap, teveel zal aantasten. Op dinsdag 16 januari 2018 besluit de gemeenteraad over de 2 economische visies, zie verder.