Nieuws

Samen voor een beter ZeistStadsomroeper

Stichting Beter Zeist zet zich sinds 2007/2008 in voor een mooi en groen Zeist en voor meer invloed van burgers op hun woon- en leefomgeving, zie ook de rubriek Beter Zeist in het kort.
Het platform van buurten en dorpen:
o beschikt over een netwerk van personen en organisaties;
o werkt samen met buurtgroeperingen van Zeist e.o.;
o kent alleen vrijwilligers en werkt zonder subsidie;
o is onafhankelijk van politieke partijen en zakelijke belangen;
o is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status).

Ook al vriend van Stichting Beter Zeist? Steun het werk en geef u op als vriend/donateur. U ontvangt dan de maandelijkse nieuwsbrief en andere berichten. Vul hiernaast in >

Agenda bijeenkomsten
Help mee aan een beter Zeist
Laatste Nieuws

AGENDA BIJEENKOMSTEN

  • Inloopavond omgevingsvisie provincie, 14 oktober 19.30-21.30, Provinciehuis, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
  • Themajaar koude oorlog park Soesterberg: 19 en 20 oktober
  • Platform Beter Zeist, Vrije school, Socrateslaan 24; 20 november 19.45 uur

HELP MEE AAN EEN BETER ZEIST!
Beter Zeist zoekt vrijwilligers die bereid zijn hun kennis en ervaring te gebruiken voor hun woon- en leefomgeving. Dat kan onder meer op het gebied van duurzaamheid en milieu, groen en ruimte, wonen en bouwen, verkeer en vervoer, burgerparticipatie en deelnemen aan burgerinitiatieven zoals actviteiten van het Geopark Heuvelrug i.o. U kunt meewerken als bestuurslid of in werkgroepen, functioneren als contactpersoon voor buurten, stukken schrijven, bijeenkomsten organiseren, meehelpen met projecten, inspreken bij de gemeenteraad, publiciteit verzorgen, donateurs werven, acquisitie van gelden, etc. Loop met ons mee en wordt enthousiast om samen met anderen mee te helpen  aan een mooi Zeist. Inlichtingen: Egbert Visscher, 030 – 6960 141 of Hanna van den Dool: 06 – 4608 2657 of Hanna van den Dool.
terug naar top

LAATSTE NIEUWS

Voor eerder uitgebrachte Nieuwsflitsen, zie rubriek Nieuwsflits 
Voor vroegere nieuwsberichten van 2010 -2017 zie de rubriek 
NIEUWSARCHIEF

Regio Utrecht stuurt aan op verdere verstedelijking / oktober 2019
De regio Utrecht van 10 of 16 gemeenten neemt in tal van rapporten een voorschot op een Metropoolregio Utrecht. Dat valt af te leiden uit het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) van U10 en de Regionale Energie Strategie (RES) van U16. In de rapporten staat zonder onderbouwing dat bij de daarvoor benodigde transformatie alles is te combineren. Ook ontbreken in het beoordelingskader voor het REP de criteria voor groen, recreatie, cultuurhistorie, gezondheid en duurzaamheid.
In de Zeister raadsvergadering van 8 oktober hebben de fracties de burgerorganisaties gevolgd om deze criteria alsnog aan te vullen. Maar zal dat ook in U10 gebeuren? En betekent het hoge scenario van verstedelijking dat de burgers maar weinig invloed kunnen hebben op de inhoud van de komende Omgevingsvisie voor Zeist? Zie een brief van 3 organisaties en verder de rubriek over het beoordelingskader REP.

Na 12 jaar gehele Drieluik Den Dolder in principe aanvaard /oktober 2019
Op 8 oktober aanvaardde de raad het voorstel om in Den Dolder de spoorwegovergang voor autoverkeer af te sluiten en een bypass aan te leggen via de provinciale weg (tweeluik). Eerder was namelijk al aan de Tolhuislaan een voetgangers/fietstunnel aangelegd.
Verder werd 4 miljoen euro gereserveerd voor aanvullende investeringen in Den Dolder. Tegen waren D66 en de lokale partijen. Zij vonden dat er bij de bevolking nog te veel verschil van mening was om een principebesluit te nemen. Bovendien concludeerden zij dat het onderzoek van bureau Goudappel Coffeng onvoldoende gericht was op integrale veiligheid van alle beoogde verkeersmaatregelen. Verder vonden zij de concretisering van de verkeersmaatregelen en de financiële uitwerking ervan onvoldoende. Zie voor het gehele verhaal de rubriek.

Woningbouwprogramma Zeist volgt hoge groeiambitie regio Utrecht september 2019
Tot 2035 staan er in Zeist voldoende bouwprojecten op stapel om zelfs te voldoen aan de hoge groeiambities van de Metropoolregio Utrecht. Voor de periode 2035 -2050 is er nog voldoende tijd om in de mogelijke behoefte aan woningbouw te voorzien. Dat blijkt uit een vergelijking van de regionale groeiambities met de cijfers van de woningbouwprojecten van de gemeente Zeist. De regionale ambities kunnen echter ook lager uitvallen of Zeist kan ervoor kiezen de hoge ambities toch niet te volgen om de kwaliteit van de leefomgeving niet verder aan te tasten. Verder zijn er ook met de extra woningbouw samenhangende ambities voor mobiliteit, productie van energie, natuur en recreatie. Die vergen ook extra ruimte, lees verder de rubriek.

Zeister muur: geen auto’s van noordoost naar zuidwest door Zeist-centrum

Evaluatie Centrumvisie blijkt nulmeting / zomer 2019
Het college van B&W wil niet terugkijken maar vooruitzien. Dat blijkt uit de doelstelling van het eerder aangekondigde ‘evaluatieonderzoek’. Het gaat in feite om een nulmeting met het oog op doorontwikkeling van het centrum, zoals in de collegebrief met de onderzoeksopzet van bureau Enneüs staat. Het is een gemiste kans dat er geen evaluatie van de effecten en kosten van het uitgevoerde beleid wordt gehouden. Er wordt vooral  gevraagd naar beleving en tevredenheid met aanvullend informatie over resultaten van verkeersmetingen van auto- en fietsverkeer. Dat kan waardevolle informatie opleveren, maar het voorziet niet in een door bewonersorganisaties gewenste evaluatie met leerpunten voor het beleid. Lees verder de door het college geanonimiseerde, ingezonden brief die naar de raad is gezonden en de rubriek met meer informatie en de collegestukken.

Hoger beroep verkeersbesluiten 2017 / september 2019
Op 28 augustus 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de hoger beroepszaken. De beroepen zijn ongegrond verklaard en de besluiten blijven dus in stand, zie de uitspraak. Wel heeft de gemeente namens het college toezeggingen gedaan aan de RvS. Het gaat over het nemen van compenserende maatregelen op de Lindenlaan als er verkeersonveiligheid optreedt. Dat geldt ook voor het heroverwegen van verkeersmaatregelen wanneer die niet of minder effectief zijn. Het college ziet de in het najaar van 2019 voorgenomen evaluatie van de centrumvisie en de besloten verkeerscirculatie als middel om zo nodig besluiten en maatregelen aan te passen, zie de voorgeschiedenis en de (ook verwachte) aanpassingen van de besloten verkeerscirculatie.

Steun de petitie: géén nieuwbouw voor horeca in het Walkartpark
Rond het Rijksmonument Walkartpark zijn 15 lunch-koffietentjes en 24 restaurants. Er is een wijziging van het bestemmingsplan nodig om in het park een nieuw horecapand te bouwen. Daarvoor gaan gezonde bomen en struiken gekapt worden. De gemeente wil hier een horecapand van 100m2 met souterrain en een terras van 200m2 laten bouwen. De omwonenden willen het cultuurhistorische park niet aantasten door nieuwbouw, de wijziging van het bestemmingsplan stoppen en het Walkartpark behouden als groene long voor Zeist. Genoeg is genoeg. Wilt u het initiatief ook steunen? Zie de petitie

Zitting Raad van State over hogere beroepen verkeersbesluiten / mei 2019
Op 18 juli in de ochtend zal de raad van State (RvS) de zitting houden over hogere beroepen die 5 organisaties waaronder stichting Beter Zeist hebben aangespannen tegen de verkeersbesluiten in het centrum van Zeist. De RvS beoordeelt de beroepen alleen op rechtmatigheid. Kortom: had de raad de besluiten zo mogen nemen, inclusief motivering en belangenafweging. De doelmatigheid van de besluiten heeft de gemeenteraad afgewogen, de RvS beoordeelt die niet. Overigens zijn nog steeds niet alle besluiten uitgevoerd, zoals de openstelling van het busstation. Wel heeft het college enkele verkeersaanpassingen uitgevoerd. Verder hebben 4 organisaties bezwaar gemaakt tegen de eenzijdige afsluiting van de Korte Steynlaan. Voor de zitting van de Raad van State kunnen tot en met  7 juli nog stukken worden ingeleverd. De uitspraak is eind augustus of later, zie ook de rubriek.

Transformatie V&D-pand en omgeving / mei 2019
Het college wil samen met de eigenaar van het V&D-pand het gebouw transformeren naar appartementen en in de eerste twee lagen ervan maatschappelijke voorzieningen huisvesten zoals de muziekschool, het Kunstrenhuis, de Peppel en de bibliotheek. Dat betekent dat De Punt waarschijnlijk wordt afgebroken en zal worden vervangen door appartementenflats. De markt moet dan ergens anders komen. Vooral het idee om de markt te gaan bebouwen en verkleinen roept vraagtekens op. Hebben we hier niet te maken met een eerder massaal afgewezen plan om de Markt te bebouwen? Ook laat de offerte-uitvraag van het college zien dat Belcour als winkelcentrum in feite wordt afgeschreven. En het vrijhouden van de toegangen tot Belcour vormde juist de onderbouwing voor de verkeersmaatregelen. Lees verder de rubriek.

Mars voor behoud Oude Tempel en overhandiging 1.250 handtekeningen aan gedeputeerde

Uitruil woningbouw Landgoed Oude Tempel en Kamp Zeist?
Op 16 maart werd er als laatste signaal nog een protestwandeling gehouden om landgoed Oude Tempel te vrijwaren van woningbouw. Uiteindelijk op 17 april 2019 heeft de Raad van State haar uitspraak gepubliceerd over de in december 2017 en februari 2018 ingediende beroepen van Stichting Milieuzorg Zeist e.o. tegen de aantasting van het landgoed. De stichting is nu deels in het gelijk gesteld. Dat betekent dat de politiek, provincie Utrecht en Soest (en mogelijk Zeist wat Kamp Zeist betreft), hun plan zullen moeten bijstellen. Of ze dat willen is echter de vraag gezien ook het vasthouden van Zeist aan het oude plan voor uitruil. De laatste eindjes van het programma Hart van de Heuvelrug zijn voorlopig nog rafelrandjes gebleken! Lees verder over de rubriek.

Concept Energieplan Zeist en Routekaart / april-mei 2019
Op 4 april 2019 is het concept Energieplan Zeist besproken in de Ronde Tafel van de gemeenteraad. Naast loftuitingen was er ook commentaar op het plan. Zo bestaat er geen overeenstemming over de inhoud en is het plan nog niet concreet genoeg; het is meer een visie. Verder lijkt een klimaatneutraal Zeist in 2030 niet haalbaar op het eigen grondgebied. Het netto-effect van de maatregelen en middelen is nog onvoldoende onderzocht. De afstemming met andere beleidssectoren ontbreekt vrijwel en ook de implementatie is niet uitgewerkt. Veel kritiek is verwerkt door het opstellen van een Routekaart met als meer realistische ambitie: een energieneutraal Zeist in 2050, of zoveel eerder als mogelijk; een derde van de opgave is gerealiseerd in 2030, zie verder de rubriek.

Verkiezingen Provincie en Waterschap 20 maart 2019
Aan de provinciale verkiezingen doen 14 partijen mee. 13 ervan zijn ook landelijk werkzaam. Verder is “U26gemeenten” opgericht, een samenwerkingsverband van 26 lokale partijen. Op die lijst staan bovenaan de fractievoorzitters van Seyst.nu en NieuwDemocratischZeist. Voor de waterschapsverkiezingen behoren 3 van de 10 lijsten niet tot de landelijke partijen, namelijk “Water Natuurlijk”, “Waterschap@inwonersbelangen” en “AWP niet politiek, wel deskundig”.
Stemhulp waterschap en Kieswijzer provincie

Transformatie V&D pand en omgeving / maart 2019
Eindelijk komt de planvorming over het V&D-pand van de grond. Vastgoedeigenaar Accres laat door stedenbouwkundig bureau SVP een scenario-en effectenstudie voor de transformatie uitvoeren. Bij de studie wordt ook Emmaplein, Markt, Voorheuvel en 1e Hogeweg betrokken. Het is de bedoeling dat twee verdiepingen van het pand onderdak bieden aan o.a. de bibliotheek Idea Zeist en het Kunstenhuis: locatie Egelinglaan, de muziekschool en de Peppel. De rest van het pand is bestemd voor appartementen in diverse typen en prijsklassen. Nu maar afwachten wat de invloed van de plannen is op de verkeerscirculatie en de vormgeving van de markt e.o. En krijgen de inwoners daarover ook nog wat te zeggen? Lees verder.

Ruimtelijk Economisch Programma 2040 – 2 U10 / februari 2019
Nadat de Zeister raadsleden op 30 januari in besloten kring waren bijgepraat over de beleidsvorming in het kader van REP werd op 14 februari voor de tweede maal voor raadsleden een informatiebijeenkomst gehouden. Beter Zeist en Milieuzorg Zeist hebben op eigen verzoek daaraan deelgenomen. De Regio Utrecht wil voor 1 april 2019 van de colleges van de aangesloten gemeenten horen of de rapporten de bouwstenen gaan vormen voor het REP. De rapporten worden hier op de site nog zonder commentaar opgenomen. Dat gebeurt wel zodra binnen Beter Zeist daarover is gesproken. Zie het raadsverslag en verder de rapporten en korte inleidingen.

De 3 stappen in de energietransitie, Energieplan Zeist / 2019 02 12

Energieplan Zeist met oplegnotitie over uitgangspunten / februari 2019
Namens Samen Duurzaam Zeist overhandigde Edith Haffmans 12 februari het concept Energieplan Zeist aan de gemeenteraad. Het plan beschrijft wat een klimaatneutraal Zeist concreet inhoudt, hoe er in Zeist al aan wordt gewerkt, en wat er nodig is om dit proces te versnellen. Woningen, bedrijven en mobiliteit dragen elk voor ongeveer een derde deel bij aan het energieverbruik. Het energieplan, dat nog door de raad moet worden vastgesteld, heeft als ambitie het energieverbruik in Zeist in 2030 ongeveer te halveren. Dit zou moeten gebeuren door isolatie, energiezuinige technieken en energiebesparend gedrag. De overig benodigde energie moet duurzaam worden opgewekt.
Een groep die bij het energieplan betrokkenen is heeft, net als Stichting Beter Zeist, fundamentele opmerkingen over het rapport en het opstellen ervan. Dit is in de oplegnotitie bij het energieplan aangegeven, lees verder in de rubriek en de 3 voorstellen van de groep.

Zeist Schoon, één buurt één missie!
Landelijke Opschoondag op 23 maart 2019. Doe mee!
Zaterdag 23 maart 2019 is het Landelijke Opschoondag. Overal in het land organiseren inwoners opruimacties in de buurt. Want, in een schone omgeving, is het prettiger wonen. Ook in de gemeente Zeist gaan op verschillende plekken inwoners aan de slag. Een mooi moment om samen met de buurt iets te doen. Ook sportverenigingen worden uitgenodigd om mee te doen. De Gemeente ondersteunt de initiatieven van harte met materialen zoals afvalgrijpers, hesjes en vuilniszakken. Op de website www.supportervanschoon.nl staan de locaties waar in Zeist al een opruimactie komt.
Aanmelden van een eigen actie kan ook op www.supportervanschool.nl. Ondersteunende materialen bestellen kan via www.boswerf.nl, ga naar de pagina ‘activiteiten’. Voor vragen of advies bij de organisatie kan vóór 5 maart 2019 contact worden opgenomen met Judith Stoker, j.stoker@odru.nl/088-0225083.

Oorspronkelijk voorgestelde omvang: een kleinschalig parkpaviljoen

Horeca paviljoen in Walkartpark? / februari 2019
Als sinds 2014 wordt gesproken over een parkpaviljoen in het Walkartpark. Het college ziet het als een voorziening om het Rond met het winkelcentrum te verbinden. Maar volgens het legaat is het park tot publieke wandeling opengesteld voor de inwoners van Zeist en daaraan zijn bepaalde eisen verbonden. Verder zitten omwonenden en burgerorganisaties helemaal niet te wachten op het vergroten van de oorspronkelijk voorgestelde kleinschalige voorziening. Die dreigt het park in tweeën te spitsen en zal veel overlast gaan geven. En willen de vele bestaande horeca-ondernemers wel zo’n extra voorziening? Inmiddels heeft de wethouder op 20 februari wel toegezegd dat de omvang van het paviljoen en het terras worden verkleind en dat er geen verdieping op komt, zie verder.

Ruimtelijk economisch programma van U10 / februari 2019
De Utrechtse regio van 10 of meer (16?) gemeenten wil voor 1 april 2019 van de colleges van de aangesloten gemeenten horen of vier onderzoeksrapporten de bouwstenen gaan vormen voor het Ruimtelijk Economisch Programma van U10 (REP U10) en een plan van aanpak. Het REP kent (minstens) drie resultaten:
1. Een integraal ruimtelijk perspectief voor de Metropoolregio Utrecht (MRU)
2. Gebiedsgerichte programma’s en/of projecten en de daarbij behorende uitgangspunten, randvoorwaarden en overeenkomsten.
3. Hoofdlijnen voor een regionale uitvoeringsagenda en set aan afspraken
De 4 rapporten worden nog besproken met de raad., zie de informatiebrief van het college. Mogen de burgers daar ook nog iets van vinden of vindt alles in beslotenheid plaats zoals op 30 januari, zie de brief. Lees ook de subrubrieken omgevingswet en U10.
Ook hebben de U10 gemeenten aan de provincie hun wensen op tafel gelegd voor de volgende periode, dat ook zonder de burgers tussentijds te raadplegen.

Foto Robert van der Gun: file Antonlaan na gedeeltelijke invoering van de verkeersmaatregelen in Zeist centrum op 1 februari 2019

De Zeister Muur: hoe bereikbaar is het winkelcentrum nog? / februari 2019
Direct na de invoering van de verkeersmaatregelen op 29 januari is op sociale media een storm van protest ontstaan over de ervaren effecten ervan. Inmiddels hebben het Centrummanagement, centrumondernemers en meer dan 2.000 ondersteuners van een onlinepetitie al gewaarschuwd voor de gevolgen. Op zaterdag 16 februari staat van 11-12 uur een demonstratie gepland bij de Voorheuvel.  Het college probeert de commotie te sussen, maar de geest lijkt nu uit de fles. ‘Je maintiendrai’ (ik zal handhaven) is kennelijk het devies van het college, maar kan de raad de maatschappelijke druk weerstaan? Al eerder hebben de beroepsgangers de gemeente tot 5 maal toe aangeboden om tot een vergelijk te komen. Kan het nu wel als de ondernemers en de bevolking massaal gaan protesteren?
Tot nu toe geeft de coalitie weinig krimp en gebruikt zij achteraf een andere motivering van de maatregelen dan tijdens de besluitvorming in 2015. Zo zou de bevolking vooraf over de gekozen verkeerscirculatie zijn geraadpleegd (onjuist) en zou in de raad zijn afgesproken dat het centrum autoluw zou zijn (geldt alleen voor de Slotlaan). Verder zou het nu verkeersveiliger zijn dan vroeger (nooit onderzocht). Lees verder.

Het uur U voor het verkeer in het centrum / januari 2019
Maandag 28 januari wil het college de verkeersborden in het centrum verhangen. Dat betekent dat de meeste verkeersmaatregelen dan worden doorgevoerd. Het geldt nog niet voor de openstelling van het busstation en de volledige afsluiting van de Korte Steijnlaan voor auto’s. Over de verwachte effecten daarvan, zoals opstoppingen en omrijden. vindt u op de site de belangrijkste informatie, zie alvast de kaart met wegafsluitingen en omwegen. Nog steeds wil het college niet overleggen met de procespartijen die meedoen aan het hoger beroep bij de Raad van State. Die wachten nu af wat de effecten in de praktijk zijn en zij zullen de gebleken gevolgen in de procedure inbrengen. Maar u kunt zich ook tot de raad en de pers wenden als er verkeersproblemen ontstaan. Inmiddels schuift het college de evaluatie van de maatregelen op de lange baan. Lees verder wat u te wachten staat.

Provinciale koers voor Omgevingsvisie en -verordening / december 2018

Omslag van het Koersdocument van de provincie Utrecht

Op 10 december 2018 heeft de provincie Utrecht haar koers vastgesteld voor het proces en de inhoud van de provinciale omgevingsvisie en -verordening. Over het document was geen inspraak georganiseerd, laat staan dat het in een interactief proces is ontwikkeld. De Zeister groene organisaties en Stichting Beter Zeist hebben toch hun reacties over het concept ingestuurd. Het hoofdprobleem is het ongebreidelde grootsteedse (wens)denken voor een ‘Metropoolregio Utrecht’. Het koersdocument laat echter weinig ruimte aan natuur en groen. Dat is volgens de provinciale enquête juist wat de inwoners op de eerste plaats stellen. Mede door de ingestuurde reacties is een motie van de PvdA-fractie aangenomen om rekening te houden met de effecten van 3 kwantitatieve groeiscenario’s voor de kwaliteiten van de provincie, lees verder.

Utrechtse omgevingswetdag van de provincie

Invloed van landelijk beleid op provinciale omgevingsvisie / december 2018
Het landelijk beleid heeft uiteraard ook invloed op de provinciale omgevingsvisie. Dat geldt in ieder geval voor het toekomstige meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport. De gemeente verwacht daarvan een oplossing voor de (te verwachten) capaciteitsproblemen voor de woningbouw en mobiliteit. Verder gaat het om het doortrekken van de Uithoflijn, het realiseren van een P+R Mooi Zeist, een goede fietsverbinding met het USP, de intercitystatus van het treinstation Driebergen-Zeist en de doorontwikkeling van station Driebergen-Zeist als regionaal knooppunt (mobiliteit, wonen, werken en recreatie). Kortom: de gemeente Zeist wil een graantje meepikken uit de verwachte Rijksruif voor de Metropoolregio Utrecht. Wel zal dan nog een Milieu Effect Rapportage (MER) t.b.v. de provinciale omgevingsvisie moeten worden uitgevoerd. zie voor de documenten de rubriek. Zie ook de plannen van de provincie c.q. U10 over mobiliteit.

Hoofdgebouw landgoed Dijnselburg vanaf de Amersfoortseweg

Bouwen op instellingsterreinen Eikenstein en landgoed Dijnselburg  / december 2018

Veel instellingsterreinen in de gemeente Zeist komen vrij voor andere doeleinden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vroegere jeugdgevangenis Eikenstein aan de Utrechtseweg en voor het landgoed Dijnselburg aan de Amersfoortseweg in Huis ter Heide. Voor Eikenstein zijn de kaders en uitgangspunten voor de ontwikkeling in goed overleg tot stand gekomen, lees verder.
Voor landgoed Dijnselburg (verkocht door het Bisdom) en omgeving is het lastiger. Het gebied ligt buiten de rode contour van de provincie, zodat het moeilijker te bebouwen is. Inmiddels heeft de raad de kaders voor de ontwikkeling vastgesteld en wat water in de wijn gedaan. Maar het belangrijke punt, het door de gemeente willen oprekken van de rode contour ten behoeve van (extra) woningbouw, is nog niet teruggenomen, lees verder.
De ervaringen met het opstellen van kaders voor gebiedsontwikkeling zijn te gebruiken voor andere instellingsterreinen zoals De Lindehorst (Lyceumkwartier) en Almata (Den Dolder).

Afscheid van de Allegrotuin / november 2018
Door veel vrijwilligers is er met veel plezier gewerkt in de Allegrotuin. Na vier jaar komt er dan toch een einde aan dit veelgeprezen, tijdelijke project in Zeist-centrum, een initiatief van Stichting Beter Zeist. Zo kon iedereen ervaren dat er van braakliggende terreinen iets moois te maken valt. Een groene beleeftuin maakt plaats voor huizen en nog meer winkelruimte. Zoals jullie wellicht al hebben gezien zijn er hekken rond de tuin gezet. De volgende stap is dat de grond gesaneerd wordt. Daarna, als er tenminste genoeg (70%) appartementen verkocht zijn, zal er begin volgend jaar gebouwd worden. Bekijk de rubriek en de slotbeelden!

Voorlopige grenzen van Geopark Heuvelrug inclusief natte randgebieden

Ga op Geopad in het Zeist
november 2018

Het initiatief Geopark Heuvelrug (ontstaan vanuit Stichting Beter Zeist) probeert van de gehele Heuvelrug een Geopark te maken. Dit vanwege de bijzondere, aardkundige waarden, reliëfverschillen, smeltwaterdalen en zandverstuivingen. Daarom bieden landschapsgidsen van het IVN nu speciale excursies aan, op plekken die geologisch of aardkundig zeer interessant zijn.  Maar u kunt zelf ook met behulp van smartphone of I-pad uw tocht maken.
 In de gemeente Zeist alleen al zijn  10 wandelingen beschreven. zie site: www.geopark-heuvelrug.nl.

Beter Zeist werkt mee aan Samen Duurzaam Zeist: nieuws / november 2018
Het filmpje van de vorige bijeenkomst “Duurzaam op Dreef” op samenduurzaamzeist.nl geeft een goed beeld van de betrokkenheid van inwoners. In Pijler 1, “Klimaat en energie” , wordt hard gewerkt aan een Energieplan voor Zeist, samen met bureau Over Morgen. Naast inwoners zijn ook bedrijven en organisaties daarbij betrokken. Over 2 weken is het conceptplan klaar waarna dat door een consentgroep beoordeeld zal worden. Pijler 2, “Kringloop economie“, kwam op 31 oktober bij elkaar tijdens het grote Afval debat. 

Voor Pijler 4, “Gezonde leefomgeving“, ging op 17 oktober het “Fietsend Meetnet” van start: 10 mobiele sensorkastjes fietsen de komende weken in Zeist rond en leggen de fijnstofconcentraties op fietsroutes vast. Wil je ook een keer (of vaker) met zo’n kastje fietsen? Laat het weten! Op 2 november, bij het fietsmonument bij Austerlitz, maakt de werkgroep “Zeist op de fiets” hun plannend bekend. Wil je meer weten over projecten uit Samen Duurzaam Zeist? Of wil je luchtwachter worden? Zie de site van Samen Duurzaam Zeist en/of mail naar Hanna van den Dool.

Hoger beroep in procedure over 5 verkeersbesluiten Zeist / oktober 2018
Vijf beroepsgangers waaronder Stichting Beter Zeist zijn bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen de voorgenomen verkeersmaatregelen bij het busstation en tegen het het sluiten van de doorgang voor auto’s bij De Punt. Zij vinden dat de rechtbank onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van Zeistenaren, zowel centrumbewoners en winkeliers als bewoners van omliggende buurten. Bovendien verwachten zij onder meer veiligheidsproblemen bij het busstation, de Jacob van Lenneplaan en de Lindenlaan. Deze lanen worden straks feitelijk hoofdwegen voor binnenkomend en uitgaand verkeer, terwijl die daar helemaal niet voor bedoeld zijn. Bovendien rijden er per dag op de Lindenlaan duizenden scholieren. En het busstation zou het eerste zijn dat in Nederland wordt opengesteld voor autoverkeer, zie de rubriek Hoger beroep RvS.

plattegrond beeldkwaliteit winkelcentrum Zeist

Voortgang procedures (verkeers)besluiten centrum Zeist / augustus 2018
Op 28 juni 2018 heeft de rechtbank Midden Nederland de beroepen tegen de 5 verkeersbesluiten ongegrond verklaard. De appellanten zien echter voldoende redenen om bij de Raad van State in hoger beroep te gaan. Zij zien echter ook mogelijkheden om met het nieuwe college tot een werkbaar en acceptabel compromis te komen. Het beroep van de Vereniging Lyceumkwartier Zeist tegen verkeersbesluiten van het wijkverkeersplan Wilhelminapark – Lyceumkwartier zuid is wel deels gegrond verklaard. Zie voor beide uitspraken de betreffende rubriek. Het ingestelde beroep van Stichting Beter Zeist over de herinrichting van het eerste deel van de Slotlaan tussen de Hogeweg en de Weeshuislaan is ingetrokken. Daar is namelijk tussentijds overeenstemming over bereikt. Dat maakt het mogelijk dat lijnbussen daar zo nodig toch in beide richtingen blijven rijden, zie rubriek.

Deelgebieden visie Dijnselburg (tussen A28, Panweg en Amersfoortseweg)

Kadernotitie gebiedsvisie Dijnselburg in Ronde tafel en Raad / augustus 2018
2 juli 2018 werd het concept voor de kadernotitie gebiedsvisie Dijnselburg gepresenteerd aan de insprekers. Tot en met 15 juli zijn er negen reacties ingediend, waaronder die van de BB Huis ter Heide en Stichting Milieuzorg Zeist e.o.. Deze zijn verwerkt in een reactienota die staan opgenomen in de inmiddels iets aangepaste kadernotitie. Op 20 september werd de Ronde Tafel gehouden, zie verder voor de inspraakreacties van de burgerorganisaties. Volgens de planning zal de raad  op 13 november over de kadernotitie besluiten. Begin 2019 wordt begonnen met een participatietraject voor de ontwikkeling van de gebiedsvisie Dijnselburg.

Inwonersinitiatief glasvezelnetwerk Zeist / juni 2018
In Zeist bestaat nog geen glasvezelnetwerk voor particulieren, terwijl omliggende gemeenten dat wel al hebben. Met een glasvezelaansluiting heb je snel en betrouwbaar internet. En over een open glasvezelnetwerk is meer concurrentie mogelijk, wat leidt tot beter aanbod, meer keuze en lagere tarieven op het gebied van tv, telefonie en internet.

Steun daarom het bewonersinitiatief glasvezel in Zeist! Laat aan gemeente en marktpartijen massaal weten dat je een glasvezelaansluiting belangrijk vindt via de site ikwilglasinzeist. Anders komt er de komende jaren geen glasvezelnetwerk, lees verder.

Mobiliteitsvisie Utrecht 2040: programma U Ned / juni 2018
Een gemengde stuurgroep van de regio Utrecht, de provincie en departementen heeft voor de “Metropoolregio Utrecht” een programmaplan voor 2040 opgesteld. Daarin worden de hoofdlijnen voor de mobiliteit en verstedelijking van de regio aangegeven. Uitgegaan wordt van een ‘gezonde groei’ van 84.000 – 100.000 woningen in de regio. In het programma van 23 mei 2018 wordt het strategisch kader geschetst. Verder wordt ingegaan op de uitvoeringsagenda en de sturing en organisatie. De vraag wordt niet gesteld of het  voor de bevolking, de omgeving en (macro-)economisch wel zo verstandig is te centraliseren in Nederland. Dat gaat onvermijdelijk ten koste van andere regio’s en het zorgt daar voor leegloop en extra kosten. Zie verder het Programma U Ned.

Logo Centrum Zeist Vernieuwt

Project herinrichting centrum was niet ‘in control’ / juni-juli 2018
De gemeenteraad had tijdens de Ronde Tafel van 14 juni veel kritiek op de na de verkiezingen gebleken grote overschrijdingen van het project centrum. De financiële commissie voor het project gaat de touwtjes nu stakker aantrekken om de ontwikkeling van de kosten te beteugelen. Dat kan nog wel eens lastig zijn, want er is ook nogal wat voorgenomen in om het centrum gelegen buurten, zoals het busstation, Wilhelminapark, Lyceumkwartier, Jagerlaan e.o., Jacob van Lenneplaan e.o. en Donkerelaan (Slotlaan langs het Walkartpark). Kortom: wat wordt straks het integrale kostenplaatje? De burgers krijgen waarschijnlijk geen goed inzicht in de projectrisico’s en de kostenontwikkeling. De belangrijkste stukken zijn geheim verklaard. De openbaarheid daarvan zou de uitvoerende aannemers in de kaart kunnen spelen. Alsof die niet eerder al extra kosten konden berekenen. Zie de bijdrage van Stichting Beter Zeist voor de Ronde Tafel en het in juli gewijzigd (in geel) aangenomen raadsvoorstel financiën project centrum. In verband hiermee en gezien de pilot met een autovrije Slotlaan is de planning van de uitvoering aangepast, zie bericht. De aanpassing van de (korte) Weeshuislaan en het busstation wordt uitgesteld.

Eerste resultaten Geopark Heuvelrug e.o. voor Zeist beschikbaar / juni 2018
Na half jaar hard werken overhandigde de stichting de ontdekkaart voor de gemeente Zeist van het geopark aan Wethouder Sander Jansen. Dit gebeurde op donderdagmiddag 7 juni  in de Boswerf. De Ontdekkaart is verkrijgbaar bij de VVV in de gemeente Zeist. Lees ook het persbericht.
Iedereen kan nu zelf ‘geopaden’ gaan lopen met GPS-aanduiding bij RouteYou op een smartphone, tablet of anders met een geprinte of digitale folder. Zie voor de wandelingen en het navigeren per GPS het geopad-overzicht. De wandelingen in de gemeente Zeist zijn al geactualiseerd en gecontroleerd, de andere volgen nog. Per wandeling is ook een toelichtende brochure en folder op de website van de stichting beschikbaar. Zie verder ook de site van Geopark Heuvelrug.

Gezamenlijk streefbeeld Wegh der Weegen klaar / juni 2018
Het afgelopen half jaar heeft Stichting Wegh der Weegen samen met allerlei belanghebbenden, aanwonenden, de provincie en 4 gemeenten een gezamenlijk streefbeeld ontwikkeld voor de Wegh der Weegen. Deze historische weg loopt van De Bilt tot Amersfoort en werd aan het einde van de tachtigjarige oorlog ontworpen door Jacob van Campen. Op 31 mei is het streefbeeld aangeboden aan gedeputeerde Dennis Straat van de provincie Utrecht. Het document geeft een basis voor een optimale combinatie van enerzijds de cultuurhistorische waarden en de eenheid van de Wegh der Weegen en anderzijds moderne uitgangspunten voor de inrichting van de weg. Het streefbeeld zal worden gebruikt voor het opstellen van een uitvoeringsovereenkomst met de provincie en de gemeenten. Zie verder de website Wegh der Weegen en een presentatie van de voorzitter van de stichting voor het platform van 18 april van Beter Zeist.

Vervolg beroepsprocedures verkeersbesluiten centrum Zeist / mei 2018
De brief van het burgerinitiatief aan de raad over het gezamenlijk heroverwegen van de centrumbesluiten heeft de raad op voorstel van het huidige college voor kennisneming aangenomen. Men wilde kennelijk de volgende zitting van de rechtbank afwachten. Die was op dinsdagochtend 29 mei. Allereerst werden de beroepen tegen de 5 verkeersbesluiten behandeld, zie verder. Daarna vond de zitting plaats over het beroep van de Vereniging Lyceumkwartier Zeist tegen maatregelen in het wijkverkeersplan Lyceumkwartier Zuid – Wilhelminapark, zie verder de websitepagina van VLZ.

Globaal coalitieakkoord met zicht op inwonersakkoord / mei 2018
Op 3 mei 2018 werd het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd van de vier coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA en CU/SGP. Het is een hoofdlijnenakkoord dat nog wordt aangevuld met een inwonersakkoord over de uitvoering. Zie ook het persbericht. Beter Zeist heeft een reactie gestuurd naar de raad aangezien het akkoord daar op 17 mei aan de orde komt. Voor een vergelijking van de punten van de kieswijzer met standpunten van de politieke partijen) en die van het akkoord, zie de aangevulde kieswijzer. Daaruit valt af te leiden met welke punten van de kieswijzer (voldoende) rekening is gehouden en met welke niet.

Laatste seizoen voor Allegro tuin / mei 2018
De projectontwikkelaar heeft aangekondigd 15 oktober te beginnen met de voorbereiding van de bebouwing van het vroegere Stinkensterrein. Volgens de goedgekeurde bestemming zullen daar appartementen verrijzen met een ‘plint’ van bedrijfsruimten of winkels, zie de website.  Gezien het vroegere gebruik zal de bodem voorafgaande aan de bouw (deels) worden gesaneerd. Inmiddels bestaat de tuin 4 jaar en wordt deze voor allerlei activiteiten gebruikt. Zie de foto’s van het nog bestaande lusthof in centrum Zeist, zie Allegro 2018.

Coalitie van VVD, GroenLinks, CDA en CU/SGP? / april 2018
Deze partijen proberen samen een coalitie te vormen voor de periode 2018-2022.
Het streven is een globaal coalitie-akkoord op te stellen en ook te komen tot een inwonersakkoord. Dat sluit aan bij het pleidooi van Beter Zeist om tussen de verkiezingen door de gehele raad en de burgers meer invloed te geven. Ten behoeve van beide akkoorden kan de beoogde coalitie gebruik maken van de onderwerpen van de Kieswijzer en de keuzen van de partijen daarin. Zodra er een concept ligt zullen we de burgers en maatschappelijke organisaties vragen daarop te reageren, zie de kieswijzer en de suggesties voor de partijen.

Ontwikkelingen in Huis ter Heide en omgeving / april 2018
Behalve de aandacht voor de eventuele houtcentrale spelen 3 andere kwesties in Huis ter Heide. Zo heeft de rechtbank de beroepen van de dorpsvereniging en de gemeente Zeist tegen de verhoging van de maximumsnelheid op de A 28 niet gehonoreerd. Verder heeft de vereniging samen met Beter Zeist en Milieuzorg Zeist overlegd over het nieuwe Cash Centre van de Nederlandse bank. Het gaat om de inpassing van het gebouw in de directe omgeving van de voormalige vliegbasis Soesterberg. Het overleg verliep in goede harmonie. En ten slotte deelde de gemeente mee dat er binnenkort wordt begonnen met de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Dijnselburg en omgeving. Dat gebeurt in een gezamenlijk overleg met de belanghebbenden.

Landhuis Veldheim langs de Utrechtseweg Zeist

Instellingsterreinen Utrechtseweg in de verkoop / april 2018
De vroegere instellingsterreinen van de failliete Zonnehuizen staan te koop. Ontwikkelaars e.d. kunnen zich daarvoor inschrijven. Het gaat om Veldheim, Stenia en Peronik (tussen Lommerlust en Steniaweg). Hoewel de terreinen thans nog grotendeels een maatschappelijke bestemming hebben is daar nu minder behoefte aan. Een woonfunctie ligt dan voor de hand en dat brengt voor de banken uit de failliete boedel meer geld op. Bij de herontwikkeling zal volgens het college rekening moeten worden gehouden met het monumentale karakter van de gebouwen, de tuinen en de ligging in de Stichtse Lustwarande van landgoederen van De Bilt naar Rhenen. Verder zal de ontwikkeling in samenspraak met de omwonenden plaatsvinden, zie verder de brief van het college.

Initiatief Geopark Heuvelrug en omgeving kansrijk / maart 2018
Het ‘Nederlands Forum Unesco Global Geoparks’ ziet kansen voor een geopark zoals in eerste instantie voorgesteld door het (burger)initiatief van Stichting Beter Zeist. In het eerste advies van maart 2018 adviseert het dat de twee initiatieven in Noord Holland en Utrecht gaan samenwerken om tot een kansrijke aanvraag als kandidaat-gebied te komen. Overigens streeft het initiatief Geopark Heuvelrug en omgeving al vanaf het begin naar samenwerking met het al langer bestaande Noord-Hollandse initiatief Gooi en Vecht. In het advies zijn 4 andere initiatieven als minder of niet kansrijk beoordeeld. In Nederland bestaat al sinds 2013 het Geopark Hondsrug. Verder is het grensoverschrijdende initiatief Schelde Delta positief beoordeeld, zie het advies en de nieuwe site van geopark-heuvelrug.

Brief Burgerinitiatief: samen verkeersplan heroverwegen / maart 2018
Aanstaande donderdagavond 8 maart om 20.00 uur vindt in de bibliotheek een gezamenlijk politiek debat plaats over verkeer. Ter voorbereiding daarop hebben de initiatiefnemers van het in 2016 gehouden burgerinitiatief een brief gestuurd naar de raadsleden. De brief met bijlage gaat over de verkeersgevolgen van het circulatieplan centrumvisie Zeist. De groep burgers constateert dat de huidige verkeersmaatregelen geen bijdrage leveren aan de doelen van de centrumvisie. Zij pleiten dan ook voor een heroverweging ervan in plaats van allerlei juridische procedures. In het kader van de verkiezingen vraagt de groep burgers de politieke partijen zich hierover expliciet over uit te spreken. Dit zal ongetwijfeld aan de orde komen tijdens de verkiezingsbijeenkomst, zie verder

Crowdfunding burgerinitiatief SMAL: Samen Meten Aan Luchtkwaliteit / februari 2018
Vooral fijnstof en in het bijzonder ultra fijnstof in de lucht dringt diep door in onze longen. Het is een ‘silent killer’, die ons leven met gemiddeld 13 maanden bekort. Minder fijnstof gedurende het leven is beter voor de kwaliteit van leven, de productiviteit, en de levensduur. Om te weten hoe het gesteld is met de luchtvervuiling in onze directe woonomgeving is het burgerinitiatief Samen Meten Aan Luchtkwaliteit gestart. U kunt de vervuiling door het gevaarlijke fijnstof dan zelf op een redelijk betrouwbare manier meten. Dat gebeurt in samenwerking met Het RIVM en het KNMI. Stichting Beter Zeist steunt het initiatief van harte. De gemeente inmiddels ook en de provincie heeft ook belangstelling. U ook al? Lees verder over de crowdfunding actie en de adoptie van meetstations.

Invoeren nieuwe omgevingswet een hele kluif / februari 2018
Over dit onderwerp hield Stichting Beter Zeist op 5 februari 2018 in de Trouwzaal van het gemeentehuis een studiebijeenkomst. Daarmee gaf het platform van buurten en dorpen het startschot voor de voorbereiding van de invoering van de wet in Zeist. Aanwezig waren belangstellenden vanuit buurt-, dorps- en milieuorganisaties en verder raadsleden, de gemeente, architecten en marktpartijen. Voor de inleidingen en discussiepunten klik hier.

Presentatie uitkomsten enquête duurzaamheid / januari 2018
Stichting Beter Zeist helpt ook mee aan het uitvoeren van de Brede Milieuvisie Zeist in het kader van “Samen Duurzaam Zeist”. Eind 2017 is een enquête gehouden naar de betrokkenheid van de inwoners van Zeist bij de vier zogeheten pijlers van de (burger) activiteit. Het gaat om 1) klimaat en energie, 2) circulaire economie, 3) natuur/landschap/cultuurhistorie en 4) gezonde leefomgeving. Voor de pijlers 3 en 4 is Beter Zeist de ‘trekker’. Ruim 1.500 mensen hebben die enquête ingevuld. Zie voor de resultaten Samen Duurzaam Zeist (rechtsboven van de startpagina). Laat u inspireren of inspireer anderen om mee te doen met concrete plannen!

Kozakkenput Zeist: een kunstmatige of natuurlijke laagte?

Duurzaam Geopark Zeist / januari 2018
Stichting Beter Zeist heeft in 2015 het burgerinitiatief genomen te komen tot een Unesco erkend Geopark Heuvelrug, inclusief de natte randgebieden. In het kader van het project “Samen Duurzaam Zeist” gaat de stichting Geopark Heuvelrug i.o. voor de gemeente Zeist de voorbereiding ervan versnellen. Zo kunnen in de loop van dit jaar de bewoners en bezoekers van de gemeente nader kennis maken met de geologische geschiedenis en ondergrond èn de natuur èn de cultuurhistorie van Zeist. Vrijwilligers hebben al veel voorwerk gedaan. Dat wordt met dit door de gemeente ondersteunde project aangevuld met 11 geopaden die met een smartphone zijn te lopen. Verder wordt er les- en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, zie verder.

Economische visies voor Zeist/ januari  2018
Op 14 december 2017 kwamen in de Ronde Tafel zowel het lokale Economisch Kompas Zeist als de regionale visie Ruimtelijk Economische Koers 2018-2040 van tien Utrechtse gemeenten (U10) aan de orde. Belangrijke bespreekpunten waren de status van beide visies en hoe deze zich onderling verhouden. En verder hoe ze corresponderen met het beleidskader van de Structuurvisie Zeist en andere beleidsdocumenten van de gemeente. Ook de betrokkenheid van belanghebbenden en burgers bij de uitwerking van de visies in actieplannen was een punt van zorg. Er is bezorgdheid dat de nadruk op economische groei de identiteit en de waarden van Zeist, waaronder het behoud van groen en landschap, teveel zal aantasten. Op dinsdag 16 januari 2018 besluit de gemeenteraad over de 2 economische visies, zie verder.

Share Button